Форма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую icon

Форма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую
Скачати 154.04 Kb.
НазваФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую
Дата25.10.2012
Розмір154.04 Kb.
ТипРобоча програма


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОНмолодьспорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ


РВНЗ «КРИМСЬКИЙ ГУМАНІТРАНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (м. Ялта)

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

Кафедра_______________________________


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Інституту економіки та управління, д.е.н., професор

________________ Р.Р. Ларіна

«____»_______________2012 року


^

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки_____________________________________________________ /

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність __________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація___________________________________________________________

(назва спеціалізації)


Ялта – 2012

Робоча програма __________________________________________ для студентів

(назва навчальної дисципліни)

__ курсу за напрямом підготовки ___________________________________ /
(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальністю ______________________________________________________. -
(шифр і назва напряму підготовки)

«___» ____________, 2012 року - __ с.Розробники:

______________________________________________________

______________________________________________________

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ________________________

_______________________________________________________________________

(назва кафедри)


Протокол від «__»_______________2012 року № ___


Завідувач кафедри___________ __.__. __________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

«___»___________________ 2012 року


Схвалено науково-методичною радою Інституту економіки та управління

Протокол від «31» серпня 2012 року № 1


«___»___________________ 2012 року Голова ______________ Р.Р. Ларіна


______________________________, 2012

РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта), 2012


  1. ^

    ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна

форма навчання

Кількість кредитів –

Галузь знань

_______________

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)


Напрям підготовки

_______________

(шифр і назва)

Модулів –

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________


^ Рік підготовки:

Змістових модулів –

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____________________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин -

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

______________


год.

год.

^ Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

год.

год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю:

________________
  1. ^ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета ..............

Завдання .....................

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: ....................

вміти: ...................  1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. ..........

Тема 1. ......


Тема 2 . ....


4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Назва

Тема 1. Назва

Тема …

МКР 1

Разом за змістовим модулем 1

Змістовий модуль 2. Назва

Тема 1. Назва

Тема 2. Назва

Тема …

МКР 2

Разом за змістовим модулем 2
^

Усього годин


Модуль 2

ІНДЗ
-

-
--

-

-^

Усього годин^ 5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬз/п

Назва теми

Кількість

годин

12...
^ 6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬз/п

Назва теми

Кількість

годин

12...

^ 7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬз/п

Назва теми

Кількість

годин

12...
^ 8. САМОСТІЙНА РОБОТАз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

...

...

2

...

...
Разом


9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ


11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ


12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2

Змістовий модуль

3
100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.


Приклад за виконання курсового проекту (роботи)

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до ___

до ___

до ___

100


^ Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відміннозараховано

83-89

В

дуже добре

75-82

С

добре

68-74

D

задовільно

60-67

Е

достатньо

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  1. ...14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова
Допоміжна

  1. ...15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ


  1. ...Схожі:

Форма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Форма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Форма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Форма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую iconІнститути післядипломної
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської...
Форма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую iconПро проведення всеукраїнської наради
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської, Севастопольської...
Форма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую iconЩодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Форма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую iconПро впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської...
Форма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую iconЩодо організації та проведення "години психолога" у загальноосвітніх навчальних закладах
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Форма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую iconПро визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Форма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую iconПро визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи