Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую icon

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Скачати 264.79 Kb.
НазваМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Дата25.10.2012
Розмір264.79 Kb.
ТипПротокол


МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Віце-президент

Міжнародного

науково-технічного

університету

імені академіка Юрія Бугая

з навчально-методичної роботи

________________ В.Ю. Худолей

«___»_________ 2011 р.


Програма,


Робоча навчальна програма дисципліни


Інтерактивні системи мультимедіа”

Галузь знань: “ Інформатика та обчислювальна техніка


Спеціальність:
^

8.080401: Інформаційні управляючі системи та технологіїОсвітньо-кваліфікаційний рівень – магістр


КИЇВ 2011Розроблено кафедрою Комп’ютерних наук та інформаційних систем МНТУ відповідно до навчального плану підготовки магістрів з галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка» для спеціальності 8.080401: «Інформаційні управляючі системи та технології».
Укладач: ст. викладач Д. В. Тітков

Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № 3 від «18» листопада 2011 р.


Завідувач кафедри _______________ к. фіз.-мат.н., доц. Т.М. Коротун

Декан факультету _______________ доктор техн. н.,

професор, академік УНГА

П.І. Огородніков


Схвалено Науково-методичною радою Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Ю.Бугая

Протокол №____. від «____»__________________2011 р.


Голова Науково-методичної ради __________к. іст. н., доц. Л.П. Каліберда


Вступ

Дисципліна “Інтерактивні системи мультимедіа” входить до складу вибіркової частини навчального плану підготовки магістрів галузі знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка” за спеціальністю 8.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології”.

^ Мета дисципліни: оволодіння студентами знаннями і практичними навичками, необхідними для створення програмних продуктів з використанням мультимедіа контенту.

^ Предмет дисципліни: вибір формату, створення, обробка мультимедіа (аудіо та відео) даних, володіння необхідним інструментаріїм.

Структурно-логічне місце дисципліни: попереднє вивчення операційних систем та комп’ютерних мереж.

^ Завдання дисципліни:

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: фізичні засади роботи з аудіо та відео інформацією, формати мультимедіа потоків, принципи обробки, стискання та передачі мультимедіа потоків;

вміти: виконувати задачі створення медіа контенту з використанням необхідного програмного інструментарію;

мати уяву щодо: побудови зорового та слухового аналізаторів людини та принципів їх функціонування;

професійні компетенції: знання сучасних технологій мультимедіа та вміння їх використовувати при розробці медіа контенту.

^ Програма дисципліни

Інтерактивні системи мультимедіа

Зміст дисципліни


Модуль 1. Звук

Тема 1.1 Природа звуку, синусоїди, частота, спектри, характеристики голосу людини.

Що таке звук. Конструкція слухового аналізатору людини.

Розповсюдження звуку. Коливання. Частота. Синусоїдальна природа коливань. Коливальні процеси у часовій області. Коливальні процеси у частотній області. Спектри. Характеристики звукового коливання. Людина і звукові коливання.

^ Тема 1.2 Дикретизація і квантувания, програми для роботи зі звуком. Програма CoolEditor.

Аналогова форма представлення сигналів. Цифрова форма представлення сигналів. Перетворення з аналогової форми на цифрову. Поняття про дискретизацію та квантування.

Огляд програм для роботи з звуком. Робота у програмі CoolEditor.

^ Тема 1.3 Проста обробка, гучність, передискеритізація, видалення та копіювання фрагментів

Робота по редагуванню звукової інформації у часовій області.

Тема 1.4 Обробка у часовій області, нормализація, підсилення, безпосереднє редагування звуку.

Робота по редагуванню звукової інформації у частотній області.

Тема 1.5 Обробка в частотній області, фільтри (ФНЧ, ФВЧ, смуговий)

Робота по редагуванню звукової інформації у частотній області.


Тема 1.6 Кодування звуку.

Кодування звукової інформації, формати звукових файлів, параметри та залежності якості звуку та розміру потоку від різних способів кодування.


Модуль 2. Відео

Тема 2.1 Фізичні основи відео, особливості зорового аналізатора людини

Що таке зображення. Конструкція зорового аналізатору людини.

Кольоровий спектр. Характеристики відео потоків. Людина і відео.


^ Тема 2.2 Способи представлення нерухомих зображень, особливості роботи з нерухомими зображеннями

Пікселі. Системи кодування кольору. Способи представлення зображень у комп’ютерах.

Тема 2.3 Способи представлення рухомих зображень, особливості роботи з рухомими зображеннями

Кадр. Інерційність зорового аналізатора. Частота кадрів. Відеопотік.

Тема 2.4 Програми для роботи з відео, пограмма VirtualDup.

Огляд програм для роботи з відео.

Основи роботи у програмі VirtualDup.

^ Тема 2.5 Редагування відео: зміна розміру, виправлення викривлень, фільтри.

Основи роботи по редагуванню відео інформації. Операції по зміні геометричних, часових та спектральних параметрів потоків.

^ Тема 2.6 Формати відеопотоків, кодування відео, кодеки, особливості використання.

Кодування відеоінформації, формати відеофайлів, параметри та залежності якості відео та розміру потоку від різних способів кодування.

^ Робоча навчальна програма дисципліни

"Інтерактивні системи мультимедіа"


В табл. 1 подано загальний розподіл бюджету часу, відведеного на вивчення дисципліни.

Таблиця 1- Розподіл часу, відведеного на вивчення дисципліни


^ Обсяг

дисципліни

Годин за навч. планом

/ кредитних

годин .МНТУ

Кількість кредитів

ECTS

Всього аудиторних годин( кр.год.МНТУ)

Види аудиторних занять
Лекційних

Семінарських, практичних

^ Контрольних заходів (тест)

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Модулів

Загальний обсяг


108/74


3


26


12


12


2


8


40


2

Модуль 1

54/37

1,5

13

6

6

1

4

20

1

Модуль 2

54/37

1,5

13

6

6

1

4

20

1


^ 1. Тематичний план дисципліни

В таблиці 2 подано розподіл навчального часу за формами навчання (заочна, денна) та видами роботи.

Таблиця 2 - Розподіл часу за видами роботи

№ і назва модуля
^

Теми модуля


Денна форма навчання

(годин на кожний вид занять)

Заочна форма навчання

(годин на кожний вид занять)

Контрольні заходи

Лекції


Семінарські,

практичні, лабора-торні

Самості-йна, індиві-дуальна

робота

студента

Лекції


Семінарські, практичні, лабораторні

Самостій-на

робо-та

студента

^ Модуль № 1. Звук

Тема 1.1 Природа звуку, синусоїди, частота, спектри, характеристики голосу людини.

1

1

4

0,5
6

Опитува-ння

перевірка практич-них робіт, тест

Тема 1.2 Дискретизація і квантування, програми для роботи зі звуком. Програма CoolEditor.

1

1

4

0,5

1

6
Тема 1.3 Проста обробка, гучність, передискретизація, видалення та копіювання фрагментів

1

1

4

0,5

1

6
Тема 1.4 Обробка у часовій області, нормалізація, підсилення, безпосереднє редагування звуку

1

1

4

0,5
6
Тема 1.5 Обробка в частотній області, фільтри (ФНЧ, ФВЧ, смуговий)

1

1

46
Тема 1.6 Кодування звуку

1

1

45
Модуль № 2. Відео

Тема 2.1 Фізичні основи відео, особливості зорового аналізатора людини

1

1

4

1
6
Тема 2.2 Способи представлення нерухомих зображень, особливості роботи з нерухомими зображеннями

1

1

46
Тема 2.3 Способи представлення рухомих зображень, особливості роботи з рухомими зображеннями

1

1

46
Тема 2.4 Програми для роботи з відео, програма VirtualDup

1

1

4

1

1

6
Тема 2.5 Редагування відео: зміна розміру, виправлення викривлень, фільтри

1

1

4
1

5
Тема 2.6 Формати відеопотоків, кодування відео, кодеки


1

1

46
^ 2. Зміст лекцій

Таблиця 3 – Теми та зміст лекцій^ Зміст здібностей, знань і уміньНазва тем модуля

Обсяг навчальних занять

Лекції

^ Самостійна робота

Форми контролю знань

1

2

3

4

5

Модуль № 1

Знати:

Природу звуку, способи представлення звукової інформації,

формати запису звукових файлів, способи перетворення та редагування аудіо потоків


Уміти:

Створювати звукові файли з заданими характеристиками, проводити редагування звукових потоків, вибирати параметри звукових потоків, фільтрів, та кодеків


^ Тема 1.1 Природа звуку, синусоїди, частота, спектри, характеристики голосу людини.

Що таке звук. Конструкція слухового аналізатору людини.

Розповсюдження звуку. Коливання. Частота. Синусоїдальна природа коливань. Коливальні процеси у часовій області. Коливальні процеси у частотній області. Спектри. Характеристики звукового коливання. Людина і звукові коливання.


11


Опитуван-ня,

тест


^ Тема 1.2 Дикретизація і квантувания, програми для роботи зі звуком. Програма CoolEditor.

Аналогова форма представлення сигналів. Цифрова форма представлення сигналів. Перетворення з аналогової форми на цифрову. Поняття про дискретизацію та квантування.

Огляд програм для роботи з звуком. Робота у програмі CoolEditor.

1

1

^ Тема 1.3 Проста обробка, гучність, передискеритизація, видалення та копіювання фрагментів

Робота по редагуванню звукової інформації у часовій області.

1

1
^ Тема 1.4 Обробка у часовій області, нормализація, підсилення, безпосереднє редагування звуку.

Робота по редагуванню звукової інформації у частотній області.

1

1
^ Тема 1.5 Обробка в частотній області, фільтри (ФНЧ, ФВЧ, смуговий)

Робота по редагуванню звукової інформації у частотній області.

1

1
^ Тема 1.6 Кодування звуку.

Кодування звукової інформації, формати звукових файлів, параметри та залежності якості звуку та розміру потоку від різних способів кодування.


1

1
Модуль № 2

Знати:

Природу відео, способи представлення відео інформації,

формати запису відео файлів, способи перетворення та редагування відео потоків


Уміти:

Створювати відео файли з заданими характеристиками, проводити редагування відео потоків, вибирати параметри відео потоків, фільтрів, та кодеків


^ Тема 2.1 Фізичні основи відео, особливості зорового аналізатора людини

Що таке зображення. Конструкція зорового аналізатору людини.

Кольоровий спектр. Характеристики відео потоків. Людина і відео.

1

1
^ Тема 2.2 Способи представлення нерухомих зображень, особливості роботи з нерухомими зображеннями

Пікселі. Системи кодування кольору. Способи представлення зображень у комп’ютерах.

1

1
^ Тема 2.3 Способи представлення рухомих зображень, особливості роботи з рухомими зображеннями

Кадр. Інерційність зорового аналізатора. Частота кадрів. Відеопотік.

1

1
^ Тема 2.4 Програми для роботи з відео, пограмма VirtualDup.

Огляд програм для роботи з відео.

Основи роботи у програмі VirtualDup.

1

1
^ Тема 2.5 Редагування відео: зміна розміру, виправлення викривлень, фільтри.

Основи роботи по редагуванню відео інформації. Операції по зміні геометричних, часових та спектральних параметрів потоків.

1

1
^ Тема 2.6 Формати відеопотоків, кодування відео, кодеки, особливості використання.

Кодування відеоінформації, формати відеофайлів, параметри та залежності якості відео та розміру потоку від різних способів кодування.

1

1^ Всього – лекційних

12


Самостійна робота студента
12


^ 3. Практичні роботи

Таблиця 4 - Теми та план проведення практичних занять студентів.
пп

Назва модуля, тем практичних, семінарських занять, питання, що будуть розглянуті

Обсяг навчальних занять (год)

Прак-тичні

Самостій-на

робота студента

1

2

3

4
Модуль № 11

Тема 1.1. Природа звуку, синусоїди
частота, спектри, характеристики голосу людини.

Лабораторна робота № 1. Дослідження звукових хвиль.

1

3

2

Тема 1.2. Дикретизація і квантувания, програми для роботи зі звуком. Програма CoolEditor.

Лабораторна робота № 2. Дослідження впливу параметрів дискретизації та квантування на якість звукового потоку.

1

3
Тема 1.3. Проста обробка, гучність, передискретизація, видалення та копіювання фрагментів.

Лабораторна робота № 3. Обробка звукових файлів (прості операції)

1

3
Тема 1.4. Обробка у часовій області, нормалізація, підсилення, безпосереднє редагування звуку.

Лабораторна робота № 4. Обробка звукових файлів у часовій області.

1

3
Тема 1.5. Обробка в частотній області, фільтри (ФНЧ, ФВЧ, смуговий).

Лабораторна робота № 5. Обробка звукових файлів у частотній області.

1

3
Тема 1.6. Кодування звуку, формати, кодеки, особливості вибору і використання.

Лабораторна робота № 6. Дослідження впливу кодеків та параметрів кодування на якість звукового потоку.

1

2


Модуль № 2


Тема 2.1. Фізичні основи відео, особливості зорового аналізатора людини.

Лабораторна робота № 7. Дослідження зорового аналізатора (сприйняття кольорів).

1

3
Тема 2.2. Способи представлення нерухомих зображень, особливості роботи з нерухомими зображеннями.

Лабораторна робота № 8. Дослідження можливостей та особливостей реалізації різних кольорових схем.

1

3
Тема 2.3 Способи представлення рухомих зображень, особливості роботи з рухомими зображеннями.

^ Лабораторна робота № 9. Дослідження впливу частоти кадрів та кількості ключових кадрів на якість та розмір відео потоку.

1

3
Тема 2.4. Програми для роботи з відео, програма VirtualDup.

Лабораторна робота № 10. Обробка відео файлів (прості операції)

1

3
Тема 2.5. Редагування відео: зміна розміру, виправлення викривлень, фільтри.

Лабораторна робота № 11. Обробка відео файлів (розмір кадру, нелінійна фільтрація, робота з кольором)

1

3
Тема 2.6. Формати відеопотоків, кодування відео, кодеки, особливості використання.

Лабораторна робота № 12. Дослідження впливу кодеків та параметрів кодування на якість відео потоку.

1

2
^ Всього практичних

12Самостійна робота студента
17


4. Індивідуальна робота студента

Індивідуальна робота із студентами проводиться під час виконання лабораторних робіт (аудиторна робота) і у поза аудиторний час для консультування студентів. Кожну лабораторну роботу студент виконує самостійно. Результати виконання лабораторних робіт демонструються викладачу на комп’ютері.


^ 5. Консультативна робота

Консультативна робота проводиться викладачем у вигляді консультацій за графіком кафедри комп’ютерних наук.

6. Самостійна робота студента і форми контролю успішності

Самостійна робота над навчальною дисципліною планується відповідно до нормативів, наведених у табл. 5.

Таблиця 5 - Нормативи обліку самостійної роботи студентів в системі ЕСТSп/п

Види навчальної діяльності

Навантаження, годин

1

Опрацювання лекційного матеріалу

1 год/1,0 год аудиторних занять

2

Підготовка та виконання практичних робіт

3 год/ 1 лаб. роботу

3

Підготовка до модульної контрольної роботи

1 год. на 1 модуль^
Таблиця 6 - Схема розподілу самостійної роботи студентів

тижня

проведення

занять
^
Зміст самостійної роботи студентаОбсяг годинФорма контролю

тижня проведення контролю

Модуль № 1.

1-6

Опрацювання теоретичного матеріалу лекцій № 1-6.

6


Перевірка під час виконання лаб.робіт.

2-6

1-6

Виконання лабораторних робіт 1-6.

17


Захист лабораторних робіт

2-6

7

Підготовка до модульної контрольної роботи №1

1

Модульна контрольна робота №1 (тест)

7

Модуль № 2.

8-13

Опрацювання теоретичного матеріалу лекцій № 5-9.

6


Опитування, перевірка під час виконання лаб.робіт.

9-11

11-13

Виконання лабораторних робіт № 6 - 12.

17

Захист лабораторних робіт

12-13

14

Підготовка до модульної контрольної роботи № 2

1

Модульна контрольна робота №2 (тест)

14


^ 7. Методика активізації процесу навчання

Лабораторні роботи виконуються на персональних комп’ютерах у мереженому середовищі Windows Server 2003.

8. Система поточного і підсумкового контролю знань

Поточне модульне оцінювання знань студентів виконується на кожному занятті (лекції, практичній) за наступною шкалою рейтингових балів.

Система рейтингових балів

1.Аудиторна робота всього 20 балів

Робота на лекціях: оцінювання результатів засвоєння

теоретичного матеріалу від 1 до 3 балів.

2. Практична робота

активна участь під час практичних робіт 3-6 балів;

опитування 2-4 бали;

відсутність на практичному занятті 0

3.Самостійна робота: всього 20 балів

завдання не зараховане 0 балів;

завдання не представлене в строк мінус 2 бали.

4. Індивідуальні завдання (лабораторні роботи) 5-10 балів


Студентам, які приймають участь в олімпіадах, наукових гуртках додатково можуть нараховуватися бали за виконання творчих індивідуальних завдань 5-10 балів.

Модульному контролю кожної чверті підлягає навчальний матеріал кожного модуля за видом занять (лекції, практичні) у формі тестування. Для проведення тестування студентам пропонуються варіанти тестів. Кожний тест містить питання першого, другого та третього рівнів.

Термін проведення модульних контролів 7-й тиждень кожної чверті за розкладом навчальних занять.

При оцінюванні модулів має бути врахований поточний контроль якості засвоєння - до 40% від загального змісту оцінки.

Інші 60% змісту оцінки формуються за рахунок підсумкового модульного контролю з дисципліни (тест). Результати модульного контролю проставляються у відомість за 100 бальною шкалою, з урахуванням поточного модульного контролю та підсумкової оцінки, отриманої за модульний контроль (тест).

За відсутності студента на контрольному заході у відомість ставлять «не з’явився».

Таблиця 7 - Порядок присвоєння балів на модульному контролі (тест)

Рівень складності

Кількість балів

Перший рівень складності (8 завдань)

Два бали за кожну вірну відповідь

Другий рівень складності (8 завдань)

Три бали за кожну вірну відповідь

Третій рівень складності (4 завдання)

П'ять балів за кожну вірну відповідь


Перескладання модулів здійснюється у визначені терміни проведення контрольних заходів – тиждень перездач.

При виставленні оцінок до кредитної книжки бали переводяться в оцінки за національною шкалою та шкалою ЕСТS (табл. 8).

Семестровий контроль реалізується через визначення середньозваженого бала (округленого до сотих) результатів модульних контролів. Семестровий контроль є одночасно підсумковим і використовується як критерій виконання студентом навчального плану і як підстава для адміністративних заходів відповідно до чинного законодавства щодо переведення, відрахування та поновлення студентів.

Підсумковий контроль - реалізується через визначення середньозваженого бала результатів усіх модульних контролів. Результати використовуються для заповнення додатку до диплому та як підстава для адміністративних заходів відповідно до чинного законодавства щодо переведення, відрахування та поновлення студентів.

Середньозважений бал вираховується за формулою:де n-кількість модулів за видами занять згідно з річним навчальним планом;

Бі - бал за модуль за національною шкалою; Ті-час на засвоєння модуля (години аудиторного навантаження та самостійної роботи).

Середньозважений бал за таблицею відповідності трансформується в оцінки національної шкали (відмінно, добре, задовільно, зараховано, не зараховано), шкали ECTS ( A,B,C,D,T,FX,F), та шкали оцінювання МНТУ.

Для студентів заочної форми підсумковий контроль здійснюється у формі перевірки та оцінювання контрольних робіт та усного іспиту.


Таблиця 8 - Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за шкалою МНТУ (у балах)

Рекомендована система оцінювання

Оцінка за національною шкалою


Визначення ECTS

А

3,7-4,3

90-100

5 (Відмінно)

(Зараховано)*

“А”- Відмінно - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

В

3,3-3,6

82-89

4 (Добре)

(Зараховано)*

“В” – Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

С

2,7-3,2

65-81

4 (Добре)

(Зараховано)*

“С “–Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

2,3-2,6

56-64

3 (Задовільно)

(Зараховано)*

“D”- Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

1,7-2,2

46-55

3 (Задовільно)

(Зараховано)*

“E”-Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

FX

0,7-1,6

26-45

2 (Незадовільно)

(Незараховано)*

“FX”-Незадовільно із можливістю повторного складання.

F

0,3-0,6

0-25

2 (Незадовільно)

(Незараховано)*

“F”- Незадовільно з обов'язковим повторним курсом.


^ 9. Список рекомендованої літератури

9.1. Основна література
  1. Цифровые технологии мультимедиа, Чепмен Н.  Чепмен Д.  - Диалектика, 2006 г. - 624 стр.,

  2. Запись и обработка звука на компьютере, Марк Нельсон. – М.: Эксмо, 2006. – 576 с.

  3. Самоучитель: Синтез и обработка звука на PC, Деревских В.В. Петербург: БХВ-Петербург, 2002. – 352 с.

  4. Звук для цифрового видео: запись и обработка (+ CD-ROM), Роуз Дж. – М.: Кудиц-образ, 2004 г. - 488 стр.

  5. Самоучитель мультимедиа. Обработка фотографий, музыки и видео, Олма-Пресс, 2006г. – 320с.9.2. Додаткова література

  1. Обработка звука на РС, Секунов Н.Ю.

  2. Компьютерная обработка звука Самоучитель ПК, - 2006

  3. Джеффри П. Фишер - Создание и обработка звука в Sound Forge(Самоучитель)

  4. Цифровая обработка видеоизображений, А. А. Лукьяницы и А. Г. Шишкина, 2009Схожі:

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіністерство освіти І науки україни Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая
Кафедрою комп’ютерних наук та інформаційних систем Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
«Проектування інформаційних технологій управління комп’ютеризованими виробничими процесами»
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від «18» листопада 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №1 від «28» вересня 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від «15» жовтня 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №2 від «21» жовтня 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від «18» листопада 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №3 від «18» листопада 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи