Затверджую ректор В. В. Грабко icon

Затверджую ректор В. В. Грабко
НазваЗатверджую ректор В. В. Грабко
Дата03.07.2013
Розмір86 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Ректор __________В. В. Грабко

 «_____»____________ 2013 р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для прийому на навчання за освітньо-професійною програмою «Cпеціаліст»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»


Галузь знань: 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

Напрям підготовки: 6.050101 - «Комп’ютерні науки»

Спеціальність: 7.05010105 - «Комп\'ютерний еколого-економічний моніторинг»


Кафедра комп’ютерного еколого-екологічного моніторингу
та інженерної графіки Інституту екології та екологічної кібернетики


Вінниця 2013Заступник голови приймальної комісії О. Н. Романюк


Голова фахової атестаційної комісії О.Д. Азаров


Програма розглянута та схвалена на засіданнях:


Вченої ради Університету

(протокол № ____ від ____._____.2013 р.)


Приймальної комісії

(протокол № ____ від ____._____.2013 р.)

1. ВСТУППрограма складена у відповідності із кваліфікаційною характеристикою бакалавра за напрямом підготовки 6.050101 з кваліфікацією «Фахівець з інформаційних технологій».

Фахове вступне випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Спеціаліст» (7.05010105) спеціальності «Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг» приймається екзаменаційною комісією.

Кожний з екзаменаційних білетів включає комплекс теоретичних питань та практичних завдань, з різних розділів.

При відповіді на них студент повинен продемонструвати такий рівень фундаментальної підготовки, який дозволить йому успішно опанувати інженерний рівень кваліфікації.

^

2. МЕТА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯМетою проведення фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійними програмами «Спеціаліст» (7.05010105) спеціальності «Комп\'ютерний еколого-економічний моніторинг» є визначення рівня фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів за напрямом 6.050101 з кваліфікацією «Фахівець з інформаційних технологій».


^ 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Форма проведення фахового вступного випробування - усна.

Необхідні для вичерпної відповіді на питання і розв’язку задачі записи виконуються на папері зі штампом інституту. На кожному листі абітурієнт вказує своє прізвище, ініціали, групу, номер білета. Листи нумеруються, заповнюються з обох сторін. Питання в білетах формуються на основі даної програми, яку абітурієнти отримують завчасно.

При відповідях на теоретичні питання кандидат повинен продемонструвати не тільки володіння навчальним матеріалом, але й розуміння зв'язку теорії з практикою інженерної діяльності.

Рекомендується підготовка конспекту самостійної роботи по програмним питанням і по рекомендованій літературі з правом використання як довідника на випробуванні.

^ 4. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, МАТЕРІАЛ ЯКИХ МІСТИТЬСЯ В ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТАХ


Основою програми є основні дисципліни навчального плану за напрямом підготовки 6.050101 з кваліфікацією «Фахівець з інформаційних технологій», а саме:

 1. Вища математика.

 2. Ймовірнісні процеси і математична статистика в автоматизованих системах.

 3. Програмне забезпечення інтелектуальних систем.

 4. Організація баз даних та знань.

 5. Теорія прийняття рішень.

 6. Мови об’єктно-орієнтованого програмування.
^

5. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВХОДЯТЬ В БІЛЕТИ5.1. Вища математика


Практичні завдання


1. Обчислити визначник.

2. Знайти площу трикутника, побудованого на векторах із заданим між ними кутом.

3. Знайти похідну функції.

4. Обчислити площу фігури.

5. Дослідити на збіжність ряд.


^ 5.2. Ймовірнісні процеси і математична статистика
в автоматизованих системахТеоретичні питання

 1. Поняття випадкових процесів.

 2. Характеристики випадкових величин та їх оцінювання.

 3. Оцінювання статистичних параметрів нормального закону розподілу.

 4. Побудова гістограми закону розподілу. Види законів розподілу.

 5. Дискретні випадкові процеси, їх числові характеристики.

 6. Означення математичного сподівання, дисперсії випадкового процесу.

 7. Означення кореляційної функції випадкового процесу.

 8. Поняття регресійного та кореляційного аналізу.

 9. Стаціонарні випадкові процеси.

 10. Статистична задача прийняття рішень.


Практичні завдання

 1. Обчислити математичне сподівання дискретної випадкової величини за заданим законом розподілу.

 2. Є дані спостережень певної випадкової величини. Слід виконати наступне:

а) обчислити основні статистичні параметри (математичне очікування, незміщену дисперсію та середньоквадратичне відхилення);

б) побудувати гістограму закону розподілу;

в) висунути гіпотезу щодо ймовірного закону розподілу цього ряду.

 1. Перевірити гіпотезу про нормальний розподіл генеральної сукупності за відомими емпіричними та теоретичними частотами.

 2. Побудувати гістограму розподілу за даними генеральної сукупності певної випадкової величини.

 3. Обчислити коефіцієнт кореляції між даними двох генеральних сукупностей.

 4. Визначити коефіцієнти лінійної регресійної залежності за методом найменших квадратів.


^ 5.3. Програмне забезпечення інтелектуальних систем


Теоретичні питання


 1. Предмет та задачі розробки мультиагентних систем.

 2. Методи взаємодії агентів у мультиагентній системи.

 3. Критерії побудови інтелектуальних агентів.

 4. Автономні властивості мультиагентних систем.

 5. Характеристики взаємодії агентів у локальній комп’ютерній мережі.

 6. Поняття аплет. Відмінності прикладних програм і аплет.

 7. Методи роботи з об’єктами.

 8. Поняття про інтерфейси.


^ 5.4. Організація баз даних та знань


Теоретичні питання

 1. Визначення і класифікація інформаційних систем.

 2. Автоматизовані банки даних.

 3. Аналіз предметної області як перший етап проектування баз даних.

 4. Принципи відображення концептуальної схеми предметної області при проектуванні бази даних.

 5. Характеристика зв’язків між основними категоріями предметної області.

 6. Моделі даних. Реалізація зв'язків між об'єктами за допомогою моделей даних.

 7. Базові поняття теорії реляційних баз даних. Фундаментальні властивості відношень. Основні типи ключів.

 8. Нормалізація баз даних.

 9. Мови реляційних баз даних.

 10. Об’єктно-орієнтовані моделі даних

 11. Мови програмування об’єктно-орієнтованих баз даних.

 12. Фізична організація баз даних.

 13. Загальні відомості про цілісність БД, обмеження цілісності бази даних та їх класифікаційні ознаки.

 14. Загальні відомості про захист баз даних. Механізми забезпечення захисту даних у сучасних СУБД.

 15. Загальні відомості про розподілені системи баз даних та їх архітектури.


^ 5.5. Теорія прийняття рішень


Теоретичні питання


 1. Поняття теорії прийняття рішень.

 2. Класифікація задач прийняття рішень за різними ознаками.

 3. Класифікація факторів і обмежень в задачах прийняття рішень.

 4. Прийняття рішень в умовах ризику.

 5. Разові та багаторазові реалізації рішень.

 6. Поняття корисності та функції корисності.

 7. Багатокритеріальні задачі прийняття рішень.

 8. Особливості процесів переробки інформації людиною.^

5.6. Мови об’єктно-орієнтованого програмування.
 1. Теоретичні питання

 1. Виникнення технології об’єктно-орієнтованого програмування.

 2. Методологія об’єктно-орієнтованого програмування.

 3. Умови забезпечення достовірності роботи систем.

 4. Проблеми проектування складних систем.

 5. Структура складних систем.

 6. Об’єктний підхід.

 7. Поняття об’єкта.

 8. Еволюція мов програмування.

 9. Класи та об’єкти.

 10. Стан, поведінка та індивідуальність об’єктів в об’єктно-орієнтованому програмуванні.

 11. Відношення об’єктів в об’єктно-орієнтованому програмуванні.

 12. Наслідування в об’єктно-орієнтованому програмуванні.

 13. Поліморфізм в об’єктно-орієнтованому програмуванні.

 14. Інкапсуляція в об’єктно-орієнтованому програмуванні.

 15. Евристичні методи в моделюванні.

Література для підготовки


1. Гусак А.А. Элементы методов вычислений. – 2-е изд., Мн.: Изд-во БГУ, 1982. – Київ: Либідь, 2001. – 256 с.

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – СП: Питер, 2001. – 672 с.

3. Хоггер К. Введение в логическое программирование. Пер. с англ. – М.: Мир, 1988. – 275 с.

4. Бабак В.П. та інші. Теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика. Підручник для студентів ВНЗ. – К.:”Техніка”, 2004. – 288 с.

5. О.М. Роїк, Т.О. Савчук, О.М. Ткаченко. Основи автоматизованого проектування складних об’єктів і систем. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2001. – 111 с.

6. Месюра В.І., Ваховська Л.М. Основи проектування систем штучного інтелекту. Навчальний посібник. – В.:ВДТУ, 2000.

7. Кулаков Ю.О., Луцький Г.М. Комп’ютерні мережі. Підручник. За ред. Ю.С. Ковтанюка. – Київ: Видавництво “Юніор”, 2005. – 2005. – 400 с.

8. Сілагін О.В. Мови об’єктно-орієнтованого програмування. Навчальний посібник. – Вінниця: “Універсум”, ВНТУ. – 2004.

9. Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Основи системного аналізу. – К.: Видавнича група ВHV, - 2007. – 544 с.

10. О. Романюк, Т. Савчук. Організація баз даних і знань. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 123 с.

11. Петух А.М., Обідник Д.Т. ЕОМ і мікропроцесорні системи. Навчальний посібник. – В: ВДТУ, 2001. – 124 с.

12. Колодний В.В. Основи теорії прийняття рішень. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2003. – 70 с.

13. Дубовик В. П., Юрик І. І. Вища математика. В 3-х частинах. Посібник. - К.: КНИГИ УКРАИНЫ ЛТД, -2010.


Критерії оцінювання знань студентів

з фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною підготовкою спеціаліста з галузі 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» спеціальності 7.05010105 «Комп\'ютерний еколого-економічний моніторинг»


Вступне випробування є комплексною перевіркою фундаментальної підготовки студентів, так як висока якість професійних знань не можлива без загальної інженерної підготовки.

Одним із основних критеріїв оцінки знань є вміння вільно використовувати на практиці знання з загально освітніх інженерних дисциплін при розв’язанні професійно орієнтованих задач.
^

Оцінка “відмінно” (5) виставляється студенту, якщо:


 • студент при відповідях проявив глибокі знання теоретичного матеріалу;

 • він вільно розуміє типові практичні задачі, які розглядались при вивченні з відповідних фундаментальних та загально інженерних дисциплін;

 • при розв’язанні типових практичних задач студент пропонує декілька альтернативних шляхів їх вирішення і може дати порівняльну оцінку цих шляхів;

 • студент при відповідях пов’язує теоретичні положення з прикладами за напрямом спеціальної підготовки;

 • відповідь студента побудована логічно, а також технічно грамотно.

Оцінка “добре” (4) виставляється студенту в тих випадках, що і для оцінки 5, але при:

 • застосуванні студентом тільки одного шляху розв’язання практичних задач;

 • наявності певних помилок і не розкриття не основних (допоміжних) питань у відповідях з теоретичного матеріалу, які виправляються студентом або доповнюються при наголошенні на них з боку викладача.

^ Оцінка “задовільно” (3) виставляється студенту у тих випадках, що і для 4, але:

 • студент не може виправити і доповнити відповідь з теоретичного матеріалу (недоліки описані вище), навіть при наголошені на них з боку викладача;

 • при виконанні практичних завдань типовими методами допущені певні помилки, які виправляються студентом після наголошення на них з боку викладача;

- студент не вміє пов’язувати теоретичний матеріал з прикладами із практики спеціальної підготовки.

Оцінка “незадовільно” (2) виставляється студенту при неповному освоєнні студентом теоретичного матеріалу з фундаментальних та загально-інженерних дисциплін, при неможливості студентом логічно і грамотно викласти матеріал відповіді та при наявності істотних помилок при розв’язанні типових практичних задач у загальному вигляді.


Схожі:

Затверджую ректор В. В. Грабко iconЗатверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-16188822
Затверджую ректор В. В. Грабко iconЗатверджую   Ректор В. В. Грабко
move to 0-16188823
Затверджую ректор В. В. Грабко iconЗатверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-16188824
Затверджую ректор В. В. Грабко iconЗатверджую ректор В. В. Грабко “24” лютого 2012 р. Програма
move to 0-3614230
Затверджую ректор В. В. Грабко iconЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
move to 107-13507
Затверджую ректор В. В. Грабко iconЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
move to 107-13506
Затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614234
Затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614229
Затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.»
move to 0-16188842
Затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614221
Затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.»
move to 0-3614227
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи