Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Комп’ютеризовані системи екологічного моніторингу» для студентів спеціальності 040106 Екологія та охорона навколишнього icon

Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Комп’ютеризовані системи екологічного моніторингу» для студентів спеціальності 040106 Екологія та охорона навколишнього
Скачати 266.97 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Комп’ютеризовані системи екологічного моніторингу» для студентів спеціальності 040106 Екологія та охорона навколишнього
Дата12.06.2013
Розмір266.97 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Комп’ютеризовані системи екологічного моніторингу»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.040106 “Екологія та охорона навколишнього
середовища” СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 7.040106-02 "КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ"


Вінниця ВНТУ 2013

Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Комп’ютеризовані системи екологічного моніторингу» для студентів спеціальності 8.040106, 7.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” спеціалізації 7.040106-02 "Комп’ютеризовані системи екологічного моніторингу"/Уклад. Г.В. Горячев – Вінниця: ВНТУ, 2013.


Рекомендовано до видання Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України


Укладач: Горячев Георгій Володимирович


ЗМІСТ


ВСТУП 4

^ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 5

2 ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 5

2.1 Теми курсових робіт 6

3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ПЗ РОБОТИ ТА ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ 7

3.1 Загальні положення 8

3.2 Пояснювальна записка 8

3.3 Структура ПЗ 8

^ 4 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПЗ 8

4.1 Титульний аркуш 9

4.2 Індивідуальне завдання 9

4.3 Зміст 9

4.4 Вступ 9

4.5 Сутність ПЗ 10

4.6 Висновки 10

4.7 Список літератури 10

4.8 Додатки 11

^ 5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 11

5.1 Загальні правила 11

5.2 Структурні елементи 12

5.3 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів 13

5.4 Нумерація сторінок ПЗ 13

5.5 Ілюстрації 13

5.6 Таблиці 14

5.7 Переліки 15

5.8 Формули та рівняння 15

5.9 Посилання 17

5.10 Додатки 18

Додаток А
Титульний лист до курсової роботи 20

Додаток Б
Індивідуальне завдання 21

ВСТУПКурсова робота  це самостійна робота, під час якої студенту необхідно показати вміння вирішувати екологічні задачі, користуватись науково-технічною літературою, математичними методами, обчислювальною технікою.

Робота вважається виконаною, коли пояснювальна записка (ПЗ) і весь графічний матеріал оформлені у відповідності з вимогами діючих стандартів та цих методичних вказівок.

Відповідальність за правильність та оптимальність прийнятих рішень, обґрунтувань, розрахунків та якість оформлення несе студент  автор роботи.

Викладення матеріалу методичних вказівок подано у відповідності до вимог ЕСКД 2.105-95.

Курсова робота з дисципліни комп’ютеризовані системи екологічного моніторингу передбачає вирішення задач екологічного моніторингу та виконання вимог екологічної безпеки шляхом розробки комп’ютеризованих систем екологічного моніторингу, використовуючи сучасні інформаційні технології на базі СУБД, ГІС та пакетів прикладних програм.

^ 1ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Курсова робота виконується на підставі індивідуального завдання, яке формулюється викладачем і може коригуватись згідно тематики майбутньої випускної роботи (бакалаврської і дипломної). У разі збігу тематики курсові і випускних робіт отримані результати включаються в бакалаврську і дипломну роботи. Студент несе відповідальність за виконання роботи в установлений термін, який вказується в індивідуальному завданні і коректність наведених у ній даних. Робота виконується самостійно і викладач за необхідності здійснює консультування.

Курсова робота подається у вигляді пояснювальної записки (25 – 30 с.).

Безпосереднє керівництво всією роботою студента здійснює керівник роботи. Окрім нього, кафедра може, за необхідності, запросити додаткових консультантів по окремих розділах роботи із числа членів кафедри або працівників сторонніх організацій за рахунок ліміту часу, відведеного на керівництво бакалаврською чи дипломною роботою. Консультанти перевіряють відповідну частину виконаної студентами роботи і ставлять на ній свій підпис.

Мета курсової роботи – формування у студентів екологічного мислення, системного підходу до дослідження впливу виробництва на екосистему та процесів, що відбуваються в екосистемах, за допомогою моделювання стану природних екосистем з використанням сучасної обчислювальної техніки і знаходження рішень щодо підвищення їх стійкості.


^ 2ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ


В ході роботи студенти здійснюють:

 • Огляд навчальної та наукової літератури за даною екологічною проблемою, вивчають стан питання.

В цій частині потрібно дослідити можливі шляхи розв’язку поставленої задачі за допомогою літератури запропонованої викладачем та здійснити пошук інших джерел інформації щодо питання, наприклад в мережі Internet або фахових періодичних виданнях.

 • Опис механізму функціонування (життєдіяльності) складної екосистеми, яка досліджується.

В цій частині потрібно описати складові екосистеми та їх взаємодію й зобразити цю взаємодію у вигляді схеми або рисунка за допомогою комп’ютерних засобів.

 • Формалізацію задачі.

Виділення із загального числа змінних, що характеризують функціонування екосистеми таких якими можна змінювати (покращувати) стан екосистеми і тих які характеризують цей стан.

 • Побудову математичної моделі екосистеми.

Визначення залежності між змінними у математичному вигляді із зазначенням методу або алгоритму за яким вона отримана.

 • Моделювання різних режимів функціонування екосистеми. Аналіз якості перехідних процесів.

Створення комп’ютерної імітаційної математичної моделі та дослідження за допомогою неї функціонування екосистеми при зміні її параметрів. В цій частині наводяться пояснення яким чином задається математична модель і які можливості програмного забезпечення при цьому використовуються.

Комп’ютерна імітаційна математична модель створюється у спеціалізованому програмному забезпеченні для математичних розрахунків у вигляді:

 • формул (Mathcad, MatLab, Scilab, MuPAD, Maple, Mathematica);

 • таблиць (MS Excel або OpenOffice Calc);

 • структурних схем (Model Vision Free, Simulink(MatLab), Scicos(Scilab), ) або їх поєднання.

Також можна використовувати інше програмне забезпечення яке не входить до вказаного переліку.

Студенту потрібно вибрати програмне забезпечення в якому математична модель екосистеми була б реалізована в найкращому вигляді.

Результатом моделювання повинні бути графіки, діаграми, гістограми, числові значення, що характеризують поведінку екосистеми при зміні одного або двох параметрів.

 • Аналіз результатів моделювання. Оптимізація або оптимальне управління функціонуванням екосистеми.

  За допомогою отриманих результатів математичного моделювання проводиться дослідження стійкості екосистеми та формулюються можливі заходи чи підходи до покращення її стану чи стабілізації його на заданому рівні у відповідності із концепцією сталого розвитку.

На заключному етапі роботи студенти аналізують отримані результати та оформляють їх у вигляді пояснювальної записки у відповідності до встановлених вимог щодо змісту, обсягу та оформлення.


2.1Теми курсових робіт


 1. Оцінювання екологічного ризику при забрудненні атмосфери стаціонарними джерелами впливу за даними моніторингу за допомогою ГІС.

 2. Розробка системи екологічного моніторингу навколишнього середовища під дією антропогенних та природних факторів із засобами автоматизованої обробки даних.

 3. Система еколого-економічного моніторингу природокористування із засобами автоматизації.

 4. Автоматизація розрахунку та візуалізації екологічних показників сталого розвитку Вінницького регіону

 5. Розробка геоінформаційної системи моніторингу стану довкілля регіону за даними певних суб’єктів моніторингу

 6. Розробка систем екологічного моніторингу з використанням веб-технологій

 7. Розробка підсистеми автоматизації методик виконання вимірювань для аналізу якості води з координатною прив’язкою до ГІС

 8. Розробка комп’ютеризованої підсистеми розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин за методом Гауса з прив’язкою до ГІС

 9. Розробка підсистеми автоматизації розрахунку нормативу на скид ливневих вод підприємств м. Вінниці

 10. Розробка підсистеми автоматизації обробки даних токсикологічного та бактеріологічного контролю стану поверхневих вод із прив’язкою до ГІС

 11. Розрахунок у ГІС санітарно-захисних зон підприємства ДП "Теплокомуненерго Маяк"

 12. Розробка обласного реєстру рибного фонду для регулювання популяції риб у рибогосподарських водоймах

 13. Розробка системи моніторингу стану полігону видалення відходів із ГІС-прив’язкою

 14. Розробка імітаційної моделі у ГІС поширення забруднюючих речовин в атмосфері від викидів внаслідок аварії

 15. Створення інформаційно-довідкової системи по забруднюючих речовинах від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря

 16. Розробка аналітичної системи забруднення якості водойм за математичними моделями з використанням ГІС

 17. Розробка комп’ютеризованої підсистеми екологічного моніторингу з визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства

 18. Розробка системи підтримки прийняття рішень для формування графіків наповнення і спуску водойм

 19. Розробка підсистеми комп’ютеризованої системи екологічного моніторингу екоінспекційного контролю токсичності поверхневих та стічних вод

 20. Розробка підсистеми комп’ютеризованої системи екологічного моніторингу контролю пестицидів у ґрунтах

 21. Розробка підсистеми комп’ютеризованої системи екологічного моніторингу контролю концентрацій важких металів у ґрунтах

 22. Розробка комп’ютеризованої системи екологічного моніторингу викидів парникових газів стаціонарними джерелами викидів

 23. Розробка підсистеми комп’ютеризованої системи екологічного моніторингу формування звітності обласного рівня

 24. Розробка заходів по оптимізації спостережної мережі на основі комп’ютеризованої системи екологічного моніторингу р. Південний Буг

та інші.


^ 3ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ПЗ РОБОТИ ТА ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ


3.1Загальні положення


ПЗ виконується відповідно до стандарту ДСТУ 3008-95 у вигляді тексту, ілюстрацій, таблиць або їх комбінацій, залежно від особливостей та змісту.

ПЗ до курсової роботи, оформляються на одному боці аркуша білого паперу формату А4(210297 мм) за допомогою комп’ютерної техніки.

Графічна частина виконується за допомогою векторних редакторів (MS Visio, CorelDraw, OpenOffice Draw та подібні) та ГІС (ArcGIS, Panorama, Digitals та подібні). Також допускається створення рисунків у растрових редакторах (рекомендується не використовувати Paint), якщо це не можливо зробити у вищезгаданих програмах за умови, що всі надписи і контури є розбірливими.


^ 3.2Пояснювальна записка


Пояснювальна записка (ПЗ) курсової роботи  це документ, який містить описовий матеріал про роботу, дослідження, розробки, що виконуються.

ПЗ виконується на аркушах формату А4 (210х297 мм). За необхідності допускається використання аркушів формату А3 (297х420 мм).


^ 3.3Структура ПЗ


За своїм змістом ПЗ випускної роботи повинна відповідати індивідуальному завданню на цю роботу.

Орієнтовний порядок подання обов’язкових складових частин ПЗ і їх обсяг:


 1. Титульний аркуш

 2. Завдання

 3. Зміст

 4. Вступ 1

 5. Основна частина:

 • характеристика об’єкта 2-3

 • аналіз методів моделювання екосистеми 1-3

 • розробка алгоритму моделювання 5-8

 • математичне та програмне забезпечення 5-7

 • розрахунки або обробка даних 5-7

 • вироблені рекомендації або аналіз отриманих результатів 2-3

 1. Висновки 1

 2. Список літератури

 3. Додатки


^ 4ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПЗ


4.1Титульний аркуш


Титульний аркуш є першою сторінкою ПЗ. Зразок оформлення титульного аркуша наведено у Додатку А.


^ 4.2Індивідуальне завдання


Індивідуальне завдання на дипломну або бакалаврську роботу видається на спеціальному бланку випускаючої кафедри і розміщується за титульним листом. В загальну кількість аркушів не входить.

В завданні формулюють тему роботи, вказують вихідні дані, перелік питань, що належить розробити, перелік графічного матеріалу, який необхідно представити в результаті розробки. Наводиться календарний план по етапах виконання роботи.


4.3Зміст


До змісту включають всі заголовки, які є в документі, і додатки за формою:


ЗМІСТ


Вступ 2

1 Заголовок першого розділу 3

1.1 Заголовок першого підрозділу першого розділу 5

1.2 Заголовок другого підрозділу першого розділу 10

2 Заголовок другого розділу 15

2.1 Заголовок першого підрозділу другого розділу 18

2.1.1 Заголовок першого пункту першого

підрозділу другого розділу 20

2.2 Заголовок другого підрозділу другого розділу

і т.д 25

Висновки 26

Список літератури 27

Додаток А Найменування першого додатка 28

Додаток Б Найменування другого додатка.... 29


Вказування "крапок" чи інших символів між назвами заголовків та сторінками у змісті не обов’язкове.

Прикладом зразка є зміст даних методичних вказівок.


4.4Вступ


У вступі стисло викладають:


- сутність проблеми чи задачі, які досліджуються;

- мету роботи та галузь застосування;

- актуальність даної роботи та підстави для її виконання;

- оцінку сучасного стану проблеми, відмічаючи практично розв'язані задачі і задачі, які ще потребують розв’язання у даній галузі, провідні установи, ВНЗ та фірми, а також провідних вчених і фахівців даної галузі;

- світові тенденції розв'язання проблеми;

- взаємозв'язок з іншими роботами.

Вступ розташовують на окремій сторінці.


4.5Сутність ПЗ


Сутність ПЗ — це викладення відомостей про предмет (об'єкт) дослідження або розробку, котрі є необхідними й достатніми для і характеристики даної роботи (опис: теорії; методів роботи; характеристик і/або властивостей об'єкта) та її результатів.

Текст записки викладається, як правило, у безособовій формі, наприклад, «… в роботі зроблено...» або «... роботою передбачається ...». При описі операцій, виконуваних людиною, рекомендується використовувати третю особу множини або однини, наприклад, «... вимірювання припиняють ...» або «... інспектор здійснює вимірювання ... ». У математичних викладеннях допускається використовувати перша особа множини, наприклад «... з огляду на рівняння (1.5) і (1.6), знаходимо... ».

Виклад від першої особи однини і множини не допускається (крім цитат). Наприклад, не можна писати : «Я в своїй роботі вирішив...» або «... ми в нашій роботі зробили ...»

У тексті записки (крім цитат) не допускається:

 1. застосовувати обороти розмовної мови;

 2. застосовувати застарілі і жаргонні терміни і вирази ;

 3. застосовувати скорочення слів, крім установлених діючими стандартами і загальноприйнятих у літературній мові.

Якщо у ПЗ необхідно навести повні докази (наприклад, математичні, у ПЗ, що не мають безпосереднього відношення до предмету математики) або довідкові дані, їх розміщують у додатках.


4.6Висновки


Висновки розміщують безпосередньо після викладення сутності ПЗ, починаючи з нової сторінки.

У висновках наводять оцінку одержаних результатів роботи (негативних також) з урахуванням світових тенденцій розв’язання поставленої задачі; можливі галузі використання результатів роботи; господарську, наукову, соціальну значущість роботи.

Текст висновків може поділятись на пункти.

Повинна бути відповідність висновків тим індивідуальним завданням, які були поставлені на початку роботи.


^ 4.7Список літератури


Список джерел, на які є посилання в основній частині ПЗ, наводять у кінці тексту ПЗ, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання типу "Наведені відомості є загальновідомими [1, 5,
7-9]".

Бібліографічні описи у списку літератури подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у списку є посиланнями в тексті (номерні посилання). Приклад оформлення описів наведено у підрозділі 6.9.

Оскільки посилання на Internet-ресурси не дозволяється чинним бібліографічним стандартом, але їх використання у роботі є обов’язковим, пропонується посилання на ці ресурси роботи або окремим додатком, або, що краще, просто в тексті. При цьому, обов’язково слід вказувати Internet-адресу ресурса, його назву та назву установи чи особи-власника чи ведучого сайту. Більш детально про це див. у підрозділі 3,7.


4.8Додатки


У додатках вміщують матеріал, який:

- є необхідним для повноти ПЗ, але включення його до основної частини ПЗ може змінити впорядковане й логічне уявлення про і роботу;

- не може бути послідовно розміщений в основній частині ПЗ ;

- через великий обсяг або способи відтворення (наприклад, лістинг програми);

- має суто довідковий характер.

^ Типи додатків.

У додатки можуть бути включені:

- додаткові ілюстрації або таблиці;

- матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або форму подання не можуть бути внесені до основної частини (оригінали фотографій, протоколи випробувань, висновки метрологічної експертизи; інструкції, методики, опис чи лістинг комп'ютерних програм, розроблених у процесі виконання роботи та ін.);

- додатковий перелік джерел, наприклад, Internet-ресурси, на які не було посилань у ПЗ, але які можуть викликати інтерес;

- опис апаратури і приладів, які використовувались під час проведення експерименту, вимірів та випробувань;

- акти або довідки про впровадження результатів роботи.


^ 5ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ


5.1Загальні правила


Сутність ПЗ викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть поділятись на підрозділи, пункти і підпункти.

Ілюстраціями можуть бути фрагменти схем, графіки, фотографії, комп’ютерні знімки екрану ("скріншоти") тощо.

Частина інформації може бути представлена у вигляді формул.

Цифрову інформацію частіше представляють у вигляді таблиць. Пояснювальну записку оформлюють на одній стороні аркушів білого паперу формату А4 машинописним способом.

Текст друкують через 1,5 інтервалу шрифтом одного типу (без виділення по тексту і підкреслення) і розміром не менше 1,8 мм гарнітурою Times New Roman розміром –14 pt.

Ілюстрації дозволяється виконувати графічними редакторами.

ВИКОРИСТОВУВАТИ КСЕРОКОПІЇ – СУВОРО ЗАБОРОНЕНО! Тільки в оглядовій частині роботи допускаються чіткі відредаговані копії зображень, що не можливо відтворити графічними редакторами.

Текст ПЗ слід друкувати, дотримуючись таких розмірів берегів: верхній, лівий і нижній — не менше 20 мм, правий — не менше 10 мм,

Під час виконання ПЗ необхідно дотримуватись рівномірної щільності контрастності й чіткості зображення впродовж усієї ПЗ. У ПЗ мають бути чіткі, нерозпливчасті лінії, літери, цифри та інші знаки. Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними впродовж усієї ПЗ.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення машинописним способом або від руки. Виправлене повинно бути чорного кольору.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у ПЗ наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви і наводити назви організацій у перекладі на мову ПЗ, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.

Скорочення слів і словосполучень у ПЗ — відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.


^ 5.2Структурні елементи


Структурні елементи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ» не нумерують, а їх назви правлять за заголовки структурних елементів.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

Заголовки структурних елементів ПЗ і заголовки розділів слід розташовувати з нової сторінки, посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів ПЗ слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки кінці.

Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту ПЗ і дорівнювати п’яти знакам.

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою.

Перенесення слів у заголовку розділу не допускаються.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше ніж два рядки (пропускається один рядок). Відстань між основами рядків заголовку, а також між двома заголовками приймають такою, як у тексті.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.


^ 5.3Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів


Розділи, підрозділи, пункти, підпункти ПЗ слід нумерувати арабськими цифрами.

Розділи ПЗ повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті ПЗ і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т. д.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу.

Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою, наприклад, 1.1, 1.2, 1.3 і т. д.

Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2
і т. д. '

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або підрозділу.

Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2, або 1.1.1, 1.1.2 і т. д.

Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 і т. д.

Після номера підпункту крапку не ставлять.

Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт складається з одного підпункту, його нумерують.


^ 5.4Нумерація сторінок ПЗ


Сторінки ПЗ слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту ПЗ. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок ПЗ. Номер сторінки на титульному аркуші та індивідуальному завданні не проставляють.

Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок ПЗ.


5.5Ілюстрації


Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розміщувати у ПЗ безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у ПЗ.

Якщо ілюстрації створені не автором ПЗ, необхідно при поданні їх у ПЗ дотримуватись вимог чинного законодавства про авторські права.

Ілюстрація позначається словом «Рисунок __», яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, «Рисунок 3.1 — Схема розміщення».

У випадку, коли ілюстрація складається з частин, їх позначають малими буквами українського алфавіту з дужкою (а), б)) під відповідною частиною. В такому випадку після найменування ілюстрації ставлять двокрапку і дають найменування кожної частини за формою:

а – найменування першої частини; б – найменування другої частини

або за ходом найменування ілюстрації, беручи букви в дужки:

^ Рисунок 3.2 – Типові епюри вологості ґрунту (а) при використанні ресурсозберігаючих режимів (б)

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою, нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 другий рисунок третього розділу.

Якщо у ПЗ вміщено тільки одну ілюстрацію, її також нумерують згідно з вимогами.

Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на першій сторінці, пояснювальні дані — на кожній сторінці, і під ними позначають «Рисунок __, аркуш __».


5.6Таблиці


Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць відповідно до рисунку 2.

Таблиця _____ — _______

номер назва таблиціРисунок 5.1 – Оформлення таблиці

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті ПЗ.

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках.

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, Таблиця 2.1 — перша таблиця другого розділу.

Якщо у ПЗ одна таблиця, її також нумерують згідно з вимогами.

Назву таблиці друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною, або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її головку і заголовки рядків.

При поділі таблиці на частини допускається її головку або заголовки рядків заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці.

Слово «Таблиця __ » вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці __» з зазначенням номера таблиці.

Заголовки граф таблиці починають великої літери, а підзаголовки — з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком.

Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.


5.7Переліки


Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку.

Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або, не нумеруючи — дефіс (перший рівень деталізації).

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Приклад

а) моніторинг атмосферного повітря;

б) моніторинг водних ресурсів:

1) поверхневі води;

2) підземні води;

в) моніторинг ґрунтів.

Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня — а відступом відносно місця розташування переліків першого рівня.


^ 5.8Формули та рівняння


Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки.

Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули і рівняння у ПЗ (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.

Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) — третя формула першого розділу.

Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.

Приклад

„Відомо, що

, (3.1)

де М1, М2 – математичне очікування;

1, 2 – середнє квадратичне відхилення міцності та навантаження [23]”.

Числову підстановку і розрахунок виконують з нового рядка не нумеруючи. Одиницю виміру заключають в круглі дужки. Наприклад,

.

Розмірність одного й того ж параметра в межах документа повинна бути однаковою.

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на знакові операції множення, застосовують знак «».

Якщо у ПЗ тільки одна формула чи рівняння, їх нумерують також згідно з вимогами.

Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

Приклад

, (1.1)

. (1.2)

У випадку виконання розрахунків за допомогою програм комп’ютерної алгебри (наприклад, Mathcad, Matlab та інші) допускаються відхилення від вищенаведених вимог, якщо їх виконати неможливо.


5.9Посилання


Список літератури оформлюють із заголовком “Список літератури” з нової сторінки.

Список літератури повинен включати тільки ті літературні джерела, які використовувалися у випускній роботі. Він створюється у вигляді нумерованого списку.

В списку кожну літературу записують з абзацу і послідовно нумерують арабськими числами. Літературу записують мовою, якою вона видана згідно міждержавним стандартом ГОСТ 7.2-84 „Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления”.

Форми запису літератури:

I. ^ Прізвище І. Б. Назва книги.- Місце видання: Видавництво, Рік.- Кількість сторінок.

Приклад:

1. Мокін В. Б., Мокін Б.І. Математичні моделі та програми для оцінювання якості річкових вод: Монографія. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000.— 152 с.


II. Назва книги / І.Б. Прізвище. - Місце видання: Видавництво, Рік.- Кількість сторінок.

Примітка. Великі міста, такі як Київ, Москва дозволяється записувати однією великою буквою з крапкою: "К.", "М." Також, Санкт-Петербург  це "С.-Пб.". Слід враховувати, що "Л."  це не "Львів", а "Ленінград". Інші міста пишуться повністю.

Приклад:

2. Охрана окружающей среды: Модели управления чистотой природной среды / К.Г. Гофман, А.А. Гусев и др. — М.: Экономика, 1977.— 231 с.


III. Прізвище І. Б. Назва частини книги // Прізвище І.Б. Назва книги.- Місце видання: Видавництво, Рік. - С. Інтервал сторінок.

Приклад:

3. Хоор К. О структурной организации данных // Дал У., Дейкстра Э., Хоор К. Структурное программирование. - М. : Мир, 1975. - С. 98-197.


VI. Прізвище І.Б. Назва частини видання // Назва видання.- Рік.- № Номер випуска. - С. Інтервал сторінок.

Приклад:

4. Mokin V. B., Mokin B.I. Control over Volume and Quality of Sewage Water in the River Waterway // XVII IMEKO World Congress — Metrology in the 3rd Millennium. — Proceedings. — Dubrovnik, Croatia: HMD Croatian Metrology Society, 2003. — TC19. — P. 2090–2093.

5. Ивахненко А.Г., Кpотов Г.И. Моделиpование загpязнения cpеды пpи отcутcтвии инфоpмации о выбpоcах иcточников загpязнения // Автоматика. — 1977. — № 5. — C. 14–31.

6. Мокін В. Б., Боцула М. П. Розробка геоінформаційної системи державного моніторингу довкілля Вінницької області / Зб. наукових праць “Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку”. — К.: ДНВП "Картографія", 2003. — С. 140–143.


V. Нормативно-технічні та патентні документи.

6. ГОСТ 7.9-77. Реферат и аннотация.- М.: Издательство стандартов, 1981. – 6 с.

7. Пат. 3818311, США, МКИ НОЗК 17/60. Схема защиты полу-проводникового переключателя.- Опубл. 04.05.84.


Посилання в тексті ПЗ на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у роботах [1—7] ...».

Допускається наводити посилання на джерела у мережі Інтернет безпосередньо в тексті у вигляді повної адреси інтернет-ресурсу. При цьому, обов’язково вказувати назву власника сайту (кафедра, установа) та зміст чи тематику інформації на цьому сайті, на яке робиться посилання). Приклад: «... інформацію про дисципліни, які викладає кафедра моделювання та моніторингу складних систем ВНТУ, можна знайти за адресою http://www.vstu.vinnica.ua/ua/kaf/mmss/index.php?m=6 ...».

Приклад

Цитата в тексті: "... більшість технічних систем становить із навколишнім середовищем єдине ціле, одну систему, що характеризується певною структурною функцією взаємодії природних і технічних елементів, специфічних для даної системи [6] ".

Відповідний опис у переліку посилань:


6. Ковальчук П. І. Моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища: Навч. посібник. — К.: Либідь, 2003. — 208 с.


При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери.

При посиланнях слід писати: "... у розділі 4 ,..", "... дивись 2.1 ...", "... за 3.3.4 ...", "... відповідно до 2.3.4.1 ...", "... на рис. 1.3 ,..", або "... на рисунку 1.3 ..."% "... у таблиці 3.2 ...", "... (див. 3.2) ...", "... за формулою (3.1) ...", "... у рівняннях (1.23) — (1.15) ...", "... у додатку Б ...".


5.10Додатки


Додатки слід оформлювати, як продовження ПЗ на його наступних сторінках, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті ПЗ.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках ПЗ, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово «Додаток __» і велика літера що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д.

Один додаток позначається як додаток А.

Додатки повинні мати спільну з рештою ПЗ наскрізну нумерацію сторінок.

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатку, слід нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, рисунок Г.3 — третій рисунок додатку Г; таблиця А.2 — друга таблиця додатку А; формула (А.1) — перша формула додатку А.

Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, формула (В.1).

В посиланнях у тексті додатку на ілюстрації, таблиці; формули, рівняння рекомендується писати: «... на рисунку А.2 .,.», «... на рисунку А.1 ...» — якщо рисунок єдиний у додатку А; «... в таблиці Б.3 ...», або «... в табл. В.3 ...»; «... за формулою (В.1) ...», «... у рівнянні (Г.2) ...».
ЛІТЕРАТУРА


 1. Экологический мониторинг. Методы биологического и физико-химического мониторинга. Часть IV: Учебное пособие / Под ред. Проф.. Д.Б. Гелашвили. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2000. – 427 с.

 2. Ковальчук П.І. Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2003. – 208 с.

 3. Лаврик В. І. Методи математичного моделювання в екології. — К. Видавничий дім "КМ Академія", 2003. — 203с.

 4. Сергиенко И. В., Яненко В. М., Атоев К. Л. Общая концепция управления риском экологических, техногенных и социогенных катастроф // Кибернетика и системный анализ, 1997, №2, – С.65-86.

 5. Семенченко П. М. Управление природопользованием в современных урбосистемах. – Донецк. Издательство „Донеччина”, 1998. – 264 с.

 6. Форрестер Дж. Динамика развития города.- М.: Прогресс, 1974.- 286с.

 7. Пределы роста: Доклад по проекту римского клуба "Сложные положения человечества".- М.: Изд-во МГУ, 1991.- 205c.

 8. Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Количественная гидроэкология: методы системной идентификации. – Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. – 463 с.

 9. Інформаційні технології інвентаризації парникових газів та прогнозування вуглецевого балансу України / Р. А. Бунь, М. І. Густі, В. С. Дачук, Л. І. Кужій, Б. Я. Олексів, Г. В. Стрямець, С. П. Стрямець, О. Є. Токар, Я. Б. Цибрівський; За ред. Р. А. Буня. – Львів; Українська академія друкарства, 2004. – 376 с.

 10. Касти Дж. Большие системы. Связность, сложность и катастрофы: Пер. с англ. – М.: Мир, 1982, – 216 с.

 11. Адамень Ф. Ф., Вергунов В. А., Вергунова И. И. Основы математического моделирования агробиопроцессов. – К.: Нора-принт, 2005. – 372 с. (на електронних носіях)^

Додаток А
Титульний лист до курсової роботиМіністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут екології та екологічної кібернетики


Кафедра КЕЕМІГ


^ РОЗРОБКА БАНКУ ДАНИХ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ВИКИДІВ НАЙБІЛЬШИХ ЗАБРУДНЮВАЧІВ АТМОСФЕРИ


Пояснювальна записка

з дисципліни ”Комп’ютеризовані системи екологічного моніторингу”

до курсової роботи за спеціальністю

“Екологія та охорона навколишнього середовища”

08-53.КСЕМ.015.01.045 ПЗ


Керівник курсової роботи


к.т.н., доц. Горячев Г. В.


_
(підпис)
____________________


”___” ___________2013 р.

Розробила ст. гр. 2ЕКО-___


________Іваненко А.М.


”___” ____________2013 р.


Вінниця ВНТУ 2013
^

Додаток Б
Індивідуальне завдання


Міністерство освіти та науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут екології та екологічної кібернетики

ЗАТВЕРДЖУЮ

зав. каф. КЕЕМІГ, д.т.н., проф.

______________ В. Б. Мокін

(підпис)

”___” __________ 201_ р.ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
^

на Курсову роботу з дисципліни „Комп’ютеризовані системи екологічного
моніторингу”студенту _ ________________________________________________
ІнЕЕК групи 2ЕКО – ___

Тема роботи _
___________________________________________________________________

Вихідні дані до роботи Варіант __ (вихідні дані на електронних носіях).


^ ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Вступ

1. Характеристика об’єкту екологічного моніторингу (1-2 стор.)

1.1. Огляд антропогенних факторів забруднення екосистеми (1-2 стор.)

1.2. Огляд інформаційних джерел про стан довкілля (1-2 стор.)

 1. Організаційна взаємодія суб’єктів моніторингу (1-2 стор.)

2. Розробка бази даних комп’ютеризованої системи екологічного моніторингу (КСЕМ)

2.1. Оптимізація та нормалізація бази даних КСЕМ (1-2 стор.)

2.1.1. Вибір оптимальної СУБД для КСЕМ (1-2 стор.)

2.1.2. Створення структур таблиць та приведення їх до нормальної форми (2-4 стор.)

2.2. Створення запитів до бази даних на мові SQL (2-4 стор.)

3. Оцінка сучасного стану та розрахунок прогнозів стану екосистеми за допомогою пакетів прикладних програм (ППП)

3.1. Створення звіту про стан екосистеми, який формується по результатам запиту(ів) до бази даних з використанням графічного представлення даних (2-4 стор.)

3.2. Розрахунок прогнозів про стан екосистеми (2-4 стор.)

4. Оцінка стану екосистеми за допомогою ГІС

4.1. Створення тематичної карти забруднень екосистеми (2-4 стор.)

4.2. Виділення найбільш шкідливих факторів для довкілля та розробка заходів щодо їх усунення (1-2 стор.)


^ ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

1. Структурна схема КСЕМ (обов’язкове)

 1. Тематична карта „забруднення довкілля” (обов’язкове)

 2. Лістинги та знімки екранів програмного забезпечення^ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАНп/п

Назва етапів курсової роботи

Термін виконання етапів роботиВидача завдання

21.09.2010Розділ 1

12.10.2010Розділ 2

26.10.2010Розділ 3

02.11.2010Розділ 4

23.11.2010Здача готової роботи

30.11.2010Захист курсової роботи

07.12.2010Дата видачі ”____” _________ 20__ р. Керівник _____________________

(підпис)

Завдання отримав ______________

(підпис)Схожі:

Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Комп’ютеризовані системи екологічного моніторингу» для студентів спеціальності 040106 Екологія та охорона навколишнього iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Комп’ютеризоване управління складними системами» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності
«Комп’ютеризоване управління в складних системах» для студентів спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” спеціалізації...
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Комп’ютеризовані системи екологічного моніторингу» для студентів спеціальності 040106 Екологія та охорона навколишнього iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «геінформаційні системи екологічного моніторингу» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Геоінформаційні системи екологічного моніторингу» / Уклад. Є. М. Крижановський,...
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Комп’ютеризовані системи екологічного моніторингу» для студентів спеціальності 040106 Екологія та охорона навколишнього iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з інженерної І комп'ютерної графіки для студентів 1 курсу спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Для студентів 1 курсу спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Комп’ютеризовані системи екологічного моніторингу» для студентів спеціальності 040106 Екологія та охорона навколишнього iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з інженерної і комп'ютерної графіки
Для студентів 1 курсу спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Комп’ютеризовані системи екологічного моніторингу» для студентів спеціальності 040106 Екологія та охорона навколишнього iconМетодичні вказівки щодо структури І правил оформлення курсових, випускних та дипломних робіт для студентів спеціальності
Методичні вказівки щодо структури і правил оформлення курсових, випускних та дипломних робіт для студентів спеціальності 070801 „Екологія...
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Комп’ютеризовані системи екологічного моніторингу» для студентів спеціальності 040106 Екологія та охорона навколишнього iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломних та бакалаврських дипломних робіт для студентів
Напряму підготовки 040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Комп’ютеризовані системи екологічного моніторингу» для студентів спеціальності 040106 Екологія та охорона навколишнього iconВ. Б. Юскаєв методичні вказівки
Методичні вказівки щодо структури І правил оформлення курсових, випускних та дипломних робіт для студентів спеціальності 070801 „Екологія...
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Комп’ютеризовані системи екологічного моніторингу» для студентів спеціальності 040106 Екологія та охорона навколишнього iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «геінформаційні системи та технології» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Геоінформаційні системи та технології» / Уклад. Є. М. Крижановський,...
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Комп’ютеризовані системи екологічного моніторингу» для студентів спеціальності 040106 Екологія та охорона навколишнього iconМетодичні вказівки для виконання практичних, самостійних та контрольних робіт навчальної дисципліни «екологічне право І експертиза»
Екологія 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Комп’ютеризовані системи екологічного моніторингу» для студентів спеціальності 040106 Екологія та охорона навколишнього iconВ. М. Ладиженський, А. В. Іщенко методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт навчальної дисципліни
«Екологія» 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи