Положення про комітет з конкурсних торгів Вінницького національного технічного університету Порядок створення та організація діяльності комітету з конкурсних торгів icon

Положення про комітет з конкурсних торгів Вінницького національного технічного університету Порядок створення та організація діяльності комітету з конкурсних торгів
Скачати 79.06 Kb.
НазваПоложення про комітет з конкурсних торгів Вінницького національного технічного університету Порядок створення та організація діяльності комітету з конкурсних торгів
Дата13.05.2013
Розмір79.06 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖЕНО


наказом ректора

Вінницького національного

технічного університету

від __________ № ____________


Положення про комітет з конкурсних торгів

Вінницького національного технічного університету


 1. Порядок створення та організація діяльності комітету з конкурсних торгів


1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України від 01.06.2010 р. №2289-VI «Про здійснення державних закупівель» та наказу Міністерства економіки України від 26.07.2010 р. №916 «Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів»

2. Метою створення комітету з конкурсних торгів замовника є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів тендерного комітету та їх неупередженості.

3. Комітет з конкурсних торгів у своїй діяльності керується законодавством, у тому числі Законом України «Про здійснення державних закупівель», положенням про комітет з конкурсних торгів.

4. Склад комітету з конкурсних торгів та положення про нього затверджуються наказом ректора ВНТУ.

Членами комітету з конкурсних торгів є працівники ВНТУ в кількості не менше 5 осіб.

5. До складу комітету з конкурсних торгів не можуть входити посадові особи та представники учасників, їх близькі родичі, посадові особи об'єднань підприємств, їх представники і близькі родичі.

Членами комітету з конкурсних торгів можуть бути призначені посадові особи із структурних підрозділів ВНТУ.

Зміни до складу комітету з конкурсних торгів вносяться за поданням голови тендерного комітету та затверджуються наказом.

6. Для розв'язання конкретних питань, якщо виникає така потреба, зокрема в разі проведення закупівлі товарів, робіт чи послуг, що мають складний або спеціалізований характер, до роботи комітету з конкурсних торгів можуть залучатися відповідно до законодавства незалежні кваліфіковані (технічні) експерти та консультанти.

Експерти та консультанти, які залучаються до роботи комітету з конкурсних торгів на договірних засадах відповідно до законодавства, не можуть бути його членами і не несуть відповідальності за рішення, дії або бездіяльність комітету та службових осіб замовника, учасника чи інших осіб, за виконання (невиконання) договорів про закупівлю, а також за наслідки, спричинені такими рішеннями, діями або бездіяльністю.

7. Керівництво роботою комітету з конкурсних торгів здійснює його голова, який призначається наказом ректора та є особою, що має право на підписання договорів про закупівлю.

8. Голова комітету з конкурсних торгів організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

Голова комітету з конкурсних торгів призначає заступника голови, відповідального секретаря та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету з конкурсних торгів його обов'язки виконує заступник голови комітету з конкурсних торгів.

За рішенням голови комітету з конкурсних торгів можуть створюватись окремі робочі групи із залученням спеціалістів структурних підрозділів ВНТУ для надання консультацій при вирішенні питань, що виникають у процесі здійснення закупівель, зокрема для оцінки тендерних пропозицій.

9. Формою роботи комітету з конкурсних торгів є засідання, які проводяться у разі потреби.

10. На засіданнях комітету підлягають розгляду такі питання:

 • планування здійснення процедур закупівель;

 • складення та затвердження річного плану державних закупівель;

 • вибір процедури закупівлі;

 • інші питання відповідно до Закону.

11. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комітету.

За умови рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

12. Рішення комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.
 1. ^ Головні функції комітету з конкурсних торгів


Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

 • планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);

 • складення та затвердження річного плану державних закупівель;

 • здійснення вибору процедури закупівлі;

 • проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників;

 • забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивного та чесного вибору переможця;

 • надання роз’яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх відповідних запитів;

 • організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), забезпечує вибір найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);

 • проведення переговорів з учасниками при проведенні процедури закупівлі в одного учасника; оформлення документів, необхідних для погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника у встановленому законодавством порядку;

 • забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом;

 • оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону;

 • ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;

 • вжиття на добровільній основі належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;

 • забезпечення надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження;

 • сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

 • здійснення інших дій, передбачених Законом.III. Права та обов’язки членів комітету


1. Члени комітету мають право:

 • виносити питання на розгляд комітету;

 • ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель;

 • одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

 • заносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

 • здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2. Члени комітету зобов’язані:

 • організовувати та проводити процедури закупівель;

 • брати участь в усіх його засіданнях особисто;

 • забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об’єктивний вибір переможця;

 • в установленому порядку визначати переможців процедур закупівель, пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) яких за результатами оцінки визначені найбільш економічно вигідними та акцептовані;

 • сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

 • вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель;

 • пройти навчання та/або підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель у порядку, встановленому Міністерством економіки України.

Члени комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень щодо планування здійснення процедур закупівель, складання та затвердження річного плану державних закупівель, вибору та проведення процедури закупівель і попередньої кваліфікації учасників, результатів розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), визначення переможців процедур закупівель, здійсненні інших дій, передбачених Законом.

Члени комітету зобов’язані дотримуватися вимог положення про комітет з конкурсних торгів, Закону та інших нормативно-правових актів, об’єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) учасників процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності комітету, та інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Міністерству економіки України, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

3. Голова комітету:

 • організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій;

 • приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

 • визначає дату і місце проведення засідань комітету;

 • пропонує порядок денний засідань комітету;

 • веде засідання комітету;

 • призначає заступника (заступників) голови та відповідального секретаря комітету із числа членів комітету;

 • визначає функції кожного члена комітету;

 • уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету;

 • здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та відповідального секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

4. Секретар комітету призначається головою комітету у встановленому цим положенням порядку, який забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань комітету, оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

5. Секретар комітету (особа, що його заміщує) надає особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови комітету (виконуючого обов’язки голови) і скріплені печаткою замовника.

6. За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член комітету, визначений головою комітету.


IV. Відповідальність


1. Члени комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України.

2. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюється на веб-порталі Міністерства економіки України з питань закупівель.


Розробила

секретар комітету з конкурсних торгів ВНТУ Шевчук Н.Г.

Схожі:

Положення про комітет з конкурсних торгів Вінницького національного технічного університету Порядок створення та організація діяльності комітету з конкурсних торгів iconВитяг з протоколу засідання комітету з конкурсних торгів №57 Національного університету цивільного захисту України
...
Положення про комітет з конкурсних торгів Вінницького національного технічного університету Порядок створення та організація діяльності комітету з конкурсних торгів iconРічний план закупівель на 2013 рік Хотинський технікум Подільського державного аграрно-технічного університету
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів згідно протоколу засідання комітету з конкурсних торгів №5 від «02» жовтня 2012...
Положення про комітет з конкурсних торгів Вінницького національного технічного університету Порядок створення та організація діяльності комітету з конкурсних торгів iconПротокол №28 засідання комітету з конкурсних торгів Сумського державного університету
...
Положення про комітет з конкурсних торгів Вінницького національного технічного університету Порядок створення та організація діяльності комітету з конкурсних торгів iconПротокол №7 засідання комітету з конкурсних торгів Сумського державного університету
...
Положення про комітет з конкурсних торгів Вінницького національного технічного університету Порядок створення та організація діяльності комітету з конкурсних торгів iconПротокол №13 засідання комітету з конкурсних торгів Сумського державного університету
...
Положення про комітет з конкурсних торгів Вінницького національного технічного університету Порядок створення та організація діяльності комітету з конкурсних торгів iconПротокол №29 засідання комітету з конкурсних торгів Сумського державного університету
...
Положення про комітет з конкурсних торгів Вінницького національного технічного університету Порядок створення та організація діяльності комітету з конкурсних торгів iconПротокол №40 засідання комітету з конкурсних торгів Сумського державного університету
...
Положення про комітет з конкурсних торгів Вінницького національного технічного університету Порядок створення та організація діяльності комітету з конкурсних торгів iconПротокол №48 засідання комітету з конкурсних торгів Сумського державного університету
...
Положення про комітет з конкурсних торгів Вінницького національного технічного університету Порядок створення та організація діяльності комітету з конкурсних торгів iconГолова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі Закон). Терміни,...
Положення про комітет з конкурсних торгів Вінницького національного технічного університету Порядок створення та організація діяльності комітету з конкурсних торгів iconЗміни до Документації конкурсних торгів
У зв’язку з припиненням діяльності вак україни комітет з конкурсних торгів двнз «Київський національний економічний університет імені...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи