Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою icon

Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою
Скачати 142.66 Kb.
НазваПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою
Дата20.02.2014
Розмір142.66 Kb.
ТипПояснювальна записка


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

"_____" ___________ 2013 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою

МАГІСТРА зі специфічних категорій

спеціальність "Управління фінансово-економічною безпекою"
на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

за галузями знань: менеджмент і адміністрування, економіка та підприємництво, право, соціально-політичні науки, цивільна оборона, гуманітарні науки, інформаційна безпека, соціальне забезпечення, військові науки, національна безпека і безпека державного кордону

або на базі будь-якої раніш здобутої повної вищої освіти


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2013

1. Програма фахового вступного випробування


Програма вступного фахового випробування розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації.

Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра зі спеціальності "Управління фінансово-економічною безпекою" забезпечують наступні нормативні дисципліни, передбачені навчальним планом.


^ Економічна теорія

Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Економічні закони, принципи і категорії. Методи пізнання економічних процесів і явищ. Економічна система суспільства, її сутність, типи та основні структурні елементи. Власність як економічна категорія. Виробництво як визначальний фактор потреб суспільства та їх розвитку. Теорія товару і грошей. Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи. Підприємство та підприємництво в ринковій економіці. Капітал підприємства, його кругообіг та обіг. Держава та її економічні функції. Економічні аспекти глобальних проблем.


^ Економіка підприємства

Ринкове господарство і принципи його функціонування. Підприємство як об'єкт вивчення, організаційно-правові форми підприємства. Підприємство як суб'єкт ринкового господарства. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства: ресурсний потенціал, матеріальні ресурси, трудові ресурси, майнові ресурси (активи) та капітал підприємства. Оподаткування підприємства. Витрати на виробництво продукції, робот, послуг. Ціноутворення. Результати господарської діяльності. Баланс підприємства.


^ Фінанси підприємства

Поняття фінансової діяльності підприємства. Основні напрями фінансовій діяльності підприємства. Суть державного регулювання фінансової діяльності підприємства. Способи організації фінансової діяльності підприємства. Фінансова діяльність і вміст фінансової роботи підприємств. Організація фінансів підприємств: сутність, форми, принципи і методи. Податки: поняття і функції. Податкова система, поняття податкової системи. Податкова система України. Податкове зобов'язання, його плата. Поняття і склад активів підприємства. Характеристика необігових і обігові активів, їх роль у забезпеченні торгівельно-виробничих процесів на підприємстві.


^ Основи менеджменту

Сутність, роль та методологічні основи менеджменту. Історія розвитку та сучасні моделі менеджменту. Закони, закономірності та принципи менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності: планування, організація, мотивація, контроль. Інформація і комунікації в менеджменті. Сутність та класифікація методів менеджменту. Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. Керівництво та лідерство. Ефективність менеджменту.


^ Управління персоналом

Роль та значення управління персоналом як науки. Особливості та роль персоналу в досягненні конкурентоспроможності сучасних організацій. Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації. Мета та завдання планування роботи персоналом на підприємстві. Структура інформації про персонал. Організація набору та відбору персоналу. Організація діяльності та функції служб персоналу. Формування колективу організації. Згуртованість та соціальний розвиток колективу. Оцінювання та ефективність управління персоналом.


^ Основи економічної безпеки

Поняття економічної безпеки. Загрози економічній безпеки підприємства. Рівні економічної безпеки. Оцінка економічної безпеки підприємства. Інтереси та конфлікт інтересів. Служба економічної безпеки. Забезпечення економічної безпеки підприємства. Інформаційна безпека. Система економічної безпеки підприємства. Управління фінансово-економічною безпекою на підприємстві. Механізм управління фінансово-економічною безпекою. Рейдерство. Бізнес-розвідка.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Учасник іспиту повинен:

ЗНАТИ:

 • методику прогнозування розвитку соціально-економічних процесів на рівні окремих об'єктів управління (країни, галузі, району, підприємств, організацій);

 • механізми формування і реалізації цільових, регіональних, галузевих програм;

 • методи аналізу та обґрунтування розвитку економічних і соціальних процесів розвитку регіону, галузі, підприємств, організацій;

 • методику розробки індикативних планів країни, регіону, галузі;

 • механізм формування бізнес-планів підприємства;

 • механізми організаційно-економічного регулювання і підтримки розвитку підприємницької діяльності;

 • підходи до вироблення критеріїв оцінки впливу управлінських рішень на розвиток об'єкту управління та механізми забезпечення раціонального поєднання економічної і соціальної ефективності розвитку об'єкту управління;

 • механізми координації і стимулювання інноваційної і інвестиційної діяльності;

 • підходи до визначення пріоритетів економічного розвитку держави, регіонів, галузей, підприємств, організацій;

 • механізми ефективної організації управління державним і комунальним майном;

 • методику рівнів монополізації національного, регіонального та локального товарних ринків і механізми реалізації антимонопольної політики; механізми забезпечення соціального захисту населення;

 • основні засади регіональної, промислової, аграрної, зовнішньоекономічної, цінової та соціальної політики держави та механізми її реалізації.

ВМІТИ:

 • володіти методами обґрунтування елементів прогнозів соціально-економічного розвитку країни, регіону, галузі, підприємства, організації;

 • виробляти і обґрунтовувати пропозиції щодо удосконалення механізмів організації управління соціально-економічними процесами, певними сферами, галузями, регіонами, підприємствами, організаціями;

 • організовувати розробку і реалізацію заходів по удосконаленню організаційно-економічного регулювання розвитку окремих сфер, галузей, територій, підприємств, організацій;

 • аналізувати економічні і соціальні процеси, соціально-економічний розвиток регіонів, ефективність функціонування галузей і сфер економіки, підприємств, організацій;

 • володіти методиками розробки програм економічного і соціального розвитку країни, регіонів, галузей, підприємств, організацій;

 • розробляти матеріальні, трудові, фінансові баланси; здійснювати розрахунки показників економічного і соціального розвитку регіону, макроекономічних показників, функціонування галузей; інфраструктури регіону;

 • визначати пріоритети економічного розвитку підприємств, організацій, галузі, регіону, країни; формувати бізнес-плани розвитку галузі регіону.^ 3. Перелік рекомендованої літератури


І. Економічна теорія

 1. Андреев Б. Ф. Системный курс экономической теории: микроэкономика, макроэкономика. — Л.: Лениздат, 1998. — 574 с.

 2. Борисов Е. Ф. Экономическая теория: вопросы — ответы. — М.: Инфра-М, 2000. — 196 с.

 3. Бутук А. И. Экономическая теория. — К.: Вікар, 2000. — 301 с.

 4. Гальчинський А. С, Єщенко П. С, Палкін Ю. І. Основи економічних знань: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1999. — 403 с.

 5. Економічна теорія: Політекономія: Підруч. / За ред. В. Д. Базилевича. — К.: Знання-Прес, 2008. — 719 с.

 6. Иохин В. Я. Экономическая теория: Учебник. — М.: Юристъ, 2000. — 861 с.

 7. Костюк В.С. Економічна теорія: навч. посіб. для ВНЗ / В.С. Костюк, А.М. Андрющенко, І.П. Борейко. – К.: Центр уч. Літератури, 2009. – 282 с.

 8. Макконнелл К Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. — М.: Республика, 1996. — 785 с.

 9. Нестеренко О. П. Історія економічних вчень: Курс лекцій:
  3-тє вид., стереотип. — К.: МАУП, 2002. — 128 с.

 10. Общая экономическая теория / Под ред. А. И. Чубрынина. — СПб.: Питер, 2000. — 288 с.

 11. Самуэльсон П Экономика: В 2 т.: Пер. с англ. — М.: Алгон, 1994. — Т. 1. — 333 с.

 12. Шамхалов Ф. И. Государство и экономика: основы взаимодейс-твия: Учебник. — М., 2000. — 382 с.


ІІ. Економіка підприємства

1. Закон України Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-ІV

 1. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р. // ВВР України. — 1991. — № 49. — С. 682.

 2. БусигинА. Предпринимательство. Основной курс: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 608 с.

 3. ГерасимчукВ. Г. Стратегічне управління підприємством. Графіч-не моделювання: Навч. посіб. — К: Вид-во КНЕУ, 2000. — 360 с.

 4. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНТЕУ, 2000. – 528 с.

 5. Економіка підприємства: підручник / за ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – 615 с.

 6. Економіка підприємства: підручник / І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, Л.Л. Стасюк та ін.; за заг. Ред. Н.М. Ушакової. - К.: КНТЕУ, 2005. – 569 с.

 7. Кейлер В. Зкономика предприятия: Курс лекций. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 132 с.

 8. Киперман Г. Зкономика предприятия: Словарь. — М.: Юристь, 2000. — 272 с.

 9. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учеб. пособие: Пер. с фр. / Под ред. проф. Я. В. Соколова. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997

 10. Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: Учеб. пособие для вузов / Под ред. В. А. Швандара. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 254 с.


IІІ. Фінанси підприємства

 1. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? — М. : Финансы и статистика, 1995. — С. 229—304.

 2. Василик О. Д. Податкова система України : Навчальний посібник. — К.: ВАТ "Поліграфкнига", 2004. — 478 с.

 3. Рогатенюк Е. В., Пожарицька І. М. Фінанси підприеємств : Навчальний посібник. — Сімферополь : "Кримська академія природоохоронного та курортного будівництва", 2002. — С. 18—21.

 4. Финансы предприятий : Учеб. пособие/ А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин. — М. : ИНФРА-М, 1999. — 343 с.

 5. Фінанси підприємств : Підручник / Керівник авт. кол. наук, ред. проф. А. М. Поддєрьогін. — 4-те вид., перероб. та доп. — К. : КНЕУ, 2002. — С. 15—18.

IV. Основи менеджменту

 1. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: підручник. К.: Академвидав, 2007. – 464 с.

 2. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посіб. – Л.: "Львів. політехніка", 2007. – 384 с.

 3. Менеджмент: теорія і практика: навч. посіб. / А.А. Мазаракі, Г.Є Мошек, Л.А. Гомба та ін. – К.: Атіка, 2007. – 564 с.

 4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер.с англ. - М.: Дело, 1992.

 5. Туленков Н. В. Введение в теорию и практику менеджмента: Учеб. пособие- - К.: МАУП, 1998.

 6. Шегда А В. Основы менеджмента: Учеб. пособие. — К.: Т-во "Знания", 1998.


V. Управління персоналом

 1. Балабанова Л.В. Управління персоналом: навч. посіб. / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак.- К.: ВД "Професіонал", 2006

 2. Жуковська В.М. Управління персоналом. Практикум: навч. посіб. – К.: КНТЕУ, 2008. – 293 с.

 3. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / В.М. Данюк, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін; за заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2004. – 398 с.

 4. Питер Э. Лэнд Менеджмент - искусство управлять: Пер. С англ. - М : ИНФРА-М, 1995.

 5. Психологические аспекты подбора и проверки персонала. Библиотека журнала "Управление персоналом"/Составитель сборника Н.А. Литвинцева. - М., 1997.

 6. Савельєва В.С. Управління персоналом: навч. посіб. - К.: ВД "Професіонал", 2005. – 336 с.

 7. Хміль Ф.І. Управління персоналом: підручник. – К.: Академвидав, 2006. – 606 с.

VI. Основи економічної безпеки

 1. Гапоненко В. Ф. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы / Гапоненко В. Ф., Беспалько А. Л., Власков А. С. — М.: Издательство "Ось-89", 2007. — 208 с.

 2. Гнилицкая Л. В. Теоретико-методологические и прикладные основы обеспечения экономической безопасности субъекта хозяйственной деятельности : [монография] / Гнилицкая Л.В., Захаров А.И., Прыгунов П.Я. — К.: Дорадо-Друк, 2011 – 290 с.

 3. Грунин О. А. Экономическая безопасность организации / О. А. Грунин, С. О. Грунин. — СПб.: Питер, 2002. — 160 с.

 4. Забродский В. Теоретические основы оценки экономической безопасности отрасли и фирмы / В. Забродский, Н. Капустин // Бизнес-информ. — 1999. — № 15-16. — С. 35-37.

 5. Иванов А. В. Экономическая безопасность предприятия / А. В. Иванов, В. В. Шлыков. — М.: Винтаж-центр, 1995. — 265 с.

 6. Ковалев Д. Экономическая безопасность предприятия / Д. Ковалев, Т. Сухорукова // Экономика Украины. — 1998. — № 10. — С. 48-51.

 7. Козаченко А. В. Экономическая безопасность предприятия: сущность, механизм обеспечения : [монография] / Козаченко А. В., Пономарёв В. П., Ляшенко А. Н. — К.: Лібра, 2003. — 280 с.

 8. Механизмы управления экономической безопасностью / [Лысенко Ю. Г., Мищенко С. Г., Руденский Р. А. и др.] ; [под ред. Ю. Г. Лысенко]. –– Донецк : Изд-во ДонНУ, 2002. –– 178 с.

 9. Основы экономической безопасности. (Государство, регион, предприятие, личность) / [под. ред. Е. А. Олейникова]. — М., 1997. — 288 с.

 10. Судоплатов А. П. Безопасность предпринимательской деятельности / А. П. Судоплатов, С. В. Лекарев. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. — 200 c.

 11. Шлыков В. В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия / В. В. Шлыков. — СПб.: Алетейя, 1999. — 138 с.

 12. Ярочкин В. И. Система безопасности фирмы / В. И. Ярочкин. — М.: Ось-89, 1997. – 352 с.


^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються у відсотках (max 100 %) з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:


^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

%

^ Бал за 12-ти бальною системою

1

2

3

4

5

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

85

12-10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

70

9-7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

45

6-4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

30

3-1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні

20

0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Фахове вступне випробування проводиться у формі співбесіди. Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення співбесіди фаховою атестаційною комісією попередньо готуються переліки питань відповідно до "Програми фахового вступного випробування". Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В. Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім. В. Даля.

На співбесіду вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує "Листок співбесіди". Вступник одержує тестові завдання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 30 хвилин у цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі "Критерії оцінювання" даної пояснювальної записки і відмічаються у "Листку співбесіди". Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з "Листком співбесіди" вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години.


Завідувач кафедри менеджменту

та економічної безпеки ______________ проф. Козаченко Г. В..


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ проф. Даніч В.М.


Схожі:

Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою
...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмою
Взаємозв’язок політики й економіки з педагогічною теорією й педагогічною практикою
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Програма фахових вступних випробувань для скороченого терміну навчання на напрям підготовки
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Програма фахових вступних випробувань для скороченого терміну навчання на напрям підготовки
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмою
Особливості прийняття управлінських рішень. Сутність контролю. Відмінності між керівниками і фахівцями. Групи в організаціях. Визначення...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами
Програма розроблена на основі навчальної програми з дисциплін: «Програмування», «Прикладна теорія цифрових автоматів», «Системне...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмою
Законодавча база освітньої діяльності в Україні. Освітні технології. Організація методичної та виховної роботи в навчальному закладі....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи