Правила оформлення статей для публікації у електронному науковому журналі «Технології та дизайн» icon

Правила оформлення статей для публікації у електронному науковому журналі «Технології та дизайн»
Скачати 165.17 Kb.
НазваПравила оформлення статей для публікації у електронному науковому журналі «Технології та дизайн»
Дата24.12.2012
Розмір165.17 Kb.
ТипПравила


Правила оформлення статей для публікації

у електронному науковому журналі «Технології та дизайн»

До публікації у журналі приймаються статті теоретичного, прикладного, науково-практичного та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень, згідно тематичних розділів журналу.


1. Структура статті

Структура тексту статті повинна відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1. (Бюлетень ВАК України №1, 2003 р.) та включати:

 • Вступ (постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними задачами).

Містить короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми та на які посилається автор. Окремо виділити невирішені раніше питання загальної проблеми, яким присвячується стаття.

 • ^ Постановка завдання (формулювання мети статті).

 • Об’єкт та методи досліджень (вибір методів, підходів, моделей та інструментів розв’язання поставленої задачі).

У цьому підрозділі необхідно навести характеристику матеріалів і обладнання, використаних під час досліджень, коротко викласти методики проведення експерименту.

 • ^ Результати досліджень та їх обговорення (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).

У цьому підрозділі рекомендується провести аналіз, узагальнення отриманих результатів, їх порівняння з відомими з літератури, оцінити адекватність теоретичних положень та переваги практичних рішень над існуючими, якщо можливо навести приклади застосування отриманих результатів.

– Висновки (підсумки даного дослідження, перспективи подальших розробок у цьому напряму).

 • ^ Список літератури (список першоджерел на які посилається).

Оформлення бібліографії здійснюється згідно положень національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», який набув чинності с 1 липня 2007 року. Список складається за чергою посилань у тексті.


^ 2. Загальні вимоги та порядок подання статті

Статті обсягом 0,25 – 0,5 друкованого аркушу публікуються українською, російською та англійською мовами.

Рукопис статті подається:

– у роздрукованому вигляді в одному екземплярі на листах формату А4;

– у електронному вигляді.

Кожний примірник статті друкується на одному боці стандартного паперового аркуша формату А4 (210х297 мм).

Електронний варіант статті повинен мати таку назву (англ. мовою):

(Прізвище автора статті)_Stat. ^ Наприклад: Sergienko_Stat

До рукопису статті додаються:

 •  анотація (прізвища та ініціали авторів, назва статті, текст, з абзацу 6-8 ключових слів) – шрифт “Times New Roman Cyr” – 12 pt, курсив, друк через один інтервал; текст українською мовою на початку статті, анотації російською та англійською мовами – в кінці статті.

 • експертний висновок про можливість відкритого публікування статті, завірений печаткою установи, де працює автор;

 •  рецензія на статтю, підписана доктором наук за відповідним науковим напрямком (підпис рецензента повинен бути засвідчений печаткою установи, де працює рецензент);

 • відомості про авторів (прізвище, ім’я та по батькові, вчений ступінь, вчене звання, наукові інтереси, місце роботи, посада, домашня та службова адреса, контактний телефон та адреса електронної пошти для зв’язку) – 1 прим. (назва файлу – Information_Avtor.doc).^

3. Вимоги до рукописів


1. Текст статті набирається в текстовому редакторі "WORD 2000, 2003, XP" з дотриманням таких вимог:

Параметри сторінки: ліве, праве, верхнє і нижнє поля – 25 мм, колонтитули – 1,25 см, сторінки без нумерації.

Рукопис починається з індексу УДК у верхньому лівому кутку аркуша (шрифт Times New Roman – 12 pt).

Через один інтервал^ Назва статт – великими напівжирними літерами посередині (шрифт Times New Roman – 12 pt).

Через один інтервал ініціали, прізвища авторів – малими напівжирними літерами посередині (шрифт Times New Roman – 12 pt).

Через один інтервал повна назва установи, де працює автор (шрифт Times New Roman – 12 pt, посередині).

Через один інтервал анотація (5-7 рядків тексту) українською мовою (шрифт Times New Roman – 12 pt, курсив, через 1 інтервал).

Через один інтервал з абзацу (1,25 см) – назва структурного елемента статті, далі з абзацу – текст, через один інтервал, з абзацу – назва наступного структурного елемента статті,  далі з абзацу текст, з абзацу список літератури.

Основний текст статті набирається шрифтом Times New Roman – 12 pt, через 1,5 інтервал.

Назва структурного підрозділу статті Вступ не пишеться. Назви структурних підрозділів статті Постановка завдання, Об’єкт та методи досліджень, Результати досліджень та їх обговорення, Висновки набираються шрифтом Times New Roman – 12 pt, напівжирний курсив. Назва структурного підрозділу ЛІТЕРАТУРА набирається великими літерами шрифтом Times New Roman – 12 pt.

2. Формули набираються в редакторі формул “Microsoft Equation 3.0” (цей редактор є внутрішнім редактором формул у Microsoft Word). Це стосується також формул, які даються в тексті. При наборі необхідно зробити такі установки:

^ Меню “Стиль”

Стиль

Шрифт

Формат символів

Текст

Times New Roman

Курсив

Функція

Times New Roman

Курсив

Змінна

Times New Roman

Курсив

Грецькі

Symbol

Курсив

ГРЕЦЬКІ

Symbol

 

Символ

Symbol

 

Матриця-вектор

Times New Roman
Числа

Times New Roman

 
^ Меню “Розмір”

Звичайний

10 пт

Великий індекс

8 пт

Малий індекс

6 пт

Великий символ

12 пт

Малий символ

8 пт
 • Всі дужки – (); [], {} – набирати, використовуючи “шаблони дужок” на клавіатурі.

 • Ширина надрукованої формули не повинна перевищувати 8 см.

3. Хімічні формули мають бути виконані за допомогою будь якого хімічного редактора і вставлені прямо в текст одним графічним об’єктом. Всі символи і цифрові позначення мають бути чіткими, пропорційними розміру хімічної формули і добре розрізнятись.

4. Рисунки мають бути виконані за допомогою графічного редактора “WORD 2000, 2003, XP”, “CorelDRAW”, “Adobe PHOTOSHOP”, EXCEL будь-яких версій, але в документі вони повинні мати «Формат–Положение–В тексте». Ілюстрації, виконані в “WORD”, мають бути згруповані і бути одним графічним об'єктом. Їх необхідно подавати в чорно-білому варіанті, в градаціях сірого кольору, або у вигляді повнокольорового зображення. Графічні об’єкти, виконані в інших програмних засобах, а також відскановані фото подаються в форматі JPEG. Ширина рисунків не має перевищувати 16 см. Цифрові позначки на рисунках мають бути пропорційні розміру рисунка. Графічні об’єкти і відскановані фотографії вносяться на електронний носій в окремий файл під назвою Foto. Наприклад: Sergienko_Foto.

5. У статті необхідно дотримуватись термінології та позначень у відповідності до прийнятих міжнародних та державних стандартів. Використовуючи новий термін або абревіатуру, автор повинен розшифрувати та пояснити їх. При виборі одиниць фізичних величин слід дотримуватись системи СІ.

6. Формули, рисунки, таблиці, повинні мати просту арабську наскрізну нумерацію. Не слід нумерувати формули, якщо на них немає посилання в тексті. Кожна таблиця чи рисунок повинні мати заголовок (Шрифт Times New Roman 12 pt, напівжирний). Таблиці мають бути виконані в “WORD” або в “EXCEL” без заливки. Ширина таблиць не має перевищувати 16 см. Таблиці не повинні дублювати графіки.

7. Перелік використаних літературних джерел розміщується в кінці статті відповідно до порядку посилання. Іноземні першоджерела подаються мовою оригіналу. В тексті рукопису посилання на літературу подаються в квадратних дужках. Оформлення переліку використаних літературних джерел виконується на основі вимог національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Приклади оформлення літературних джерел наводяться у додатку 1.


Додаток 1


Затверджені наказом ВАК України

від 29 травня 2007 р. № 342

від 3 грудня 2007 року № 845

від 26 січня 2008 року № 63


^ ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ

бІблІографІЧного опису у списку джерел


Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:


Один автор

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14).

 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1).

 4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

Два автори

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).

 2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

 3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.
^

Три автори


 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).


Без автора

 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. (Грані світу).

 2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с.

 3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.

 4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.


Багатотомний документ

 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007— .— (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.

 2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005— .— (Серия «Нормативная база предприятия»). Т. 1. — 2005. — 277 с.

 3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006— .— (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).

 4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002— .—
  Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.

 5. Реабілітовані історією. Житомирська область: [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006— .— (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією» : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.

 6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ «КПІ», 2006. — 125 с.
^

Матеріали конференцій, з’їздів

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.

 3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).

 4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000).

 5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с.

 6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.

Препринти

 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьк. физ.-техн. ин-т» ; ХФТИ 2006-4).

 2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані наукові праці

 1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

 2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Словники


 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х.: Халімон, 2006. — 175, [1] с.

 2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К.: Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

 3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К.: Карпенко, 2007. — 219 с.

 4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.

Атласи


 1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с.

 2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.

 3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. — 96 с.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

 2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).

 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. — (Національний стандарт України).

 2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).

 3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).

Каталоги

 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006— . — (Серия "Нормативная база предприятия").
  Т. 5. — 2007. — 264 с.

Т. 6. — 2007. — 277 с.

 1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.

 2. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. — 11 с.

 3. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с.

Бібліографічні показчики

 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.

 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.

 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Авторські свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).
^

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.

 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

 3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.

 4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.

 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.

 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.

 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291.

 8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.

 9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст. / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.

Електронні ресурси

 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.

 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.

 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.


Примітки:

1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».Схожі:

Правила оформлення статей для публікації у електронному науковому журналі «Технології та дизайн» iconВимоги до оформлення статей для публікації в збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні»
До публікації приймаються статті обсягом 4-8 повних сторінок, матеріали яких відповідають науковому напряму збірника
Правила оформлення статей для публікації у електронному науковому журналі «Технології та дизайн» iconВимоги до оформлення статей для публікації у збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні»
До публікації приймаються статті обсягом 4-8 повних сторінок, матеріали яких точно відповідають науковому напряму збірника
Правила оформлення статей для публікації у електронному науковому журналі «Технології та дизайн» iconВимоги до оформлення статей для публікації у збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні»
До публікації приймаються статті обсягом 4-8 повних сторінок, матеріали яких точно відповідають науковому напряму збірника
Правила оформлення статей для публікації у електронному науковому журналі «Технології та дизайн» iconПравила оформлення наукових статей подано вкінці. Правила оформлення наукових статей
Шановні, студенти-магістри денної та заочної форм навчання, кафедра Країнознавства повідомляє Вас, що до 01. 11. 2012р необхідно...
Правила оформлення статей для публікації у електронному науковому журналі «Технології та дизайн» iconДо редколегії електронного наукового журналу «технології та дизайн»
«технології та дизайн». Заявляю (-ємо), що стаття написана спеціально для журналу, раніше в інших виданнях не публікувалась І не...
Правила оформлення статей для публікації у електронному науковому журналі «Технології та дизайн» iconПравила для
Для публікації в журналі “Вісник лну. Серія: Філософсько-політологічні студії” редколегія приймає раніше неопубліковані статті з...
Правила оформлення статей для публікації у електронному науковому журналі «Технології та дизайн» iconПриклад оформлення статей до журналу «Екологічна безпека»
Роздрукувати Умови опублікування статті, Правила оформлення та приклад оформлення
Правила оформлення статей для публікації у електронному науковому журналі «Технології та дизайн» iconПравила оформлення статей до Збірника
Обсяг статей – 3-8 повних сторінок (разом з рисунками І літературою). Текстовий редактор Microsoft Word 0–2000)
Правила оформлення статей для публікації у електронному науковому журналі «Технології та дизайн» iconПравила для авторів статей збірника наукових праць „ Педагогічні науки
Матеріали до збірника наукових статей мають бути представлені у друкованому вигляді обсягом не менше 6-7 сторінок формату а-4 в одному...
Правила оформлення статей для публікації у електронному науковому журналі «Технології та дизайн» iconПравила оформлення статей до вісника
Обсяг статей – 3-5 сторінок (разом з рисунками І літературою). Заповнення останньої сторінки не менш 75 %. Текстовий редактор Microsoft...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи