Сєвка вікторія геннадіївна icon

Сєвка вікторія геннадіївна
Скачати 276.49 Kb.
НазваСєвка вікторія геннадіївна
Дата04.11.2012
Розмір276.49 Kb.
ТипАвтореферат


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

ім. М.ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО


СЄВКА ВІКТОРІЯ ГЕННАДІЇВНА
УДК 368:339.17 (043.3)


СТРАХУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВСпеціальність 08.07.05. – Економіка торгівлі та послуг

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня


кандидата економічних наук


Донецьк – 2002


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана у Донецькому державному університеті економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України.


^ Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Омелянович Лідія Олександрівна, Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського, завідувач кафедри фінансів і банківської справи, декан обліково-фінансового факультету


^ Офіційні опоненти: – доктор економічних наук, професор Осадець Семен Степанович, Київський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри фінансів підприємств і страхової справи;

– кандидат економічних наук, професор, ^ Власова Наталя Олексіївна, Харківська державна академія технології та організації харчування Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки підприємств харчування і торгівлі.


Провідна установа – Інститут економіки промисловості НАН України, відділ економічних проблем охорони праці і соціальної політики (м. Донецьк)


Захист відбудеться 2 липня о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.055.01 у Донецькому державному університеті економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України за адресою: 83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського за адресою: 83017, м. Донецьк, б-р Шевченка, 30.


Автореферат розісланий " 1" червня 2002 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.В. Виноградова

^

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Сучасну економіку не можливо уявити без фінансової стабілізації низової ланки – підприємств різних галузей, у тому числі торгівлі. В період ринкових трансформацій української економіки, радикальних інституціональних змін на розвиток торговельних підприємств впливають зовнішні і внутрішні соціально-економічні фактори, що створюють умови невизначеності і ризику. Це стосується загальної економічної, соціальної і політичної нестабільності, відсутності чіткої і повної законодавчої бази, динамічної інфляції, безробіття, банкрутства. Діяльність торговельних підприємств, а також їх стабільний розвиток в таких умовах вимагають пошуку ефективної системи захисту від впливу будь-яких ризиків майнового і фінансового характеру.

Як свідчить практика, протягом 1991-2001 рр. спостерігається зниження рентабельності торговельних підприємств, ліквідності їх активів. Тому вважаємо, що визначення зовнішнього і внутрішнього страхового захисту для торговельних підприємств стає актуальним і затребуваним напрямком наукового дослідження, якому присвячена дисертація.

При проведенні досліджень здобувачем розглянута багата теоретична спадщина відомих вітчизняних і зарубіжних економістів ХХ століття: В.Д. Базилевича, Н.О. Власової, Н.М. Внукової, К.Г. Воблого, С.Л. Єфімова, Ю.М. Журавльова, О.Д. Заруби, М.С. Клапківа, Є.В. Коломіна, В.Т. Крюкова, Л.О. Омелянович, С.С. Осадця, Л.О. Орланюк-Малицької, А.М. Поддерьогіна, В.К. Райхера, Л.І. Рейтмана, В.В. Рудницького, В.І. Рябікіна, В.В. Шахова, К.В. Шелехова та ін.

Враховуючи значущість соціально-економічних процесів, що пов’язані з торговельною діяльністю та інтенсивністю їх розвитку в сучасних умовах (торгівлі належить головне місце у відтворювальному процесі: просування товару від безпосередньо виробника до кінцевого споживача), слід зазначити, що у вітчизняній економічній науці проблема страхування діяльності торговельних підприємств розроблена вкрай недостатньо. У більшості робіт з цього напрямку досліджується страхування як частина фінансового ринку України, надаються його види і форми стосовно юридичних і фізичних осіб.

Разом з тим, торговельне підприємство і його майно в сучасних умовах можуть розглядатися не тільки як потенційний об'єкт страхування, але і як страхувальник життя, здоров'я, працездатності, додаткової пенсії для своїх працівників і як об'єкт інвестиційних можливостей страховиків.

За цих умов виникає необхідність проведення наукових досліджень з питань страхування діяльності торговельних підприємств, які виконують свою місію у суспільстві, спрямовану, з одного боку, на якісне задоволення потреб людей у товарах та торговельних послугах, з іншого боку – на створення умов для розширеного надвиробництва торгівлі. Це і визначило вибір теми дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського на 1998-2001 рр. Дисертаційне дослідження є складовою науково-дослідної держбюджетної фінансованої теми “Соціальна політика і її ресурсне забезпечення: теорія і практика” (№ державної реєстрації 0198U005304) – досліджена роль соціального страхування і його забезпечення на прикладі сфери торгівлі; госпдоговірних науково-дослідних робіт: №722/2000 “Оцінка факторів економічної безпеки торговельного підприємства” – вивчені методи оцінки ризиків, що можуть бути використані у діяльності торговельного підприємства; №802/2001 “Фінансово-кредитна і соціальна безпека підприємств” (№ державної реєстрації 0101U005502) – представлений аналіз фінансових ризиків по підприємствах різних форм власності; № 830/2001 “Стратегія фінансової діяльності підприємства” (№ державної реєстрації 0102U000363) – сформульована концепція розробки системи ризик-менеджменту для торговельного підприємства; № 817/2001 “Кредитна діяльність торговельного підприємства і можливості її активізації” (№ державної реєстрації 0102U000362) – запропонована модель страхування споживчого кредиту; № 842/2002 “Забезпечення економічної безпеки підприємства в сучасних умовах” (№ державної реєстрації 0102U000364) – проаналізовані вогневі ризики, ризики протиправних дій третіх осіб, майнові ризики, що виникають при транспортуванні вантажів підприємств торгівлі Донецької області, встановлено їх припустимі межі.

Головна ідея роботи полягає в науковому і практичному визначенні економічних відносин між страховиком і страхувальником-торговельним підприємством та чинників, що визначають зміст цих відносин.

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи – наукове обґрунтування доцільності і ефективності страхового захисту для торговельного підприємства, формування критерію оптимальності взаємовідносин страховика і страхувальника.

Реалізація поставленої мети зумовила вирішення таких задач:

 • визначення ролі страхування в діяльності торговельних підприємств з моменту його виникнення до нинішнього часу;

 • розкриття змісту методологічного арсеналу теорії страхування торговельної діяльності в системі регулювання економіки;

 • обґрунтування доцільності зовнішнього страхування на основі аналізу альтернативних варіантів страхового захисту для торговельного підприємства;

 • дослідження привабливості національного страхового ринку з боку потенційних страхувальників;

 • дослідження привабливості регіонального страхового ринку і спроможності суб'єктів страхування задовольнити динамічні потреби підприємств у страховому захисті майнових і фінансових інтересів;

 • визначення рівня впливу страхових ризиків на фінансові результати торговельних підприємств та ймовірності їх виникнення;

 • визначення критеріїв ефективності страхового захисту для торговельного підприємства і обґрунтування інтегрального показника якості страхового захисту;

 • розробка системи організації ризик-менеджменту для торговельних підприємств;

 • розробка програми розвитку страхування діяльності торговельних підприємств на регіональному рівні.

Об’єкт дослідження – діяльність підприємств торгівлі різноманітних форм власності і організаційно-правових форм господарювання та їх взаємовідносини з страховими компаніями України і Донецької області.

Предметом дослідження є економічний механізм забезпечення страхового захисту торгівлі у контексті створення системи ризик-менеджменту.

Інформаційною базою дослідження послужили дані Державного комітету статистики України, Міністерства внутрішніх справ України, Арбітражного суду України, Міністерства з надзвичайних ситуацій України, Міністерства фінансів України, колишнього Укрстрахнагляду (Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю).

Крім того, використана інформація, що зібрана автором в процесі обстеження діяльності сукупності торговельних підприємств і страхових компаній Донецької області. Ряд матеріалів отримано шляхом авторської експертної оцінки і анкетного обстеження вимог торговельних підприємств щодо якості страхового захисту.

Основними методами дослідження, що застосовувалися у процесі роботи над дисертацією, були методи наукової абстракції, аналізу і синтезу, а також економіко-статистичні методи: групування, індексний метод, кореляційно-регресійний аналіз, вибіркових обстежень, економіко-математичного моделювання, а також метод порівняльних характеристик. Обробка інформації здійснювалася з використанням сучасних інформаційних технологій та програм.

Наукова новизна одержаних результатів. В дисертації на основі глибокого аналізу страхового ринку обґрунтовано доцільність страхування діяльності торговельних підприємств, розроблено модель взаємовідносин сторін: торговельних підприємств і страхових компаній. Автором отримані такі наукові результати:

конкретизовано та уточнено поняття страхування діяльності підприємств як системи економічних відносин між страховиком і страхувальником, де однією стороною забезпечується захист матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів споживачів страхових послуг через створення і розподіл страхового фонду, а другою – формуються страхові фонди за рахунок широкого кола учасників, що забезпечує безперервність відтворювального процесу;

вперше розроблено критерії оцінки результативності функціонування національного і регіонального страхових ринків з позицій підприємств-страхувальників за кількісними і якісними ознаками, такими як результати фінансової діяльності страховиків, страховий портфель регіону, матеріальне визначення збитків регіону з диференціацією їх за фізичними і юридичними особами, оцінка страхового поля і ін.;

запропоновано показник вигідності страхування, що визначається як відношення суми страхового відшкодування до страхових надходжень. Цей показник призначений для оцінки підприємствами привабливості страховика;

розроблено наукову класифікацію ризиків у торгівлі, що виникають протягом усього торговельно-технологічного процесу. Ризики поділені на ті, що підлягають страхуванню, та ті, що не підлягають страхуванню;

розроблено систему ризик-менеджменту безпосередньо для торговельного підприємства, яка представляє собою сполучення етапів побудови процесу управління ризиком та можливих варіантів управлінських рішень, з зазначенням ролі і місця в ній страхування;

розроблені концептуальні підходи та програма розвитку страхування діяльності торговельних підприємств, що складається з аналізу сучасного стану страхового ринку з ціллю пошуку ефективного зовнішнього страхового захисту, узагальнення результатів аналізу ризиків торговельного підприємства з зазначенням можливості їх страхування, вибору виду страхування і варіанту страхового покриття, підбору страхової компанії для захисту окремих ризиків, формування схем взаємовідносин з страховиками за кожним страховим ризиком, представлення цілісної програми страхування і її корегування у часі;

запропоновані нові види страхування конкретних економічних ситуацій: страхування відповідальності торговельного підприємства за якість реалізованих товарів та страхування споживчого кредиту, яке поєднує в собі ознаки майнового страхування та страхування відповідальності.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що основні теоретичні положення дисертації у певній мірі є внеском у розробку економічних основ стабільного функціонування торгівлі і її фінансово-економічної безпеки.

Отримані наукові результати впроваджені в практику роботи підприємств торгівлі і страхових компаній регіону. Це стосується розробки моделей і методів управління ризиком для торговельних підприємств, створення їх цілісної програми страхування, обґрунтування системи управління ризиком при виборі фінансової стратегії, впровадження методології розрахунку тарифних ставок, введення нових ліквідних видів страхування, комплексної оцінки привабливості страховиків з боку страхувальника-торговельного підприємства (довідка про впровадження наукових досліджень по темі “Соціальна політика і її ресурсне забезпечення: теорія і практика”, акт впровадження результатів науково-дослідницьких робіт ТОВ “Едем” від 21.02.2001, акт впровадження ТОВ “ВІСТ” від 31.03.2002, акт впровадження регіонального відділення КБ Приватбанк від 10.10.2001, акт впровадження ВАТ підприємство електричних мереж “Енерговугіль” від 30.12.2001, довідка про впровадження прикладної програми вибору страховика в практику діяльності УАСК “АСКА” №889-1 від 20.05.2002).

Результати дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі при викладанні курсу “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”, “Страхування”, “Фінанси” студентам економічних спеціальностей, при виконанні курсових і дипломних робіт студентами спеціальностей “Фінанси”, “Облік і аудит”. Матеріали дисертації також можуть послужити основою для розробки нового курсу “Актуарні розрахунки” для студентів спеціальності "Фінанси".

Особистий внесок здобувача. Теоретичні обґрунтування, практичні розробки, висновки та рекомендації, які містяться в роботі, одержані автором самостійно на основі вивчення, аналізу та узагальнення теоретичного і практичного матеріалу.

Апробація результатів дисертації. Положення дисертації доповідалися автором на 8 науково-практичних і науково-методичних конференціях, в тому числі на міжнародній конференції "Глобалізація економіки: нові можливості чи загроза людству?" (м. Донецьк, 23-24 березня 2001 р.); міжнародному науково-практичному симпозіумі "Розповсюдження інновацій з економіки сталого розвитку" (м. Донецьк, 15-16 березня 2001 р.); науково-практичній конференції "Місто і підприємство: досвід і перспективи розвитку" (м. Авдіївка, 23-24 березня 2001 р.); міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених "Проблеми та перспективи розвитку фінансів, кредиту і бухгалтерського обліку" (м. Донецьк, 21 березня 2002 р.); а також на наукових конференціях професорсько-викладацького складу Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського і Донбаської державної академії будівництва і архітектури у 1998-2002 рр.

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 11 наукових робіт загальним обсягом 3,9 д.а., з них 3,55 д.а. належить особисто автору, 5 статей опубліковано у фахових виданнях.

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається з вступу, трьох розділів і висновків. Текстову частину роботи викладено на 141 сторінці. Робота містить також 26 таблиць на 19 сторінках, 14 рисунків на 7 сторінках, 17 додатків, список використаних джерел з 175 найменувань.


^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ


У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, висвітлено стан розробки питань, що розглядаються, значущість обраного напряму дослідження для стабільного розвитку торговельних підприємств, показано зв'язок роботи з напрямами і темами наукових досліджень та особистий внесок автора дисертації. Сформульовано мету та задачі дослідження, визначено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, надано інформацію щодо апробації результатів дисертаційного дослідження та їх публікацій.

^ У першому розділі - “Необхідність страхування діяльності торговельних підприємств” - на основі аналітичних досліджень теорії і практики страхування та торгівлі обґрунтовано доцільність і необхідність застосування страхування в діяльності торговельних підприємств. Визначено, що страхування – це не нове поняття і знаходиться в науковому обігу вже понад 125 років. Аналіз поняття "страхування" досліджено автором за період з 1875 р. до 2002 р. і на його основі запропоновано таке визначення страхування діяльності підприємств – це система економічних відносин між страховиком і страхувальником, де, з одного боку, забезпечується захист матеріальних, трудових, фінансових і інших ресурсів споживачів страхової послуги через створення і розподіл страхового фонду, а, з іншого, формуються страхові фонди за рахунок великого кола учасників і за допомогою цього забезпечується підтримка безперервності виробничого процесу і відтворення трудових ресурсів.

Особлива увага приділена визначенню особливостей страхування діяльності торговельних підприємств, тому що саме з торгівлею пов'язують зародження страхування.

Як результат дослідження запропонована періодизація історії розвитку страхування. Так, основними етапами розвитку виділені: зародження страхування діяльності підприємств (1800 р. до н.е.), виникнення і розвиток страхування морської торгівлі і майна підприємств від вогню (1347-1700 р.), страхування майна підприємств вітчизняними страховиками (1786 р.), централізація страхування діяльності підприємств, яка пов'язана з функціонуванням Держстраху (1914- 1917 р.), розповсюдження обов'язкового страхування діяльності підприємств (1918- 1991 р.), “страховий бум” у захисті діяльності підприємств (1991-1997 р.), перехід на міжнародні стандарти страхування (з 1997 р.).

У дослідженні докладно розглядається і обґрунтовується те, що страхування в сучасних умовах ринкової економіки ще не набуло широкої популярності. Про це свідчать і результати опитування населення України, які проведені маркетинговою групою "Socis Gallup". Всього 3% опитаних дали відповідь про схильність укласти договір особистого страхування, 1,3% – договір страхування додаткової пенсії, а понад 94% не мають наміру укладати будь-який договір страхування. За цих умов ствердження того, що найкращим способом зниження (усунення) ризиків, які виникають у діяльності торговельних підприємств, є зовнішнє страхування, було б передчасним без попереднього аналізу інших можливих варіантів. В зв'язку з цим, перш ніж довести доцільність використання страхових послуг у діяльності торговельних підприємств, в дисертації проведено детальний аналіз існуючих методів запобігання, прийняття, зниження та часткової або повної передачі ризику. Встановлено чітке розмежування прийнятності даних методів в залежності від технологічного процесу торгівлі. Так, найбільш ризикованими і потребуючими зовнішнього страхового захисту названі реалізація і транспортування товарів.

Дисертація містить також огляд сучасного стану страхового ринку, який визначено як систему суб'єктів страхування та способів і методів їх взаємодії. Доведено, що при укладанні страхових угод торговельне підприємство цікавить перш за все гарантія повернення суми у формі страхового відшкодування. Тому діяльність страховиків України досліджена саме з боку вимог страхувальників-торговельних підприємств до страхового захисту. На основі дослідження розроблено і запропоновано показник вигідності страхування, який являє собою співвідношення суми страхового відшкодування до суми страхових надходжень та встановлена його нормативна межа – 50%. Подальший аналіз зведених показників діяльності страховиків України показав те, що цей показник має тенденцію до зменшення (табл. 1).

Одержаний рівень фактичного показника вигідності страхування дає змогу зробити обґрунтовані висновки щодо порушення у сплаті відшкодування (показник менший за 50%), або про низьку рентабельність страхових операцій (показник наближується до 100%).

Таблиця 1

Динаміка показника вигідності страхування по страхових компаніях України

у 1994-2000 рр.
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Показник вигідності страхування, %

66,17

59,04

46,35

31,63

22,52

31,01

19,05


Теоретичне дослідження, що проведено в дисертації, дозволило перейти до аналізу діючої практики взаємовідносин страхувальника-торговельного підприємства і страховика, який і був виконаний на матеріалах відповідних суб'єктів Донецької області.

^ Другий розділ - “Моделювання взаємовідносин торговельних підприємств і страхових компаній Донецької області” - присвячено дослідженню відносин торгівлі і страхування та визначенню їх особливостей. В процесі аналізу була розглянута структура страхового ринку Донецької області в різних аспектах і визначені його "сильні" і "слабкі" сторони. Це дозволило сформулювати кількісні і якісні критерії для оцінки ефективності діяльності регіональних страхових ринків. На думку автора, до кількісних критеріїв, що визначають ефективність, варто віднести: динаміку і структуру страхових надходжень, виплат, розрахунковий показник вигідності страхування, кількість страховиків регіону, характеристику регіонального страхового портфелю, матеріальне визначення збитків регіону з диференціацією їх за фізичними і юридичними особами, рівень розвитку перестрахування, співвідношення частки вітчизняних і іноземних страхових компаній на ринку. До якісних критеріїв ефективності функціонування страхового ринку регіону відносяться такі складові: вивчення страхового поля, встановлення рівня контролю з боку державних органів за діяльністю регіонального страхового ринку, характеристика діючих страхових продуктів, питань страхового менеджменту і маркетингу, доступності страхових послуг, розробка і проведення рейтингу страхових компаній та ін.

Подальший аналіз за допомогою запропонованих критеріїв дозволив визначити спроможність регіональних страховиків швидко реагувати на безпосередньо зростаючі потреби підприємств у страховому захисті. Достовірність одержаних оцінок ґрунтується на глибокому аналізі динаміки і структури страхових надходжень, виплат та фінансових результатів як в цілому по страховому ринку Донецької області, так і за конкретними суб’єктами страхової діяльності – страховими компаніями. Встановлено, що одним з найважливіших якісних критеріїв з боку страхувальника є рейтинг страховиків. Оскільки результати діяльності страхових компаній досліджувалися саме з боку страхувальників-підприємств, то в основу рейтингу були покладені найбільш значущі показники: рентабельність страхової діяльності, показник вигідності страхування, питома вага відшкодування та страхових надходжень. Як показали дослідження, найбільш привабливими з погляду страхувальника-юридичної особи у Донецькій області є страхові компанії "Азов", "Оранта-Донбас" і “АСКА".

В дисертації встановлено, що рушійним механізмом виникнення потреби в страховому захисті є оцінка рівня впливу різних ризиків на діяльність торговельних підприємств. З метою страхування ризики поділені на ті, що страхують та не страхують. В свою чергу, ризики, які можливо застрахувати (торговий, технічний, галузевий, техніко-технологічний, інвестиційний, інноваційний, кредитний та ін.), класифіковано в залежності від етапів торговельно-технологічного процесу.

Виявлено, що майже всі ризики мають або майновий, або фінансовий характер. При оцінці майнових ризиків досліджені негативні явища, що мають місце в торгівлі: пожежа, гибель вантажу, крадіжки і розтрачання та ін. При цьому встановлено, що вірогідність виникнення таких ризиків саме для торговельних підприємств досягає величини коефіцієнта від 0,016 до 0,12. Виходячи з цього, тарифна ставка при укладанні відповідного договору страхування майна повинна бути диференційованою в залежності від видів ризиків і вірогідності їх виникнення.

Слід відмітити, що у процесі дослідження структури ризиків фінансового характеру виникає складність, яка пов'язана з відсутністю достатньої інформації для визначення величини втрат щодо політичних, податкових ризиків, ризиків недоотриманої вигоди. Тому було проведено вибіркове обстеження 30 торговельних підприємств Донецької області. Ці підприємства за розміром товарообороту згруповані в 5 груп: групи з обсягом товарообороту від 100 до 600 тис. грн., від 600,1 тис. грн. до 1 млн. грн., від 1,1 до 3 млн. грн., від 3,1 до 10 млн. грн. і понад 10 млн. грн. Для цієї сукупності підприємств були визначені такі показники, як: товарооборот, прибуток від реалізації товарів, витрати, вартість основних фондів, чисельність робітників, обсяг збитку від нестач, втрат, крадіжок та інших негативів. Проведено оцінку ризику зниження рентабельності по кожному угрупуванню торговельних підприємств і встановлено, що найбільш ризиковою групою є третя за розміром товарообороту – від 1,1 до 3 млн. грн. Розрахунки кореляційної залежності між розміром прибутку від реалізації і товарооборотом, вартістю основних фондів та розміром крадіжок і розтрачань, які проводилися на основі багатофакторного регрессійного аналізу, показали наявність тісного зв'язку – 0,995-0,999, що спонукає торговельне підприємство на пошук зовнішнього страхового захисту.

Критерій ефективності такого страхового захисту для торговельного підприємства являє собою визначене співвідношення показників і характеристик, за допомогою яких можуть бути описані відносини страхувальника і страховика. Пошук оптимального співвідношення інтересів торговельного підприємства і страховика являє собою рух по шкалі, де як нульове значення розглядається максимальна сума некомпенсованих втрат і повна відсутність страхового захисту. Оптимальне ж значення може розглядатися у вигляді критерію корисності страхового захисту і визначатися рівняннями:

Д = Дmax, за умов: Рреал * В = З > Рнорм;

Т < Тmax;

Qнорм = Q < Qmax (1.1)

де Рреалймовірність повернення страхувальником гарантованих сум більш

висока, ніж нормативна (Р норм);

В розмір відшкодування, що буде виплачено в такому випадку (при наявності ймовірності – Рреал );

^ З розмір збитку (залежить від рівня ризикованості об'єкту);

Т – термін, протягом якого буде виплачене відшкодування, але не більший за максимальний (Тmах);

Д – доход торговельного підприємства від здійснення страхових операцій, що визначається як різниця між сумою зниження некомпенсованих втрат від здійснення страхових операцій і розміром страхової премії.

Qінтегральний показник якості страхового захисту, що містить у собі комплекс неекономічних обмежень оптимального співвідношення інтересів сторін.

В процесі дослідження дійшли висновку, що правильний вибір страхової компанії для будь-якого суб’єкту господарювання має важливе значення для його системи ризик-менеджменту взагалі, а остання є передумовою фінансової спроможності підприємств.

^ У третьому розділі - “Програма страхування діяльності торговельного підприємства” – розроблені організаційні основи системи ризик-менеджменту для торговельного підприємства та програмні підходи щодо розвитку страхування діяльності торговельних підприємств в Україні.

Дослідження сукупності торговельних підприємств показало, що на результати їх діяльності впливає значна кількість різноманітних факторів. Тому важливим стає визначення максимально припустимої межі ризику при здійсненні торговельної діяльності. Головна мета управління підприємством, особливо для умов сучасної української економіки, полягає у тому, щоб домогтися у будь-якій ситуації ризику недопущення банкрутства. Досягнення цієї мети можливо, перш за все, у разі правильної організації системи ризик-менеджменту. Дисертантом запропонована структурна схема ризик-менеджменту для торговельного підприємства (рис.1).

При виборі такого методу управління ризиком, як страхування, торговельному підприємству варто розробити програму страхування, що складається з таких елементів: аналіз сучасного стану страхового ринку, узагальнення результатів аналізу ризику з зазначенням можливості його страхування, вибір виду страхування і варіанту страхового покриття, вибір страхової компанії для захисту окремих ризиків, формування схем взаємовідносин з страховиками за кожним страховим ризиком, представлення цілісної програми страхування, корегування програми у часі.

На базі широкого аналітичного матеріалу дисертантом розроблено прикладну комп’ютерну програму вибору страхової компанії для торговельного підприємства. У запропонованій програмі активний клієнт або сервер у процесі взаємодії здатний обробляти інформацію, представляти її у графічному вигляді, відформовувати свою відповідь згідно затребуваних параметрів. Активні серверні сценарії і клієнтські скрипти написані з застосуванням мови JavaScript.

Вибір страховика здійснюється за такими критеріями: вид страхування; передбачуваний термін страхування; рівень оцінюваного ризику (від 5 до 90%). Використання такої програми у мережі Інтернет дозволить оптимізувати пошук торговельним підприємством зовнішнього захисту від будь-якого ризику майнового та фінансового характеру.

ВИСНОВКИУ дисертаційній роботі проведено наукове і практичне визначення економічних відносин між страховиком і страхувальником-торговельним підприємством та чинників, що визначають зміст цих відносин. Дисертаційне дослідження страхування діяльності торговельних підприємств в умовах ринкових перетворень економіки України дало можливість дійти таких висновків:

 1. Торгівля, як соціально значуща галузь, діє в умовах невизначеності і ризику, що вимагає захисту її фінансових та майнових інтересів.

 2. Страхування з позиції споживача страхової послуги – це система економічних відносин, у якій однією стороною забезпечується захист матеріальних, трудових, фінансових і інших ресурсів страхувальників, а іншою – формуються страхові фонди за рахунок широкого кола учасників і за допомогою цього забезпечується підтримка безперервності виробничого процесу і відтворення трудових ресурсів.

 3. Дослідження страхового ринку в організаційному аспекті цілеспрямоване на визначення систем рейтингу страхових компаній із застосуванням аналітичного показника вигідності страхування. Встановлене його нормативне значення (N) = 50%.

 4. З метою більшої відкритості і обґрунтованості рейтингу страхових компаній доцільно публікувати інформацію про кількість укладених договорів за видами страхування; обсяг виплат, надходжень страхових компаній з коментарями, співвідношення кількості пред'явлених заяв на виплату відшкодування і задоволених. Поширенню страхових послуг сприяло б створення органу обробки інформації з попередньою розробкою положення про нього; проведення комплексних маркетингових досліджень діяльності страховиків.

 5. Серед об'єктів і предметів страхування найперспективнішими, як свідчить аналіз, є захист діяльності торговельних підприємств, які найбільш вразливі до впливу негативних факторів, що підтверджується чималим обсягом збитків. Серед методів страхового захисту торговельного підприємства можна рекомендувати: методи запобігання ризику; способи прийняття ризику; методи зниження рівня ризику; можливість повної або часткової передачі ризику.

 6. До переваг використання торговельними підприємствами страхування належить: зниження невизначеності у фінансовому плануванні; залучення страхового капіталу для компенсації збитків торговельного підприємства; скорочення витрат на управління ризиком шляхом використання досвіду страхових експертів для оцінки і управління ризиком. Факторами обмеження використання страхування в діяльності торговельних підприємств є: вартість страхування, наявність ризиків, що не підлягають страхуванню, труднощі вибору конкуруючих страхових компаній і оцінки їх платоспроможності.

 7. Для оцінки ефективності функціонування регіонального страхового ринку пропонується синтез якісних і кількісних параметрів: показника вигідності страхування і рейтингу страхових компаній з позиції страхувальника. У відповідності з розробленою системою критеріїв встановлено, що страховий ринок Донецької області здатний задовольнити потреби суб'єктів господарювання в страховому захисті.

 8. Як етапи аналізу ризику для прийняття рішень про страхування виділені: визначення і постановка проблеми, розгляд можливих альтернативних напрямків рішення проблеми, оцінка рівня ризику за кожним з альтернативних напрямків, вибір оптимального напрямку, заходи, які знижують рівень ризику. Доведено, що найбільш ризиковими стадіями технологічного процесу торгівлі є реалізація і транспортування.

 9. Процес страхування являє собою моделювання конфліктних ситуацій у системі страхового типу, а сам захист, як об'єкт купівлі-продажу, повинен відповідати або прагнути до максимальної згоди сторін через отримання максимального прибутку для страховика і встановлення обсягів страхових сум у залежності від обсягу товарообороту, визначення тарифної ставки і умов страхування в залежності від ризикованості галузі.

 10. Дійова система ризик-менеджменту для торговельного підприємства являє собою сполучення етапів побудови системи та можливих варіантів управлінських рішень. Етапами системи ризик-менеджменту торговельного підприємства є інформаційний аналіз, діагностика ризику, вибір методу управління ризиком, прийняття та реалізація рішення.

 11. Основна мета аналізу ризику – встановлення його кількісних і якісних характеристик і визначення гранично припустимого ризику для конкретного виду випадків. У залежності від величини втрат у торгівлі виділені безризикові зони діяльності, зони припустимого ризику, зони катастрофічного ризику, зони неприпустимого ризику.

 12. Основними розділами програми страхування діяльності підприємств є: аналіз сучасного стану страхового ринку, узагальнення результатів аналізу ризику з зазначенням можливості його страхування, вибір виду страхування і варіанту страхового покриття, вибір страхової компанії для захисту окремих ризиків, формування схем взаємовідносин з страховиками за кожним страховим ризиком, представлення цілісної програми страхування, корегування програми у часі.


^ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у провідних фахових виданнях:

 1. Севка В.Г. Структура предпринимательских рисков и возможность их страхования // Науково-практичний журнал "Економіка промисловості". – 1997. – №1. – С.162-166.

 2. Сєвка В.Г. Страховий ринок: особливості розвитку // Торгівля і ринок України. Тем. збірник наук. праць з проблем торгівлі та громадського харчування. Випуск 7. – Донецьк: ДонДУЕТ, 1998. - С.93 – 97.

 3. Сєвка В.Г. Порівняльна оцінка систем соціального страхування Росії та України // Торгівля і ринок України. Тем. збірник наук. праць з проблем торгівлі та громадського харчування. Випуск 8. – Донецьк: ДонДУЕТ, 1999. - С. 132 – 137.

 4. Сєвка В.Г. Деякі питання реформування системи соціального страхування Донецької області // Торгівля і ринок України. Тем. збірник наук. праць з проблем торгівлі та громадського харчування. Випуск 10, том 3, – Донецьк: ДонДУЕТ, 2000. - С. 258 – 262.

 5. Сєвка В.Г. Визначення критерію ефективності страхового захисту для торгового підприємства // Торгівля і ринок України. Тем. збірник наук. праць з проблем торгівлі та громадського харчування. Випуск 12, том 4, – Донецьк: ДонДУЕТ, 2001. - С. 104 – 108.

Матеріали конференцій та тези доповідей:

 1. Сєвка В.Г. Критерії оцінки ефективності функціонування регіонального страхового ринку // Матеріали міжнародного науково-практичного симпозіуму "Розповсюдження інновацій з економіки сталого розвитку". 15-16 березня 2001 р. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2001. – С. 189-191.

 2. Сєвка В.Г. Економічне зростання як передумова соціального захисту населення // Матеріали міжнародної конференції "Глобалізація економіки: нові можливості чи загроза людству?". 23-24 березня 2001 р. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2001. – С.218-221.

 3. Севка В.Г. Реформирование системы социального страхования и обеспечения города // Материалы региональной научно-практической конференции "Город и предприятие: опыт и перспективы развития". 23-24 марта 2001 года – Донецк, 2001. – С. 98-100.

 4. Сєвка В.Г., Руденок Г.М. Функціонування механізму соціального захисту населення в Україні // Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених "Проблеми та перспективи розвитку фінансів, кредиту і бухгалтерського обліку". 21 березня 2002 р. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2002. – С.54.

Інше:

Монографії: Сорока И.В., Омельянович Л.А., Яркова Н.И. Торговля в период рыночной трансформации экономики Украины. Монография. – Донецк: ДонДУЕТ, 2001. – С. 36-52 (розділ 1.3.). Особистий внесок: сформульовані методологічні підходи до аналізу діяльності торговельних підприємств в умовах невизначеності і ризику.

Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України:

Омелянович Л.О., Сєвка В.Г., Кононенко А.Ф. та ін. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний посібник. (Рекомендований Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів спеціальності “Фінанси” вищих навчальних закладів, № 14/18.2 –14/18 від 03.10.2001 р., ISBN 966-7634-21-3). – Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2002.–С. 43-75. Особистий внесок: розроблена тема курсу: “ Бізнес-план – основа фінансової діяльності підприємства”, при визначенні структури бізнес-плану значна увага приділяється розділу “Оцінка і страхування ризику”.

АНОТАЦІЯ


Сєвка В.Г. Страхування діяльності торговельних підприємств. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.05. – економіка торгівлі та послуг. – Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України. – Донецьк, 2002.

Дисертація присвячена дослідженню взаємовідносин, що формуються на страховому ринку України взагалі, і між торговельними підприємствами та страховими компаніями зокрема. Проведено комплексне дослідження факторів, що визначають доцільність використання страхових послуг у діяльності торговельних підприємств. Логіка дослідження полягає у визначенні можливих ризиків фінансового та майнового характеру в залежності від етапів торговельно-технологічного процесу і прийнятних заходів їх запобігання. Обґрунтовано якісні і кількісні критерії ефективності діяльності страхового ринку та проведено аналіз відповідності страхових ринків регіону та України цим критеріям. Значна увага приділяється розробці рейтингу страховиків. Запропонований автором показник вигідності страхування, як співвідношення страхового відшкодування до надходжень, може використовуватися торговельними підприємствами для визначення привабливості страхової компанії.

Виходячи з проведеного аналізу ризиків фінансового і майнового характеру, що виникають у діяльності торговельних підприємств, розкриваються етапи ризик-менеджменту для торговельного підприємства з зазначенням ролі та місця страхування. Як елемент ризик-менеджменту запропоновано програму страхування діяльності торговельного підприємства.

^ Ключові слова: страховий ринок, ризик-менеджмент, показник вигідності страхування, рейтинг страховиків, страхові надходження, страхове відшкодування.

АННОТАЦИЯ


Севка В.Г. Страхование деятельности торговых предприятий. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.07.05. – экономика торговли и услуг. – Донецкий государственный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского Министерства образования и науки Украины. – Донецк, 2002.

Диссертация посвящена исследованию взаимоотношений, формирующихся на страховом рынке Украины в целом, и между торговыми предприятиями и страховыми компаниями в частности. Исторический аспект развития страхования деятельности предприятий изучен с 1875 г. до 2002 г., установлены этапы развития страхования.

Проведено комплексное исследование факторов, определяющих целесообразность использования страховых услуг в деятельности торговых предприятий. Логика исследования состоит в определении возможных рисков финансового и имущественного характера в зависимости от торгово-технологического процесса и возможных методов их предупреждения и избежания. Обоснованы количественные и качественные критерии эффективности деятельности страхового рынка. Среди количественных критериев выделены результаты страховой деятельности, показатель выгодности страхования, страховой портфель региона и прочие. К качественным критериям отнесены уровень контроля со стороны государственных органов за деятельностью регионального страхового рынка, характеристика действующих страховых продуктов, рейтинг страховщиков и др. Проведен анализ соответствия страховых рынков региона и Украины этим критериям.

Предложен показатель выгодности страхования как соотношение страхового возмещения к страховым поступлениям и обоснованы его предельные значения. Данный показатель может быть использован торговым предприятием для определения привлекательности страховой компании.

Исходя из проведенного анализа рисков финансового и имущественного характера, которые возникают в деятельности торговых предприятий, раскрыты этапы риск-менеджмента с указанием роли и места страхования. Как элемент риск-менеджмента предложена программа страхования деятельности торгового предприятия, которая включает следующие элементы: анализ современного состояния страхового рынка, обобщение результатов анализа риска с определением возможности его страхования, выбор страховой компании для защиты отдельных рисков, формирование схем взаимоотношений с страховщиками по каждому страховому риску, получение целостной программы страхования и корректирование ее во времени.

^ Ключевые слова: страховой рынок, риск-менеджмент, показатель выгодности страхования, рейтинг страховщиков, страховые поступления, страховое возмещение.


ANNOTATION

Sevka V.G. Insurance of activity of the trade enterprises. - Manuscript.

The dissertation for scientific a degree a candidate of economic sciences. Specialty 08.07.05. - Economy of Trade and Services. - Donetsk state university of economy and trade by М. Тugan-Baranovsky of Ministry of education and science of Ukraine. - Donetsk, 2002.

The dissertation is devoted to research of mutual relation formed on insurance the market of Ukraine as a whole, and between the trade enterprises and insurance companies separately. The complex research of the factors determining expediency of use of insurance services in activity of the trade enterprises has been conducted. The logic of research is based an determining possible risk of financial and property character depending on trade-technological process and possible methods of their prevention and avoidance. The quantitative and qualitative criteria of efficiency of activity of the insurance market have been justified and the analysis of conformity of the insurance markets of region and Ukraine to these criteria have been conducted. The parameter of insurance, offered by the author, is reasonable and can be used by the trade enterprises for determination insurance company popularity.

Proceeding from the conducted analysis of risks of financial and property character, which arise in activity of the trade enterprises the stages risk - management for the trade enterprise with the indication of a role and place of insurance are being opened. The program of insurance of activity of the trade enterprise as an element of risk-management is offered.

Key words: The insurance market, risk - management, parameter of necessity of insurance, rating of the insurers, insurance receipts, insurance indemnity.

Схожі:

Сєвка вікторія геннадіївна icon1. Боровинська Вікторія Геннадіївна

Сєвка вікторія геннадіївна icon1. Боровинська Вікторія Геннадіївна Дерев’янко Анна В’ячеславівна

Сєвка вікторія геннадіївна iconГупаловська вікторія Анатоліївна
Гупаловська вікторія Анатоліївна (30. VI. 1971, Мукачево Закарпатс обл.) – біолог-фізіолог, психолог, канд психол наук (Професійна...
Сєвка вікторія геннадіївна iconГупаловська вікторія Анатоліївна
Гупаловська вікторія Анатоліївна (30. VI. 1971, Мукачево Закарпатс обл.) – біолог-фізіолог, психолог, канд психол наук (Професійна...
Сєвка вікторія геннадіївна iconКосенко Вікторія, Койло Вікторія, студентки 3 курсу, напрям підготовки: “Фінанси та кредит”
Косенко Вікторія, Койло Вікторія, студентки 3 курсу, напрям підготовки: “Фінанси та кредит ”
Сєвка вікторія геннадіївна iconБлощинська Ольга Геннадіївна

Сєвка вікторія геннадіївна iconБлощинська Ольга Геннадіївна Бойко Тетяна Іванівна
move to 0-964324
Сєвка вікторія геннадіївна iconБазильова Вікторія

Сєвка вікторія геннадіївна iconБазильова Вікторія

Сєвка вікторія геннадіївна iconАрєфін Дмитро Миколайович Васюк Вікторія Анатоліївна

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи