Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування» icon

Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування»
Скачати 274.01 Kb.
НазваПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування»
Дата31.08.2013
Розмір274.01 Kb.
ТипПояснювальна записка


Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля


Затверджую


Ректор _________ О.Л. Голубенко

«__» ___________ 2013 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності

«Інформаційні управляючі системи та технології»

«Інформаційні технології проектування»


Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку та критеріїв проведення фахового вступного випробування».


Луганськ, 2013

^ ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів СНУ ім. В. Даля за напрямом «Комп’ютерні науки»


^ Надійність та діагностика

Основні показники надійності не відновлюваних об’єктів: ймовірність безвідмовної роботи, ймовірність відмови, щільність розподілення відмов, інтенсивність відмов, середній час роботи об’єкта в ймовірному і статистичному визначенні. Визначення надійності мостової схеми методом перебірки стану. Основні показники надійності відновлюваних об’єктів: ймовірність безвідмовної роботи, коефіцієнт оперативної готовності в ймовірному і статистичному визначенні.

^ Сучасна теорія керування

Основи теорії керування. Основні поняття й визначення. Структурна схема САК. Моделі багатовимірних систем технологічних об’єктів. Опис моделі у виді системи уравнений та в матричний формі. Основні принципи системного аналізу і класифікація систем з погляду сучасної теорії керування.


^ Основи програмування і алгоритмічні мови

Масиви у мові програмування С++. Змінні і константи у мові програмування С++. Способи їх завдання. Оператори умовного переходу у мові програмування С++.

^ Системний аналіз складних інтегрованих систем

Дайте визначення системного аналізу. Алгоритм системного аналізу. Статистичний аналіз систем. Дайте визначення складних інтегрованих систем. Для чого вони призначені? Створення та верифікація моделей.


^ Системне програмування та операційні системи

Поняття процесу. Граф існування процесу. Типові функції операційних систем. Управляння пристроями вводу-виводу.


^ Комп’ютерні мережі і телекомунікації

Адміністрування доменів в Active Directory. Довірчі відносини - оснащення Active Directory and Trusted. Установка контролера доменів. Пониженням ролі серверу. Підготовка до створення контролера домена. Виділення ресурсів комп'ютерної мережі в загальне користування. Вкладені групи. Публікація загальної теки. Публікація принтерів.


^ Основи інформаційних процесів

Технології електронного документообігу. Класифікація засобів електронного документообігу. Системи управління документами. Управління документами. Пересилка документів. Групова робота над документами. Управління потоком робіт. Використовування електронної пошти. Функції електронної пошти. Модель взаємодії об'єктів електронної пошти. Етапи розробки автоматизованих інформаційних систем (АІС). Розробка і аналіз бізнес – моделі. Формалізація бізнес – моделі, розробка логічної моделі бізнес – процесів. Вибір лінгвістичного забезпечення, розробка програмного забезпечення АІС. Системи управління документообігом на основі web-технологій. Основні задачі. Необхідність подібних систем. Основні особливості.


^ Теорія інформації

Яка різниця між інформацією і ентропією? Покажіть це на прикладі формул Шеннона для інформації і другого закону термодинаміки для ентропії. Лінійні коди, що знаходять і виправляють помилки. Лінійний код Хеммінга. Правило виявлення помилки в коді Хеммінга. У яких одиницях визначається кількість інформації і її об'єм? Визначте кількість інформації і її об'єм в будь-якому вибраному вами чотиривірші. Яким кодом найбільш просто передати цю інформацію? Ефективність і перешкодостійкість каналів зв'язку. Три основні характеристики каналів зв'язку: пропускна спроможність, перешкодостійкість і ефективність.

^ Комп’ютерна графіка

Класифікація комп'ютерної графіки за способом отримання зображення. Основні колірні моделі. RGB, CMYK, HSB. Сфери вживання растрової графіки. Достоїнства і недоліки растрової графіки.


^ Моделювання систем

Валідация, верифікація, акредитація моделей систем. Мережі Петрі. Загальні відомості. Прості мережі Петрі. Поняття системи. Відкриті і закриті системи. Показники ефективності систем масового обслуговування.


^ Технології захисту інформації

Основні направлення комп'ютерних злочинів. Між мережевий екран. Класифікація між мережевих екранів Фізичні принципи видалення і відновлення інформації на магнітних носіях. Основні механізми перевірки достовірності пароля.

^ Програмні оболонки і пакети

Архітектура пакетів прикладних програм. Визначення архітектури ППП. Основні стадії проектування програмного продукту, їх зміст і документація, що оформляється на кожній з них. Особливості тестування програмних продуктів Технічне завдання на проектування програмного продукту


^ Організація баз даних та знань

Оператор CREATE TABLE. Докладний опис синтаксису, крім конструкції CHECK. Агрегатні функції оператору SELECT, групування записів(опис смислу, декілька прикладів), HAVING – накладення обмежень на групування записів((декілька прикладів). Розкрийте третю нормальну форму. Наведіть приклад доведення до 3НФ. Оператори FOR SELECT … DO, SUSPEND для збережених процедур. Опішить синтаксис, наведіть повний приклад використання та його опис.


^ Об’єктно орієнтоване програмування

Класи і об’єкти мови С++. Співвідношення цих понять. Навести приклади об’яв класів і об’єктів. Об’єктно-орієнтоване представлення даних: поняття об’єкта; внутрішня структура, стан, властивості і поведінка об’єкта; принцип заховання реалізації. Абстрактні типи даних. Поняття класа. Інкапсуляція. Об’ява класа. Поля і методи. Заховання членів класа: секції public і private. Опис класа. Класи і структури. Приклад розробки класу. Абстрактні методи і класи у мові С++. Поняття, правила і обмеження. Приклади абстрактних класів.


Інтернет-телефонія та системи мобільних телекомунікацій

Перерахувати і описати показники якості IP-телефонії і фактори, які впливають на якість IP-телефонії. Перерахувати і описати види з'єднань в мережі IP-телефонії


Web-технології

Об’єкт як основний тип даних JavaScript. Оператори роботи з об’єктами. Об’єкт window в JS. Методи об’єкту window. Форматування простого тексту в HTML. Наведіть приклади. Списки, таблиці в HTML. Наведіть приклади.


^ Програмне забезпечення інформаційних систем

Контроль посилальної цілісності інформаційної бази системи 1С: Підприємство. Часова вісь і підсумки в системі «1С:Підприємство 7.7».


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ


Учасник іспиту повинен:

 • знати:

 • принципи створення схем надійності систем;

 • послідовність та техніку розрахунку надійності систем;

 • принципи розрахунку показників надійності систем;

 • методи розрахунку кількості запасних частин;

 • граматику і синтаксис мов програмування С++ і Java;

 • принципи структурного та об’єктно-орієнтованого програмування;

 • принципи створення і використання алгоритмів;

 • різноманітні алгоритми сортування, пошуку на графах;

 • що таке системний аналіз, для чого він потрібен;

 • основи математичного моделювання динамічних та статичних систем;

 • визначення інтегрованої системи;

 • способи створення інтегрованих систем;

 • що таке операційна система комп’ютера, для чого вона призначена;

 • функції та структуру операційних систем;

 • класифікацію операційних систем;

 • особливості різних операційних систем;

 • інтерфейси прикладного програмування операційної системи Windows Win32 та Win64;

 • призначення, типи, види телекомунікаційних систем та мереж ЕОМ;

 • телекомунікаційне обладнання;

 • моделі між мережевих взаємодій;

 • стек протоколів TCP/IP;

 • призначення, функціонування мережевих сервісів;

 • доменні архітектури мереж та їх адміністрування;

 • політику безпеки мережі;

 • механізми та сервіси віддаленого доступу;

 • етапи розробки автоматизованих інформаційних систем;

 • технології електронного документообігу;

 • системи управління електронним документообігом;

 • принципи використання електронної пошти;

 • методи захисту електронного документообігу;

 • основні типи та характеристики каналів зв’язку;

 • показника якості та похибко захищеності каналів зв’язку;

 • характеристики бінарних симетричних каналів зв’язку;

 • методи відображення та перетворення інформації;

 • методики оптимального кодування;

 • методики побудови кодів з функцією визначення та виправлення помилок;

 • принцип побудови растрових, векторних, фрактальних та тривимірних графічних зображень;

 • принципи моделювання, класифікацію способів представлення моделей систем;

 • прийоми, методи, способи формалізації об'єктів, процесів, явищ і реалізації їх на комп'ютері;

 • переваги та недоліки різних способів представлення моделей систем;

 • алгоритми фіксації та обробки результатів моделювання систем;

 • способи планування машинних експериментів з моделями;

 • основні поняття і положення з проблеми захисту інформації;

 • основні види погроз інформації в інформаційних системах;

 • сучасні методи і засоби захисту інформації;

 • фізичний, криптографічний, інтелектуальний способи захисту, методи ідентифікації програм, проблеми юридичного захисту авторського права;

 • основи теорії захисту інформації від несанкціонованого доступу;

 • етапи проектування систем захисту інформації в автоматизованих системах обробки даних;

 • поняття стратегії захисту і політики безпеки підприємства;

 • технологію використання сучасних інструментальних засобів розробки програмних виробів з метою підвищення продуктивності праці розробників і, отже, скорочення термінів розробки, що сприяє своєчасній появі на ринку тих продуктів, які користуються попитом;

 • структуру інформаційних систем;

 • засоби організації даних;

 • основні принципи побудови та функціонування баз даних;

 • термінологію організації даних та існуючі моделі організації даних;

 • принципи проектування баз даних;

 • мову SQL;

 • способи отримання релевантної інформації

 • основні інструменти об’єктно-орієнтованого програмування;

 • конструкції класів у мові С++;

 • особливості використання механізму виключень для створення стійких застосувань;

 • основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування: абстракція, поліморфізм, інкапсуляція, поліморфізм;

 • концепції ООП;

 • створення ефективних ієрархій класів;

 • основні засоби організації даних;

 • основні методи проектування об’єктно-орієнтованих програм за допомогою мови UML;

 • принципи обробки та передачі різноманітної інформації;

 • послідовність, техніку та технології мобільної передачі інформації;

 • основні види прикладного програмного забезпечення для передачі різноманітної інформації;

 • принцип побудови веб-сайтів, веб-сторінок;

 • основні види прикладного програмного забезпечення для створення автоматизованих робочих місць персоналу підприємств;

  • уміти:

 • запроваджувати розрахунки надійності систем за емпіричними даними;

 • розробляти схеми надійності систем;

 • запроваджувати розрахунки необхідної кількості запасних частин з використанням сучасної обчислювальної бази;

 • працювати з компіляторами та інтерпретаторами мов програмування;

 • писати та відлагоджувати програми на мовах високого рівня;

 • використовувати стандартні бібліотеки програмного забезпечення;

 • використовувати на практиці принципи структурного програмування;

 • створювати математичні моделі складних інтегрованих систем та проводити їх системний аналіз;

 • створювати програмне забезпечення з використанням інтерфейсів прикладного програмування операційної системи Windows: Win32 та Win64;

 • з’єднувати різноманітне мережеве обладнання;

 • налагоджувати однорангові мережі;

 • проектувати мережі ЕОМ на базі різноманітного існуючого телекомунікаційного обладнання;

 • налагоджувати сервіси DNS, DHCP, WINS;

 • будувати та адмініструвати мережі з доменною архітектурою;

 • керувати мережею за допомогою політики безпеки;

 • настроювати віддалений доступ;

 • будувати моделі інформаційного простору підприємства;

 • використовувати програмне забезпечення супроводження електронного документообігу;

 • супроводжувати та адмініструвати основні сучасні системи електронного документообігу;

 • визначати кількість та обсяг інформації;

 • проектувати оптимальні коди;

 • розробляти коди з функціями визначення та виправлення помилок;

 • будувати циклові коди;

 • вміти застосовувати засоби комп'ютерної графіки в професійній діяльності;

 • вміти проектувати людино-машинний інтерфейс інформаційних систем;

 • вміти вибрати графічний засіб на основі знання його основних параметрів для створення конкурентоспроможного продукту;

 • створювати та досліджувати математичні та програмні моделі обчислювальних та інформаційних процесів, пов’язаних з функціонуванням об’єктів професійної діяльності;

 • аналізувати та вибирати обчислювальні методи розв’язання задач проектування ІС за критеріями мінімізації обчислювальних витрат, стійкості, складності, тощо;

 • проектувати та моделювати бізнес-процеси, процеси, що протікають в інформаційних системах та мережах;

 • проводити статистичне моделювання систем;

 • обслуговувати системи баз даних;

 • забезпечувати захист програмного та інформаційного забезпечення від несанкціонованих дій;

 • використовувати засоби захисту обчислювальних ресурсів, що використовують парольну ідентифікацію і обмежують доступ несанкціонованого користувача;

 • використовувати засоби і методи резервування інформації;

 • формулювати вимоги до програмних виробів;

 • оцінювати їх якість;

 • вибирати програмні вироби, які максимально відповідають запитам користувачів;

 • робити аналіз з вибору платформ, та засобів для організації даних та знань;

 • проводити опис предметної галузі за допомогою концептуального моделювання;

 • проводити опис предметної галузі у термінах СУБД за допомогою фізичного моделювання;

 • проводити нормалізацію бази даних;

 • розробляти програму-скріпт на мові SQL для створення бази даних;

 • проектувати та застосовувати обмеження до бази даних для її збереження у логічно цілісному стані по відношенню до навколишнього середовища;

 • редагувати структуру існуючої бази даних;

 • розробляти різноманітні за структурою запити на мові SQL з метою отримання релевантної інформації;

 • створювати індекси, оптимізувати швидкість виконання запитів;

 • розробляти збережені процедури;

 • розробляти тригери. Використовувати тригери для підтримки бізнес логіки;

 • адмініструвати бази даних. Надавати повноваження доступу. Проводити профілактичні роботи з оптимізації БД по швидкості та розміру;

 • створювати перегляди та гнучко їх використовувати;

 • розробляти програми - клієнти для підключення та роботи з базами даних.

 • програмування на мові C++ з використанням классів;

 • використання і застосування компилятору C++ для створення об’єктно-орієнтованого кода. Використовувати систему програмування Visual C++ для створення об’єктно-орієнтованих програм;

 • використання механізму виключень для створення стійких застосувань;

 • використання механізму віртуальних функцій;

 • створення власних шаблонів і використання шаблонів, що постачаються стандартною бібліотекою, складних структур даних;

 • створення діаграм об’єктів системи UML;

 • вирішувати завдання та передачі різноманітної інформації, застосовуючи сучасне програмне забезпечення й передові технології в області мобільних телекомунікацій та засобів зв’язку;

 • застосовувати веб-технології в професійній діяльності;

 • вибрати програмні засоби на основі знання їх основних параметрів для створення конкурентоспроможного продукту;

 • практично використовувати пакети прикладних програм "1С: Бухгалтерія" для конкретних підприємств;

 • на практиці застосовувати методики відображення стандартних господарчих операцій в типовій конфігурації ППП;

 • контролювати важливі розділи обліку;

 • знаходити і виправляти помилки ведення обліку в інформаційній базі.

ЛІТЕРАТУРА


 1. http://www.csys.ru

 2. Internet Information Server 4.0 и Proxy Server 2.0. Учебный курс. 2-е издание -М., 1999

 3. Microsoft TCP/IP.Учебный курс:Официальное пособие Microsoft для самостоятельной подготовки:Пер.с англ.-3-е изд.,испр.- М:Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2001.- 400 с.

 4. А. Громов. Управление бизнес-процессами на основе технологии Workflow// Открытые системы , №1. 1997.

 5. Адаменко М.В. Мобильные телефоны и ПК: секреты коммуникаций. – М.: ДМК Пресс, 2004. – 296 с.

 6. Ашарина И. В.Основы программирования на языках С и С++. – М.: Горячая линия – Телеком, 2002. – 207 с.

 7. Бадд Т. Объектно-ориентированное программирование в действии .- .- Спб. Изд. «Питер»,  2002 .- 304 с.

 8. Бусленко Н.П. и др. Лекции по теории сложных систем. – М.: Советское радио, 1973. - 440 с.

 9. Бэйн С. Эффектавная работа: CorelDRAW 10. - СПб.: Питер. 2002. -784 с.

 10. В. Н. Пильщиков Сборник упражнений по языку Паскаль: Учеб. Пособие для ВУЗов. – М.: Наука. Гл. Ред. Физ.-мат. Лит., 1989. – 160 с.

 11. Васильев В.И. и др. Многоуровневое управление динамическими объектами. М.: Наука, 1987. – 309 с.

 12. Васильєв В.И. и др. Многоуровневое управление динамическими объектами. – М.: Наука, 1987. – 309 с.

 13. Власов А.И., Овчинников Е.М. Банковские и корпоративные автоматизированные информационные системы, принципы, средства и системы документооборота коммерческого банка / Конспект лекций. - М.: Учебный Центр ОАО Газпром, 1999. - 107 с.

 14. Г.Хансен, Д.Хансен Базы данных: разработка и управление: Пер. с англ. - М.: ЗАО "Издательство БИНОМ", 1999. - 704 с.: ил.

 15. Ганзбург А. Периферийные устройства. - СПб.: Питер. 2001. – 448 с.

 16. Гарнаев А.Ю., С.Ю.Гарнаев Web-программирование на Java и JavaScript. /– СПб : БХВ-Петербург, 2002. – 1040с.

 17. Глушаков С.В., Клевцов А.Л. Программирование в среде Delphi 7. – Харьков: Фолио, 2003. – 528 с.

 18. Глушаков С.В., Ломотько Л.В. Базы данных.- Харьков, Фолио; М. ООО „Издательство АСТ”, 2002.- 504 с.

 19. Глушков В.М. Введение в АСУ. – К.: Технiка, 1972

 20. Глушков В.М. Основы безбумажной информатики. – М.: Наука, 1987

 21. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. - М.: Наука, 1969.

 22. Гнеденко Б.В., Беляев Ю.К., Соловьев А.Д. Математические методы в теории надежности. - М.: Наука, 1965.

 23. Гольдштейн Б. С. Системы коммутации. – СПб.: БХВ – Санкт_Петербург, 2003. – 318 с.

 24. Гольдштейн В.С., Пинчук А.В. IP-телефония. – М.: Радио и связь, 2001.-336 с.

 25. Гончаров. А. HTML в примерах: Пер. с англ. /– СПб : Питер, 1997. – 192с.

 26. Гордеев А.В. Операционные системы. – СПб.: Питер, 2007. – 416 с.

 27. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение. – СПб.: Питер, 2002. – 736 с.

 28. Горнаков С.Г. Программирование мобильных телефонов на Java2 Micro Edition. – М.: ДМК Пресс, 2004. – 336 с.

 29. Гультяев А.К. Имитационное моделирование в среде Windows: Практическое пособие. – СПб.: Изд-во «Лань», 2004. – 292 с.

 30. Гультяев А.К. Имитационное моделирование в среде Windows: Практическое пособие. – СПб.: Изд-во «Лань», 2004. – 292 с.

 31. Джамса К. Учимся программироватьт на языке C++ .-М.: Мир, 1997.- 319 с.

 32. Диго С. М. БАЗЫ ДАННЫХ: Учебное пособие, руководство /Московский Государственный университет экономики, статистики и информатики – М, 2006. –166 с.

 33. Диго С.М. Проектирование и использование баз данных.- М.: Финансы и статистика , 1995.- 208 с.

 34. Егоренков Д.Л., Фрадков А.Л., Харламов В.Ю. Основы математического моделирования. Построение и анализ моделей с примерами на языке MATLAB. – СПб.: Изд-во «Лань», 2002. – 187 с.

 35. Егоренков Д.Л., Фрадков А.Л., Харламов В.Ю. Основы математического моделирования. Построение и анализ моделей с примерами на языке MATLAB. – СПб.: Изд-во «Лань», 2002. – 187 с.

 36. Епанешников А., Епанешников В. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0. – М.: «ДИАЛОГ-МИФИ», 1998. – 367 с.

 37. Золотов С. Протоколы Internet –СПб., 1998

 38. Иванова Г.С. Объектно-ориентированное программирование: Учеб. для вузов/ Под ред. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. - 320 с,

 39. Ивахненко А.Г. Долгосрочное прогнозирование и управление сложными системами. – К.: Техніка, 1975. – 311 с.

 40. Иртегов Д.В. Введение в операционные системы. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 624 с.

 41. Калман Р., Фалб П., Арбиб М. Очерки по математической теории систем. – М.: Мир, 1971. – 399 с.

 42. Капур К., Ланберсон Л. Надежность в проектировании систем. – М.: Мир, 1980. – 347 с.

 43. Квязін А., Востриков С. Архітектура і разроботка приложеній баз данних в Interbase, Firebird, Yaffil “КУДИЦ-ОБРАЗ”,М.2003

 44. Кертис Х. Flash Web-дизайн. Опыт профессионалов / Пер. с англ. – М. : ДМК Пресс, 2002. – 256с.

 45. Ким Ли. 3D Studio MAX 4/5. Для дизайнера. Искусство трехмерной анимации. - Киев: ООО «ТИД «ДС». 2002. - 848 с.

 46. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ, т. 1, Основные алгоритмы. – М.: «Мир», 1976. – 730 с.

 47. Козлов Б.А., Ушаков И.А. Справочник по расчету надежности аппаратуры радиоэлектроники и автоматики. – М.: Советское радио, 1975. – 472 с.

 48. Коннолли Т., Бегг К., Страчан А. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика. Второе издание - М.: Издательсктй дом „Вильямс”, 2003.- 1130 с.

 49. Коутс Р., Влейминк И. Интерфейс «человек-компьютер».- М.: Мир, 1990 .- 501 с.

 50. Кугановский Л.Ф., Молотов В.В. Теоретические основы информационных процессов. – М.: Высшая школа, 1987

 51. Лаптев В.В, Морозов А.В., Бокова А.В. С++. Объектно-ориентированное программирование. Задачи и упражнения. — СПб.: Питер, 2007. — 288 с.

 52. Лаптев В.В. и др. С++. Объектно-ориентированное программирование. Задачи и упражнения. СПб. «Питер», 2007 .- 288 с.

 53. Левин А.Ш Интернет - это очень просто! /. – СПб : Питер, 2005. – 110с.

 54. Либерти Д. Освой самостоятельно C++ за 21 день .- .- М.: Издательский дом «Вильяме», 2000 - 819 с.

 55. Либерти Д., Джонс Б. Освой самостоятельно С++ за 21 день. Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. – 784.

 56. Локотош Б.Н. конспект лекций по дисциплине «Теория информации», ВНУ им. В.Даля 2004.

 57. Любош Бруга. Java по быстрому. Практический экспресс-курс. – СПб.: Наука и Техника, 2006. – 384 с.

 58. Максим Бунин. Секреты сотовых телефонов. – СПб: "Питер", 2005-208 с.

 59. Матросов А.В.,. Сергеев А.О, Чаунин М.П.. HTML 4.0. / – СПб : БХВ-Петербург, 2005. – 672с.

 60. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. – М.: Наука, 1981. - 488 с.

 61. Морган М. Java tm 2.Руководство разработчика : Учеб.пособие: Пер.с англ. / – М.;СПб.;К. : Вильямс, 2000. – 719с.

 62. Морис. Б. HTML в действии : Пер.с англ. /– СПб : Питер, 1997. – 256с.

 63. Мороз А.И. Курс теории систем. – М.: Высшая школа, 1987. - 304 с.

 64. Негойце К. Применение теории систем к проблемам управления. – М.: Изд-во «Мир», 1981. – 289 с.

 65. Негойце К. Применение теории систем к проблемам управления. – М.: Изд-во «Мир», 1981. – 289 с.

 66. Николаев В.И., Брук В.М. Системотехника: методы и приложения, - Л.: Машиностроение, 1985. - 198 с.

 67. Норенков И.П. Введение в автоматизированное проектирование технических устройств и систем. – М.: Высшая школа, 1980. – 309 с.

 68. Овчаров Л.А., Селетков С.Н. Автоматизированные банки данных.- М.: Финансы и статистика, 1982.- 252 с.

 69. Овчинников Е.М. Корпоративные информационные системы и технологии / Конспект лекций - М.: Учебный Центр ОАО Газпром, 1999. - 78 с.

 70. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии,
  протоколы - СПб., 2000

 71. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. – СПб.: Питер, 2001. – 544 с.

 72. Павловская Т. А., Щупак Ю. А.  C++. Объектно-ориентированное программирование: Практикум. — СПб.: Питер, 2006. — 265 с.

 73. Павловская Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня . — СПб.: Питер, 2003. —461 с.

 74. Панкратова Т. FreeHand 9: Учебный курс- СПб.: Питер. 2001. -448 с.

 75. Паркер Роджер С. Дизайн для Web и настольное издательство для "чайников" : Пер. с англ.. – К.,СПб,М. : Диалектика, 1998. – 320с.

 76. Партыка Т.Л., Попов И.И. Операционные системы, среды и оболочки. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 528 с.

 77. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ. – М.: Высшая школа, 1989, - 368 с.

 78. Петров М. Н., Молочков В. П. Компьютерная графика: Учебник для вузов. - СПб. Питер. 2003.-736 с.

 79. Плю Р., Стевенс Р. Освой самостоятельно SQL за 24 часа.-М.: Издательсктй дом „Вильямс”, 2000.- 352 с.

 80. Половко А.М. Основы теории надежности. - М.: Наука, 1964.

 81. Пономаренко С. И. Adobe Illustrator 10. - СПб.: БХВ-Петербург. 2003. - 688 с.

 82. Пономаренко С. И. Пиксел и вектор. Принципы цифровой графики. - СПб.: БХВ-Петербург. 2002. - 496 с.

 83. Прата С. Язык программирования С++. Лекции и упраж. Platinum edition: пер. с англ./ Стивен Прата – М.: ООО «ДиаСофтЮП», 2005. – 1104 с.

 84. Пфаффенбергер Б. HTML, XHTML и CSS /. СПб : БХВ-Петербург, 2007. – 712с.

 85. Р. Майкл Oracle 7.3. Энциклопедия пользователя: Пер с англ. - К.: Издательство "Диасофт". 1997. - 832 с.

 86. Реймонд С. Искусство программирования для UNIX. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 544 с.

 87. Росляков А.В., Самсонов М.Ю., Шибаева И.В. IP-телефония. – М.:Око-Трендз, 2003. – 252 с.

 88. Рошан П., Лиэри Д. Основы построения беспроводных локальных сетей стандарта 802.11.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», – 2004. – 304 с.

 89. С.Дунаев Доступ к базам данных и техника работы в сети. Практические приемы современного программирования. - М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1999 - 416 с.

 90. Савин М.М., Елсуков В.С. Пятина О.Н. Теория автоматического управления. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 469.

 91. Саридис Дж. Самоорганизующиеся стохастические системы управления. М.: Наука, 1980. – 400 с.

 92. Светлицкий В.А. Статистическая механика и теория надежности. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 504 с.

 93. Седжвик Р. Фундаментальные алгоритмы на С++. Пер. с англ. – К.: Издательство «ДиаСофт», 2001. – 688 с.

 94. Скляров В.А. Язык C++и объекто-ориентированное программирование.- Миснк, "Вышэйшая школа" 1997.- 481 с.

 95. Тайц А. М.. Тайц А. А. Самоучитель Adobe Photoshop 7. - СПб.: БХВ-Петербург. 2002.-688 с.

 96. Таненбаум Э. Компьютерные сети –СПб, 2002

 97. Тейд С. Windows 2000 для системного администратора. Энциклопедия. - СПб., 2001

 98. Терещенко Т.М., Сафронов К.М., Ващенко В.Ю. Комп’ютерна графіка: навчальний посібник – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 202 с.

 99. Файнстейн А. Основы теории информации. - М.: Иностранная литература, 1965.

 100. Файнстрейн А. Основы теории информации. – М.: Издательство «ИЛ», 1990

 101. Филлипс Ч., Харбор Р. Системы управления с обратной связью. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 616 с.

 102. Харт Д.М. Системное программирование в среде Windows, 3-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 592 с.

 103. Хефлин Д, Т.Ней.Разработка Web-скриптов / – СПб : Питер, 2001. – 496с.

 104. Холзнер С. Visual C++. Учебный курс. — СПб.: Питер, 2007. — 570 с.

 105. Хомоненко А.Д., Цыганков В.М.. Мальцев М.Е. Базы данных. Учебник для высших учебных заведений. /Под ред. проф. А.Д. Хомоненко.- СПб.: КОРОНАпринт, 2002.-672 с.

 106. Цвиркун А.Д. Основы синтеза структуры сложных систем. М.: Наука, 1982. – 200 с.

 107. Цымбал В.П. Теория информации и кодирования. – К.: Высшая школа, 1992

 108. Чарли Рассел, Шарон Кроуфорд, Джейсон Джеренд. Windows Server 2003 Справочник администратора.:-М.:Эком, 2006.

 109. Четвериков В.Н., Ревунков Г.И., Самохвалов Э.Н. Базы и банки данных .- М.: Высшая школа, 1987 .- 248 с.

 110. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетики. – М.: Издательство «ИЛ», 1963

 111. Шеферд Дж. Программирование на Microsoft Visual C++.NET/ Пер с англ. – М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2003. – 928 с.

 112. Шор Я.Б., Кузьмин Ф.И. Таблицы для анализа и контроля надежности. - М.: Советское радио, 1968.

 113. Шушан Р.. Райт Д.. Льюис Л. Дизайн и компьютер. - М.: Издательский отдел «Русская Редакция» ТОО «Channel Trading Ltd.». 1997. - 544 с.

 114. Яглом А.М., Яглом Л.М. Вероятность и информация. – М.: Наука, 1973

 115. Янко Я. Математико-статистические таблицы. - М.: Госстатиздат, 1964.

 116. Яцюк О. Г.. Романьгчева Э. Т. Компьютерные технологии в дизайне. Эффективная реклама. - СПб.: БХВ-Петербург. 2001. - 432 с.^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ І КРИТЕРІЇ ФАХОВОГО

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Фахове вступне випробування для вступу на навчання за освітньо - кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» проводиться у формі письмового екзамену.

Для проведення письмового екзамену формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Група складає не більше 30 осіб.


Список допущених до письмового екзамену ухвалюється рішенням атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.


Письмовий екзамен проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань, які передаються до приймальної комісії.


Для проведення письмового екзамену головами атестаційних комісій попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на інформаційних стендах структурного підрозділу університету.


На письмовий екзамен вступник з’являється з паспортом, при пред’явлені якого він отримує «Екзаменаційний білет».


Результати письмового екзамену оцінюються за 12-бальною шкалою і відмічаються у «Екзаменаційному білеті».


Рівень знань вступника за результатами письмового екзамену заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з письмовим екзаменом вступника і передається до приймальної комісії.


Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів тестування до 17:00 години.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


^ Рівень компетенції

Критерії рівня компетенції студента

Відповідність знань та умінь студента критерію рівня компетенції

Бал за системою

^ 12-ти

бальна

4-ох

бальна

ECTS

1

2

3

4

5

6

Високий

Студент глибоко і в повному обсязі засвоїв програмний матеріал, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняті рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Компетентність вище середнього рівня вимог даного критерію

12

5

А

Компетентність на рівні вимог даного критерію

11

5

А

Компетентність нижче рівня вимог даного критерію, але достатня

10

5

А

Середній

Студент знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Компетентність вище середнього рівня вимог даного критерію, але нижче попереднього

9

4

В

Компетентність на рівні вимог даного критерію

8

4

С

Компетентність нижче рівня вимог даного критерію, але достатня

7

4

С

Достатній

Студент знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіє уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Компетентність вище середнього рівня вимог даного критерію, але нижче попереднього

6

3

D

Компетентність на рівні вимог даного критерію

5

3

D

Компетентність нижче рівня вимог даного критерію, але достатня

4

3

E

Низький

Студент не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач.

Студент відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Компетентність

Потрібна додаткова навчальна робота з дисципліни

3

2

E

Потрібна велика додаткова навчальна робота з дисципліни

2

2

FX

Потрібен повторний курс вивчення дисципліни

1

2

FXКомпетентність з даної навчальної дисципліни практично відсутня

0

-

FГолова атестаційної комісії доц., к.ф.-м.н. Харченко Є.І.Схожі:

Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування» iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування»
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування» iconПояснювальна записка
Програма фахових вступних випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін “Основи економіки транспорту ”, “Пасажирські...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування» iconІнформаційні технології проектування «Інформаційні технології системного проектування в будівництві»
«Інформаційні технології системного проектування в будівництві» (для студентів спеціальності 092100 – «Промислове І цивільне будівництво»...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування» iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування» iconПротокол №12 Голова Вченої ради проф. Половинко І. І
Програма вступних фахових випробувань на освітньо-кваліфікаційні рівні “магістр” та “спеціаліст” зі спеціальностей “Інформаційні...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування» iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки "Машинобудування" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання
Пояснювальна записка складається з "Програм фахових вступних випробувань", "Вимог до рівня підготовки вступників", "Літератури",...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування» iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки "Машинобудування" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання
Пояснювальна записка складається з "Програм фахових вступних випробувань", "Вимог до рівня підготовки вступників", "Літератури",...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування» iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування» iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування» iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи