До 01 жовтня 2013 року icon

До 01 жовтня 2013 року
НазваДо 01 жовтня 2013 року
Дата14.02.2014
Розмір89.7 Kb.
ТипДокументи

Для участі в конференції кожному учаснику конференції необхідно:

до 01 жовтня 2013 року подати заявку на участь у конференції.

до 10 жовтня 2013 року представити статті в паперовому та електронному вигляді на адресу оргкомітету та копію платіжного доручення про сплату реєстраційного внеску та супровідні документи (очна форма).


Заявка на участь у конференції

(для кожного з співавторів)

Ім’я та прізвище______________________________

Місце роботи ________________________________

____________________________________________

Посада _____________________________________

Науковий ступінь, вчене звання_________________

Адреса ______________________________________

Тел._________________________________________

E-mаil _______________________________________

Назва доповіді: _______________________________

_____________________________________________

Форма участі (доповідь, співавторство, участь в обговоренні, дистанційна форма)_______________________________

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Іноземні учасники конференції, при необхідності, забезпечуються перекладом доповідей.


^ РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК (без ПДВ):

Очна форма участі

Внесок

Наукові співробітники, інженерно-технічні працівники, викладачі

100 грн.

Аспіранти

50 грн.

Дистанційна форма участі

50 грн.

Студенти

20 грн.

За рахунок реєстраційних внесків покривається частина витрат по організації конференції.

^ Реєстраційні внески слід переводити на рахунок Вінницького національного технічного університету:

ГУДКУ у Вінницькій області, код 02070693,

р/р 31252272210169; МФО 802015 для ВНТУ.

Примітка: В платіжному дорученні обов’язково вказати “За участь в конференції “Енергоефективність в галузях економіки України” П.І.Б, ..., П.І.Б. без ПДВ.

Можливі очна та дистанційна форми участі у роботі конференції.


Матеріали доповідей, розглянутих та схвалених на конференції, будуть рекомендовані для опублікування в фахових виданнях ВНТУ, включених до переліку ВАК України та наукометричних баз: журнал “Вісник ВПІ”, електронний журнал “Наукові праці ВНТУ”, науково-технічний збірник ВНТУ “Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві”.


^ Вимоги до оформлення матеріалів


1. Матеріали доповіді повинні містити коротку характеристику загальної проблеми та актуальності нерозв’язаних задач з обов’язковим посиланням на літературні джерела; формування задач, що розглядаються; характеристику методу розв’язання цих задач; отримані результати; висновки; список літературних джерел.

2. Вимоги до оформлення статей для публікації розміщені на сайті журналу "Вісник ВПІ".

Структура статті:

УДК

Автори (ініціали, прізвище, науковий ступінь,
вчене звання, назви установ, де працюють автори)

Назва статті

Анотація

Вступ

Основний текст

Висновки

Список використаної літератури

Відомості про авторів.

У статті застосовуються одиниці Міжнародної системи (CI).

^ Формули набираються у редакторі формул (Equation 3.0 або Math Type). Кожна формула набирається як один об'єкт.

Ілюстрації подаються включеними (без OLE-зв'язку, кожна ілюстрація - один об'єкт) у текст статті після першого посилання на нього.

Кожна таблиця друкується з відповідним заголовком та нумерацією.

Список літератури оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1. 2006 (див. приклади). Список складається за чергою посилань в тексті.

Після списку літератури наводиться повна назва кафедри (підрозділу) ВНТУ, що рекомендує статтю до опублікування.

^ Відомості про авторів: прізвище, ім'я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада та повна назва установ де працюють співавтори, номери телефонів, адреси електронної пошти.

Разом з роздрукованим рукописом статті подається авторська довідка.

Якщо стаття оформлена з порушенням зазначених вимог та правил, то редколегія після попереднього розгляду може відмовити автору в її публікації. До статті можуть бути внесені правки редакційного характеру без згоди автора.


^ Міністерство освіти і науки України

Вінницька обласна державна адміністрація

Вінницький національний технічний

університет (ВНТУ)

Вінницьке регіональне відділення

Академії будівництва України (АБУ)

Науково-дослідне та проектне
республіканське унітарне підприємство


^ Університет Новий Лісабону

Московський державний будівельний
університет


Брестський державний технічний

університет

Інститут будівництва, теплоенергетики

та газопостачання (ІнБТЕГП) ВНТУ

запрошення

^

Міжнародна науково-технічна конференціяЕнергоефективність
в галузях економіки України

Вінниця

19-21 листопада 2013 року

Метою конференції є обговорення та розв’язання теоретичних та практичних задач розробки та впровадження енергоефективних природозбережних технологій та обладнання в галузях економіки України.


^ Напрямки роботи конференції:

– енергоефективність та захист навколишнього середовища в енергетиці та промисловості;

– енергоощадні і природозбережні технології в будівництві та житлово-комунальному господарстві;

– диверсифікація енергоносіїв в промисловості, житлово-комунальному господарстві та агропромисловому комплексі, альтернативні, поновлювальні джерела енергії.
Програма роботи

19 листопада 2013 р.

800–1700 – реєстрація учасників конференції, поселення.

20 листопада 2013 р.

800–1100 – реєстрація учасників конференції;

1100–1300 – пленарне засідання;

1300–1400 – обід;

1400–1800 – робота секцій.

21 листопада 2013 р.

900–1200 – робота секцій;

1200–1230 – закриття конференції;

1230–1330 – обід;

1330 – культурна програма.
^

Програмний комітет


Грабко В.В. – голова комітету, ректор ВНТУ; Павлов С. В. – проректор з наукової роботи ВНТУ; Аксельрод Р.Б. – заступник голови державної адміністрації Вінницької області; Безродний М. К. – завідувач кафедри теоретичної та промислової теплотехніки Національний технічний університет України «КПІ» (Україна); Бойко І.І. – завідувач кафедри нанотехнологій світлочутливих матеріалів Московської академії тонких хімічних технологій ім. М.В.Ломоносова (Росія); Валуєв В.Є. – професор Брестського державного технічного університету (Білорусь); Генчо Христов Паничаров – доцент кафедри "Будівництво споруд та будівель" Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър" (Болгарія); Гіренко Т.М. – генеральний директор концерну “Поділля” (Україна); Грабовий П.Г. – завідувач кафедри організації будівництва та управління нерухомістю Московського державного будівельного університету (Росія); Дудар І.Н. – завідувач кафедри містобудування та архітектури (МБА) ВНТУ; Іоан Русу – доктор філософії, професор технічного університету “Георгій Асакі”
(Румунія); Лівінський О.М. – академік АБУ (Україна); Моргун А.С. – завідувач кафедри промислового та цивільного будівництва (ПЦБ) ВНТУ; Прядко М.О. – завідувач кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологій (Україна); Ратушняк Г.С. – директор ІнБТЕГП ВНТУ; Рот-штейн А.П. – професор Єрусалимського політехнічного інституту (Ізраїль); Сердюк В.Р. – завідувач кафедри менеджменту будівництва та цивільної оборони (МБЦО) ВНТУ; Стріха І.І. – головний науковий співробітник, д.т.н., проф. науково-дослідного і проектного республіканського підприємства (Білорусь); Ткаченко С.Й.– завідувач кафедри теплоенергетики (ТЕ) ВНТУ; Фернандо Сантана – професор, директор інституту науки і технологій університету Нового Лісабону
(Португалія).


Оргкомітет (робоча група)

Голова – Ратушняк Г.С. – директор ІнБТЕГП ВНТУ.

Заступники голови:

Богачук В.В. – начальник науково-дослідної частини ВНТУ;

Степанов Д.В. – заступник директора з наукової роботи ІнБТЕГП ВНТУ.

Члени групи:

Ковальчук В.І. – проректор з науково-педагогічної роботи по матеріально-технічному забезпеченню навчального та наукового процесів ВНТУ; Нечепуренко Л.М. – головний бухгалтер ВНТУ; Ткаченко С.Й. – завідувач кафедри ТЕ ВНТУ Дудар І.Н. – завідувач кафедри МБА ВНТУ; Моргун А.С. – завідувач кафедри ПЦБ ВНТУ;
Сердюк В.Р. – завідувач кафедри МБЦО ВНТУ;
Бабак Н.В. – молодший науковий співробітник кафедри ТЕ ВНТУ.


При дистанційній формі участі доповіді надсилаються за електронною адресою, завідувач кафедри призначає рецензента, який на засіданні секції дає рекомендацію щодо опублікування.

Теми доповідей, розглянутих та схвалених на конференції і рекомендованих до публікації, будуть оголошені на заключному пленарному засіданні конференції.

проживання учасників конференції планується в гуртожитку ВНТУ та готелях м. Вінниці (за попереднім замовленням і за окрему плату). Вартість проживання буде повідомлена додатково.

^

Культурна програма


Для учасників конференції планується екскурсія по місту Вінниця. Місто Вінницю називають перлиною Поділля і це дійсно так. Розташоване на берегах легендарної річки Південний Буг, воно вражає кожного органічним поєднанням міської цивілізації та живописної природи.

Місту шістсот п’ятдесят років, його історія знала як злети так і падіння. Історичні пам’ятки, які збереглись до цього часу, їх реставрація, поява нових будівель в традиційному історичному оточенні допомагає зберегти унікальний характер архітектури міста. Повага та піклування про минуле та відродження національних традицій міста стали досить поширеними останнім часом та сприяють відродженню духовного життя міста.

Сьогодні всі старовинні храми, а саме: Костел Пресвятої Діви Марії Ангельської, Свято-Преображенський кафедральний собор, Свято-Вознесенська церква та інші є діючими. В місті будуються нові храми різних релігійних конфесій.

Також всі музеї міста відкриті для відвідувачів. Унікальна церква Св. Миколая, де лежить забальзамоване тіло відомого в усьому світі хірурга Миколи Пирогова, розташована поряд з музеєм-садибою М.І.Пирогова. Краєзнавчий та Художній музеї – справжня скарбниця, в якій знаходяться шедеври мистецтва, скульптури, вироби з декоративного мистецтва, колекція портретів, археологічні та етнографічні знахідки.

Адреса для спілкування, контактні телефони


Ратушняк Г.С.

Дирекція ІнБТЕГП ВНТУ

Хмельницьке шосе, 95

м. Вінниця, 21021, Україна.

тел. (0432)-465-204 – Ратушняк Георгій Сергійович;

тел. (0432)-598-627 – Ткаченко Станіслав Йосипович;

тел. (0432)-598-339, 598627 – Бабак Наталія Володимирівна.

Факс: 0432-46-57-72 (для Ратушняка Г.С.)

E-mаil: te@inbtegp.vntu.edu.ua

Схожі:

До 01 жовтня 2013 року icon” 2012 р. Розклад занять факультету автоматики 5 семестр 2012-2013 навчального року 29 жовтня по 6 січня 2013 року
Метрологія, технологічні вимірювання та прилади лаб. Карпілов о. Ю к. 4, ауд. 212
До 01 жовтня 2013 року iconІ. Р. Совсун Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України. Правила прийому
Далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році (далі – Умов прийому), затверджених...
До 01 жовтня 2013 року iconНаказ №365 від 21 березня 2013 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 березня 2013 р за №463/22995 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року №1112
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року №1112
До 01 жовтня 2013 року iconПрес-реліз перебігу змагання та урочистого закриття ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013»
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» та проведення очного етапу», у період з 3 січня по 7 лютого 2013 проведено ІІ (обласний)...
До 01 жовтня 2013 року iconЗразок листа про скерування на стажування голові правління ват «Львівтеплоелектропроект»
Адміністрація Національного університету «Львівська політехніка» просить Вас прийняти на стажування старшого викладача кафедри електричних...
До 01 жовтня 2013 року iconЗа листопад 2008 року
України працівників освіти: Указ Президента України від 1 жовтня 2008 року №879: Нагородити орденом "За заслуги" ІII ступеня Акуленка...
До 01 жовтня 2013 року iconДні Бруно Шульца у Чернівцях 21-24 жовтня 2013 року Організатори
Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка
До 01 жовтня 2013 року iconПорядок роботи конференції: 28 жовтня 2013 року 900-17
Обов'язковою умовою є підписані та засвідчені печаткою договір та акт виконаних робіт, оформлені згідно з вимогами конференції
До 01 жовтня 2013 року iconОголошення!!!!!
Згідно графіку навчального процесу факультету економіки та туризму Закарпатського державного університету період теоретичного навчання...
До 01 жовтня 2013 року iconМіністерство освіти І науки україни сумской государственный университет медицинский институт распоряжение
На підставі наказу №1-і від 02. 01. 2013 року продовжити термін зимової сесії 2012 – 2013 навчального року студентам І-V курсів,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи