Пояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань icon

Пояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань
Скачати 105.04 Kb.
НазваПояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань
Дата20.02.2014
Розмір105.04 Kb.
ТипРозрахунок


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра обладнання електронної промисловості


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового випробування для осіб,
які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ з напряму підготовки „Машинобудування” (Обладнання електронної промисловості) на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

 1. Програма фахового вступного випробування


Фахові вступні випробування включають перевірку знань, набутих у середньому спеціальному навчальному закладі з наступних дисциплін.


^ Розрахунок та проектування обладнання промисловості


Етапи проектування спеціального технологічного устаткування (СТО). Основні поняття та визначення. Продуктивність автоматів й автоматичних ліній. Втрати робочого часу й фактична продуктивність робочих машин. Класифікація робочих машин по характеру переміщення оброблюваних об'єктів усередині машини. Класифікація технологічних процесів по характеру взаємодії інструмента й об'єкта обробки. Принципи побудови багатопозиційних технологічних машин. Автомати й лінія послідовної дії. Автомати й лінія паралельної дії. Автомати й лінія послідовно-паралельної дії. Точність кінематичних ланцюгів механізмів. Помилки механізмів і причини їхнього виникнення. Класифікація помилок механізмів. Технологічні причини виникнення помилок. Експлуатаційні причини виникнення помилок. Методи визначення помилок кінематичних ланцюгів. Метод відносних помилок. Показники точності зубчастих коліс. Розрахунок кінематичної помилки. Метод відносних помилок веденої ланки. Розрахунок помилки мертвого ходу. Конструкторські прийоми, що зменшують помилки мертвого ходу. Шляхи підвищення точності механізмів. Розрахунок і проектування мальтійських механізмів. Класифікація та принцип дії. Основні характеристики плоских мальтійських механізмів. Розрахунок і проектування кулачково-роликових механізмів (КРМ). Класифікація й принцип дії. Дослідження впливу основних параметрів КРМ на його габарити. Вплив відносини часу руху до часу кінематичного циклу на вибір схеми приводу КРМ. Класифікація законів руху. Характеристики найбільш уживаних законів руху. Дослідження оптимального кута тиску КМ вільної схеми.


^ Технологія виготовлення обладнання промисловості


Роль машин в підвищенні продуктивності праці. Машина і її якість. Технологічні вимоги до конструкцій. Виріб і його елементи. Виробничий і технологічний процеси і їх структура. Машинобудівне виробництво і його технологічна характеристика. Базування і бази в машинобудуванні. Основи базування заготовок. Класифікація поверхонь деталей. Основні положення і поняття теорії базування. Базування деталей різних класів: призм, валів, дисків. Правило шести крапок. Схема базування. Точність обробки. Погрішності від деформації СНІД, від дії сил різання, від зносу ріжучого інструменту і пристосування, від сил затиску, температурні погрішності. Розрахунок точності технологічних процесів. Технологічність конструкції виробу. Основи технічного нормування. Основи проектування технологічних процесів механічної обробки. Проектування маршруту обробки. Вибір заготівки і методів її виготовлення. Вибір баз. Вибір методів обробки поверхонь деталі, устаткування, ріжучих інструментів, пристосувань і способів вимірювання. Визначення режимів різання, норм годинника, техніко-економічних показників проекту. Оформлення технологічної документації. Технологія складальних процесів.


^ Автоматизовані технологічні комплекси виробництва промисловості


Виробничий процес і його компоненти. Ступені автоматизації виробничих процесів. Працездатність, як критерій вибору технічних рішень при автоматизації виробничих процесів. Вимоги до систем управління гнучкими автоматизованими виробництвами. Організаційно-технологічне управління гнучкими автоматизованими виробництвами. Ієрархічна структура управління виробництвом. Локальні обчислювальні мережі. Вимірювальна інформація і її роль в технологічному процесі. Структурні схеми Інформаційно-вимірювальної системи (ІВС). Основні компоненти ІВС. Метрологічні характеристики. Перспективи розвитку ІВС. Загальні вимоги до алгоритмів управління. Реалізація алгоритму управління в пристрої, що керує. Вибір структурної схеми. Підсилювачі і регулятори потужності.


2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Учасник іспиту повинен:

знати:

 • етапи проектування спеціального технологічного устаткування (СТО);

 • принципи побудови багатопозиційних технологічних машин;

 • методи визначення помилок кінематичних ланцюгів;

 • показники точності кінематичних ланцюгів;

 • закони руху механізмів;

 • основні завдання і тенденції розвитку технології точного машинобудування ;

 • закономірності впливу конструктивно-технологічних чинників на точність і якість виготовлення деталей машин;

 • методи досягнення необхідної точності і якості механічної обробки;

 • методи досягнення точності і якості устаткування промисловості;

 • методики проектування технологій як механічних обробок, так і сучасних прогресивних обробок концентрованим потоком енергії;

 • єдину систему технічної документації (ЕСТД);

 • основні положення автоматизації виробничих процесів;

 • етапи автоматизації виробничих процесів;

 • критерії вибору технічних рішень при АПП;

 • методи моделювання і ідентифікацію моделей і систем технологічного устаткування;

 • вимоги до алгоритмів управління, їх реалізацію в пристроях, що управляють.


уміти:

 • розраховувати механізми програмованого та преривного руху;

 • самостійно проводити аналіз погрішностей механічної обробки деталей;

 • розробляти схеми установки деталей;

 • виконувати розрахунки погрішностей, обумовлених установкою заготівки;

 • вибирати устаткування, інструмент, оснащення;

 • проводити розрахунки режимів обробки, знати нормування праці;

 • користуватися при підготовці розрахункової і графічної документації типовими програмами ЕОМ, а також самостійно складати прості програми;

 • визначати доцільність і ефективність автоматизації виробничих процесів.


3. Перелік рекомендованої літератури


1. Волчкевич Л. И. и др. Автоматы и автоматические линии. Ч. I. Основы проектирования. Под ред. Шаумяна Г. А. Учеб. пособие для вузов. М., “Высш. школа”, 1976. 230 с.

2. Волчкевич Л. И. и др. Автоматы и автоматические линии. Ч. II. Системы управления и целевые механизмы. Под ред. Шаумяна Г. А. Учеб. пособие для вузов. М., “Высш. школа”, 1976. 336 с.

3. Шаумян Г. А. Основы теории проектирования станков-автоматов и автоматических линий.¾2-е изд., дополненное и исправленное.¾М.: Машгиз, 1949.¾262 с.

4. Первицкий Ю. Д. Расчет и конструирование точных механизмов. Учебное пособие для вузов. Изд. 2-е, доп. и переработ. Л., “Машиностроение” (Ленингр. отд-ние), 1976. 456 с.

5. Механизмы кулачковые, расчет и проектирование: Руководящий технический материал электронной промышленности/ Под ред. А. М. Рудермана. М., 1970.

6. Соловьев А. И. Механизмы приборов в вакууме, газах и холоде. Библиотека приборостроителя.¾М.: Машиностроение, 1978, 80 с.

7. Милосердин Ю. В., Лакин Ю. Г. Расчет и конструирование механизмов приборов и установок. Учебное пособие для приборостроительных инженерно-физических специальностей вузов.¾М.: Машиностроение, 1978, 320 с.

8. Вопилкин Е. А. Расчет и конструирование механизмов приборов и систем: Учебное пособие для студентов вузов.¾М.: Высш. школа, 1980.¾463 с.

9. ”Технология машиностроения” Т.Т 1,2. Под общей редакцией А.М. Дальского изд. МГТУ им. Баумана М:, 2001 г.

10. Балабанов А.Н. “Краткий справочник технолога- машиностроителя”. М.: Издательство стандартов, 1992 г.

12. Металин А.А. “Технология машиностроения “. Л.: Машиностроение, 1985 г.

13. Ковшов А.Н. “Технология машиностроения “. М.: Машиностроение, 1987г.

14. Корсаков В.С. “Основы конструирования приспособлений в машиностроении “. М.: Машиностроение, 1971 г.

15. Гусев Н.Т. , Елисеев В.Г. , Маслов А.А. “Устройство числового программного управления “. М.: Высш. шк. ,1986 г

16. Бугуслаев В.А.,Цыпак В.И. «Основы технологии машиностроения».

З.:ОАО «Мотор Сич».-2003г.

17. Кузнецов М.М., Волчкевич Л.И., Замчалов Ю.П. Автоматизация производственных процессов. − М.: ”Высшая школа”, 1997.

18. Малов А.Н., Иванов Ю.И. Основы автоматики и автоматизации производственных процессов. − М.,1984.

19. Костюк А.П., Гавриш Л.С., Ямпольский А.Г., Карлов А.Г. Промышленные роботы. Конструирование, управление, эксплуатация. − К., 1985.

20. Волчкевич Л.И., Кузнєцов М.М., Усов Б.А. Автоматы. Автоматические линии. − М.: ”Высшая школа”, 1986.

21. Силин Р.И., Стадник Я.Ф., Третько В.В. Основы автоматики и автоматизации производственных процессов. − Львов.: ”Высшая школа”, 1994.


^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:


^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі співбесіди. Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення співбесіди фаховою атестаційною комісією попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри обладнання електронної промисловості.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На співбесіду вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує «Листок співбесіди». Вступник одержує білет, який містить три запитання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 30 хвилин в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листку співбесіди». Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Листком співбесіди» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ проф. Кравченко О.П.


Завідувач кафедри екології ______________ проф. Єрошин с.С.Схожі:

Пояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки "Машинобудування" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання
Пояснювальна записка складається з "Програм фахових вступних випробувань", "Вимог до рівня підготовки вступників", "Літератури",...
Пояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки "Машинобудування" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання
Пояснювальна записка складається з "Програм фахових вступних випробувань", "Вимог до рівня підготовки вступників", "Літератури",...
Пояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін “Історія та теорія соціальної роботи”, “Технологія...
Пояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування»
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи