Збірка організаційно-методичних матеріалів з курсу “Гроші та кредит” для студентів спеціальності „Економіка” icon

Збірка організаційно-методичних матеріалів з курсу “Гроші та кредит” для студентів спеціальності „Економіка”
НазваЗбірка організаційно-методичних матеріалів з курсу “Гроші та кредит” для студентів спеціальності „Економіка”
Сторінка1/4
Дата25.10.2012
Розмір1.02 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки України


Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Ю.Бугая

Збірка організаційно-методичних матеріалів

з курсу “Гроші та кредит”

для студентів

спеціальності „Економіка”, „Менеджмент”


Київ 2005


Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Ю.Бугая заборонено


Укладач: Валюх О.В., старший викладач


Збірку організаційно-методичних матеріалів обговорено та схвалено на засіданні кафедри фінансів, обліку та аудиту, протокол № від 2005 р.


^ Збірка організаційно-методичних матеріалів

з курсу “Гроші та кредит”

для студентів

спеціальності „Економіка”, „Менеджмент”


Укладач: Валюх Оксана Вікторівна

ЗМІСТ


Вступ …………………………………………..…………………….…............... 4

Програма курсу .................................................................................................... 4Тематичний план дисципліни ...........................................................................10


Плани семінарських та практичних занять ...................................................11


Тести проміжного та підсумкового контролю ...............................................


Питання до іспиту (заліку) для студентів заочної форми навчання ........


Контрольні завдання для студентів заочної форми навчання ……….…..


Теми курсових робіт з курсу ..............................................................................


Список рекомендованої літератури ………………………………………….


Додатки ..............................…………...........................................................

ВСТУП


Дисципліна “Гроші та кредит” входить до переліку фундаментальних дисциплін усіх економічних спеціальностей і вивчає грошово-кредитні відносини в загальній системі економічних відносин суспільства, закономірності та специфіку розвитку сучасних грошово-кредитних інститутів, проблеми формування грошово-кредитних систем національного та світового рівня.

Метою вивчення курсу є формування у майбутніх фахівців сучасного економічного мислення та системи знань щодо загальних об’єктивних закономірностей розвитку грошово-кредитної системи суспільства.

Предметом курсу є грошово-кредитні відносини, що формуються між суб’єктами економічної системи.

Основними завданнями курсу “Гроші та кредит” є формування у студентів сукупності знань про:

  • сутність та внутрішню структуру грошової, кредитної та валютної системи країни;

  • особливості взаємодії структурних елементів грошової, кредитної та валютної системи країни;

  • закономірності грошового та кредитного обігу в умовах ринкового господарства;

  • специфіку функціонування банківських та небанківських установ;

  • особливості організації міжнародних грошово-кредитних відносин.


^ ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Сутність і функції грошей

Поняття, причини виникнення, особливості та необхідність грошей. Раціоналістична та еволюційна концепція походження грошей. Форми вартості грошей та історичні етапи їх розвитку. Властивості грошей: портативність, легко подільність, довговічність, однорідність, швидка ідентифікація, загальновизнаність, стабільність купівельної спроможності.

Форми грошей та їх еволюція. Повноцінні та неповноцінні гроші. Товарні гроші. Металеві гроші: монета, розмінна монета, білонна монета. Паперові (символічні) гроші: банкнота, класична банкнота, скарбничий білет, вексель, чек. Кредитні гроші. Депозитні гроші. Електронні гроші. Платіжні картки як інструменти електронних грошей.

Вартість грошей та методи її вимірювання. Мінова, споживча та внутрішня вартість грошей. Номінальна та реальна вартість грошей. Абсолютна та відносна вартість грошей. Теперішня та майбутня вартість грошей.

Поняття функції грошей. Основні функції грошей. Гроші як міра вартості. Гроші як засіб обігу. Гроші як засіб платежу. Гроші як засіб формування скарбу та нагромадження. Світові гроші. Взаємозв’язок та взаємообумовленість грошових функцій. Роль грошей в системі суспільного відтворення.


Тема 2. Грошовий обіг та грошова маса

Поняття грошового обороту. Сукупний грошовий оборот та оборот грошей в межах індивідуального капіталу. Основні суб’єкти грошового обороту: фірми, домашні господарства, державні установи, фінансові посередники. Структура сукупного грошового обороту. Грошовий обіг. Фіскально-бюджетний оборот. Кредитний оборот. Фінансовий оборот.

Основні сфери грошового обороту. Безготівковий грошовий оборот. Готівковий грошовий оборот. Особливості у співвідношенні між безготівковим і готівковим грошовим оборотом: вітчизняний та зарубіжний досвід. Канали надходження грошей та їх вилучення з грошового обороту.

Модель сукупного грошового обороту. Поняття грошового потоку. Структура грошових потоків. Грошові потоки припливу та грошові потоки відпливу капіталу. Механізм балансування грошових потоків.

Грошова маса та основні форми її існування. Поняття грошового агрегату. Характеристика грошових агрегатів України та країн світу.

Грошово-кредитна політика центрального банку країни. Типи грошово-кредитної політики. Особливості використання інструментів грошово-кредитної політики. Грошова база. Банківські резерви: фактичні, обов’язкові та надлишкові. Грошовий мультиплікатор: поняття та механізм реалізації.

Закон грошового обігу: формулювання та способи доведення. Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають. Сталість грошей та чинники, що її визначають.


Тема 3. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

Поняття теорії грошей. Історичний розвиток основних теорій грошей.

Номіналістична теорія грошей: період виникнення та розвитку, основні представники та постулати.

Металістична теорія грошей: період виникнення та розвитку, основні представники та постулати.

Класична кількісна теорія грошей: період виникнення та розвитку, основні представники та постулати. Внесок Ж.Бодена, Дж. Локка, Д.Юма, М.І. Туган-Барановського, І.Фішера у розвиток кількісної теорії грошей. Основні варіанти класичної кількісна теорії грошей („Кембриджська версія”, кейнсіанські трактування кількісної теорії): період виникнення та розвитку, основні представники (А.Маршалл, А.Пігу, Д.Робертсон, Дж.М.Кейнс) та постулати.

Монетаризм: період виникнення та розвитку, основні представники (М.Фрідмен) та основні постулати. Сучасний монетаризм.


Тема 4. Грошовий ринок

Поняття грошового ринку та фінансового ринку. Структура грошового ринку. Ринок грошей (монетарний ринок). Ринок капіталів. Ринок цінних паперів.

Попит на гроші. Теоретичні моделі попиту на гроші. Основні джерела сукупного попиту на гроші: попит на гроші для трансакцій та попит на гроші як на активи. Основні мотиви попиту на гроші: застережний та спекулятивний мотиви. Номінальний та реальний попит на гроші. Чинники, що визначають параметри попиту на гроші. Пропозиція грошей. Загальні теоретичні положення пропозиції грошей. Механізм формування пропозиції грошей. Чинники, що визначають параметри пропозиції грошей. Роль кредитної системи у формуванні пропозиції грошей. Емісія грошей: банкнотна, депозитна, кредитна.

Рівновага на грошовому ринку. Рівноважна процентна ставка.

Ринок капіталів: поняття, структура, інструменти, механізми, учасники.

Ринок цінних паперів як особлива складова грошового ринку. Поняття ринку цінних паперів, мета та завдання функціонування. Структура ринку цінних паперів. Види ринку цінних паперів за ознаками.

Інструменти ринку цінних паперів. Поняття цінного паперу. Форми та види цінних паперів, їх характеристика. Вартість цінних паперів: номінальна, ринкова, біржова, балансова. Курс цінного паперу (акцій, облігацій) та фактори, що його визначають.

Учасники ринку цінних паперів: основні та інфраструктурні.

Первинний ринок цінних паперів та його характеристика. Вторинний ринок цінних паперів: “вуличний” та біржовий.

Фондова біржа та її роль у ринковій економіці. Функції, принципи організації та управління фондовою біржею. Операції на фондовій біржі та їх класифікація. Біржові індекси. Досвід роботи провідних фондових бірж світу та України.

Формування ринку цінних паперів в Україні.


Тема 5. Грошові системи

Поняття грошової системи. Основні принципи організації грошових систем. Структурні елементи грошової системи та їх характеристика. Вплив національних та історичних традицій на зміст елементів грошової системи.

Типи грошових систем. Саморегульовані грошові системи та їх історичні форми. Біметалізм (система паралельних валют, система подвійної валюти, система «кульгаючої» валюти). Монометалізм (золотомонетний стандарт, золотозлитковий стандарт, золотодевізний стандарт).

Регульовані грошові системи. Система паперово-грошового обігу. Система кредитного обігу. Неринкові та ринкові грошові системи. Відкриті та закриті грошові системи.

Загальна характеристика грошових систем зарубіжних країн. Становлення та розвиток грошової системи України.


Тема 6. Інфляція та грошові реформи

Поняття інфляції та основні причини її виникнення. Основні форми інфляції: відкрита та прихована інфляція. Види інфляції: помірна, повзуча, галопуюча, гіперінфляція; інфляція попиту, інфляція витрат; фіскальна інфляція; імпортна інфляція; очікувана та неочікувана інфляція. Стагфляція. Дефляція.

Основні показники вимірювання інфляції. Методи регулювання інфляції. Дефляційна політика (регулювання попиту). Політика доходів. Соціально-економічні наслідки інфляції.

Особливості інфляційного процесу в Україні.

Грошові реформи як радикальні заходи негативних соціально-економічних наслідків інфляції. Класифікація грошових реформ. Становлення нової грошової системи. Часткова зміна грошової системи. Проведення спеціальних стабілізаційних заходів. Основні методи стабілізації валют: дефляція, деномінація, нуліфікація, девальвація, ревальвація, реставрація.

Основні моделі грошових реформ. Грошові реформи формального типу. Грошові реформи конфіскаційного типу. Реформи паралельного (консервативного) типу.

Грошові реформи в Україні.


Тема 7. Валютні системи та валютний ринок

Суть міжнародних валютних відносин. Поняття валютної системи. Основні елементи національної валютної системи. Міжнародна валютна система та її елементи.

Сутність та класифікація валют. Валютний курс та курсоутворення. Валютний курс, його функції. Порядок визначення валютних курсів. Регулювання валютних курсів. Валютна інтервенція. Валютний демпінг. Дисконтна політика. Девальвація та ревальвація. Режим валютного курсу в Україні.

Валютні операції. Види валютних операцій. Валютні ризики і методи валютного страхування.

Баланси міжнародних розрахунків та їх основні види. Розрахунковий баланс. Баланс міжнародної заборгованості. Платіжний баланс, його загальна характеристика та структура. Методи регулювання платіжного балансу.

Поняття валютного ринку. Передумови виникнення світового валютного ринку. Етапи еволюції світової валютної системи. Функції та структура світового валютного ринку. Порівняльна характеристика видів валютних ринків. Характеристика учасників світового валютного ринку. Інституціональна особливість сучасного світового валютного ринку. Загальна характеристика та структура валютного ринку України. Валютне регулювання в Україні.

Світовий ринок позичкових капіталів та його структура. Поняття суті та класифікації міжнародного кредиту.


Тема 8. Кредит у ринковій економіці

Поняття кредиту та передумови виникнення кредитних відносин. Основні функції кредиту. Позичковий капітал як форма грошового капіталу. Основні ознаки позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів. Позичковий процент. Макроекономічні та мікроекономічні фактори що визначають розмір процентної ставки по кредиту. Роль кредиту в соціально економічному просторі.

Теорії кредиту. Основні положення натуралістичної та капіталотворчої теорій кредиту.

Функціональна характеристика кредитних відносин. Суб’єкти та об’єкти кредитних відносин. Предмет кредитних відносин. Типи кредитних відносин.

Загальна характеристика функціональних форм кредиту (грошової, товарної, змішаної).

Основні види кредиту та їх характеристика.

Комерційний кредит. Об’єкт комерційного кредиту. Призначення та сфера функціонування комерційного кредиту. Розвиток комерційного кредиту в Україні.

Споживчий кредит. Суб’єкти споживчого кредиту. Цілі та методи надання споживчого кредиту. Основні види споживчого кредиту.

Державний кредит: суть та основне призначення. Класифікація державних позик. Державні цінні папери.

Міжнародний кредит. Суб’єкти та об’єкти міжнародного кредиту. Основні форми функціонування міжнародного кредиту. Роль міжнародного кредиту в системі розширеного відтворення.

Банківський кредит. Поняття та класифікація банківських кредитів. Принципи та методи банківського кредитування. Механізм банківського кредитування. Форми забезпечення банківських кредитів. Характеристика окремих видів банківського кредиту.

Інші види кредиту.


Тема 9. Фінансові посередники грошового ринку

Поняття фінансових посередників як основних суб’єктів кредитної системи. Об’єктивні економічні умови формування кредитної системи. Принципи побудови кредитної системи. Загальна структура кредитної системи. Роль та місце кредитної системи в сучасному економічному просторі.

Банківська система. Необхідність виникнення та походження банків. Емісійні банки. Неемісійні банки. Банки в системі ринкових економічних відносин. Основні функції банків: посередництво в кредиті, акумулювання вільних коштів і перетворення їх на капітал, посередництво в платежах, створення кредитних засобів обігу. Міжбанківські об’єднання їх роль та значення в функціонуванні кредитних систем. Класифікація міжбанківських об’єднань. Характерні риси міжбанківських об’єднань.

Парабанківська система: спеціалізовані кредитно-фінансові інститути, поштово-ощадна система. Основні функції та роль парабанківської системи.

Суть, функції та основні види спеціалізованих кредитно-фінансових установ. Об’єктивні передумови становлення і розвитку кредитно-фінансових інститутів.

Страхові компанії: їх функціональна суть та форми організації. Об’єкти страхування та особливості їх страхування. Основні операції страхових компаній. Страхові премії.

Пенсійні фонди. Організаційно правові форми пенсійних фондів. Особливості функціонування пенсійних фондів. Операції пенсійних фондів.

Інвестиційні компанії. Інвестиційні компанії закритого та відкритого типу. Основні операції інвестиційних компаній.

Позиково-ощадні асоціації. Фінансові компанії. Кредитні спілки. Ломбарди. Благодійні фонди.

Особливості діяльності банківських та небанківських кредитно-фінансових установ в Україні.

Тема 10. Центральні банки

Поняття центрального банку країни. Історичні аспекти виникнення та діяльності центральних банків країн світу. Сучасні організаційно-правові форми центральних банків. Незалежність центральних банків. Функції центрального банку країни. Емісія готівки і організація грошового обігу. Функція банку банків. Функція банку уряду.

Функція реалізації грошово-кредитної політики. Грошово-кредитна політика центрального банку країни. Основні типи грошово-кредитної політики: рестрикційна та експансіоністська. Загальні методи реалізації грошово-кредитної політики. Політика облікової ставки. Операції на відкритому ринку. Політика обов’язкових резервів. Політика рефінансування.

Національний банк України: його завдання, функції та історія розвитку. Організаційна та функціональна структура НБУ. Основні напрямки діяльності НБУ. Грошово-кредитна політика НБУ. Банківський нагляд. Пасивні та активні операції НБУ.

Особливості виникнення та функціонування центральних банків країн світу. Європейська система центральних банків. Європейський центральний банк.


Тема 11. Комерційні банки

Суть та призначення банків в сучасному економічному просторі. Класифікація комерційних банків. Державний банк. Іноземний банк. Кооперативний банк. Спеціалізований банк.

Поняття банківського продукту, банківської послуги, банківської операції. Класифікація та загальна характеристика банківських операцій.

Пасивні банківські операції. Банківські ресурси та їх структура. Власний капітал банку та його основні функції. Статутний фонд. Резервний фонд. Нерозподілений прибуток. Залучені ресурси банку. Депозити та їх основні види. Депозити до запитання. Строкові депозити. Ощадні депозити. Недепозитні джерела залучення коштів.

Активні операції комерційних банків. Основні види активів. Кредитні операції, їх сутність та призначення. Інвестиційні операції та їх види. Інвестиційний портфель та інвестиційна політика комерційного банку.

Суть комісійно-посередницьких банківських операцій. Розрахункові операції. Касові операції. Валютні операції. Консультаційні та інші послуги.

Особливості діяльності комерційних банків в Україні.


Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи

та форми їх співробітництва з Україною

Інституційна структура міжнародних валютно-кредитних відносин. Причини виникнення та мета діяльності міжнародних фінансових інститутів.

Регіональні банки розвитку. Банк міжнародних розрахунків. Організації системи ООН: Міжнародний валютний фонд, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Світова організація торгівлі та інші.

Роль регіональних валютно-кредитних установ на валютному ринку. Реалізація міжнародних програм в Україні.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
Всього,

Аудиторна робота,

із них

Самостійна роб. студ.

Форми контролю

п/п

Назва тем

курсу

годин

Всього, ауд.год.

Лекцій

Практ., семінар. зан.

Індивід.роб.1

Сутність і функції грошей

4

2

1

1

2

2

Тестування, задачі, контрольна робота, усне опитування

2

Грошовий обіг та грошова маса

4

2

1

1

3

2

Тестування, задачі, контрольна робота, усне опитування

3

Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

4

2

1

1

2

2

Тестування, задачі,

контрольна робота,

усне опитування

4

Грошовий ринок

4

4

2

2

3

4

Тестування, задачі, контрольна робота, усне опитування

5

Грошові системи

7

4

2

2

3

3

Тестування, задачі, контрольна робота, усне опитування

6

Інфляція та грошові реформи

7

3

1

2

2

4

Тестування, задачі, контрольна робота, усне опитування

Всього за I кредит

45

15

7

8

15

15
7

Валютні системи та валютний ринок

4

2

1

1

2

2

Тестування, задачі, контрольна робота, усне опитування

8

Кредит

у ринковій економіці

5

3

1

2

3

2

Тестування, задачі,

контрольна робота,

усне опитування

9

Фінансові посередники грошового ринку

4

2

1

1

3

2

Тестування,

контрольна робота,

усне опитування

10

Центральні банки

5

2

1

1

2

3

Тестування, задачі, контрольна робота, усне опитування

11

Комерційні банки

4

2

1

1

2

2

Тестування, задачі, контрольна робота, усне опитування

12

Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною421132Тестування,

контрольна робота,

усне опитування

Всього за II кредит

45

15

7

8

15

15Всього

90

30

14

16

30

30

^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


  1   2   3   4

Схожі:

Збірка організаційно-методичних матеріалів з курсу “Гроші та кредит” для студентів спеціальності „Економіка” iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси»
Методичні вказівки до виконаня курсової роботи з курсу«Гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси» всіх форм...
Збірка організаційно-методичних матеріалів з курсу “Гроші та кредит” для студентів спеціальності „Економіка” icon«гроші та кредит»
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів денної та заочної форм навчання...
Збірка організаційно-методичних матеріалів з курсу “Гроші та кредит” для студентів спеціальності „Економіка” iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів напряму 0501 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Гроші та кредит» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання / Укладач О. В....
Збірка організаційно-методичних матеріалів з курсу “Гроші та кредит” для студентів спеціальності „Економіка” iconГроші та кредит Методичні вказівки для самостійної роботи студентів, проведення практичних занять І виконання контрольної роботи студентів
«Економіка І підприємництво», напрямів підготовки 030504 – «Економіка підприємства» І 030509 – «Облік І аудит»
Збірка організаційно-методичних матеріалів з курсу “Гроші та кредит” для студентів спеціальності „Економіка” iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 030508 «Фінанси І кредит»
Гроші та кредит: Конспект лекцій / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. ─ 150 с
Збірка організаційно-методичних матеріалів з курсу “Гроші та кредит” для студентів спеціальності „Економіка” iconЗбірка методичних матеріалів з організації виховної роботи в двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Додаток Бібліотека кнеу – кураторам (перелік наукових І методичних видань по організації виховної роботи в університеті)
Збірка організаційно-методичних матеріалів з курсу “Гроші та кредит” для студентів спеціальності „Економіка” iconМіністерство освіти І науки україни
«Гроші та кредит» (для студентів 3 курсу напрямів підготовки 050100 «Економіка підприємства», 050100 «Облік І аудит» І 050200 «Менеджмент...
Збірка організаційно-методичних матеріалів з курсу “Гроші та кредит” для студентів спеціальності „Економіка” iconМіського господарства б. Г. Скоков, І. А. Краївська
Методичні вказівки І робоча програма до самостійного вивчення курсу «Гроші та кредит» (для студентів усіх форм навчання спеціальності...
Збірка організаційно-методичних матеріалів з курсу “Гроші та кредит” для студентів спеціальності „Економіка” iconМетодичні вказівки до проведення курсу практичних занять
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»,...
Збірка організаційно-методичних матеріалів з курсу “Гроші та кредит” для студентів спеціальності „Економіка” iconДля спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» Укладач Херсон 2011
Робоча програма дисципліни «Менеджмент персоналу» для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» на базі типової програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи