Міністерство освіти і науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет icon

Міністерство освіти і науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет
Скачати 198.65 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет
Дата20.02.2014
Розмір198.65 Kb.
ТипДокументи

міністерство освіти і науки, Молоді та спорту україни

східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля


ВІСНИК


Східноукраїнського

національного університету

імені Володимира Даля


№ _ (___) Ч.1

201_


Науковий журнал


Луганськ 201_


ВІСНИК
VISNIK

східноукраїнського

of the VOLODYMYR DAHL east

національного університету

UKRAINIAN national university

імені Володимира Даля
_ (__) 201_

_ (__) 201_

науковий журнал

the scientific journal

засновано у 1996 році

was founded in 1996

вихід з друку - вісімнадцять разів на рік

it is issued еighteen times a year

Засновник

Founder

^ Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

Журнал зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

Registered by the Ministery
of Justice of Ukraine

Свідоцтво про державну реєстрацію

серія КВ № 15607-4079ПР

від 18.08.2009 р.

Registration Certificate

KB № 15607-4079ПР

dated 18.08.2009


Журнал включено до Переліків наукових видань ВАК України (Бюл. ВАК №3 2010 р.), (Бюл. ВАК №5 2010 р.), (Бюл. ВАК №3 2010 р.), (Бюл. ВАК №11 2010 р.), (Бюл. ВАК №7 2011 р.) в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з технічних, економічних, історичних, хімічних та фізико-математичних наук відповідно.


ISSN 1998-7927


^ Головна редакційна колегія:


Голубенко О.Л., член-кор. Національної академії педагогічних наук, докт. техн. наук (головний редактор),

^ Осенін Ю.І., докт. техн. наук (заступник головного редактора),

Смирний М.Ф., докт. техн. наук (заступник головного редактора),

Ber R., dr hab,

Іdjer М., dr hab,

Krasowski E., dr hab,

Будіков Л.Я., докт. техн. наук,

Гутько Ю.І., докт. техн. наук,

Дейнека І.Г., докт. техн. наук,

Куликов Ю.А., докт. техн. наук,

^ Нечаєв Г.І., докт. техн. наук,

Носко П.Л., докт. техн. наук,

Рач В.А., докт. техн. наук,

Соколов В.І., докт. техн. наук,

Ульшин В.О., докт. техн. наук,

Чернецька-Білецька Н.Б., докт. техн. наук,

Chapka М., dr hab,

^ Рамазанов С.К., докт. техн. наук, докт. екон. наук,

Бузько І.Р., докт. екон. наук,

Козаченко Г.В., докт. екон. наук,

Максимов В.В., докт. екон. наук,

^ Третяк В.В., докт. екон. наук,


Даніч В.М., докт. екон. наук,

Заблоцька І.В., докт. екон. наук,

Свірідова Н.Д. докт. екон. наук,

Чернявська Є.І. докт. екон. наук,

^ Арлінський Ю.М., докт. фіз.-мат. наук,

Голубничий П.І., докт. фіз.-мат. наук,

Філоненко А.Д., докт. фіз.-мат. наук,

Горшков В.Н., докт. фіз.-мат. наук,

Nowakowski А., dr. hab,

Галстян Г.А., докт. хім. наук,

Глікін М.А., докт. техн. наук,

Захаров І.І., докт. хім. наук,

Кондратов С.О., докт. хім. наук,

Кудюков Ю.П., докт. хім. наук,

^ Суворін О.В., докт. техн. наук,

Новаков В.П., докт. хім. наук,

Голосман Е. З., докт. хім. наук.,

Chernyavskij G., dr. hab,

Gadushova Z., dr hab,

Довжук І.В., докт. іст. наук,

Михайлюк В.П., докт. іст. наук,

Сергієнко Ю.Г., докт. іст. наук,

^ Євдокимов М.О., докт. іст. наук,

Санжаров С.М., докт. іст. наук,

Фомин А.И., докт. іст. наук,

Єліна О.Ю., докт. іст. наук,

^ Відповідальний за випуск: _____________

Рекомендовано до друку Вченою радою Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (Протокол № __ від __ __ 201_ р.)


Матеріали номера друкуються мовою оригіналу.


© Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 201_

© Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 201_


УДК 005; 519.8 : 332.14


^ РОЗВИТОК І ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СФЕРІ КЕРУВАННЯ АВТОДОРОЖНІМ
ГОСПОДАРСТВОМ РЕГІОНІВ


Бірюков Д.С., Заславський В.А., Сідляренко А.І.


^ DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT FOR ROAD FACILITIES MANAGEMENT IN REGIONS


Biriukov D.S., Zaslavskii V.A., Sidlyarenko A.I.У роботі ми розглядаємо проблеми розробки та впровадження математичного та програмного забезпечення при автоматизації процесів інформаційної підтримки управління автодорожнім господарством в регіонах України.

Ключові слова: автодорожнє господарство, моделі та методи оптимізації, інформаційні технології і управління.

1. Вступ. Будівництво автомобільних доріг, як показують численні дослідження та практика їх експлуатації, надає позитивного мультиплікаційного ефекту на соціально-економічний розвиток регіонів, територій і окремих населених пунктів [1]. На сьогоднішній день в країнах СНД капіталовкладення у великомасштабні інфраструктурні проекти, такі як будівництво або капітальний ремонт транспортних коридорів і автомобільних магістралей, здійснюється переважно за рахунок державного бюджету. Це викликано низкою економічних причин, в першу чергу: тривалістю терміну окупності інвестицій при значних обсягах необхідних капіталовкладень [2]. Так вартість будівництва одного кілометра автомобільної дороги в Україні становить у середньому 5 млн. дол. США [3] і може змінюватись в залежності від категорії дороги (кількості смуг, типу і ширини покриття), наявності штучних споруд, рельєфу місцевості, необхідності викупу земель і будівель, перенесення комунікацій, тощо.

В роботах економістів наголошується, що потенціал автодорожньої мережі України використовується не в повній мірі, а найбільш перспективний напрям - розвиток транспортних коридорів вимагає значних інвестицій [4]. Мережа автомобільних доріг загального користування в Україні по протяжності і щільності покриття територій забезпечує місцеві транспортні зв'язки, але не відповідає сучасним вимогам по швидкості руху, безпеки та комфорту прилеглої інфраструктури. Державна цільова економічна програма розвитку автомобільного транспорту визначає напрямки, засоби і механізми розвитку автодорожньої галузі [5]. Серед пріоритетних завдань виділяються: створення відповідних міжнародним нормам транспортних коридорів, розвиток придорожньої інфраструктури, підвищення якості автомобільних доріг.

У зв'язку з цим в умовах обмежених ресурсів актуальним є створення і впровадження засобів і методів підтримки прийняття рішень для науково-технічного супроводу автодорожнього господарства, які базуються на використанні інформаційного та математичного забезпечення, а також територіально розподілених програмно-апаратних комплексів.

^ 2. Інформаційний аспект управління автодорожнім господарством регіонів. Якщо подивитися на поставлену задачу в більш широкому розумінні, то слід зазначити, що ідеї комплексного управління економікою (окремими її галузями) на основі математичного моделювання та широкого використання обчислювальної техніки активно розвивалися з початку 60-х років минулого століття [6, 7]. У першу чергу велике значення в цьому плані має досвід створення в СРСР загальнодержавної автоматизованої системи управління (ЗДАС) [8]. За сукупністю різних причин (управлінські складнощі впровадження системи, відсутність комп'ютерних мереж і обчислювальних машин, відповідного програмного забезпечення) ЗДАС не була реалізована. Не дивлячись на це, в СРСР в 70-80-х роках було створено і впроваджено безліч автоматизованих систем управління на підприємствах та організаціях, що належать до різних галузей економіки, державного управління, оборони [9]. На відміну від ЗДАС, на початку 70-х під науковим керівництвом творця Моделі життєздатної системи С. Біра [10] в Чилі був реалізований проект Кіберсін. В рамках цього проекту менше ніж за рік близько 70% економіки країни, включаючи приблизно 400 промислових підприємств, було охоплено кібернетичної системою з єдиною комп'ютерною мережею [11].

З розвитком інформаційних технологій, зниженням вартості апаратного забезпечення, поширенням комп'ютерних мереж, а також в умовах впровадження та нормативно-правової підтримки концепції електронного уряду ці ідеї переживають ренесанс у науковому і технологічному світі. В умовах відкритої конкурентної (ринкової) економіки необхідно вносити корективи у процедури функціонування таких систем, оскільки для планової економіки ризики і невизначеність не так істотні як при ринкових відносинах.

Розглядаючи інформаційні потоки Укравтодору (Державного агентства автомобільних доріг України), можна визначити такі основні елементи інформаційних потоків та циклів документообігу (рис. 1). Відправним етапом кожного циклу можна вважати представлення звітів з регіонів, а завершальним - формування аналітичних звітів на основі представлених регіонами річних звітів.
Рис 1. Спрощена схема інформаційного обміну між організаційними підсистемами Укравтодору

Значне число та різноманітність показників у звітах створює принципову складність аналітичної обробки інформації та її подання для прийняття рішень. Тому автоматизована (або напівавтоматизований режим) обробка і візуалізація даних, що подаються регіональними службами автомобільних доріг в центр - Укравтодор, якісно покращує оперативність прийняття управлінських рішень, дозволяє скоротити час на обробку інформації і приділяти більше часу для її якісного аналізу та динаміки зміни.

^ 3. Програмні засоби інформаційно-аналітичного забезпечення при управлінні автодорожнім господарством регіонів. Розроблена в 2011 р. пілотна версія інформаційно-аналітичної системи (ІАС) Укравтодору - це розподілена на основі технології клієнт-сервер програмна система з підтримкою багатьох користувачів, адмініструванням прав їх доступу до різноманітних функцій і роботі з базами даних (БД). ІАС має модульну структуру, до складу якої входять підсистеми управління користувачами, управління модулями (програмними компонентами), управління параметрами (показниками) і сховищем даних, різноманітні функціональні модулі, які реалізують конкретні завдання обробки інформації (рис.2).
Рис. 2. Взаємодія основних компонентів програмного комплексу ІАС

Розроблена ІАС включає:

- апаратне забезпечення (комплекс технічних засобів - мережеве, серверне обладнання);

- програмне забезпечення (засоби, що забезпечують зберігання даних, моделі та методи аналізу, агрегації, візуалізації даних);

- дані (якісні та кількісні характеристики об’єктів, що аналізуються);

- користувачі (технічні спеціалісти, що підтримують функціонування ІАС та співробітники Укравтодору та регіональних служб, які користуються системою).

ІАС реалізована як централізована програмна система з дистанційним "тонким" клієнтом на базі веб-браузера і:

  • характеризується відкритістю, модульність побудови, інтегрованістю, гнучкістю, надійністю, технологічністю і можливістю здійснення ізольованою розробки;

  • надає механізм адміністрування доступу користувачів до компонентів та інформаційних ресурсів системи відповідно до їх посадових обов'язків;

  • забезпечує оптимальний розподіл завдань обробки даних в обчислювальній мережі для підвищення ефективності її функціонування;

  • забезпечує копіювання та зберігання масивів інформації відповідно до вимог зберігання інформації, мінімальний обсяг ручного введення вихідних даних, можливість розширення інформаційних масивів з урахуванням перспектив розвитку системи.

Інформаційні потоки занесення та редагування даних у формах звітності, реалізовані в ІАС Укравтодору, можна представити в схематичній формі (рис.3). В Укравтодорі створюються певні структури форм звітності, які направляються регіональним службам для їх заповнення, або в межах самого Укравтодору при зборі та агрегації інформації з кількох відділів (з різних департаментів).

До впровадження ІАС було прийнято збирати звіти в файлах електронних таблиць формату MS Excel. При цьому частина роботи з перевірки та впорядкування файлів і даних здійснювалась вручну, що призводило до значних втрат часу, а також помилок при обробці даних.
Рис. 3. Інформаційний обмін між робочими місцями організації через електронні форми звітності

Однією з особливостей ІАС є можливість зберігати, оновлювати і обробляти велику кількість показників (даних за цими показниками) за кілька періодів звітності. Через те, що набір показників може змінюватися, а періодичність звітності за різними показниками відрізняється, був розроблений механізм формування електронних форм звітності, пов'язаний зі структурою БД та інтерфейсом заповнення форм звітності.

Важливою складовою ІАС є гео-просторове представлення даних про об'єкти (дороги й інженерні конструкції, як елементи інфраструктури) [12]. Розробка засобів візуалізації процесу прийняття рішень на основі сучасних технологій гео-просторового відображення об'єктів є вагомим кроком для забезпечення ефективності планування робіт по ремонту доріг та інженерних дорожніх конструкцій. Електронна карта, яка надає можливості відображення і редагування даних про гео-просторові об'єкти (дороги загального користування, мости, придорожня інфраструктура, місця концентрації ДТП) входить до складу модулів ІАС, відкритих для редагування регіональними службами.

Ще однією важливою задачею управління є обґрунтування ціни на будівництво автомобільних доріг та їх ремонту за технічним станом. Спростити її рішення, а головне - забезпечити коректність розрахунків можливо на основі БД по проведеним будівельним і ремонтним роботам, на що наголошується в роботі [13].

^ 4. Математичне забезпечення управління автодорожнім господарством регіонів. В ІАС Укравтодору реалізовано ряд математичних моделей, які відповідають задачам управління автодорожнім господарством. Однією з них є задача планування будівництва, реконструкції та ремонту доріг і капітальних споруд в умовах невизначеності обсягів фінансування [14].

Сформульована модель задачі оптимізації враховує ряд критеріїв, за якими приймається рішення про скорочення плану робіт при обмеженому фінансуванні. Оцінка значень кожного з критеріїв для кожного об'єкта може бути здійснена на основі експертних суджень. Таких як, соціально-економічна значимість робіт, що включає безпеку руху [15], усунення аварійно-небезпечних ділянок на дорогах, вклад в розвиток транспортних потоків [16], міждержавних транспортних коридорів, оцінка економічного ефекту на розвиток регіону (території) [17], наявність частки фінансування з інших джерел (не з Державного бюджету України, взагалі не бюджетні кошти), належність об'єкта до переліку пріоритетних завдань, які висував уряд [5], може оцінюватися по градаціями: «пріоритетна, значна, помірковано значна, не має високого значення», а потім приведена до нормованого на відрізку [0,1] значення. Далі, використовуючи метод аналізу ієрархій [18], можна визначити вагові коефіцієнти для критеріїв: .

У задачі розглядається наступний критерій:

,

де - оцінка і-того об’єкту за k-тим критерієм, - ступінь завершеності виконання робіт по і-му об’єкту.

Відповідно, ступінь завершеності виконання робіт на кожному з об’єктів залежить від виконання плану робіт, тобто:

.

Булева змінна набуває значення 1, якщо h-тий етап на і-тому об’єкті профінансовано, інакше – .

Функції мають наступні властивості:

- ;

- для будь якого булевого вектору більшого за виконується .

Умова поступового виконання етапів (наступний етап може бути виконаний тільки за умов виконання всіх попередніх) може бути записана в такому виді:

, .

При плануванні робіт необхідно враховувати їх вартість:

,

де - вартість виконання на і-тому об’єкті запланованих робіт на h - тому етапі.

Якщо реальні обсяги фінансування становитимуть деяку величину , меншу за (вартість виконання всіх етапів по всіх об’єктах), то задача оптимізації полягає в знаходженні такого плану , який максимізує критерійпри умовах:

,

, ,В умовах невизначеності обсягів недофінансування, може бути поставлена також розглядатися наступна задача [14]: знайти для заданих () оптимальні плани , для яких буде виконуватись додаткова умова «нарощення»: (вектори-рядки нарощеного плану більші за лексикографічним порівнянням). Виконання такої умови дозволяє поступово «нарощувати» план робіт з отриманням фінансування.

5. Висновки. Підвищення ефективності прийняття управлінських рішень в області автодорожнього господарства вимагає використання сучасних інформаційних технологій і програмних засобів. Відповідно до цієї вимоги в Укравтодорі створено і впроваджується ІАС, яка дозволяє підвищити оперативність, обґрунтованість і, як результат, ефективність прийняття рішень в галузі управління автодорожнього господарства. Актуальність виконаної роботи полягає в розробці та впровадженні засобів обробки і аналізу інформації від регіональних джерел, її консолідації в єдиному інформаційному просторі з широкими можливостями для аналітичної обробки даних.

Література

  1. Петроневич М.В. Влияние модернизации сети федеральных автомобильных дорог на рост отдельных макропоказателей регионов // Экономический журн. ВШЭ. – 2009. –. №2. – С. 295-322.

  2. Плотникова О.Н. Методическое обеспечение обоснования инвестиций в автодорожное строительство (на примере Приморского края): Автореф. дис. канд. эконом. наук. – ВГУЭС, Владивосток, 2009. – 20 с.

References

1. Petronevich M.V. Vlijanie modernizacii seti federal'nyh avtomobil'nyh dorog na rost otdel'nyh makropokazatelej regionov // Jekonomicheskij zhurn. VShJe. – 2009. –. №2– S. 295 – 322.

2. Plotnikova O.N. Metodicheskoe obespechenie obosnovanija investicij v avtodorozhnoe stroitel'stvo (na primere Primorskogo kraja): Avtoref. dis. kand. jekonom. nauk – VGUJeS, Vladivostok, 2009. – 20 s.


Бирюков Д.С., Заславский В.А., Сидляренко А.И. Развитие и внедрение информационно-аналитического обеспечения в сфере управления автодорожным хазяйством регионов.

В работе рассматриваются проблемы разработки и внедрения математического и программного обеспечения при автоматизации процессов информационной поддержки управления автодорожным хозяйством в регионах Украины.

Ключевые слова: автодорожное хозяйство, модели и методы оптимизации, информационные технологии и управление.


Biriukov D.S., Zaslavskii V.A., Sidlyarenko A.I. Development and implementation of information and analytical support for road facilities management in regions.

In this paper we consider problems of development and implementation of mathematical methods and software for automation processes of information support of road facilities management in regions of Ukraine.

Key words: road facilities, optimization models and methods, information technologies and management.


Бірюков Дмитро Сергійович, канд. техн. наук, старший консультант Національного інституту стратегічних досліджень

^ Заславський Володимир Анатолійович, доктор техн. наук, професор кафедри математичної інформатики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

^ Сідляренко Андрій Ігорович, аспірант кафедри математичної інформатики Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Рецензент: Лебєдєв Є.О., д.т.н., проф., завідувач кафедри прикладної статистики факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стаття подана 1.06.2012ВІСНИК

^ СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

_ (__) 201_


Науковий журнал


Відповідальний за випуск

Редактор


Технічний редактор

Оригінал-макет


Підписано до друку ______ р.

Формат 70 х 108 1 /16. Папір офсетний. Гарнітура АгіаІ Суг.

Друк офсетний. Умов. друк. арк. __. Обл. друк. арк. ___.

Наклад 300 прим. Вид. № ___. Замовлення № _____ . Ціна вільна.


Видавництво

Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля


Свідоцтво про реєстрацію: серія ДК № 1620 від 18.12.03 р.


Адреса видавництва: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20 а,

Телефон (0642) 41-34-12. Факс (0642) 41-31-60.

E-mail: uni@snu.edu.ua

Схожі:

Міністерство освіти і науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля

Міністерство освіти і науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет iconМіністерство освіти І науки україни молоді та спорту східноукраїнський національний університет імені володимира даля

Міністерство освіти і науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля

Міністерство освіти і науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет iconМіністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
move to 0-3206491
Міністерство освіти і науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля філологічний факультет
move to 0-285060
Міністерство освіти і науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти і науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля кафедра «Технологія машинобудування та інженерний консалтинг»
move to 213-161326
Міністерство освіти і науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти і науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую
move to 213-161293
Міністерство освіти і науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна
Робота виконана на кафедрі банківської справи Криворізького економічного інституту двнз «Криворізький національний університет» Міністерства...
Міністерство освіти і науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет iconПерший інформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Центр далезнавства
В.І. Даль у культурному житті Росії і України (музеї, пам'ятники, ювілейні заходи тощо)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи