Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко \" \" 2012 р. Програма фахових вступних випробувань icon

Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко " " 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Скачати 159.58 Kb.
НазваЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко " " 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Дата23.12.2012
Розмір159.58 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД


_____________ І.М.Грищенко

"____" _____________ 2012 р.


ПРОГРАМА ФАХОВИХ

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

зі спеціальності 7.05020202 - " Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва "

напряму 050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїРЕКОМЕНДОВАНО

Вченою радою факультету технологічного обладнання та систем управління


_____________________ 2012 р.

протокол № _______

Декан факультету ТОСУ


Коньков Г.І.

^ РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

автоматизації та комп’ютерних систем


_____________________ 2012 р.

протокол № _______

Зав. кафедрою автоматизації

та комп’ютерних систем

Шевченко К.Л.
Київ 2012

ВСТУП


Завдання до фахового вступного випробування студентів, які вступають на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності " Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва ", містять питання з наступних базових дисциплін бакалаврату напряму підготовки 050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:

- основи вимірювальної техніки та метрології;

- технологічні вимірювання та прилади;

- технічні засоби автоматизації;

- теорія автоматичного управління;

- комп’ютерно-інтегровані технології;

- програмування систем реального часу;

- автоматизація технологічних об’єктів та процесів виробництв.


Фахове вступне випробування це комплексне кваліфікаційне випробування, метою якого є перевірка знань та практичних навичок вступників з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін.

Під час підготовки до іспиту студентам рекомендується повторити матеріал прослуханих в процесі навчання лекцій. Необхідно ознайомитись з підручниками, навчальними посібниками та іншою спеціальною рекомендованою літературою, при наявності конспектів лекцій переглянути вивчений матеріал.

Для здобуття або відновлення навичок практичної роботи необхідно засвоїти методичні матеріали до виконання лабораторних та практичних робот, при наявності переглянути результати виконання лабораторних робот. В разі необхідності з дозволу викладачів можна повторно виконати лабораторні роботи. Нижче наведені основні питання, що складають зміст екзаменаційних білетів і повинні бути вивчені студентами. Додається також перелік літератури, за допомогою якої можна самостійно засвоїти матеріал з поставлених питань.


^ Опис основних розділів

Основи вимірювальної техніки та метрології – дисципліна, яка вивчає основні підходи, необхідні для вибору, створення та експлуатації засобів вимірювання, а також інформаційного та метрологічного забезпечення систем автоматизації. В результаті вивчення основ вимірювальної техніки та метрології студент повинен знати основи метрології та метрологічного забезпечення систем автоматизації, принципи побудови та функціонування автоматизованих засобів інформаційного забезпечення систем автоматизації, методи визначення та нормування основних метрологічних характеристик типових засобів контролю, вміти визначати статичні, динамічні і метрологічні характеристики засобів вимірювань, вибирати методи і засоби вимірювань, необхідні для інформаційного та метрологічного забезпечення систем автоматизації.

Технологічні вимірювання та прилади – дисципліна, яка вивчає принцип дії, правила впровадження та експлуатації автоматизованих засобів технологічних вимірювань. В результаті вивчення дисципліни технологічні вимірювання та прилади студент повинен знати основні фізико-технічні та нормативні підходи до вибору методів вимірювання та вимірювальних приладів широкої гами технологічних параметрів, які в найбільшій мірі задовольняють вимогам оптимізації технологічних процесів, принципи побудови та функціонування основних типів засобів інформаційного забезпечення систем автоматизації, вміти користуватись, градуювати та визначати метрологічні характеристики засобів технологічного контролю.

Технічні засоби автоматизації – дисципліна, яка вивчає принципи вибору технічних засобів та поєднання їх в загальну схему для реалізації конкретних вимог створення систем контролю і керування. В результаті вивчення дисципліни технічні засоби автоматизації студент повинен знати основні засоби для сприйняття інформації та перетворення її у дискретні сигнали, засоби для передачі та представлення інформації, засоби для формування сигналів керування, мікропроцесорні та мікроконтролерні засоби, правила підключення вхідних та вихідних ланцюгів, формалізувати опис роботи та алгоритми функціонування окремих блоків та всій системи автоматизації в цілому, вміти визначати основні характеристики засобів автоматизації та поєднувати їх в загальні системи з урахуванням погодження навантажувальної здатності та рівнів вхідних та вихідних сигналів.

Теорія автоматичного управління – дисципліна, яка вивчає загальні принципи та методи керування в технічних системах. В результаті вивчення теорії автоматичного управління студент повинен знати основні концепції та принципи побудови систем автоматичного регулювання та керування, математичний апарат теорії автоматичного управління, методи аналізу та синтезу систем автоматичного управління, вміти складати математичні моделі систем автоматичного управління, здійснювати аналіз стійкості та якості автоматичних систем, обґрунтовано вибирати структуру та схеми систем автоматичного управління, синтезувати закони та алгоритми оптимального управління об’єктами.

Комп’ютерно-інтегровані технології – дисципліна, яка вивчає основні принципи і правила інтегрування засобів обчислювальної техніки у системи контролю, вимірювання та регулювання технологічних процесів та об’єктів. В результаті вивчення дисципліни комп’ютерно-інтегровані технології студент повинен показати вміння вирішувати задачі проектування, синтезу і аналізу систем автоматичного контролю, регулювання і керування технологічними процесами та інтеграції до систем засобів обчислювальної техніки та мікропроцесорних систем.

Програмування систем реального часу - дисципліна, яка займається проблемами побудови систем керування технологічними процесами та обладнанням в реальному часі. Метою дисципліни є формування у студентів знань з сучасних можливостей роботи мікропроцесорних та комп’ютерних засобів в реальному масштабі часу. Знайомства з основними напрямками та програмними засобами побудови програм, що працюють в реальному часі. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основну термінологію та визначення в області програмування в реальному часі, сучасні можливості мікропроцесорних засобів та персональних ЕОМ при роботі в реальному часі, методи побудови алгоритмів формування та визначення послідовності інформаційних сигналів в реальному часі, програмні можливості побудови програм, що працюють у реальному часі, за допомогою алгоритмів мов високого рівня. Для вирішення поставлених задач студент повинен вміти: розробляти алгоритм розв`язку задач в реальному масштабі часу, обирати технічні засоби оптимального вирішення задачі в реальному часі, визначати які фактори технологічного процесу визначають значення дискретизації та квантування обраних сигналів при вводі їх до керуючих засобів на базі інтегрованих обчислювальних систем, можливості вирішення задачі в реальному часі засобами алгоритмічних мов різного рівня.

Автоматизація технологічних об’єктів та процесів виробництв – дисципліна яка формує у студентів систему знань та умінь самостійно вирішувати інженерні задачі автоматизації трудомістких технологічних операцій, підвищення ефективності виробництва, покращення умов праці на підприємствах легкої промисловості. В результаті вивчення дисципліни автоматизація неперервних та періодичних технологічних процесів студент повинен знати основи побудови автоматичних системи керування технологічними процесами, локальні та централізовані автоматичні системи керування, виконуючі механізми та системи автоматичного керування промисловими процесами, принципи побудови локальних систем керування, автоматизовані виробництва в легкій промисловості, пристрої автоматизації технологічних процесів. На основі отриманих знань студент повинен вміти розробляти функціональні схеми автоматизації процесу згідно ДСТУ Б.А.2.4-3-95 та ГОСТу 21.404-85, розробляти функціональні схеми локальних та централізованих систем автоматизації технологічних процесів, застосовувати пристрої та комплекси для автоматизації технологічних процесів, змінювати параметри системи автоматичного керування технологічним процесом для досягнення оптимальних показників регулювання, діагностувати роботу керуючого пристрою та при необхідності його ремонту, програмувати мікроконтролери за технологічними структурними програмами.


^ Орієнтовний перелік питань,

що виносяться на фахове вступне випробування


 1. Проаналізуйте технологічний процес, обладнання для дублення шкіри і систему регулювання концентрації по показнику рН.

 2. Проаналізуйте технологічний процес, обладнання для дублення шкіри і систему регулювання температури в барабані.

 3. Проаналізуйте технологічний процес і обладнання яке використовують для ВТО в з точки зору ступені автоматизації.

 4. Проаналізуйте технологічний процес витягування волокна та визначте параметри, які треба контролювати або регулювати в процесі роботи

 5. Проаналізуйте технологічний процес фарбування волокна з точки зору визначення параметрів, які треба контролювати або регулювати в процесі роботи

 6. Проаналізуйте технологічний процес і обладнання яке використовують для його виконання з точки зору ступені автоматизації згідно додатку.

 7. Проаналізуйте технологічний процес і обладнання яке використовують для вимірювання і регулювання зусилля між вальцями.

 8. Проаналізуйте технологічний процес і обладнання, яке використовують для автоматизації каландра.

 9. Проаналізуйте технологічний процес і обладнання автоматизації каландра, яке використовують для його виконання з точки зору ступені автоматизації. Запропонуйте вдосконалення системи вимірювання і сигналізації температури підшипників.

 10. Проаналізуйте технологічний процес розпушування волокна з точки зору визначення параметрів, які треба контролювати або регулювати в процесі роботи кіпорозпушувача.

 11. Проаналізуйте технологічний процес вулканізації гумових виробів на пресі з електричним нагрівником.

 12. Проаналізуйте технологічний процес нанесення полімерного покриття та систему автоматичного керування.

 13. Проаналізуйте технологічний процес сушіння вологого матеріалу з використанням додаткового нагрівача в сушарці та висушування матеріалу за допомогою сушильного агенту при постійній швидкості конвеєра.

 14. Проаналізуйте технологічний процес приготування води з точки зору визначення параметрів, які треба контролювати або регулювати в процесі роботи.

 15. Проаналізуйте технологічний процес карбонізації. Визначить основні параметри для процесів сушіння та термічної обробки

 16. Проаналізуйте технологічний процес сушіння рулонного вологого матеріалу з точки зору визначення параметрів, які треба контролювати або регулювати в процесі роботи.

 17. Проаналізуйте систему оборотного водопостачання з точки зору визначення параметрів, які треба контролювати або регулювати в процесі роботи.

 18. Проаналізуйте систему вентиляції з точки зору визначення оптимальних параметрів, які треба контролювати або регулювати в процесі роботи.

 19. Проаналізуйте систему управління процесом прямоточного кондиціювання повітря з точки зору визначення параметрів.

 20. Проаналізуйте систему управління кондиціонером по точці роси. Як змінюється вологість повітря в залежності від температури.

 21. Проаналізуйте систему управління кондиціонером повітря з рециркуляцією. Коли застосовується та з якою метою застосовується рециркуляція.

 22. Проаналізуйте процес промірювання тканини з точки зору визначення параметрів, які треба контролювати або регулювати в процесі роботи.

 23. Проаналізуйте процес перегляду і промірювання тканини з точки зору визначення параметрів, які треба контролювати або регулювати в процесі роботи.

 24. Розробіть схему автоматизації розширену згідно ГОСТ 21.404 – 85, ДСТУ Б А.2.4–3–95. Представте схему в табличному виді.

 25. Приведіть конфігурацію для внутрішньої структури мікроконтролера Реміконт, що працює в супервізорному режимі.

 26. Приведіть конфігурацію для внутрішньої структури мікроконтролера Реміконт, що працює з зовнішнім завданням.

 27. Приведіть конфігурацію для віртуальної структури Реміконта, що працює в супервізорному режимі для регулювання швидкості валів.

 28. Приведіть конфігурацію для віртуальної структури Реміконта, для контура регулювання температури вальців з ПІ законом регулювання.

 29. Як перетворити контрольовані сигнали в цифрову форму і за допомогою яких вторинних приладів його можна виміряти.

 30. Приведіть конфігурацію структури регулюючого мікроконтролера (Реміконт Р-130) для одного контуру регулювання двома плитами за ПІ - законом регулювання від двох первинних перетворювачів.

 31. Приведіть конфігурацію структури контура регулювання для Реміконта. Розрахуйте параметри налагодження для ПІД-закону регулювання.

 32. Охарактеризуйте класифікаційні характеристики сигналів, що можуть бути передані до УОМ.

 33. Визначить значення дискретизації та квантування обраних сигналів обміну з УОМ.

 34. Визначить тип і параметри каналу передачі данних про температуру розчину до УОМ.

 35. Сформулюйте вимоги до протоколу обміну інформацією між об’єктом та УОМ.

 36. Визначить та класифікуйте сигнали необхідні для контролю роботи системи УОМ.

 37. Оберіть тип інтерфейсу зв’язку та сформулюйте основні вимоги до нього.

 38. Які фактори технологічного процесу визначають значення дискретизації та квантування обраних сигналів при вводі до УОМ.

 39. Запропонуйте структуру реалізації процесу обміну «об’єкт – УОМ» та визначить основні вимоги до елементів системи.

 40. Запропонуйте алгоритм обміну інформацією між об’єктом та системою керування.

 41. Визначити від яких характеристик системи будуть залежати інтервали дискретизації і квантування обраних сигналів.

 42. Які основні вимоги пред’являються до систем зв’язку з об’єктами при передачі керуючих впливів.

 43. Які характеристики сигналів повинно визначити при виборі способу зв’язку між об’єктам та УОМ.

 44. Які особливості накладає режим роботи в реальному часі на процес алгоритмізації керування системою.

 45. Проаналізуйте переваги та недоліки паралельного та послідовних інтерфейсів.

 46. Охарактеризуйте вимоги для технічних засобів, які будуть виконувати з’єднання об’єкту з обчислювальною системою.

 47. Класифікуйте якими видами сигналів буде виконуватися передача значень температури і вологості до керуючої обчислювальної системи.

 48. Визначте основні фактори, що впливають на значення дискретизації температури та вологості в сушарці.

 49. Виберіть тип каналу обміну інформацією між об’єктом та обчислювальним комплексом про температуру та рівень води гідроакумулятора.

 50. Які характеристики процесу кондиціювання будуть впливати на значення дискретизації обраних сигналів.

Приклад завдання на фахове вступне випробування подано в додатку А.


^ Критерії оцінювання відповідей


Повнота і правильність відповіді на кожне питання оцінюється членами державної екзаменаційної комісії з розрахунку 20 балів за кожну відповідь.

Бали, отримані за всі 5 відповідей сумуються і за загальною сумою балів визначається оцінка за наступною шкалою:

Загальна кількість балів

Оцінка в балах

Оцінка за шкалою ESTS

Разом

100 балів

90 – 100 – відмінно

75 – 89 – добре

60 – 74 – задовільно

35 – 59 – незадовільно

1 – 34 – незадовільно

А

В, С

D, E

FX

F


Рекомендована література


 1. Автоматизация технологических процессов лёгкой промышленности. Учебное пособие для вузов/ Плужников Л.Н. - Вища шк., 1984. – 368с

 2. Автоматизация производственных процессов и АСУ в лёгкой промышлености . Айзенберг Л.Г. и др. – Вища шк., 1989 – 304с.

 3. Контроль параметров технологических процессов в лёгкой промышленности. Скрипник Ю.А и др. – К.Техника, 1980 – 240с.

 4. Автоматические установки искусственного климата. Халамайзер М.Б. – М: «Машиностроение», 1969 – 312с.

 5. Созонник Г.Д.,СтекловВ.К. Цифровые системы управления. - К.:Техника,1991.

 6. Технические средства автоматизации. Програмно-технические комплексы и контролеры. Елизаров И.А. и др. - Вища шк., 2001 – 377с.

 7. Методические указания по применению стандартов в схемах автоматизации ТП. Дубровний В.А, Рєго К.Г, Присенко М.А. – Киев: КТИЛП, 1987, 68с.

 8. Елементи автоматики, проектування та аналіз схем систем автоматизації. Скирута М.А., Ахонченко Д.Н. – К.: КНУТД 2005 - 66с.

 9. Мікропроцесорний контролер реміконт Р-130, частини І, ІІ, ІІ, ІV. Танюк Б.А, Лісовський О.А. Электрна версія.

 10. Робототехнические системы в текстильной и легкой промышленности /В.А.Климов и др. – М. : Легпроиздат, 1991. – 312с.

 11. Ганулич А.А. Роботозированная технология швейных изделий. – М. : Легпромиздат, 1990. – 200с.

 12. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники.- Пер. с англ. (в 3-х т.).-М.: Мир, 1993

 13. Левшина Е.С., Новицкий П.В. Электрические измерения физических величин.- Л.: Энергоатомиздат, 1983.- 320 с.

 14. Киричков В.Н. Идентификация обектов и систем управления технологическими процесами.-К.:Вища школа,1990.-263с.

 15. Кубрак А.И., Жученко А.И. Компьютерные алгоритмы интегрирования дифференциальных уравнений и их систем.-К.:Узд-во ЧП ЭКМО, 2006.-270с.

 16. Остапенко Ю.О. Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів керування.-К.: «Райдуга»,1999.-424с.

 17. Таланчук П.М., Скрипник Ю.О., Дубровний В.О. Засоби вимірювання в автоматичних інформаційних та керуючих системах: Підручник. – К.: Райдуга, 1994. – 672 с.

 18. Таланчук П.М., Скрипник Ю.О., Дубровний В.О. Високоточні засоби вимірювання фізичних величин із самоналагодженням і автокорекцією похибок: Навч. посібник. – К. УЗМН, 1996. – 672 с.

 19. Скрипник Ю.О., Присенко М.О., Дубровний В.О. Проектування засобів вимірювання з періодичним порівнянням: Навч. посібник у трьох книгах. – К., 1997. – 754 с.

 20. Головко Д.Б., Скрипник Ю.О., Гладков Л.О. і інші. За ред. Таланчука П.М. Засоби вимірювання автоматичного зрівноважування: Навч. посібник –К. Либідь, 1994. – 228 с.

 21. Гондюл В.П., Головко Д.Б., Скрипник Ю.О і інші. Термоелектричні прилади контролю: Навч. посібник. – К.: 1994. – 200 с.

 22. Головко Д.Б., Скрипник Ю.О., Яненко О.П. Надвисокочастотні методи та засоби вимірювання фізичних величин: Навч. посібник. – К. Либідь, 2003. – 328 с.

 23. Цирлин Я.З. Оптимальное управление технологическими процессами.-М; Энергоатомиздат,1986.

 24. Головко Д.Б., Рего К.Г., Скрипник Ю.О. Основи метрології та вимірювань. К.: Либідь, 2001. – 408с.

 25. Головко Д.Б., Дубровный В.А., Скрипник Ю.А., Скрипник В.И. Основы метрологии и техники измерения физических величин. Часть первая. – К. КНУТД, 2002. – 127с.

 26. Головко Д.Б., Рего К.Г., Скрипник Ю.О. Автоматика і автоматизація технологічних процесів. К.: Либідь, 1997. – 232с.

 27. Основы метрологии и электрические измерения: Учебник для вузов/ Б.Я. Авдеев, Е.М. Антонюк, Е.М. Душин и ДР. Под ред. Е.М. Душина. – Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отделение, 1987.– 480с.

 28. Поліщук Е.С. Методи та засоби вимірювань неелектричних величин. – Львів, вид. Державного університету «Львівська політехніка», 2000. – 360с.

 29. Володарський Е.Т., Кухарчук В.В., Поджаренко В.О., Сердюк Г.Б. Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю. – Вінниця: Велес, 2001. – 219с.

 30. ДСТУ 2681–94. Метрологія. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1994. – 68с.

 31. Теория автоматического управления: Учебник для вузов в 2-х ч./ Под ред. А.В. Нетушина. - 2-е изд. М.: Высшая школа,1976г. ч.1; 1983г. ч.2. -432 стр.

 32. Ротач В-Я. Теория автоматического управления теплоэнергетическими процессами; Учебник для вузов. -М.:Энергоиздат» 1985 - 292с.

 33. Теория автоматического управления: Учебник для вузов в 2-х ч./ Под ред. А.А.Воронова. –М.:Высшая школа. 1986--367с. и 504с.

 34. Изерман Р. Цифровые системы управлення. - М. :Мир, 1984. -541с.

 35. Попов Е.П. Теория линейных систем автоматического регулирования и управления". - М: Наука, 1989. - 304с.

 36. Попов Е.П. Теория нелинейных систем автоматического регулирования и управления. - М.: Наука, 1989.- 364 с.

 37. Попович М.Г. Ковальчук О.В. Теорія автоматичного керування - К.: Техніка, 1997 р.

 38. Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы. «Энергия», 1978.

 39. Карташова А.Н., Дунин-Барковский И.В. Технологические измерения и приборы в текстильной и легкой промышленности; Учебник. – М; Лёгкая промышленность, 1984.

 40. Поліщук Є.С. та інші. Метрологія та вимірювальна техніка. Підручник – Львів; Видавництво „Бескід Біт”, 2003.

 41. Блек Юлесс Сети ЭВМ: протоколы, стандарты, интерфейсы. -М.: Мир,1990, -510с.

 42. Ларионов А.М. и др. Вычислительные комплексы, системы и сети. - Л.: Энергоиздат. 1987, 285с.

 43. Ларионов А.М., Горнец Н.Н. Переферийные устройства в вычислительных системах. - М.: Высшая школа, 1991, - 335с.

 44. Фейбл Вернер Энциклопедия современных сетевых технологий. – К.: Комиздат. 1998. – 687 с.Додаток А

Приклад завдання для фахового вступного випробування


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ І КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

____________ І. М. Грищенко

«___» ____________ 2011 р.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

зі спеціальності:

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва


Варіант № хх


1.1 Проаналізуйте технологічний процес, обладнання для дублення шкіри (додаток 2.1) і систему регулювання температури в барабані.


1.2 Розробіть схему автоматизації розширену для супервізорного режиму керування на Реміконті згідно ГОСТ 21.404 – 85, ДСТУ Б А.2.4 – 3 – 95. Представити схему в табличному виді.


1.3 Приведіть конфігурацію для внутрішньої структури мікроконтролера Реміконт, що працює з зовнішнім завданням.


2.1 Визначить тип і параметри каналу передачі данних про температуру розчину до УОМ.


2.2 Дайте характеристику факторам, що впливають на вибір значення дискретизації та квантування сигналів про температуру.


Затверджено на засіданні кафедри автоматизації і комп'ютерних систем

протокол № _5_ від «_28_» _січня___ 2011 р.

Зав. кафедри к.т.н., доц. Шевченко К.Л.Схожі:

Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко \" \" 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко " " 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Автоматизоване управління технологічними процесами, містять питання з наступних базових дисциплін бакалаврату напряму підготовки...
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко \" \" 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко " " 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Автоматизоване управління технологічними процесами, містять питання з наступних базових дисциплін бакалаврату напряму підготовки...
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко \" \" 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко \" \" 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconКиївський національний університет технологій та дизайну затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів» та...
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко \" \" 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко \" \" 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко \" \" 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко " " 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва, містять питання з наступних базових дисциплін бакалаврату напряму підготовки...
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко \" \" 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
«Електронні системи» проводяться у вигляді письмового іспиту. Завдання для фахового вступного випробування розроблені у тридцяти...
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко \" \" 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
«Електронні системи» проводяться у вигляді письмового іспиту. Завдання для фахового вступного випробування розроблені у тридцяти...
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко \" \" 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності
Вступний іспит на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» складається з основних спеціальних предметів, які визначають фахову...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи