Збірка організаційно-методичних матеріалів з курсу “Гроші та кредит” для студентів спеціальності „Економіка” icon

Збірка організаційно-методичних матеріалів з курсу “Гроші та кредит” для студентів спеціальності „Економіка”
НазваЗбірка організаційно-методичних матеріалів з курсу “Гроші та кредит” для студентів спеціальності „Економіка”
Сторінка2/4
Дата25.10.2012
Розмір1.02 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4
Тема 1. Сутність і функції грошей

1.Поняття, причини виникнення, особливості та необхідність грошей.

2.Форми грошей та їх еволюція.

3.Вартість грошей та методи її вимірювання.

4.Основні функції грошей.


Тема 2. Грошовий обіг та грошова маса

1.Поняття грошового обороту та його структура.

2.Основні сфери грошового обороту.

3.Модель сукупного грошового обороту.

4.Грошова маса та основні форми її існування.

5.Закон грошового обігу: формулювання та способи доведення.


Тема 3. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

1.Поняття та історичний розвиток основних теорій грошей.

2.Номіналістична теорія грошей.

3. Металістична теорія грошей.

4.Класична кількісна теорія грошей.

5.Монетаризм та сучасний монетаризм.


Тема 4. Грошовий ринок

1.Поняття грошового ринку та його структура.

2.Попит на гроші: поняття, основні джерела, чинники формування

3.Пропозиція грошей: поняття, основні джерела, чинники впливу.

4.Ринок капіталів.

5.Ринок цінних паперів як особлива складова грошового ринку.

5.1.Поняття та структура ринку цінних паперів.

5.2. Інструменти ринку цінних паперів.

5.3.Учасники ринку цінних паперів: основні та інфраструктурні.

5.4. Фондова біржа та її роль у ринковій економіці.


Тема 5. Грошові системи

 1. Поняття грошової системи та її структурні елементи.

 2. Типи грошових систем.

 3. Особливості грошових систем країн світу.

 4. Становлення та розвиток грошової системи України.


Тема 6. Інфляція та грошові реформи

 1. Поняття інфляції, її форми та види.

 2. Показники вимірювання інфляції.

 3. Методи регулювання інфляції.

 4. Особливості інфляційного процесу в Україні.

 5. Грошові реформи: сутність та класифікація.

 6. Грошові реформи в Україні.


Тема 7. Валютні системи та валютний ринок

 1. Валютна система: поняття та структура.

 2. Характеристика елементів валютної системи.

 3. Валютні операції: сутність та види.

 4. Баланси міжнародних розрахунків та їх основні види.

 5. Поняття, функції та структура валютного ринку.

 6. Загальна характеристика та структура валютного ринку України.


Тема 8. Кредит у ринковій економіці

 1. Поняття кредиту та основні його функції.

 2. Теорії кредиту.

 3. Ринок позичкового капіталу.

 4. Поняття позичкового проценту та чинники що його визначають.

 5. Характеристика функціональних форм кредиту.

5.1.Комерційний кредит.

5.2.Споживчий кредит.

5.3.Державний кредит.

5.4.Міжнародний кредит.

5.5.Банківський кредит.

5.6.Лізинговий кредит.


Тема 9. Фінансові посередники грошового ринку

 1. Поняття фінансових посередників як основних суб’єктів кредитної системи.

 2. Кредитна система: сутність та структура.

 3. Основні функції та роль банківської та парабанківської системи.

 4. Суть, функції та основні види спеціалізованих кредитно-фінансових установ.


Тема 10. Центральні банки

 1. Поняття центрального банку країни.

 2. Функції центрального банку країни.

 3. Національний банк України: завдання, функції, історія розвитку.

 4. Виникнення та функціонування центральних банків країн світу.

 5. Європейська система центральних банків та Європейський центральний банк.


Тема 11. Комерційні банки

 1. Поняття, функції, класифікація та роль банків в сучасному економічному просторі.

 2. Пасивні банківські операції.

 3. Активні операції комерційних банків.

 4. Особливості діяльності комерційних банків в Україні та у світі.Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи

та форми їх співробітництва з Україною

 1. Інституційна структура міжнародних валютно-кредитних відносин.

 2. Роль регіональних валютно-кредитних установ на валютному ринку.

 3. Реалізація міжнародних програм в Україні.^ ТЕСТИ ПРОМІЖНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


Тема 1 “ Сутність і функції грошей”

Гроші – це..

 1. все те, що суспільство проголошує грошима;

 2. уречевлена форма відносин між людьми;

 3. сучасний засіб обміну;

 4. специфічний товар, який виконує у суспільстві роль загального еквіваленту;

Які гроші виконують функцію грошей як засобів формування скарбу ?

 1. неповноцінні, реальні;

 2. неповноцінні, ідеальні;
 1. повноцінні реальні;

 2. повноцінні ідеальні.
Яка вартість притаманна грошовим знакам вартості:

 1. майбутня та теперішня вартість;

 2. споживча вартість;

 3. мінова вартість;

 4. усі перераховані види вартостей.

При яких операціях гроші виконують функцію засобів обігу ?

а) при бартерних угодах

б) при купівлі товарів і послуг

в) при вимірюванні вартості товарів і послуг

Які гроші виконують функцію грошей як міри вартості ?

а) повноцінні, реальні

б) повноцінні, ідеальні

в) неповноцінні, реальні

г) неповноцінні, ідеальні

В якій функції гроші виступають в наявній формі і обслуговують товарний метаморфоз Т - Г - Т ?

а) міра вартості

б) засіб обігу

в) платіжний засіб

г) засіб накопичення

Функція грошей як міра вартості - це

а) функція, при якій гроші виступають як посередник при обміні товарів і забезпечують їх обіг

б)функція, при якій гроші забезпечують вираження і вимір вартості, надаючи їй форму ціни

в)функція, при якій гроші погашають різні боргові зобов’язання суб’єктів економічних відносин

Що означає термін “нерозмінні гроші” ?

а) нездатність обміну паперових грошей на неповноцінні металеві гроші

б) нездатність обміну грошей на іноземну валюту

в) нездатність обміну грошей на дорогоцінні метали

Гроші припинять функціонувати при якості засобів обігу, якщо ....

а) їх вартість як товару перевищить вартість як грошей

б) їх вартість як товару буде нижча, ніж вартість як грошей

в) їх вартість як товару буде дорівнювати їх вартості як грошей

При якій операції гроші виконують функцію платіжних засобів ?

а) при вимірюванні вартості товарів та послуг

б) при погашенні боргових зобов’язань

в) при обміні одних товарів на інші

г) при накопиченні вартості в процесі виробництва

Яку форму вартості характеризує процес обміну за допомогою загального еквівалента, яким служили різні товари?

а) просту

б) повну чи розгорнуту

в) загальну

г) грошову

В якій функції гроші виступають в ідеальній формі і їх функціонування супроводжується становленням масштабу цін?

а) міра вартості

б) засіб обігу

в) платіжний засіб

г) засіб накопичення

Функція грошей як засіб обігу - це ...

а) функція, при якій гроші виступають як посередник при обміні товарів і забезпечують їх обіг

б) функція, при якій гроші забезпечують вирахування і вимір вартості, надаючи їй форму ціни

в) функція, при якій гроші погашають різні боргові зобов’язання суб’єктів економічних відносин

Що означає номінальна вартість банкноти 10 гривень?

а) вартість паперу, на якому вона надрукована

б) вартість золота, яке забезпечує банкноту

в) вартість праці, затраченої на друкування банкноти

г) вартість товарів і послуг, які можна купити за 10 гривень

Тезаврація золота - це...

а) накопичення золота у вигляді скарбів чи страхових фондів

б)припинення виконання золотом грошових функцій

в) перенесення національного багатства з однієї країни в іншу

г) реформація грошових знаків держави в золото

Яку функцію виконують гроші при визначенні суми поставок по торговому контракту?

а) міра вартості

б) засіб обігу

в) платіжний засіб

г)засіб накопичення

Яку форму вартості характеризує процес обміну за допомогою загального еквіваленту, роль якого закріплена за одним товаром на різних ринках?

а) просту

б) повну чи розгорнуту

в) загальну

г) грошову

Які гроші виконують функцію грошей як засобів утворення скарбів?

а) неповноцінні, реальні

б) неповноцінні, ідеальні

в) повноцінні, реальні

г) повноцінні, ідеальні

Виберіть відповідь, яка найточніше відображає еволюцію розвитку грошей:

а) товарні, металеві, паперові, кредитні, електронні

б) товарні, паперові, металеві, кредитні, електронні

в) металеві, товарні, паперові, кредитні, електронні

г) товарні , металеві, кредитні, паперові, електронні

Номінальна вартість грошових знаків - це вартість, яка визначається:

 1. вартістю матеріалу, з якого вони виготовлені;

 2. безпосередньо у процесі обігу грошей

 3. вартістю, вказаною на грошовій одиниці

 4. вірна відповідь відсутня

Що означає термін “повноцінна монета”?

а) монета, яка вміщує дорогоцінні метали у відповідності з її номінальною вартістю

б) монета, яка відповідає своїми розмірами світовим стандартам

в) монета. яка наділена примусовою вартістю на території даної держави

Спеціальні права запозичення були введені у міжнародний платіжний оборот з:

 1. 1 січня 1970 року

 2. 1 січня 1979 року
 1. 1 січня 1999 року

 2. Вірна відповідь відсутня
Проведення безготівкових платежів у ЄВРО здійснювалось з:

 1. 1 січня 1970 року

 2. 1 січня 1999 року
 1. 1 січня 1979 року

 2. Вірна відповідь відсутня
Ануїтет –це...

 1. Послідовність платежів за певні регулярні проміжки часу

 2. Послідовність платежів однаковими сумами

 3. Рентні платежі, дивіденди за привілейованими акціями тощо

 4. Усі відповіді вірні


Тема 2 “ Грошовий обіг та грошова маса”.

Що є базою грошового обігу?

а) необхідність обігу товарів та послуг

б)необхідність виплати заробітної плати

в) необхідність накопичення капіталу для розширеного відтворення

Що означає термін “квазігроші”?

а) різницю між грошовими агрегатами М2 і М1

б) різницю між грошовими агрегатами М3 і М2

в) різницю між грошовими агрегатами L і М3

Виходячи із суті закону грошового обігу КГн = ЦТ : О, вкажіть, про що свідчить наступна формула: КГн  КГф, де КГн - кількість грошей, необхідних в обігу, ЦТ - сума цін товарів, О - швидкість обігу грошової одиниці, КГф - фактична кількість грошей в обігу:

а) відбувається інфляція

б) відбувається дефляція

в) ніяких змін не відбувається

г) знижується стабільна кількість грошей

Чек, який виписується певною особою і передається іншій переводним підписом, це ...

а) іменний чек

б) чек на пред’явника

в) ордерний чек

Купівельна спроможність грошей ...

а) збільшується в період інфляції

б) зменшується в період інфляції

в) зменшується в період дефляції

г) не змінюється в залежності від інфляції і дефляції

Що є найважливішим кількісним показником грошового обігу?

а) грошова маса

б) грошова одиниця

в) платіжний обіг

Швидкість обігу грошей - це ...

а) показник інтенсивності руху грошей, який складається з числа переходів грошових знаків від одного суб’єкта до іншого

б) показник інтенсивності руху грошей , який характеризує періодичність емісії грошей

в) показник інтенсивності руху грошей, який характеризує процес інкасації

Що означає термін “грошовий агрегат”?

а) показник об’єму і структури грошової маси

б) механізм переводу національної валюти у іноземну

в) пристрій для перерахування грошових знаків

Таргетування - це ...

а) процес випуску в обіг цінних паперів і їх розміщення на первинному ринку цінних паперів

б) встановлення цільових орієнтирів в регулюванні приросту грошової маси

в) безадресна емісія грошових коштів з метою стабілізації грошового обігу при високих темпах інфляції

Що означає термін “сенйораж”?

а) емісійний дохід

б) дохід певного кола людей

в) посада працівника банківської системи

Який актив є найбільш ліквідним?

а) терміновий депозит

б) депозит до запитання

в) проста акція

г) державна облігація

Який з термінів найбільш повно розкриває суть грошової одиниці?

а) встановлений у законодавчому порядку знак вартості для виміру і виразу цін товарів

б) знак вартості, який існував до відміни кредитних грошей на золото

в) кредитні та паперові гроші, розмінні монети

Які з наведених активів відносяться до грошового агрегату М1:

 1. ощадні вклади;

 2. готівкові гроші;
 1. готівка та всі види чекових депозитів;

 2. усі відповіді вірні.

Тема 3 “ Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм”


Ключовим у кількісній теорії є положення про те, що:

 1. Вартість грошей та рівень товарних цін визначаються змінами кількості грошей..

 2. Дорогоцінні метали як грошовий товар мають внутрішню вартість.

 3. Вартість грошей та рівень товарних цін визначаються змінами обсягів товарної маси.

 4. Усі відповіді вірні.

Кількісна теорія грошей зародилась у:

 1. XVI ст..

 2. XVIII ст.

 3. XX ст.

 4. XIV ст.

Вперше ідею про залежність рівня цін від кількості благородних металів висунув:

 1. Ж.Боден..

 2. І.Фішер

 3. Дж. Локк

 4. М.Фрідмен

Хто із економістів вважав що вирішальним фактором, який регулює та визначає вартість грошей є їх кількість?

 1. Ж.Боден.

 2. І.Фішер

 3. Дж. Локк..

 4. М.Фрідмен

Хто із економістів сформулював „постулат однорідності” (подвоєння кількості грошей призводить до подвоєння абсолютного рівня цін, виражених у грошах, але не зачіпає відносних мінових співвідношень окремих товарів)?

 1. Д.Юм..

 2. І.Фішер

 3. Дж. Локк.

 4. М.Фрідмен

Класичним постулатом кількісної теорії грошей до кінця XIX ст. був:

 1. Постулат причинності (зміна ціни визначається зміною кількості грошей).

 2. Постулат пропорційності (ціни змінюються пропорційно зміні кількості грошей в обігу).

 3. Постулат однорідності (у разі зміни кількості грошей у такій самій пропорції змінюються ціни на всі товари, а співвідношення цін на окремі товари залишається незмінним).

 4. Усі перераховані постулати.

Трансакційну версію кількісної теорії на базі „рівняння обміну” запропонував:

 1. Д.Юм.

 2. І.Фішер..

 3. Дж. Локк.

 4. М.Фрідмен

Згідно „рівняння обміну” рівень цін залежить від:

 1. Кількості грошей, швидкості обігу грошей, фізичного обсягу товарообігу..

 2. Кількості грошей та структури обігу грошей.

 3. Вартості грошей та сталості грошей.

 4. Обсягу товарообігу.

Вкажіть невірну відповідь. Теорія касових залишків:

 1. Це „кембриджська версія” кількісної теорії.

 2. Була розроблена А.Маршаллом, А.Пігу, Д.Робертсоном, Дж.М.Кейнсом.

 3. Була поширена на початку XX ст. у Західній Європі.

 4. Була розроблена М.Фрідменом....

Представники „кембриджської версії” кількісної теорії грошей за основу брали такі мотиви зберігання грошей як:

 1. Формування фонду засобів обігу та резерву на покриття непередбачених потреб..

 2. Формування капіталу.

 3. Формування портфелю інвестицій.

 4. Усі перераховані мотиви.

„Кембриджське рівняння” це:

 1. формула Пігу..

 2. формула Фішера.

 3. „рівняння обміну”.

Згідно кейнсіанського трактування кількісної теорії грошей мотивом нагромадження грошей є:

 1. Трансакційний мотив.

 2. Мотив обачності.

 3. Спекулятивний мотив.

 4. Усі перераховані мотиви..

Монетаризм як самостійний теоретичний напрям сформувався у США :

 1. В середині 50-х років XX ст..

 2. В кінці 50-х років XIX ст.

 3. На початку 30-х років XX ст.

 4. Вірна відповідь відсутня.

Монетаризм виник на базі:

 1. Номіналістичної теорії грошей.

 2. Кількісної теорії грошей..

 3. Металістичної теорії грошей.

 4. Вірна відповідь відсутня.

Вкажіть невірну відповідь.Теорія М.Фрідмена:

 1. Належить до класу „портфельних моделей” або до класу теорій „портфельних моделей”.

 2. Стверджує що цінність грошей, їх купівельна спроможність пов’язана зворотною залежністю з рівнем цін.

 3. Стверджує що гроші є „капітальним активом”.

 4. Була розроблена А.Маршаллом, А.Пігу, Д.Робертсоном, Дж.М.Кейнсом..

Монетаристи вважали, що найефективнішою політикою, яка використовується урядом для впливу на кон’юнктуру є:

 1. Фіскальна політика.

 2. Бюджетна політика.

 3. Грошово-кредитна..

 4. Валютна політика.


Тема 4 “ Грошовий ринок”

Попит на гроші – це:

 1. показник інтенсивності руху грошей, який складається з числа переходів грошових знаків від одного суб’єкта до іншого;

 2. запас грошей, який прагнуть мати у своєму розпорядженні економічні суб’єкти на певний момент;

 3. показник інтенсивності руху грошей, який характеризує процес інкасації;

 4. вірна відповідь відсутня.

З боку економічних суб’єктів виділяють такий мотив попиту на гроші:

 1. спекулятивний мотив;

 2. мотив завбачливості ;
 1. трансакційний мотив;

 2. усі перераховані відповіді є вірні.
На обсяг пропозиції грошей можуть вплинути такі чинники як:

 1. зміни норми обов’язкових резервів та облікової ставки;

 2. зміни обсягу багатства економічних суб’єктів та зміни їх бажанні заощаджувати;

 3. тінізація підприємницької діяльності та зміни у стані довіри до банків;

 4. усі відповіді є вірні.

Ціна, за якою акції продаються та купуються на фондовому ринку - це

а)номінальна б)біржова (ринкова) в)емісійна г)балансова

Суб’єти фондової біржі, що проводять операції як правило за свій рахунок:

а)брокери б)ділери в)маклери

За якими цінними паперами виплачуються дивіденди

а)акції,сертифікати, скарбничі зобов’язання

б)векселі, опціони

в)коносаменти, варанти

Фондова біржа -це

а) первинний ринок цінних паперів

б)вторинний ринок цінних паперів

в)”вуличний” (“через прилавок”) ринок цінних паперів

Завищення біржового курсу акцій над її номінальним курсом - це

а)ажіо б)дизажіо в)дивіденд г)алонж д)аваль

Преференційна акція – це

а)дає право голосу, але не гарантує отримання дивідендів

б)дає право голосу і гарантує отримання дивідендів

в)не дає право голосу, але гарантує отримання дивідендів

Біржовий індекс Доу Джонса розраховується на основі трьох локальних індексів по акціях

а)промислових, залізничних та комунальних компаній

б)торгових, промислових та комунальних компаній

в)промислових, інвестиційних та комерційних компаній

Покупець, який виступає на фондовій біржі в ролі “бика”, сподівається, що в майбутньому:

а)курс на акції буде знижуватись

б)курс акцій буде зростати

в)курс залишиться незмінним

Який вид капіталу представляють цінні папери

а)дійсний б)позичковий в)фіктивний

Опціон – це:

а) цінний папір, що засвідчує право його власника купити чи продати певні активи на визначених умовах у майбутньому

б) цінний папір, що забезпечує отримання прибутку

в) цінний папір, що надає обом сторонам угоди рівні права

г) цінний папір, що передбачає негайне виконання угоди про купівлю актива


^ Тема 5 „Грошові системи”


Вкажіть грошову систему, при якій роль загального еквіваленту закріплюється за одним дорогоцінним металом:

а) монометалізм

б) біметалізм

в) поліметалізм

г) солометалізм

Що таке монометалізм?

а) грошова система, при якій загальним еквівалентом служить один дорогоцінний метал

б) грошова система, при якій роль загального еквівалента закріплена за двома дорогоцінними металами

в) грошова система, при якій роль загального еквіваленту закріплена лише за мідно- нікелевими грошами

Ціннісне співвідношення між золотими та срібними монетами складалося стихійно, відповідно до ринкової вартості цих благородних металів за умов системи:

 1. Золотого монометалізму;

 2. Системи біметалізму: системи паралельних грошей ;

 3. Системи золотодевізного стандарту;

 4. Системи біметалізму: системи подвійних грошей .

У складі грошової системи виділяють такі підсистеми як:

 1. Система безготівкових розрахунків та система готівкових розрахунків;

 2. Система готівкових розрахунків та валютна система;

 3. Система безготівкових розрахунків, система готівкових розрахунків, валютна система;

 4. Система безготівкових розрахунків, міжнародна валютна система, система готівкових розрахунків;

Латинський монетний союз був утворений з метою підтримки стабільності грошового обігу на базі біметалізму між Францією, Бельгією, Італією та Швейцарією у:

 1. 1865 р.

 2. 1895 р.

 3. 1985 р.

 4. 1799 р.

На території країн Латинського монетного союзу зберігалося вільне карбування монет із золота та срібла при підтримання такого твердого співвідношення між золотими та срібними монетами як:

 1. 1: 20,5;

 2. 1: 15,5;

 3. 1: 35,5;

 4. 1:1,5

Ціннісне співвідношення між золотими та срібними монетами, та відповідне залучення їх до актів купівлі-продажу та інших операцій визначалось державою за умов існування:

 1. Золотого монометалізму;

 2. Системи біметалізму: системи паралельних грошей ;

 3. Системи золотодевізного стандарту;

 4. Системи біметалізму: системи подвійних грошей .

Грошова система металевого обігу за видами підрозділяється на:

 1. Біметалізм та монометалізм;

 2. Біметалізм, монометалізм та поліметалізм;

 3. Ринкову та неринкову;

 4. Відкриту та закриту системи.


Тема 6 „Інфляція та грошові реформи”


Виходячи із суті закону грошового обігу КГн = ЦТ : О, вкажіть, про що свідчить наступна формула: КГн  КГф, де КГн - кількість грошей, необхідних в обігу, ЦТ - сума цін товарів, О - швидкість обігу грошової одиниці, КГф - фактична кількість грошей в обігу:

а) відбувається інфляція

б) відбувається дефляція

в) ніяких змін не відбувається

г) знижується стабільна кількість грошей

Метод стабілізації грошового обігу, який означає відновлення попереднього золотого вмісту грошової одиниці - це ...

а) нуліфікація

б) реставрація

в) ревальвація

г) деномінація

Купівельна спроможність грошей ...

а) збільшується в період інфляції

б) зменшується в період інфляції

в) зменшується в період дефляції

г) не змінюється в залежності від інфляції і дефляції

Демонетизація золота - це ...

а) втрата золотом в усіх формах грошових функцій

б) впровадження в обіг золотих монет

в) припинення чеканки золотих монет, але впровадження в обіг золотих злитків

При інфляції:

а) КГф = КГн

б) КГф  КГн

в) КГф  КГн,

де : КГн - кількість грошей необхідна в обігу, КГф - фактична кількість грошей в обігу

Стагфляція - це ...

а) стан економіки країни, який характеризується поєднанням економічної кризи з інфляцією

б) стан економіки країни, який характеризується піднесенням економіки і стабільним курсом національної грошової одиниці

в) стан економіки країни, який характеризується стабільною економікою і стійким грошовим обігом

Що означає термін “нуліфікація” ?

а) метод “закресллення нулів”, тобто збільшення масштабу цін

б) відновлення попереднього золотого вмісту грошової одиниці

в) оголошення про анулювання значно знеціненої грошової одиниці і впровадження нової валюти

Яка із приведених формул характеризує процес дефляції?

а) КГф = КГн

б) КГф  КГн

в) КГф  КГн,

де : КГн - кількість грошей, необхідна в обігу, КГф - фактична кількість грошей в обігу

Грошова реформа в Україні 1992 року характеризується такими ознаками:

 1. З 10 січня 1992 року розпочався випуск в обіг купонів, що виконували функції готівкових грошей та були еквівалентні рублевим купюрам відповідного номіналу;

 2. З 12 листопада 1992 року купони були введені в безготівковий обіг; з цього ж дня з 23 години обіг рубля на території України був призупинений; український карбованець, представлений в готівковому обігу купоном НБУ, став єдиним законним платіжним засобом в Україні;

 3. З 16 листопада 1992 року усі розрахунки проводяться на території України лише в українських карбованцях;

 4. Усі варіанти відповідей доповнюють один одного.

Купони, що були випущені в готівковий обіг на території України з 1992 р., і які були еквівалентні рублевим купюрам відповідного номіналу були введені в безготівковий обіг з (якого дня ?) :

а.10 січня 1992 року ;

б.12 листопада 1992 року;

в.16 листопада 1992 року;

г.1 січня 1992 року .

Обіг рубля на території України був призупинений, а український карбованець, представлений в готівковому обігу купоном НБУ, став єдиним законним платіжним засобом в Україні з 23 години (якого дня ?) :

 1. 12 листопада 1992 року;

 2. 10 січня 1992 року ;

 3. 1 січня 1992 року ;

 4. 16 листопада 1992 року.

З 24 години 16 вересня 1996 року на території України припиняється функціонування в готівковому обігу:

 1. Гривні;

 2. Українського карбованця;

 3. Рубля;

 4. Гривні та українського карбованця.

До 2 вересня 1996 року органами виконавчої влади, юридичними особами та іншими суб’єктами господарювання усіх форм власності відповідно до встановленого курсу обміну українського карбованця на гривню було проведено перерахування у гривні без будь-яких обмежень, вилучень та конфіскації:

 1. Цін, тарифів, заробітної плати, пенсій, стипендій, допомог та інших грошових виплат населенню з їх округленням до 1 копійки;

 2. Коштів юридичних осіб та інших суб’єктів господарювання (резидентів та нерезидентів), що знаходяться на рахунках в установах банків і в цінних паперах; активів та пасивів балансів, укладених угод;

 3. Усіх видів заощаджень населення на депозитних та інших рахунках, у депозитних сертифікатах, страхових полісах, а також акціях та інших цінних паперах, в тому числі приватизаційних паперах;

 4. Усі варіанти відповідей вірні.

З 2 вересня 1996 року внаслідок проведеної грошової реформи на території України:

 1. Українські карбованці готівкою обмінюються населенню на гривні;

 2. Суми до 100 мільйонів українських карбованців обмінюються на гривні готівкою;

 3. Суми понад 100 мільйонів українських карбованців зараховуються на вклади в банках з правом їх вільного використання в гривнях;

 4. Усі варіанти відповідей доповнюють один одного.

Внаслідок грошової реформи, проведеної в Україні у 1996 р., українські карбованці підлягали обміну на гривні (банкноти та розмінну монету) за курсом:

 1. 100000 гривень на 1 карбованець;

 2. 10000 карбованців на 1 гривню;

 3. 100000 рублів на 1 гривню;

 4. 100000 карбованців на 1 гривню.

Метод «закреслення нулів», тобто збільшення масштабу цін характеризується поняттям:

 1. Деномінація

 2. Ревальвація
 1. Нуліфікація

 2. Девальвація

Тема 7 „ Валютні системи та валютний ринок”


Яку валютну систему характеризує доларовий стандарт?

а)Паризьку валютну систему

б)Генуезьку валютну систему

в)Бретон-Вудську валютну систему

г)Ямайську валютну систему

Валютна інтервенція - це...

а)підвищення або зниження дисконтної ставки центрального банку з метою впливу на рух іноземного капіталу

б)купівля-продаж центральним банком або казначейством іноземної валюти з метою впливу на курс національної валюти

в)сукупність валютних обмежень, які застосовуються однією державою відносно інших з метою примусового виконання певних вимог

Що означає валютна угода СВОП ?

а)одночасну купівлю і продаж іноземної валюти на приблизно рівні суми при умові розрахунків по них на різні дати

б)купівля-продаж валюти по заздалегідь домовленому курсу в точно вказану дату

в)продаж валюти по діючому курсу з одночасним виконанням угоди на її купівлю через певний період часу по більш високому курсу

Що таке “валютний арбітраж” ?

а)валютна операція, при якій прибуток виникає через різниці в курсах

б)валютна операція, протиріччя по якій вирішуються за допомогою арбітражного суду

в)валютна операція, що не приносить прибутку і по якій курс валюти, що продається, співпадає з курсом валюти, що купується

Що означає термін “валютний паритет”?

а)незалежність національної валюти від зовнішньодержавних факторів

б)співвідношення між двома валютами, що встановлюється у законодавчому порядку

в)кількісний вміст дорогоцінних металів у грошовій одиниці

Валютний “кошик” - це...

а)перелік певних валют, які можуть конвертуватися лише на одну встановлену валюту

б)обмеження сфери обігу національної валюти за територіальними або політичними ознаками

в)вимір середньозваженого курсу однієї валюти по відношенню до певного набору інших валют

Що означає термін “валютний демпінг” ?

а)експорт товарів по цінах нижче світових, який пов’язаний з відставанням купівельної здатності грошей від зниження їх валютного курсу

б)курсові співвідношення при перерахунку цін і грошових сум з однієї валюти в іншу

в)загострення суперечностей у валютній сфері, яке має прояв у різких коливаннях валютного курсу

Що означає валютна операція СПОТ ?

а)поставку валюти не пізніше наступного робочого дня по курсу, який встановлений на момент укладання угоди

б)операцію, яка поєднує наявну купівлю (продаж) валюти з одночасним укладанням контругоди на певний строк

в)угода продажу-купівлі валюти у встановлений термін по заздалегідь зафіксованому курсу

Що означає термін “валютна решітка” ?

а)спеціальний система захисту грошових знаків від підробок

б)попарний зв’язок курсів національних валют у валютному “кошику”

в)система обмежень по обігу національних валют на світовому ринку

Що означає термін “крос-курс” валют?

а)співвідношення між двома валютами, яке витікає з їх курсу по відношенню до курсу третьої валюти

б)вираження національної грошової одиниці через валюту іншої держави

в)вираження одиниці іноземної грошової одиниці через національну грошову одиницю

Який вид котирування характеризує вираження одиниці іноземної валюти у національній валюті?

 1. прямий курс

 2. непрямий курс

 3. крос-курс

 4. Вірна відповідь відсутня.

При емісії СПЗ Міжнародним валютним фондом був встанов­лений "золотий паритет":

а) 1 СПЗ = 35 унцій золота;

б) 1 СПЗ = 1 унція золота;

в) 35 СПЗ = 1 унція золота.

Передумовами розвитку світового валютного ринку є:

а) розвиток постійних світових міжнародних економічних зв’язків;

б) утворення світової валютної системи;

в)  удосконалення засобів зв’язку;

г)  все перераховане разом.

Головним рішенням Міжнародної грошової конференції в Парижі в 1973 р. було:

а) підпорядкування валютних курсів закону попиту та пропозиції;

б) девальвація долара США;

в) утворення Європейського Союзу.

Головною функцією валютної брокерської фірми є:

а) зведення покупців та продавців іноземної валюти;

б) проведення експортних операцій;

в) проведення імпортних операцій.

Основна причина виникнення валютного ризику на світовому валютному ринку є:

а) коливання курсів валют на міжнародних фінансових ринках;

б) ступінь конвертованості валют;

в) попит на іноземну валюту;

г) страйкування робітників.

Європейський валютний ринок є:

а) національним ринком;

б) регіональним ринком;

в) ринком Німеччини;

г) ринком Франції.


^ Тема 8 “ Кредит у ринковій економіці”


Кредитор - це...

 1. сторона кредитних відносин, що одержує кошти у тимчасове користування

 2. сторона кредитних відносин, що надає кошти у тимчасове користування

 3. суб’єкт кредитних відносин, що виконує роль посередника при наданні кредитів

Який спосіб не є забезпеченням кредиту ?

 1. майнова застава

 2. застава майбутніх надходжень від господарської діяльності

 3. гарантійні зобов’язання третіх осіб

Які фактори впливають на зменшення процентної ставки за користування кредитом ?

 1. збільшення ризику

 2. збільшення терміну кредиту

 3. збільшення суми кредиту

 4. характер забезпечення

Авальний кредит - це....

 1. кредит, який надається банками у вигляді гарантійної послуги

 2. офіційне повідомлення при виконанні розрахункової (кредитної) послуги

 3. різновид споживчого кредиту, де гарантами виступають члени колективу на основі кругової порук

При державному кредиті термін повернення:

 1. регламентується

 2. встановлюється на добровільній основі

 3. не обумовлюється

Ломбардний кредит - це....

 1. кредит, який надається фізичними особами одна одній

 2. кредит під заставу депонованих у банку цінних паперів

 3. кредит, який надається під заставу майна

Комерційним кредитом називається:

 1. будь-який кредит

 2. банківський кредит комерційним підприємствам

 3. кредит будь-яким підприємствам для проведення торговельних операцій

 4. кредит продавця покупцю у вигляді відстрочки платежу

Відображення на єдиному рахунку, як поточних надходжень клієнта, так і кредитів, що надаються даному клієнту здійснюється при:

 1. ломбардному кредиті

 2. контокорентному кредиті

 3. комерційному кредиті

До якого виду кредиту буде відноситься кредит, виданий в Україні на термін 4 роки ?

 1. до короткострокового

 2. до середньострокового

 3. до довгострокового

Який буквальний переклад слова “credit” ?

 1. він надасть

 2. він придбає

 3. він вірить

 4. він гарантує

Який принцип кредитування забезпечує право захисту банку своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника ?

 1. терміновість

 2. платність

 3. поверненість

 4. забезпеченість

 5. цільова спрямованість

Транш - це...

 1. серія або частина позики розміщеної на позичкових ринках різних країн

 2. пільги по наданому кредиту одними державами іншим

 3. заборона на надання кредиту некредитоспроможним державам

Який вид кредиту надається векселедавачу і виступає у вигляді гарантійної послуги ?

 1. обліковий

 2. гарантійний

 3. акцептний

Хто є кредитором при державному кредиті ?

 1. держава

 2. Національний банк України

 3. господарюючі суб’єкти і населення

Які загальні властивості ломбардного та іпотечного кредитів ?

 1. кредитування під заставу матеріальних цінностей

 2. кредитування під заставу поручителя

 3. кредитування під заставу страхової компанії

 4. кредитування без застави

Онкольний кредит - це...

 1. кредит, погашення якого проводиться до запитання

 2. кредит, погашення якого проводиться в чітко узгоджені строки

 3. кредит, що передбачає відстрочку платежу по узгодженню з кредитором

Консорціумний кредит - це....

 1. кредит, що надається крупним об’єднанням підприємств для здійснення господарської діяльності

 2. кредит, що надається об’єднанням банків суб’єктам господарської діяльності

 3. кредит, що надається банком господарюючому суб’єкту при умові, що і банк, і господарюючий суб’єкт є членами одного і того є об’єднання (консорціуму)

Що таке кредитоспроможність?

а) здатність позичальника у повному обсязі і в узгоджений строк розрахуватися по боргових зобов’язаннях

б) здатність кредитора у повному обсязі і в узгоджений строк надати кредит позичальнику

в) зданість кредитора у повному обсязі погасити свої зобов’язання перед клієнтами

З якого моменту повинні нараховуватися відсотки за користування кредитом?

а) з моменту підписання кредитної угоди

б) з моменту надходження кредиту на рахунок позичальника

в) з моменту погашення першої частини кредиту позичальника

На які цілі забороняється видача кредитів?

а) на покриття поточних витрат

б) на покриття збитків господарської діяльності

в) на придбання об’єктів приватизації

Кредитна лінія - це…

 1. згода банку-позичальника надати кредит в розмірах, які перевищують заздалегідь обумовлені розміри

 2. згода банку-кредитора надати кредит в розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовлені розміри за певний відрізок часу з проведення додаткових спеціальних переговорів.

 3. згода банку-кредитора надати кредит у майбутньому в розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовлені розміри за певний відрізок часу без проведення додаткових спеціальних переговорів.

 4. вірна відповідь відсутня

Іпотечний кредит – це:

 1. Відносини між юридичними особами, які виникають у разі оренди майна і супроводжується укладанням лізингової угоди.

 2. Кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам-резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг.

 3. Особливий вид економічних відносин з приводу надання кредитів під заставу нерухомого майна.

 4. Кредит, що надається шляхом акумулювання кредитних ресурсів у визначеному банку з подальшим наданням їх суб'єктам господарської діяльності.

Строк банківського кредиту встановлюється в залежності від:

 1. Цілей об'єкта кредитування.

 2. Розміру позики.

 3. Платоспроможності позичальника .

 4. Всі варіанти відповідей враховуються банком.

Кредитний ризик - це:

 1. ймовірність несплати позичальником основного боргу.

 2. ймовірність несплати позичальником відсотків, які належать сплаті за користуванням кредитом у терміни, визначені у кредитному договорі.

 3. ймовірність несплати позичальником основного боргу та відсотків, які належать сплаті за користуванням кредитом у терміни, визначені у кредитному договорі.

 4. ймовірність сплати позичальником основного боргу у терміни, визначені у кредитному договорі.

Платоспроможність - це …

 1. здатність позичальника в повному обсязі і у визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями

 2. здатність позичальника своєчасно здійснювати розрахунки за всіма видами своїх зобов'язань господарської діяльності.

 3. здатність кредитора в повному обсязі і у визначений позичальником термін розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями

 4. вірна відповідь відсутня

Які фактори впливають на підвищення рівня процентної ставки за користування кредитом ?

 1. підвищення ризику за кредитною операцією

 2. збільшення терміну кредиту

 3. характер забезпечення

 4. усі відповіді вірні

Авальний кредит - це....

 1. офіційне повідомлення при виконанні розрахункової (кредитної) послуги

 2. різновид споживчого кредиту, де гарантами виступають члени колективу на основі кругової поруки

 3. кредит, який надається банками у вигляді гарантійної послуги

 4. кредит до запитання

Комерційний кредит –це...

 1. Товарна та грошова форма кредиту

 2. Товарна форма кредиту, яка визначає відносини з питань перерозподілу матеріальних фондів.

 3. Форма кредиту, яка характеризує кредитну угоду між трьома та більше суб'єктами господарської діяльності.

 4. Вірна відповідь відсутня


^ Тема 9 „Фінансові посередники грошового ринку”
1   2   3   4

Схожі:

Збірка організаційно-методичних матеріалів з курсу “Гроші та кредит” для студентів спеціальності „Економіка” iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси»
Методичні вказівки до виконаня курсової роботи з курсу«Гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси» всіх форм...
Збірка організаційно-методичних матеріалів з курсу “Гроші та кредит” для студентів спеціальності „Економіка” icon«гроші та кредит»
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів денної та заочної форм навчання...
Збірка організаційно-методичних матеріалів з курсу “Гроші та кредит” для студентів спеціальності „Економіка” iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів напряму 0501 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Гроші та кредит» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання / Укладач О. В....
Збірка організаційно-методичних матеріалів з курсу “Гроші та кредит” для студентів спеціальності „Економіка” iconГроші та кредит Методичні вказівки для самостійної роботи студентів, проведення практичних занять І виконання контрольної роботи студентів
«Економіка І підприємництво», напрямів підготовки 030504 – «Економіка підприємства» І 030509 – «Облік І аудит»
Збірка організаційно-методичних матеріалів з курсу “Гроші та кредит” для студентів спеціальності „Економіка” iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 030508 «Фінанси І кредит»
Гроші та кредит: Конспект лекцій / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. ─ 150 с
Збірка організаційно-методичних матеріалів з курсу “Гроші та кредит” для студентів спеціальності „Економіка” iconЗбірка методичних матеріалів з організації виховної роботи в двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Додаток Бібліотека кнеу – кураторам (перелік наукових І методичних видань по організації виховної роботи в університеті)
Збірка організаційно-методичних матеріалів з курсу “Гроші та кредит” для студентів спеціальності „Економіка” iconМіністерство освіти І науки україни
«Гроші та кредит» (для студентів 3 курсу напрямів підготовки 050100 «Економіка підприємства», 050100 «Облік І аудит» І 050200 «Менеджмент...
Збірка організаційно-методичних матеріалів з курсу “Гроші та кредит” для студентів спеціальності „Економіка” iconМіського господарства б. Г. Скоков, І. А. Краївська
Методичні вказівки І робоча програма до самостійного вивчення курсу «Гроші та кредит» (для студентів усіх форм навчання спеціальності...
Збірка організаційно-методичних матеріалів з курсу “Гроші та кредит” для студентів спеціальності „Економіка” iconМетодичні вказівки до проведення курсу практичних занять
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»,...
Збірка організаційно-методичних матеріалів з курсу “Гроші та кредит” для студентів спеціальності „Економіка” iconДля спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» Укладач Херсон 2011
Робоча програма дисципліни «Менеджмент персоналу» для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» на базі типової програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи