Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за спеціальністю 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності К.: Усз, 2010. 37 с icon

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за спеціальністю 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності К.: Усз, 2010. 37 с
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за спеціальністю 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності К.: Усз, 2010. 37 с
Сторінка1/3
Дата23.12.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


203

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

Кафедра економіки та менеджменту

Для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за спеціальністю

7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”


Київ — 2010

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за спеціальністю 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” – К.: УСЗ, 2010. – 37 с.


^ Схвалено Вченою радою Університету сучасних знань.


Укладач:

Олешко Анна Анатоліївна,

кандидат економічних наук


Рецензент:

Чернова Ольга Вадимівна,

кандидат економічних наук, доцент


Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності 7.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" розглянуто та схвалено до використання в навчальному процесі на засіданні кафедри економіки та менеджменту (протокол № 11 від 02 червня 2010 року)

ВСТУП


Методичні рекомендації розроблено відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти Міністерства освіти і науки України: «Засоби діагностики рівня якості освітньо-професійної підготовки фахівця зі спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", «Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 7.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" напряму підготовки 0502 "Менеджмент", Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста за спеціальністю 7.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" напряму підготовки 0502 "Менеджмент".

Рекомендації призначені для надання допомоги студентам у виконанні дипломної роботи згідно з чинними стандартами України і містять основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення дипломної роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання.

Письмова робота, що виконується випускником рівня підготовки “спеціаліст”, є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціалізацією.

Захист дипломної роботи є завершальним етапом підготовки менеджера-спеціаліста з питань зовнішньоекономічної діяльності. У дипломній роботі віддзеркалюються набуті студентом під час навчання знання з менеджменту, міжнародного маркетингу, економіки підприємства, інвестиційного менеджменту, вміння читати звітні бухгалтерські документи і робити відповідний аналіз фінансового стану підприємства, оцінювати організацію ЗЕД та планувати заходи щодо поліпшення експортної діяльності з належним визначенням необхідних інвестицій та їх обґрунтуванням.


Мета та завдання дипломної роботи


Виконання і захист дипломної роботи, як і державні екзамени, є завершальним етапом навчання у вищому навчальному закладі освіти, формою державної атестації випускників.

Дипломна робота є кінцевим результатом самостійної індивідуальної науково-дослідницької діяльності студента, комплексним науковим дослідженням, яке підбиває підсумки вивчення ним дисциплін, що передбачені навчальними планами підготовки за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".

Студент-дипломник повинен підтвердити рівень загальнотеоретичної і спеціальної підготовки, дипломна робота є випускною кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої та успішної здачі комплексного екзамену зі спеціальності Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації і видачу диплома спеціаліста.

Метою дипломного дослідження є глибоке осмислення професійної проблеми; комплексне оволодіння матеріалом і методами дослідження, практичне застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств на ринку товарів та послуг.

У процесі виконання дипломної роботи студент відповідно до кваліфікаційних вимог повинен виявити:

 • знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання менеджменту;

 • вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію відповідно до цілей дослідження;

 • вміння розробляти наукові висновки і конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним об'єктом, що досліджується;

 • вміння використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі.

Дипломна робота повинна мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким вимогам:

 • містити поглиблений всебічний аналіз досліджуваної проблеми;

 • містити самостійні дослідження, розрахунки, виконані за допомогою ЕОМ;

 • містити обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення діяльності на досліджуваному об'єкті;

 • бути належно оформленою;

 • мати всі необхідні супровідні документи;

 • бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

Дипломна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми на реальному підприємстві, обґрунтованих пропозицій, а також не має відгуку з об'єкта дослідження та зовнішньої рецензії, до захисту не допускається.

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Дипломна робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань підприємницької діяльності, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається, а також результатів проведених студентом власних досліджень реального об'єкту.

Випускна робота спеціаліста зі спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” має виконуватися на матеріалах реально функціонуючого об'єкта. Об'єкт — організація будь-якої форми власності, яка є юридичною особою, має самостійну звітність.

Діяльність цієї організації повинна забезпечувати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми. Ця організація є базою переддипломної практики студента.


Основні етапи виконання дипломної роботи:

 1. Вибір теми та об'єкту дослідження, затвердження теми.

 2. Розробка завдання на дипломну роботу, складання календарного плану виконання.

 3. Опрацювання літературних джерел і складання плану.

 4. Збирання фактичного матеріалу під час переддипломної практики на об'єкті практики.

 5. Обробка фактичного матеріалу.

 6. Апробація матеріалів дослідження (доповідь на студентській науковій конференції).

 7. Написання розділів дипломної роботи відповідно до календарного плану та подання їх на ознайомлення науковому керівникові.

 8. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, оформлення дипломної роботи.

 9. Подання роботи на ознайомлення керівництву об'єкта дослідження отримання листа-відгуку з організації - об’єкта дослідження.

 10. Подання роботи науковому керівникові, отримання відгуку наукового керівника.

 11. Подання роботи на кафедру економіки та менеджменту для реєстрації.

 12. Попередній захист дипломної роботи.

 13. Зовнішнє рецензування роботи.

 14. Захист дипломної роботи у ДЕК.

До виконання дипломної роботи допускаються студенти, які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, завершили виробничу і переддипломну практику та захистили звіти з них.

Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника, який надає йому науково-методичну допомогу у самостійній роботі над дипломною роботою. Науковий керівник індивідуально консультує студента, допомагає йому скласти план дипломної роботи, індивідуальне завдання до переддипломної практики, а також контролює дотримання графіка виконання, перевіряє частини роботи і завершений рукопис, готує студента до захисту.

Науковими керівниками призначаються провідні викладачі і науковці кафедри, а також спеціалісти установ і підприємств, що працюють за профілем дипломної роботи і мають відповідний науковий ступінь.

Розподіл дипломних робіт, які мають виконуватися студентами, відбувається за принципом наступництва наукового керівництва студентською науковою роботою на попередніх курсах навчання, а також з урахуванням наукових інтересів, які виявлені студентом у цей період.

Темою дипломної роботи (предметом дослідження) є одна з актуальних проблем сучасного менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, яка відповідає завданням та умінням, передбаченим варіативною компонентою освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".

Тематика дипломних робіт розробляється кафедрою згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики фахівців з "Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності" відповідно до затверджених програм вивчених дисциплін і відображає актуальну проблематику сучасного менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Тематика щорічно переглядається та поновлюється. Орієнтовну тематику дипломних робіт наведено у додатку А.

Студентові надається право самостійно обрати тему дипломної роботи згідно з тематикою, що затверджена кафедрою. Крім того, дипломні роботи можуть виконуватися за тематикою, яку замовлятимуть державні установи, підприємства та підприємницькі структури, що уклали із УСЗ контракти на навчання студентів або договори про співпрацю. Студент за погодженням із керівником може запропонувати свою тему дослідження за умов відповідного обґрунтування доцільності її розробки (відповідно до попередньої власної науково-дослідницької роботи, до місця роботи, можливостей отримання необхідної інформації на об'єкті дослідження).

Разом із вибором теми визначається об'єкт, на матеріалах якого буде виконуватися робота. Це має бути підприємство будь-якої форми власності, яке є юридичною особою і має самостійну звітність. Діяльність цього підприємства повинна створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми.

Якщо студент не має пропозицій щодо досліджуваного об'єкта, то кафедра призначає підприємство або установу, з якими УСЗ має відповідну угоду.

Кожен студент випускного курсу подає заяву на ім'я завідувача кафедри менеджменту ЗЕД з повною юридичною назвою об'єкта практики, яка є підставою для призначення наукового керівника, формулювання теми.

Після остаточного узгодження з науковим керівником і редагування формулювання теми дипломних робіт теми із зазначенням об'єктів, на яких вони виконуватимуться, розглядаються та обговорюються на засіданні кафедри. Завідувач кафедри готує проект наказу і подає його ректору.

Список студентів-дипломників, перелік їх тем та наукові керівники кожного фіксуються наказом по УСЗ. Усі подальші зміни (формулювання назви, об'єкт дослідження тощо) у разі необхідності аргументуються письмово (заява дипломника), погоджуються з науковим керівником (віза на заяві) і потребують зміни у наказі за письмовим клопотанням кафедри (витяг з протоколу засідання).

Об'єкт дипломного дослідження є базою переддипломної практики. Перед початком практики оформлюється спеціальний бланк-завдання, у якому зазначаються реквізити автора, тема і план, мета і завдання, графік виконання, а також термін подання готової роботи на кафедру.

Завдання підписують науковий керівник і студент та затверджує завідувач кафедри.

Порушення студентом графіка виконання фіксується науковим керівником, який інформує завідувача кафедри. У разі порушення графіка виконання дипломної роботи без поважних причин, за рішенням кафедри, студент-дипломник може бути не допущений до її захисту.


^ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Термін написання дипломної роботи визначається згідно з навчальним планом підготовки спеціаліста. Дипломна робота має виконуватися студентом у повній відповідності до затверджених календарного графіка та завдання. У випадках відставання від графіка студент зобов'язаний надати пояснення своєму науковому керівнику або завідувачу кафедри.

На період виконання дипломних робіт на кафедрі складається графік консультацій наукових керівників, згідно з яким забезпечується систематична робота студента і наукового керівника над дипломною роботою. Постійні консультації допомагають студенту-дипломнику у виборі методів дослідження; контролі дотримання вимог до змісту й оформлення дипломної роботи, своєчасному усуненні відхилень. Оперативне й уважне виконання рекомендацій керівника сприяє своєчасному поданню дипломної роботи й є запорукою її успішного захисту.

Відповідно до календарних етапів студент має подавати роботу частинами на перегляд, а у встановлений графіком кінцевий термін подати завершену дипломну роботу на відзив науковому керівникові.

У разі позитивного відзиву наукового керівника дипломна робота допускається до попереднього захисту на кафедрі.

З метою забезпечення попереднього захисту дипломних робіт на кафедрі створюються комісії у складі 3-4 викладачів у кожній, виходячи із їх спеціалізації за напрямками наукових досліджень та дисциплін, що вони викладають. Члени комісії роблять відповідний запис в індивідуальному завданні.

Дипломні роботи, які подані на кафедру з порушенням встановлених термінів роботи комісій попереднього захисту, до розгляду не приймаються без дозволу завідувача кафедри. Дипломну роботу, яку успішно захистив студент у комісії, за наявності підписаного завдання на дипломну роботу, довідки від підприємства (об'єкта практики) про достовірність використання в аналітичних розрахунках даних, а також відзиву або довідки про впровадження основних пропозицій студента, реєструють на кафедрі і передають на розгляд завідувачеві кафедри, який приймає рішення про допуск студента до захисту дипломної роботи на засіданні ДЕК і передає декану факультету на зовнішню рецензію.

Список зовнішніх рецензентів складається на кафедрі не пізніше, ніж за 4 тижні до початку виконання дипломних робіт і затверджується деканом факультету.


^ 3. ЗМІСТ СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Обсяг дипломної роботи рівня підготовки “спеціаліст” — 5–6 авторських аркушів (90–110 рукописних сторінок).

Випускна кваліфікаційна робота повинна мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким вимогам: містити глибокий самостійний аналіз досліджуваної теми; вносити реальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності, що вивчається на досліджуваному об’єкті; бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні документи.


Структура роботи наступна:

 1. титульний аркуш (Додаток В);

 2. завдання на дипломну роботу (Додаток Г);

 3. реферат (Додаток Д);

 4. зміст (Додаток Е);

 5. вступ;

 6. основна частина;

 7. висновки;

 8. список використаних джерел (Додаток Ж);

 9. додатки.

Змістом кваліфікаційної роботи є розкриття сутності проблеми, що досліджується, ступеню її наукової розробленості і реального стану на практиці.

Зміст дипломної роботи визначається темою і відображається у плані.

Відповідно до теми студент самостійно або за рекомендацією керівника добирає літературні джерела й відповідні нормативні документи і складає проект плану, який обговорює з керівником.


План дипломної роботи має бути складним і містити: вступ; три розділи, кожен з яких має містити не менш як два підрозділи; висновки та пропозиції; список літератури та додатки.


Головним завданням вступу є обґрунтування актуальності і практичної значущості обраної теми дипломної роботи, особливостей постановки і вирішення питань стосовно конкретних умов дослідження. Крім того, в цій частині роботи слід чітко визначити мету та завдання роботи (спираючись на план); предмет, об'єкт дослідження і подати коротку інформацію про нього. Представлення об'єкта дослідження – «Об'єктом дослідження обрано.(повна назва організації)». Стисла характеристика об'єкта дослідження: власність, організаційно-правова форма, галузева належність; коли і ким заснований, місцезнаходження, матеріально-технічна база (опис приміщення, складів, транспорту тощо, вартісна оцінка), основні економічні показники за звітний період, чисельність працюючих; схема структури апарату управління з коментарем, перелік основних конкурентів.

Бажано основні результати господарської діяльності організації за минулий рік навести у формі узагальнюючої таблиці.

Далі зазначаються використовувані методи та інформаційні джерела дослідження: «у роботі використано методи дослідження»; «інформаційною базою слугували вітчизняні та закордонні видання, матеріали преси та фактичні дані щодо діяльності (об'єкту)».

Обсяг вступу не має перевищувати 4-5 сторінок.


^ Перший розділ, теоретичний, може містити декілька параграфів. Теоретичне обґрунтування має визначати роль і місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності підприємства. Розглядаються загальні теоретичні підходи до теми з використанням лише літературних джерел з досліджуваної проблеми, можливе порівняння різних точок зору, використання опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела.

Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмета дослідження, методичні підходи повинні мати певні елементи полемічності, власної позиції щодо обраних методів дослідження, тобто чітко визначене теоретичне поле роботи дає змогу перейти в наступному розділі до конкретного аналітичного дослідження.

Бажано ілюструвати текст графічними матеріалами – схемами, графіками, діаграмами тощо.

Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 25 % загального обсягу дипломної роботи.


^ Другий розділ, аналітичний забезпечуючи логічну послідовність дослідження, має стати перехідним до наступного третього розділу і поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи і певний методичний інструментарій.

^ Характеристика (предмет дослідження) на (об'єкт дослідження).

Сучасний стан (предмет дослідження) на (об'єкт дослідження).

Дослідження (предмету дослідження) на (об’єкт дослідження).

Опис, характеристика сучасного стану досліджуваної теми на об'єкті дослідження, діагностування діяльності підприємства щодо обраного напрямку дослідження, ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та усіх теоретичних знань, певного методичного інструментарію. Кожен абзац починається з теоретичних положень, але всі приклади наводяться лише з досліджуваного підприємства (сучасний стан). Результатом дослідження буде критичний аналіз.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченням та висновками, які дозволяють визначити сутність управлінських процесів, що мають місце в організації, їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів. Якщо можливо, текст слід ілюструвати реальними документами (до додатків), які обов'язково супроводжувати стислим коментарем.

Для виконання другого розділу студент має зібрати фактичні дані під час переддипломної практики. Письмове клопотання до керівника організації з проханням надати потрібні для виконання дипломної роботи матеріали студент отримує на кафедрі.

Джерелом інформації є планові і фактичні показники господарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації, які використовує студент під час переддипломної практики.

Особливе значення має правильне узагальнення нагромадженого фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких здійснюється кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.

З метою підтримки набутих навичок роботи на ПК і умінь з алгоритмізації та складання програм кожен студент у дипломній роботі повинен використати комп'ютер.

Не можна обмежитися використанням стандартної програми для аналізу динаміки основних економічних та фінансових показників під час стислої характеристики об'єкту дослідження або використати тільки програму-редактор для друку і оформлення тексту та ілюстрацій. Потрібно використовувати адаптовані автором стандартні програми або розробку власної програми для спрощення трудомістких розрахунків в аналітичному чи рекомендаційному розділі.

Під час опису цього етапу роботи слід зазначити:

 • поставлену задачу;

 • програму, за якою вона буде вирішуватися;

 • базу даних (бажано у додатку навести реальні документи, які є джерелами первинної інформації – баланс, інші форми звітності);

 • формули розрахунку;

 • блок-схему алгоритму розв'язання задачі;

 • результат – у формі підсумкової таблиці, діаграм, графіків тощо;

 • аналітичний опис результату.

Обсяг другого розділу – у межах 30-35 % загального обсягу дипломної роботи.


У третьому розділі, рекомендаційному, на підставі проведеного аналізу наводяться конкретні рекомендації, пропозиції, моделі управління параметрами розвитку та діяльності організації на базі основних теоретичних положень, методичних підходів, методичного інструментарію, що викладені у першому розділі, а також висновків щодо проведеного у другому розділі дослідження.

  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за спеціальністю 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності К.: Усз, 2010. 37 с iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за спеціальністю 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності К.: Усз, 2010. 37 с iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за спеціальністю 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності К.: Усз, 2010. 37 с iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за спеціальністю 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності К.: Усз, 2010. 37 с iconМетодичні рекомендації щодо виконання випускної кваліфікаційної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр": для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601 "Менеджмент". К.: Усз, 2010. 23 с
Методичні рекомендації щодо виконання випускної кваліфікаційної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”: для...
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за спеціальністю 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності К.: Усз, 2010. 37 с iconМіністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи для студентів спеціальності 050106 «Облік...
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за спеціальністю 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності К.: Усз, 2010. 37 с iconМетодичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за спеціальністю 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності К.: Усз, 2010. 37 с iconМетодичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 „Облік і аудит”...
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за спеціальністю 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності К.: Усз, 2010. 37 с iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни "фінансовий менеджмент" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми...
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за спеціальністю 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності К.: Усз, 2010. 37 с iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " Основи зовнішньоекономічної діяльноСТі" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної форми...
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за спеціальністю 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності К.: Усз, 2010. 37 с iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи