Стандарт вищої освіти «Затверджую» Президент Міжнародного науково- технічного університету імені академіка Юрія Бугая icon

Стандарт вищої освіти «Затверджую» Президент Міжнародного науково- технічного університету імені академіка Юрія Бугая
НазваСтандарт вищої освіти «Затверджую» Президент Міжнародного науково- технічного університету імені академіка Юрія Бугая
Сторінка1/4
Дата25.10.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ


СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ


«Затверджую»

Президент Міжнародного науково-

технічного університету

імені академіка Юрія Бугая

______________В. Ю. Бугай


« __»____________2009р.


ОСВІТНЬО - ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

МАГІСТРА

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0501

"ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА"

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 0804 “КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ”.
^

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 8.080401

"ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ"
Київ - МНТУ - 2009 р.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


^ Міжнародний науково-технічний університет

імені академіка Юрія Бугая


Стандарт вищого навчального закладу


Варіативна компонента до галузевого стандарту

вищої освіти України


Освітньо-професійна програма підготовки


Магістра

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)
^ Галузь знань


Напрям підготовки

0501“Інформатика та обчислювальна техніка”

0804 “Комп’ютерні науки”


Cпеціальність 8.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології”


Київ – 2009


Передмова


^ 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО:

кафедрою комп’ютерних наук та інформаційних систем факультету комп’ютерних наук та нафтогазової інженерії Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая

^ 2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказом Президента Міжнародного науково-технічного університету

імені академіка Юрія Бугая № 17/у від 19.02.09 р.


^ 3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ


4. РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ:


1. Огородніков П. І., доктор технічних наук, професор, декан факультету комп’ютерних наук та нафтогазової інженерії.

^ 2. Коротун Т. М., кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем.

3. Худолей В.Ю., кандидат економічних наук, віце-президент МНТУ з навчально-методичної роботи.


Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.


© МНТУ

Вступ
Освітньо-професійна програма (ОПП) є державним нормативним документом Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, у якому визначається нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої і професійної підготовки магістра з галузі знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”, напряму підготовки 0804 “Комп’ютерні науки”, спеціальності 8.080401 “ Інформаційні управляючі системи та технології“

Цей стандарт є складовою системи стандартів вищої освіти і використовується в процесі:

 • розроблення та коригування відповідних навчальних планів і програм навчальних дисциплін;

 • розроблення засобів діагностики якості освітньо-професійної підготовки фахівця;

 • визначення змісту навчання як бази для опанування нових спеціальностей, кваліфікацій;

 • визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації.Міжнародний науково-технічний університет

імені академіка Юрія Бугая

^

СТАНДАРТ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Освітньо-професійна програма підготовки

Магістра

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)
^ Галузь знань

0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”


Напрям підготовки

Спеціальність

0804 “Комп’ютерні науки”

8.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології”
^

Чинний від 19.02.09

ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ


Цей стандарт є обов’язковим для Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, а також міністерств, відомств, асоціацій, підприємств, організацій різних форм власності, де готуються або використовуються фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр ”


галузі знань

0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”


освітнього рівня

Повна вища освіта


кваліфікації

(назва освітнього рівня)

магістр інформаційних управляючих систем та технологій;

аналітик комп’ютерних систем; викладач університетів та вищих навчальних закладів

з узагальненим об’єктом діяльності

з нормативним терміном навчання для денної формикомп’ютерні інформаційні системи та технології


один рік і шість місяців на базі ОКР «бакалавр»; «спеціаліст»Цей стандарт установлює:

нормативний зміст навчання у Міжнародному науково-технічному університеті імені академіка Юрія Бугая, обсяги і рівень його засвоєння у процесі підготовки відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра з галузі знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”, напряму підготовки 0804 “Комп’ютерні науки”, спеціальності 8.080401 “ Інформаційні управляючі системи та технології“;

 • перелік нормативних навчальних дисциплін;

 • форми державної атестації;

 • нормативний термін навчання.

Стандарт є обов’язковим для Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, що готує фахівців даного профілю.

Стандарт призначений для цілей сертифікації магістрів та атестації випускників Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

^ Структура Освітньо-професійної програми

Зміст освітньо-професійної програми підготовки магістра з галузі знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”, напряму підготовки 0804 “Комп’ютерні науки”, спеціальності 8.080401 “ Інформаційні управляючі системи та технології“; складається з двох частин: нормативної та варіативної. Загальний обсяг навчального часу, визначеного на підготовку магістрів, становить 3240 годин (90 кредитів ECTS). У цю кількість включено затрати часу на всі види і форми навчальної роботи: лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття, тренінги, індивідуально-консультаційна робота, самостійна робота студентів з навчальним матеріалом, підготовка курсових робіт, контрольні заходи.

Розподіл змісту освітньо-професійної програми за циклами дисциплін та критеріями нормативності і вибірковості наведено в табл. 1.


^ Нормативна частина

освітньо-професійної програми

Нормативна частина ОПП охоплює перелік нормативних та вибіркових дисциплін, обсяги навчального часу і форми контролю за такими циклами:

- дисципліни гуманітарної та соціальної підготовки;

 • дисципліни природничо-наукової підготовки;

 • дисципліни професійної та практичної підготовки.

Дисципліни гуманітарної підготовки формують світоглядні, психолого-педагогічні та соціально-комунікативні компетенції випускників.

Дисципліни природничо-наукової підготовки забезпечують фундаменталізацію теоретичних знань, ормують загальні компетенції з інформатики та обчислювальної техніки.

Дисципліни професійної підготовки забезпечують теоретичну підготовку та здобуття практичних умінь і навичок за вибраною спеціальністю і формують професійні компетенції у галузі інформаційних управляючих систем та технологій.


Надання кваліфікації “Магістр з інформаційних управляючих систем і технологій”, “Аналітик комп’ютерних систем“; “ Викладач університетів та вищих навчальних закладів“ забезпечується в Міжнародному науково-технічному університеті імені академіка Юрія Бугая нормативною переддипломною практикою з фаху (108 годин/ 3 кредити), а також виконанням магістерської роботи(288 годин/8 кредитів).


^ Варіативна частина

освітньо-професійної програми

Варіативна частина ОПП призначена для забезпечення індивідуалізації фахової підготовки випускників відповідно до Болонського процесу та світових тенденцій у вищій освіті.

Варіативна частина ОПП включає перелік навчальних дисциплін за вибором вищого навчального закладу та рекомендованих для вибору студентами дисциплін, обсяги навчального часу і форми контролю за такими циклами:

 • дисципліни за вибором ВНЗ;

 • дисципліни за вільним вибором студента.

Варіативна частина ОПП є відкритою для доповнення, зміни, оновлення рекомендованих дисциплін, для розширення можливостей студента щодо формування індивідуального навчального плану, виходячи з індивідуальних пріоритетів і інтересів, а також з регіональних, галузевих особливостей, вимог замовників на спеціалістів.

  1   2   3   4

Схожі:

Стандарт вищої освіти «Затверджую» Президент Міжнародного науково- технічного університету імені академіка Юрія Бугая iconМіністерство освіти І науки україни Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая
Кафедрою комп’ютерних наук та інформаційних систем Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая
Стандарт вищої освіти «Затверджую» Президент Міжнародного науково- технічного університету імені академіка Юрія Бугая iconПоложення про організацію самостійної роботи студентів Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая в умовах кредитно модульної системи організації навчального процесу Ухвалено Вченою радою мнту
Болонський процес передбачає інтеграцію освітніх систем в Європейський Простір Вищої Освіти, вирішення загальних завдань вищої школи...
Стандарт вищої освіти «Затверджую» Президент Міжнародного науково- технічного університету імені академіка Юрія Бугая iconЗбірка організаційно-методичних матеріалів з курсу “Гроші та кредит” для студентів спеціальності „Економіка”
...
Стандарт вищої освіти «Затверджую» Президент Міжнародного науково- технічного університету імені академіка Юрія Бугая iconМетодичні рекомендації та тематика курсових робіт з курсу "Гроші та кредит" для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання
...
Стандарт вищої освіти «Затверджую» Президент Міжнародного науково- технічного університету імені академіка Юрія Бугая iconМіністерство освіти І науки україни міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая

Стандарт вищої освіти «Затверджую» Президент Міжнародного науково- технічного університету імені академіка Юрія Бугая iconМіністерство освіти І науки україни міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая

Стандарт вищої освіти «Затверджую» Президент Міжнародного науково- технічного університету імені академіка Юрія Бугая iconМіністерство освіти І науки україни міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Програма затверджена на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №. від 2008 р
Стандарт вищої освіти «Затверджую» Президент Міжнародного науково- технічного університету імені академіка Юрія Бугая iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
«Проектування інформаційних технологій управління комп’ютеризованими виробничими процесами»
Стандарт вищої освіти «Затверджую» Президент Міжнародного науково- технічного університету імені академіка Юрія Бугая iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від 2011 р
Стандарт вищої освіти «Затверджую» Президент Міжнародного науково- технічного університету імені академіка Юрія Бугая iconМіністерство освіти І науки україни міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Вищої математики та фундаментальних наук” мнту відповідно до освітньо-професійної програми, освітньо-кваліфікаційної характеристики...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи