Чернівецький національний університет icon

Чернівецький національний університет
Скачати 448.08 Kb.
НазваЧернівецький національний університет
Сторінка1/3
Дата23.10.2012
Розмір448.08 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Кафедра ґрунтознавства та землеустрою


Робоча НАВЧАЛЬНА програма

з курсу "Географія ґрунтів та ґрунти світу"


за вимогами кредитно-модульної системи

напряму підготовки 1301 – агрономія

для спеціальності 7.130101 – „Агрохімія та ґрунтознавство”

спеціалізації агрохімсервіс та інформаційні системи

факультет біологічнийФорма навчання

Курс

Семестр

Загальний обсяг год./ кредитів

Всього аудит. год.

У тому числі (год.):

Самостійна робота, год.

Контрольні модульні роботи

Розрахунково-графічні роботи, шт.

Курсові проекти (роботи), шт.

Залік (сем.)

Екзамен (сем.)

лекції

лабораторні

практичні

індивідуальні

Денна

3

6

135/4

64

30

32
2

71

2


6

Заочна

3

6

135/4

10

10


125

6


^ ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№НЕ

Назва модуля (М) або навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності поточного контролю

Кількість балів

індз за вибором

К-сть балів за ІндЗ

Всього балів за НЕ

Лек.

Сем. / Індивід.

Пр.

Лаб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ Модуль 1. Географія ґрунтів світу (загальні закономірності)

НЕ 1.1

Географія ґрунтів як наука

Загальні принципи, методи і задачі географії ґрунтів. Місце географії ґрунтів у системі природничих наук. Ґрунтовий покрив як основний об'єкт грунтово-географічних досліджень. Вчення В.В.Докучаєва про ґрунт як функцію факторів (умов) ґрунтоутворення - теоретична основа географії ґрунтів. Порівняльно-географічний метод сполученого вивчення ґрунтів, умов їхнього утворення та закономірностей поширення. Зв'язок географії ґрунтів з геологічною історією і природними умовами континентів земної кулі. Історія географічних досліджень ґрунтів. Необхідність знання географічних закономірностей поширення ґрунтів для сільської, лісової й іншої галузей народного господарства. Задачі географії ґрунтів в області охорони, раціонального використання природних ресурсів, підвищення родючості ґрунтів.

2

2- п’ятихвилинка

55

НЕ 1.2

Загальний огляд ґрунтового покриву світу

Основні закони географії ґрунтів світу. Історія розвитку й еволюції ґрунтового покриву світу. Принцип грунтово-географічного районування суші. Таксономічна система районування (пояс, область, підобласть, зона). Погляди вітчизняних і закордонних учених на проблему біокліматичної зональності і фаціальності ґрунтів.

22

- п’ятихвилинка

55

НЕ 1.3

Загальна характеристика тропічного поясу

Загальні особливості тропічного ґрунтоутворення. Поділ на грунтово-біокліматичні області, зональні типи ґрунтів. Головні географо-генетичні проблеми тропічного ґрунтоутворення: утворення фералітних ґрунтів, природа диференціації їхнього ґрунтового профілю, утворення латеритних конкрецій, горизонтів і кір, злитоземоутворення. Генезис і поширення чорних тропічних ґрунтів і питання їхньої агротехніки і меліорації. Проблеми тропічного землеробства. Характеристика грунтово-біокліматичних областей: лісових, саванних і пустельних та їх підобластей

22

- здача робочого завдання

22

НЕ 1.4

Загальна характеристика субтропічного поясу

Загальні особливості субтропічного ґрунтоутворення, його переважний ксеротермальний характер. Поділ на грунтово-біокліматичні області. Зональні типи ґрунтів. Особливості гумідного субтропічного ґрунтоутворення (жовтоземи і червоноземи, червонясто-чорні ґрунти прерій). Генезис ґрунтів семиаридних і аридних субтропіків. Сільськогосподарське використання і питання меліорації субтропічних ґрунтів. Характеристика грунтово-біокліматичних субтропічних областей: лісових, ксерофітно-лісових, саванних, пустельних і їх підобластей.

22

- здача робочого завдання

22

НЕ 1.5

Загальна характеристика суббореального поясу

Загальні особливості суббореального ґрунтоутворення. Поділ на грунтово-біокліматичні області і зональні типи ґрунтів. Сучасні погляди на генезис і класифікацію бурих лісових ґрунтів і чорноземоподібних ґрунтів прерій. Проблема походження чорноземів, роль сучасних і древніх процесів у їхньому формуванні. Генезис і проблеми комплексності сухих степів, напівпустель і пустель. Сільськогосподарське і лісогосподарське використання ґрунтів суббореального поясу. Основні агромеліоративні проблеми. Характеристика грунтово-біокліматичних областей: лісової, степової, пустельної і їх підобластей.

22

- здача робочого завдання

22

НЕ 1.6

Загальна характеристика генезису і географії ґрунтів бореального поясу

Поділ на грунтово-біокліматичні області і зональні типи ґрунтів. Підзолисті і мерзлотно-тайгові ґрунти, сучасні погляди на їхній генезис і класифікацію. Дерново-торф'янисті ґрунти океанічних узбереж (Ісландія, Камчатка) і особливості ґрунтоутворення на вулканічних відкладах. Характеристика грунтово-біокліматичних областей: тайгово-лісових, мерзлотно-тайгових і їх підобластей. Сільськогосподарське використання, головні агромеліоративні і лісогосподарські проблеми.

22

- здача робочого завдання

22

НЕ 1.7

Полярний пояс

Головні особливості полярного ґрунтоутворення. Грунтово-біокліматичні області і підобласті полярного поясу. Роль кріогенних процесів. Проблема комплексності ґрунтового покриву тундр. Питання сільськогосподарського освоєння території.

22

- здача робочого завдання

22
Модульна контрольна робота
1


- фронтальне тестування

2020

Всього за модулем 1

40

^ Модуль 2. Ґрунтовий покрив материків

НЕ 2.1

Ґрунтовий покрив Європи

Грунтово-географічне районування Європи. Області: Середземноморська субтропічна ксерофітно-лісова. Західноєвропейська суббореальна лісова. Євразійська суббореальна степова чорноземів і каштанових ґрунтів. Ісландсько-Норвезька бореальна лугово-лісова дернових грубо гумусних, торф’янистих субарктичних грунтів.Європейська бореальна тайгово-лісова. Євразійська полярна.

24

- здача робочого завдання

- здача географічних факторів ґрунтоутворення на контурній карті

2


35

НЕ 2.2

Ґрунтовий покрив Азії

Грунтово-географічне районування. Області: Азіатська тропічна волого-лісова. Азіатська (Деканська) тропічна засушлива саванно-ксерофітно-лісова. Азіатська тропічна пустельна й напівпустельна. Східно-азіатська субтропічна волого-лісова. Східноазіатська субтропічна ксерофітно-лісова. Азіатська субтропічна пустельна й напівпустельна. Східноазіатська суббореальна лісова. Євразійська суббореальна степова. Центральноазіатська суббореальна пустельна та напівпустельна. Сибірська бореальна тайгово-лісова. Берінгово-Охотська бореальна тайгово-лугово-лісова. Східносибірська мерзлотно-тайгова. Євразійська полярна.

44

- здача робочого завдання

- здача географічних факторів ґрунтоутворення на контурній карті

2


35

НЕ 2.3

Ґрунтовий покрив Північної Америки

Грунтово-географічне районування. Області: Американстка тропічна вологих, змінно-вологих тропічних лісів і високотравних саван; Центральноамериканська тропічна посушлива ксерофітно-лісова; Північноамериканська субтропічна волого-лісова; Північноамериканська субтропічна посушлива чагарниково-степова й ксерофітно-лісова; Північноамериканська субтропічна пустельна й напівпустельна; Північноамериканська східна суббореальна лісова; Північноамериканська західна суббореальна лісова; Північноамериканська суббореальна степова; суббореальна напівпустельна; Північноамериканська бореальна тайгово-лісова; Північноамериканська бореальна мерзлотно-тайгова; Північноамериканська полярна.

24

- здача робочого завдання

- здача географічних факторів ґрунтоутворення на контурній карті

2


35

НЕ 2.4

Ґрунтовий покрив Південної Америки

Грунтово-географічне районування. Області: Американська тропічна волога і змінно-волога; Центральноамериканська тропічна ксерофітно-лісова; Південноамериканська тропічна ксерофітно-лісо-чагарникова; Південноамериканська тропічна пустельна та напівпустельна; Південноамериканська субтропічна волого-лісова; Південноамериканська субтропічна ксерофітно-лісо-саванна; Південноамериканська субтропічна пустельна та напівпустельна; Південноамериканська суббореальна лісова; Південноамериканська суббореальна степова; Південноамериканська суббореальна пустельна та напівпустельна; Вогнеземельна бореальна лугово-лісова.

24

- здача робочого завдання

- здача географічних факторів ґрунтоутворення на контурній карті

2


35

НЕ 2.5

Ґрунтовий покрив Африки

Грунтово-географічне районування. Області: Африканська тропічна волога і змінно-волога лісо-саванна; Африканська тропічна ксерофітно-лісо-саванна; Африканська тропічна пустельна та напівпустельна; Південноафриканська тропічна пустельна та напівпустельна; Північно-африканська субтропічна ксерофітно-лісова; Південноафриканська субтропічна ксерофітно-лісова; Африканська субтропічна пустельна та напівпустельна; Південноафриканська субтропічна напівпустельна.

22

- здача робочого завдання

- здача географічних факторів ґрунтоутворення на контурній карті

2


35

НЕ 2.6

Ґрунтовий покрив Австралії і Океанії

Грунтово-географічне районування. Області: Австралійська тропічна волого-лісова; Австралійська тропічна лісо-саванна; Австралійська тропічна пустельна та напівпустельна; Австралійська субтропічна волого-лісова; Австралійська субтропічна чагарниково-лісова; Австралійська субтропічна пустельна та напівпустельна; Новозеландсько-Тасманська суббореальна лісова.

22

- здача робочого завдання

- здача географічних факторів ґрунтоутворення на контурній карті

2


35
Модульна контрольна робота
1


- фронтальне тестування

3030

Всього за модулем 2

60

^ Всього балів

100
Плани лабораторних занять і завдань для самостійної роботи студентів стаціонарного та контрольних самостійних робіт для студентів заочного відділенняТема

Кількість годин

лабораторних

самостійних

1

На контурній карті Євразії нанести:

I. У Європі:

1. Атлантичний океан; моря: Баренцове, Норвезьке, Північне, Балтійське, Середземне, Чорне, Адріатичне, Егейське, Тірренське, Іонічне; Гібралтар, Карське, Лаптєвих, Біскайську затоку.

2. Острови й півострови: Ірландію, Великобританію, Скандинавію, Піренеї, Апенніни, Балкани, Готланд, Корсику, Сардинію, Болсари, Сицилію, Крит.

3. Гори: Кантабрійські, Піренейські, Андалузькі, Центральні Кордильєри, Альпи, Карпати, Судети, Рейнські сланцеві, Пеннінські, Скандинавські, Апеннінські, Динар-ські гори, Родопи, Стару Планіну, Кавказ, Урал, Крим.

4. Височини: Баварське плоскогір'я, Північношотландське нагір'я, Центральний масив, Придніпровську.

5. Низовини: Північнофранцузьку, Північногерманську, Польську, Паданську, Середньодунайську, Нижньодунайську, Східноєвропейську, Прикаспійську.

6. Ріки: Темзу, Луару, Сену, Сону, Рейн, Одер, Дунай, Віслу, Дніпро, Дон, Волгу.

7. Великі болотні масиви.

8. Країни.

4

6/10

2

На контурній карті Євразії нанести:

ІІ. В Азії:

1. Океани: Індійський, Тихий, Північний Льодовитий;

моря: Каспійське, Японське, Жовте, Східнокитайське, Південнокитайське, Аравійське, Червоне, Арафурське, Мертве; затоки: Перську, Аденську, Бенгальську, Сіамську; моря: Східносибірське, Чукотське, Берингове, Охотське, Аральське; озеро Байкал.

2. Острови й півострови: Кіпр, Шрі-Ланку, Суматру, Яву, Калімантан, Сулавесі, Філіппіни, Тайвань, Кюсю, Хонсю, Хоккайдо, Курильські, Аравійський, Малу Азію. Гіндустан, Індокитай, Малакку, Корейський; Нову Землю, Землю Франца-Йосифа, Північну Землю, Новосибірські острови.

3. Гори: Понтійські, Гіндукуш, Тянь-Шань, Монгольський Алтай, Великий Хінган, Няньшань, Тибет, Гімалаї, Тавр, Ельбрус, Памір, Алтай, Саяни, Верхоянський Хребет, Становий Хребет.

4. Височини, нагір'я: Іранське, Каракорум, Декан, Вірменське, Анатолійське, Середньосибірське, Казахський дрібносопковик.

5. Пустелі: Руб-ель-Халі, Тар, Такла-Макан, Алашань,

Гобі, Каракуми, Кизил-Куми.

6. Низовини: Месопотамську, Ганську, Велику Китайську, Західносибірську, Туринську, Прикаспійську.

7. Річки: Тигр, Євфрат, Інд, Ганг, Брахмапутру, Іраваді, Меконг, Янцзи, Хуанхе, Сунгарі, Урал, Об, Єнісей, Лену, Амудар’ю, Сирдар’ю, Амур, Ангару.

8. Великі болотні масиви.

9. Країни.

2

4/8

3

На контурній карті Північної Америки нанести:

1. Північний Льодовитий, Тихий, Атлантичний океани; моря Чукотське, Баффіна, Боффорта, Карибське; Берингову, Каліфорнійську, Гудзонову, Мексиканську, Святого Лаврентія затоки і протоки.

2. Річки, озера: Маккензі, Юкон, Атабаска, Саскачеван, Святого Лаврентія, Колумбія, Міссісіпі, Міссурі, Арканзас, Колорадо, Ріо-Гранде, Піс; Велике Ведмеже, Велике Невільниче, Вінніпег, Верхнє, Гурон, Мічиган, Велике Соляне, Ері.

3. Гори: Кордильєри, Скелясті, Береговий хребет, Аппалачі, Каскадні.

4. Нагір'я: Великі рівнини, Великий Басейн, Мексиканське нагір'я, Юкон, Сьєрра-Мадре.

5. Пустелі: Долина Смерті.

6. Острови, півострови: Канадський архіпелаг, Лабра­дор, Ньюфаундленд, Флорида, Юкатан, Каліфорнія, Багамські, Бермудські, Ванкувер, Алеутські, Гренландія, Аляска; архіпелаг Олександра, Королеви Шарлотти.

7. Болота, приморські низовини.

8. Країни, штати.

2

4/8

4

На контурній карті Південної Америки нанести:

1. Океани: Атлантичний, Тихий.

2. Моря: Карибське.

3. Затоки, протоки: Ла-Плата, Магелланова, Дрейка, Панамський канал.

4. Ріки: Оріноко, Амазонка, Сан-Франсиску, Парана, Уругвай, Ріо-Негро, Мадейра.

5. Озера: Маракайбо, Тітікака;

6. Гори: Анди.

7. Плоскогір'я: Гвіанське, Бразильське, Патагонія.

8. Низовини: Амазонську, Ла-Платську, Оринокську.

9. Острови: Малі Антильські, Фолклендські, Вогняна Земля, Великі Антильські. .

10. Пустелі: Атакама, Пуна.

11. Болота.

12. Країни.

2

4/8

5

На контурній карті Африки нанести:

1. Океани: Атлантичний, Індійський.

2. Моря: Середземне, Червоне.

3. Затоки, протоки: Гібралтарську, Гвінейську, Мозамбікську, Аденську.

4. Ріки: Нігер, Ніл, Конго, Замбезі, Лімпопо, Оранжеву.

5. Озера: Чад, Вікторія, Танганьїка, Ньяса

6. Гори: Атлас, Капські, Драконові.

7. Нагір'я, плоскогір'я: Ефіопське, Ахаггар, Тибесті, Африканське.

8. Пустелі: Лівійська, Калахарі, Сахара, Наміб, Нубійська.

9. Острови: Канарські, Мадагаскар, Коморські.

10. Болота.

11. Країни.

4

6/10

6

На контурній карті Австралії нанести:

1. Моря, океани, затоки, протоки: Індійський, Тиморське, Коралове, Тасманове, Карпентарія, Бассову, Велику Австралійську.

2. Ріки, озера: Дарлінг, Муррей, Маккай, Карнегі, Ейр.

3. Острови, півострови: Нова Зеландія (Північний, Південний), Нова Гвінея, Тасманія, Арнемленд, Кейп-Йорк

4. Гори: Великий Вододільний хребет, Грей, Хамерслі.

5. Пустелі: Велика Піщана, Велика Вікторія.

6. Країни, штати.

3

4/9

7

Скласти узагальнюючу карту-схему умов ґрунтоутворення на земній кулі, виділивши по областях:

а) термічні пояси — кольорами;

б) умови зволоження в межах термічних поясів — штриховками відповідної інтенсивності;

в) тип рослинності — чорною штриховкою відповідної форми;

г) систему умовних знаків.

Скласти узагальнюючу картосхему ґрунтів світу та ґрунтотворних порід.

17

16/12

Питання до 5-хвилинки 1

 1. Що таке грунтово-біокліматичні пояси, за якими факторами виділяються?

 2. Охарактеризуйте загальний напрям змін ГБП на землі в історичний період

 3. Охарактеризуйте полярний грунтово-біокліматичний пояс

 4. Охарактеризуйте бореальний грунтово-біокліматичний пояс

 5. Охарактеризуйте суббореальний грунтово-біокліматичний пояс

 6. Охарактеризуйте субтропічний грунтово-біокліматичний пояс

 7. Охарактеризуйте тропічний грунтово-біокліматичний пояс

 8. Що таке географія ґрунтів?

 9. Чим відрізняється загальна географія ґрунтів від регіональної?

 10. Суть основного методу географії ґрунтів.

 11. Що є головним об’єктом географії ґрунтів?

 12. Що таке фактори ґрунтоутворення?

 13. Що таке умови ґрунтоутворення?

 14. Сформулюйте визначення ґрунту, дане Докучаєвим.

 15. Назвіть основні закони географії ґрунтів.

 16. Суть закону широтної зональності ґрунтів.

 17. Суть закону вертикальної зональності ґрунтів.

 18. Суть закону аналогічних топографічних рядів ґрунтів.
  1   2   3

Схожі:

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет Бібліометрія

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи