Рекомендації щодо виховної роботи зі студентами icon

Рекомендації щодо виховної роботи зі студентами
Скачати 179.88 Kb.
НазваРекомендації щодо виховної роботи зі студентами
Дата19.02.2014
Розмір179.88 Kb.
ТипДокументи

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ


Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі віддзеркалює новітні технології виховання студентства, роль та функції куратора академічної групи в управлінні системою позааудиторної виховної роботи, що становить аналіз і прогнозування, планування та організацію, контроль і координацію, оцінку та корегування. Саме у процесі виховання студентів має бути реалізована мета та основні принципи національного виховання, що передбачає, з одного боку, поглиблений аналіз соціально-психологічної природи виховання як особистісно-комунікативного, особистісно-орієнтованого процесу, з іншого - розглядає організацію виховної роботи зі студентами крізь призму історично зумовлених соціальних функцій вищої школи та її цільового призначення.

Система вищої освіти має забезпечити підготовку:

 • знаннєвої людини, яка вміє реалізовувати свої знання на практиці;

 • інноваційної особистості з інноваційним типом мислення, здатної сприймати зміни та навчатися впродовж усього життя;

 • самодостатньої розвинутої людини, для чого треба наблизити виховання та освіту до конкретної особистості;

 • демократично налаштованої особистості, що передбачає залучення її до громадської, творчої діяльності, навчання тощо;

 • глобалістичної людини, яка зможе пристосувати найкращі досягнення інших країн до українських реалій;

 • технологічної людини, яка взаємодіє з розподіленими інформаційними ресурсами на підставі сучасних інтерактивних засобів комунікаційних технологій;

 • цінністно-зорієнтованої особистості, яка виробляє цінності в процесі усвідомлення своїх інтересів та переваг;

 • патріота України, який розуміє свою належність до етнічної спільноти, засвоює культуру, традиції та звичаї свого народу та усвідомлює себе як носія національних властивостей;

 • культурної людини, яка є толерантною та вміє взаємодіяти з людьми різних національностей, обмінюватися думками, ідеями, досвідом, почуттями тощо.

В організації виховного процесу важливо пам'ятати про умови його результативності, а саме:

• формування моральності особистості відбувається на основі діяльності людини та її спілкування з оточуючими;

• співвіднесення зовнішніх впливів із індивідуальними особливостями особистості;

• знання джерел і рушійних сил самовизначення особистості.

Реалізація виховної роботи у студентських групах здійснюється через інститут кураторів. Це управлінська ланка, яка взаємодіє з іншими у системі позааудиторної виховної роботи і забезпечує її організацію на рівні студентської академічної групи. Саме куратори можуть стати ефективними посередниками між суб'єктами освітнього – виховного процесу.

Застосовуючи в своїй роботі гуманістичні технології виховання, куратори можуть суттєво вплинути на формування єдиної корпоративної культури навчального закладу, забезпечити психологічні та організаційно-педагогічні умови для створення в університеті комфортного середовища, як ключового компонента соціальної ситуації розвитку особистості. Поєднуючи в своїй роботі викладацькі та виховні функції, куратор має можливість реально здійснити цілісний освітній процес, створивши систему тих специфічних взаємокомунікацій, що становлять собою соціальну ситуацію гармонійного професійно-особистісного розвитку майбутніх фахівців.

Куратор – це наставник і організатор, вихователь і консультант для студентів групи. Він повинен спрямовувати виховну роботу групи, розвивати у студентів активність, самостійність, ініціативу, почуття відповідальності та зацікавленості в навчанні.

Метою виховної роботи куратора є створення колективу в групі. Результатом діяльності куратора є набуття молодою людиною соціального досвіду поведінки, формування національної самосвідомості, ціннісних орієнтацій і розвиток індивідуальних якостей особистості.

Діяльність куратора студентської групи має високу соціальну значущість і займає одне з центральних місць у державотворенні, формуванні національної свідомості і духовної культури українського суспільства. Робота куратора вищого навчального закладу становить собою свідому, доцільну діяльність щодо навчання, виховання і розвитку студентів. Вона є двобічною – спеціальною та соціально-виховною. Спеціальна характеристика роботи куратора відображає зв'язок із суспільним розподілом праці. Куратор, як правило, працює з конкретною студентською групою протягом чотирьох-п'яти років.

Куратор виконує наступні функції:

 • діагностичну (передбачає регулярне відслідковування динаміки самовдосконалення, самонавчання, професійного росту);

 • прогностичну (передбачає визначення рівня знань та вмінь на основі вивчення інтересів і потреб студентів, дає змогу передбачити проблеми, які постануть перед кураторами в процесі їхньої діяльності);

 • посередницьку (передбачає встановлення взаємозв'язку та спільної діяльності багатьох громадських, соціальних, державних структур для вирішення питань і проблем студентів);

 • охоронно-захисну (спрямована на організацію роботи з профілактики захворювань, на оволодіння першою медичною допомогою, культурою харчування, санітарно-гігієнічними нормами, основами трудотерапії, сприяння формуванню здорового способу життя);

 • превентивну (дозволяє передбачити, привести у дію соціально-правові, юридичні, психологічні, соціально-медичні, педагогічні заходи попередження та подолання негативних явищ, організацію відповідної допомоги особам, які її потребують);

 • евристичну (вивчення та використання передового наукового досвіду для покращання виховної роботи);

 • організаторську (забезпечує надання необхідної допомоги студентському самоврядуванню, творчим групам, радам тощо);

 • мобілізуючу (переведення об'єкта виховання у суб'єкт самовиховання, саморуху, самоутвердження);

 • аналітичну (передбачає планування та організацію виховної роботи студентською групою на підставі врахування міжособистісних стосунків у колективі, мотивів навчальної та пізнавальної діяльності студентів, рівня їх інтелектуального розвитку, індивідуальних особливостей, соціально-побутових умов життя, стану здоров'я , результатів навчання тощо);

 • комунікативну (забезпечує уміння взаємодіяти зі студентами, пояснювати та аргументувати свою точку зору, уміння та здібності повести за собою, захопити ідеєю).

Безумовно, нормою професійної поведінки куратора є педагогічний такт. Педагогічний такт реалізується через мову. Педагогічна діяльність - це ланцюг ситуацій і задач, у розв'язанні яких можна простежити таку послідовність: педагогічна задача - комунікативна задача - мовна задача. Слово - це основний інструмент педагогічної діяльності.

У професійній діяльності мова виконує наступні функції: забезпечення повноцінної презентації (передачі) знань, ефективної навчальної діяльності, продуктивних взаємин між викладачем і студентом. Перед викладачем вищого навчального закладу лежить нелегке завдання розвивати любов і повагу до рідної мови, формувати уміння та навички мовлення студентів і найкращим засобом у досягненні цього завдання є власний приклад.

Професіоналізм знань, спілкування, самовдосконалення забезпечують розвиток цілісної системи – професіоналізму діяльності педагога.

Виховання здійснюється через власний досвід студента, який цілком обумовлений середовищем, і роль куратора при цьому зводиться до організації і регулювання середовища.

Проблема свободи вибору для вищого навчального закладу стоїть гостро. Студент нібито сам собі господар. Але реально досить велика частка студентів, особливо першокурсників, не здатні до дійсно усвідомленого навчання, невзмозі протистояти конкуруючим (щодо навчання) впливам оточення. Стихійне пристосування до соціальної позиції студента відбувається більше в режимі психологічного захисту, ніж у процесі творчого, позитивно актуального для особистості входження в нову стадію розвитку. Взаємодія куратора зі студентами є способом реалізації соціальної ситуації розвитку таких особистісних новоутворень як суб'єктність, здатність до усвідомленого навчання, як до творчості самоактуалізації.

Головним у роботі куратора є забезпечення систематичності навчально-виховної роботи в академічній групі, чіткої організації високого рівня всього навчального процесу, планомірного і продуманого спілкування зі студентами.

Виховна робота повинна бути організована диференційно, враховуючи особливості різних категорій студентів, їх життя та побуту, поєднання масових, групових, індивідуальних форм та засобів виховання.

Куратор повинен стежити та аналізувати ефективність виховної роботи, розвиток творчої ініціативи студентів, самоврядування; вести індивідуальну роботу зі студентами; виявляти нахили і здібності студентів і сприяти їх участі в роботі наукових та творчих гуртків, культурних товариств, клубів за інтересами, спортивних секцій, в художній самодіяльності; тримати в полі зору успішність студентів, встановлювати контакти з відповідними кафедрами з метою створення належних умов для навчання, надання їм необхідної допомоги, здійснення заходів для роботи з обдарованими студентами; висловлювати свої рекомендації студентській групі щодо проведення кураторських годин, сприяти залученню студентів до факультетських та загальноуніверситетських заходів; піклуватися про житлово-побутові умови студентів, їх культурний відпочинок, брати участь у розподілі місць у гуртожитку, періодично відвідувати його; вносити пропозиції щодо відзначення і заохочення кращих студентів; нести відповідальність за свою роботу перед деканатом і кафедрою.

Серед основних форм виховної роботи кураторів є кураторські години, які можуть проводитися у вигляді бесід, "круглих столів", дискусійних клубів, інших заходів виховного впливу в студентських аудиторіях і гуртожитках (із залученням фахівців різного профілю); культпоходів історичними місцями рідного краю, до музеїв, картинних галерей, на виставки, до театрів; індивідуальна виховна робота зі студентами з урахуванням їх індивідуальних особливостей.

Більш складною і відповідальною є робота куратора на першому курсі. Школяр у минулому, входить до нової, незвичної атмосфери, з іншими проблемами та іншою орієнтацією навчального процесу. Процес адаптації його до нових умов – складний процес, і завдання куратора полягає в тому, щоб допомогти першокурснику пройти період адаптації без невиправданих затрат.

Основна увага на першому курсі повинна спрямовуватися на вивчення особистості студента, виявлення активу та вдосконалення його роботи, формування згуртованого колективу групи, засвоєння студентами особливостей навчальної діяльності та правил гуртожитку, прищеплення навичок самостійної роботи, роз’яснення важливої ролі вивчення суспільних дисциплін, педагогіки та психології, а також спеціальних предметів у підготовці майбутнього спеціаліста.

Куратору треба звернути увагу на формування зацікавленості студентів до суспільно-політичної діяльності, заохочувати їх до виконання окремих громадських доручень.

На другому курсі важливе місце займає виховання любові до обраної професії, вдосконалення навичок та вмінь із самостійного оволодіння знаннями, активна участь у громадській роботі, теоретичних конференціях, роботі у науковому студентському товаристві, різноманітні форми корисної праці, поширення естетичного кругозору, розвиток у студентів почуття гуманності та колективізму, мобілізація резервів із метою вдосконалення роботи в усіх напрямках навчально-виховних завдань.

На третьому курсі необхідно розвивати навички дій, практикувати індивідуалізацію навчання та розвиток самостійних знань студента; проводити роз’яснення щодо сучасної методики наукового пізнання, ведення наукової роботи, надавати можливість для активної участі в науковій роботі кафедри, розвивати професійні інтереси та здібності студента; організовувати шефську допомогу першокурсникам; продовжувати виховання в кожного студента свідомого ставлення до питань навчальної, трудової, суспільно-корисної та інших видів діяльності.

На четвертому курсі студенти повинні оволодівати науковою методологією, закріплювати знання, які отримали з практики навчання й виховання виробляти, стійкий інтерес до суспільно-політичної та спеціальної інформації, брати активну участь у науково-дослідницькій роботі.

На останньому курсі необхідно також знайомити студентів із сучасними досягненнями в галузі науки.

Структура плану роботи куратора в організації виховного процесу повинна відображати підхід до студента як до особистості та будуватися на основі системи виховання й реалізації його завдань та змісту.

Згідно зі своїм соціальним статусом та функціональними обов'язками куратор у своїй діяльності реалізує конкретні виховні функції. Діяльність куратора студентської групи здійснюється на підставі плану виховної роботи, розробленого на навчальний семестр, рік, згідно з перспективним та річним плануванням університету.

План роботи куратора має такі розділи:

 1. Вивчення особистості студента.

 2. Керівництво студентською групою

  1. Самоврядування;

  2. Навчальна діяльність;

  3. Професійно спрямована діяльність;

  4. Суспільно корисна діяльність;

  5. Наукова робота;

  6. Моральне, правове, економічне та екологічне виховання;

  7. Фізичне виховання тощо.Рекомендації по плануванню виховної роботи куратора

(на прикладі плану роботи на місяць)


ВересеньЗахід

Дата

Відповідальні

1

Скласти план роботи на місяць

29.08

Куратор

2

Провести збори та обрати актив, розподілити доручення.

2.09

Куратор

3

Спільно з активом спланувати роботу на місяць.

5.09


4

Провести кураторські години на теми:


Куратор, актив групи

1.

День знань. Планування на 2009-2010 навч. рік.

1.09

2.

До Дня міста. Цікаві сторінки історії міста.

15.09

3.

Про правила поведінки в університеті.

22.09

4.

Правила проживання в гуртожитку.

29.09

5

Організація волейбольної команди для участі в Універсіаді .

24.09

Спорт. сектор

6

Участь в презентації клубів та секцій факультету, університету.

До 28.09

Культурно-масовий секторРезультатом виховної діяльності куратора має бути достатній рівень вихованості студентів. Під вихованістю в педагогічному розумінні мають на увазі комплексну властивість особистості, яка характеризується наявністю і рівнем сформованості у неї суспільно - значущих якостей.

Куратор студентської групи – це наставник і організатор, вихователь і консультант для студентів групи. Метою виховної роботи куратора є створення колективу в групі. Для цього в групі необхідно проводити різноманітні заходи, в організації яких повинні брати участь усі студенти. Основними завданнями в цьому плані можна виділити такі:

1. Розробка, розвиток і корегування напрямів позанавчальної роботи з розвитку і становлення особистості студента.

2. Створення банку даних про творчі організаторські здібності студентів та їхній подальший розвиток у процесі виховної роботи.

3. Активізація виховної роботи із залучення студентів до творчого, освітньо-пізнавального, наукового процесу в поза аудиторний час.

4. Прагнення залучити до роботи групи всіх студентів.

5. Проведення поза аудиторних заходів за різною тематикою.

Щоб успішно виконувати свої функції, куратор повинен систематично підвищувати свою педагогічну майстерність, знайомитись зі спеціальною літературою з проблем виховання студентської молоді, бути компетентним з різних питань.

^ План роботи куратора має такі розділи:

1. Вивчення особистості студента

- вивчення загальних відомостей про студента;

- вивчення інтересів, потреб, переконань, ціннісних орієнтацій студентів;

- вивчення студента в системі міжособистісних взаємин;

- вивчення рівня сформованості активної громадської позиції студента;

- вияв рівня культури спілкування в групі;

- вияв рівня сформованості професійної підготовки особистості студента;

2. Керівництво академічною групою

2.1 Самоврядування:

- вибори активу групи;

- розподіл обов’язків;

- вибори до студентських органів самоврядування;

- проведення кураторських годин;

- налагодження контактів із батьками;

- проведення зборів-звітів про навчальну, науково-дослідну роботу.

2.2 Навчальна діяльність

- забезпечення контролю за успішністю;

- контроль за самостійною роботою студентів;

- стимулювання інтересів і потреб пізнавальної активності студентів.

2.3 Суспільно корисна діяльність:

- включення студентів у діяльність із самоврядування;

- робота в дитячих оздоровчих центрах;

- участь у роботі загонів з наведення порядку в корпусі, аудиторіях, їх ремонті та оформленні.

2.4 Наукова робота:

- підготовка студентів до участі в наукових конференціях;

- підготовка рефератів з актуальних проблем різних наук;

- виступи студентів із науковими рефератами за результатами досліджень у період пед. практики;

- залучення студентів до розробок кафедральних науково-дослідницьких тем.

2.5 Моральне, правове, економічне та екологічне виховання:

- проведення лекцій і бесід з питань моральної, економічної та екологічної культури людини;

- участь студентів у науково-практичних конференціях з проблем етики й моралі;

- обговорення матеріалів періодичних видань з економічних тем;

- роз’яснення законодавства про соціально-економічний захист населення.

2.6 Фізичне виховання:

- залучення студентів до спортивної діяльності університету;

- участь студентів у спортивних секціях;

- залучення студентів до масового спорту;

- контроль куратора за відвідуванням студентами занять з фізичної культури.

Куратору необхідно мати тісний зв'язок зі студентським активом групи, обговорюючи декілька раз його права та обов’язки.

Для ефективної роботи куратору треба ясно і чітко поставити перед активом групи завдання та цілі, навчити вибирати головне.

Основним засобом роботи куратора повинно бути ділове спілкування з активом групи, формами якого є товариська бесіда, порада, аналіз життя студентів, конфліктів, що виникають у групі, ліквідація причин, які їх породжують.

Куратор може працювати ефективно в тому разі, коли буде постійно сприяти підвищенню авторитету активу та активізації його роботи, проявляти турботу щодо зростання його компетенції і розширення складу.

^ Формування активу групи

Для організації виховної роботи на зборах групи обираються профорг, фізорг, культорганізатор. Ці виборні особи працюють разом із старостою, призначеним розпорядженням декана.

До активу повинні входити авторитетні студенти, які мають досвід громадської роботи та добру успішність, високу моральну загартованість.

Перші колективні заходи, які проводяться в групі, дають можливість виявити дисциплінованих та працездатних, найбільш діяльних студентів.

Підбираючи актив групи разом з деканатом, куратор, маючи свої спостереження, пропонує кандидатури, враховуючи думку колективу групи.

Виховання авторитетного та працездатного активу, діловий контакт куратора з активом багато в чому визначають ефективність виховної роботи. Для того щоб виховна робота була більш ефективною. Важливо розподілити обов’язки членів активу групи, які повинні чітко собі уявити їх, а також і свої права.


Обов’язки старости:

  • щоденний облік відвідування студентами групи лекційних та практичних занять;

  • спостереження за станом навчальної дисципліни студентів;

  • сповіщати студентів про зміни в розкладі занять;

  • своєчасно одержувати та розподіляти серед студентів навчальну літературу;

  • організація зустрічей студентів із деканатом;

  • упровадження в життя групи розпоряджень декана та ректора університету;

  • організація суботників, забезпечення явки студентів на факультетські та загальноуніверситетські заходи.

Обов’язки профорга:

  • піклування про фізичне та моральне здоров’я студентів групи, створювання для них належних умов для навчання та відпочинку;

  • ведення профспілкової документації;

  • активна участь у роботі школи профспілкового активу;

  • контроль за роботою фізорга та культорга.

Обов’язки відповідального за культурно-масову роботу:

  • виявлення у студентів різних здібностей, особистого інтересу та залучення їх до курсових, факультетських й університетських гуртків художньої самодіяльності;

  • організація культпоходів і диспутів;

  • проведення зустрічей з письменниками, поетами, журналістами, художниками, скульпторами, іншими митцями;

  • організація теоретичних конференцій, лекцій із проблем форм та культури поведінки;

  • підготовка і проведення вечорів відпочинку в групі, на факультеті;

Обов’язки фізорга:

  • залучення студентів до спортивних секцій та гуртків, комплектування з числа студентів групи збірних команд для участі у факультетських та загальноуніверситетських змаганнях;

  • контроль за фізкультурними заняттями студентів, відвідуванням спортивних секцій і гуртків;

^ Робота куратора в гуртожитку

Куратор відвідує гуртожиток згідно з графіком виховної роботи факультету. Він повинен бувати там і поза графіком. Під час занять куратор може отримати інформацію щодо стану справ у гуртожитку від своїх студентів, старост кімнат та ін.

Перед вихідними необхідно цікавитись планами студентів, їхніми намірами щодо виїзду за межі міста.

Особливо необхідно проводити бесіди студентів з кураторами, з активом групи у передсвяткові дні з тим, щоб попередити небажані дії студентів під час свят.

Під час відвідування гуртожитку необхідно знайомитись з побутом студентів, з’ясовувати дотримання правил внутрішнього розпорядку, допомагати створювати затишок, формувати смак щодо впорядкування інтер’єру.

Куратор повинен звертати особливу увагу на успішність студентів першого курсу, які живуть у гуртожитку. Це пов’язане з тим, що студенти, які приїхали з інших міст, повинні звикнути не тільки до специфічних умов навчання, але й до характерних умов життя в гуртожитку.

Необхідно постійно шукати нові засоби в організації виховної роботи, які були б цікавими і студентам, і викладачам.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Бажутина С.Б. Введение в психологию. – Луганск: Знание, 1999. – 178 с.

 2. Башмакова Н.И. Мировые тенденции развития высшего образования в ХХІ веке: видение ЮНЕСКО и практика реформ // Высшее образование сегодня.-2007.-№1.

 3. Бех І. Гуманістична педагогіка у траєкторії виховання особистості // Виховання і культура. – 2002.- №1. – с.9-13.

 4. Бех І.Законопростір сучасного виховного процесу //Вища освіта України.-2004.-№1.

 5. Бідниченко О. Організація навчально-виховного процесу в технічних вищих навчальних закладах //Вища освіта України.-2006.-№2.

 6. Бойко Л.И. Трансформация функций высшего образования и социальные позиции студенчества //Социс.-2002.-№3.

 7. Вереина Л.В., Третьяченко В.В. Психологические проблемы делового общения. – Луганск. – ВУГУ. – 1998. – 178с.

 8. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник /За ред. В.Г.Кременя. - Тернопіль: Навчальна книга.-Богдан,2004.

 9. Вітвицька С.С. Студент як об’єкт педагогічної діяльності // Вісник Житомирського педуніверситету.- Житомир, 2000.-Вип.6.

 10. Гарифуллина Р. Этический идеал как ценностно-нормативная основа духовно-нравственного воспитания //Альма матер (вестник высшей школы).- 2006.-№6.

 11. Голубенко О.Л. Моє життя – університет/Ми – далівці: Випускники і викладачі СНУ ім. В.Даля про себе і про свою Alma mater/Вид. третє, доп. і перероб. – Луганськ: Вид-во СНУ ім.В.Даля, 2005. – с.6-50.

 12. Гончикова О.Н. Особенности социально-психологической адаптации к обучению в ВУЗе //Психология обучения.-2007.-№3.

 13. Гриньова В. Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу//Вища освіта України.-2006.-№4.

 14. Державна національна програма ”Освіта”. Україна ХХІ століття.-К.: Либідь, 1994.

 15. Жукова Н.В. Контексты личной культуры в процессе обучения //Высшее образование сегодня.-2006.-№8.

 16. Кобильченко В.В. Формування особистості як психолого-педагогічна проблема //Нові технології навчання. –2001. –Вип. 31.

 17. Корольчук О., Поночовний М. Організаційно-виховна робота серед студентів //Освіта.-2004.

 18. Левшин М. Інтегративно-синергетична модель проектування особистісно орієнтованих технологій навчання і виховання //Вища освіта України. – 2004.-№1.

 19. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. –Київ: “Шкільний світ”,2001.

 20. Осипова Т.Ю., Бартенєва І.О., Біла О.О. та ін. Виховна робота зі студентською молоддю: Навч. посіб. / За заг. ред. Т.Ю.Осипової. – Одеса: Фенікс, 2006. – 288 с.

 21. Рач В.А., Вереіна Л.В., Могильний Г.А. Візуалізація інформації: психологічні та організаційні аспекти. – Луганськ: Вид-во СНУ, 2000. – 160с.

 22. Тимохина А.В. Личностно-ориентированная психотерапия в психологической практике. – Луганск: ВУГУ, 1997. – 192с.

 23. Щербань П. Українська національна ідея і сучасні проблеми виховання учнівської та студентської молоді//Вища освіта України. –2005.-№4.
Схожі:

Рекомендації щодо виховної роботи зі студентами iconРекомендації щодо виховної роботи зі студентами
move to 0-172940
Рекомендації щодо виховної роботи зі студентами iconРекомендації щодо виховної роботи зі студентами
move to 0-172940
Рекомендації щодо виховної роботи зі студентами iconРекомендації щодо виховної роботи зі студентами
України, який розуміє свою належність до етнічної спільноти, засвоює культуру, традиції та звичаї свого народу та усвідомлює себе...
Рекомендації щодо виховної роботи зі студентами iconМетодичні рекомендації щодо виховної роботи в загальноосвітніх закладах області
Вимогою часу та актуальним завданням вітчизняної системи освіти у цьому зв’язку є утвердження громадянського виховання як пріоритетного...
Рекомендації щодо виховної роботи зі студентами iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Завдання сучасної освіти щодо формування творчої, соціально-активної, інтелектуально розвиненої особистості вимагають від педагогів...
Рекомендації щодо виховної роботи зі студентами iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Завдання сучасної освіти щодо формування творчої, соціально-активної, інтелектуально розвиненої особистості вимагають від педагогів...
Рекомендації щодо виховної роботи зі студентами iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році Організація виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі
України і світу, підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання...
Рекомендації щодо виховної роботи зі студентами iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році Організація виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі
Указом Президента України від 25 червня 2013 року №344 затверджено Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021...
Рекомендації щодо виховної роботи зі студентами iconПроект „затверджую”
Розгляд пропозицій кафедр І ради виховної роботи лдуфк щодо організації виховної роботи в університеті
Рекомендації щодо виховної роботи зі студентами iconМетодичні рекомендації щодо проведення Першого уроку «Буковина край, де варто жити!» 1 вересня 2012 року О. П. Осовська, методист з виховної роботи нмц виховної роботи іппо чо
України розпочнеться з урочистостей, присвячених Дню знань. Використання розмаїття етнічних культурних надбань регіонів нашої країни:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи