Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 128.23 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата01.08.2012
Розмір128.23 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності
05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами»
на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування


Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» або спеціаліста зі спеціальності 7.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами» забезпечують наступні нормативні дисципліни, передбачені навчальним планом.


^ Вища математика. Матриці. Системи лінійних рівнянь. Системи координат. Вектори. Лінії та поверхні. Множини. Функції. Похідні. Дослідження функції, екстремум. Інтеграли та інтегрування. Ряди, їх застосування, збіжність ряду. Диференціальні рівняння. Елементи теорії стійкості. Комплексні числа, дії над ними. Ряди Тейлора і Фур’є. Перетворення Лапласа.

^ Алгоритмізація і програмування. Структура і характеристики персональних ЕОМ. Сучасні операційні системи та сервісні програми. Робота з масивами. Робота з файлами даних. Робота з символьними даними. Розробка програм з мов Basic, Pascal, C та ін.

^ Числові методи і моделювання на ЕОМ. Прямі і ітераційні методи. Алгоритми та програми розрахунків за формулами та таблицями. Методи рзв‘язання систем алгебраїчних рівнянь. Методи розв‘язання диференціальних рівнянь та їх систем. Числові методи моделювання систем з розподіленими параметрами. Методи розв‘язання оптимізаційних задач. Моделювання лінійних систем. Моделювання стохастичних систем. Моделювання та оптимізація типових процесів тепло- та масообміну. Програмні засоби моделювання на ЕОМ.

^ Комп‘ютерна техніка і організація обчислювальних робіт. Структура комп‘ютера. Процесори. Оперативна пам‘ять. Дискова підсистема. Клавіатура. Відеоадаптер і дисплей. Послідовний і паралельний адаптери. Операційна система Windows і організація обчислювальних робіт.

^ Прикладна механіка та основи конструювання. Аналітичні методи дослідження механізмів. Основні види і закони тертя. Передачі та кулачкові механізми. Вали, осі, опори та з‘єднання. Пружні елементи приладів. Проектування механізмів та машин, допуски і посадки.

Електротехніка. Процеси в електротехнічних пристроях. Магнітні поля та магнітні кола. Лінійні та нелінійні електричні кола. Магнітозв‘язані електричні кола. Багатофазні системи. Перехіні процеси в електричних колах.

Електромеханіка. Трансформатори. Електромагніти та електромагнітні апарати. Електромашини та мікро машини пристроїв автоматизації. Електропривід та системи управління електроприводом.

Електроніка. Електропровідність напівпроводників. Діоди, триоди та транзистори. Інтегральні мікросхеми. Підсилювачі. Джерела живлення та стабілізатори.

Мікросхемотехніка. Логічні елементи та мінімізація логічних функцій. Структура мікропроцесорної системи та мікропроцесора. Сегментування пам‘яті. Основні команди мікропроцесора. Засоби від лагодження програм. Між системний обмін інформацією. Периферійні інтегральні мікросхеми.

Гідрогазодинаміка. Фізичні властивості та сили в рідкому та газоподібному середовищах. Гідростатичний тиск. Умови рівноваги в сполучених посудинах. Сила тиску рідини на поверхні. Рівновага газу. Потік рідини, рівномірний рух рідини в круглих трубах. Розрахунок трубопроводів. Витікання рідин і газів з отворів. Коротка теорія гідродинамічної подібності.

^ Теорія автоматичного управління лінійними системами. Призначення, структура та класифікація систем управління. Сигнали та динамічні характеристики. Типові ланки. Передаточні функції. Об‘єкти управління. Автоматичні регулятори. Статизм та астатизм, стійкість динамічної системи. Перехідні процеси та показники їх якості. Аналіз та синтез АСР. Оптимальні настройки регуляторів та корекції автоматичних систем.

^ Теорія автоматичного управління спеціальними системами. Нелінійні системи та їх аналіз. Випадкові процеси в АСР. Дискретні та цифрові системи. Одно- та багато контурні системи. Системи управління з об‘єктами з розподіленими параметрами. Системи з змінною структурою. Задачі та методи оптимального управління. Методи ідентифікації об‘єктів оптимізації та адаптивні системи. Кінцеві автомати та послідовності машин.

^ Виробничі процеси та обладнання об‘єктів автоматизації. Класифікація процесів, їх рушійні сили. Гідромеханічні процеси та їх апаратна реалізація. Механічні процеси та їх апаратна реалізація. Процеси теплообміну та їх апаратна реалізація. Процеси масообміну та їх апаратна реалізація. Основні компоненти сировини та готового продукту. Технологічні схеми галузевих виробництв. Задачі діагностування стану технологічних процесів і ТК.

^ Загально технічні вимірювання та прилади. Системи дистанційної передачі, нормуючі перетворювачі. Вимірювання температури. Вимірювання геометричних розмірів. Вимірювання тиску. Вимірювання кількості та витрат. Вимірювання рівня. Вимірювання складу рідин.

^ Спеціальні вимірювання та прилади. Вимірювання складу газів. Вимірювання вологості. Хроматографічні та масс-спектрометричні методи аналізу. Прилади для контролю оточуючого середовища. Автоматизовані системи контроля.

^ Технічні засоби автоматизації. Класифікація засобів та Державна система приладів. Склад ТЗА для автоматичного регулювання і логічного управління. Цифрові та аналогові технічні засоби автоматизації.

^ Основи комп‘ютерно-інтегрованого управління. Функції та режими роботи КІСУ. Збір та первинна обробка інформації в КІСУ. Діагностування стану КТЗ КІСУ. Структура ієрархічно-розподілених АСУТП. Мережі та вузли верхніх рівнів АСУТП. ОС робочих станцій. ОС обчислювальних мереж. ПВКУ. Мережі та вузли нижнього рівня АСУТП. Оптимальне управління ТК з АНД і АПД. Системи автоматизації виробничих потоків. Структура АСУ організаційно-економічними процесами. Оптимальне керування бізнес-процесами. Корпоративні обчислювальні мережі. Інтеграція АСУ.

Ідентифікація та моделювання об‘єктів автоматизації. Структура і компоненти моделі об‘єкта. Аналітичні методи побудови моделей. Методи ідентифікації об‘єктів. Математичне моделювання типових технологічних об‘єктів. Системи ідентифікації технологічних об‘єктів.

^ Системний аналіз складних систем управління. Ознаки складних систем, системний підхід. Структурний аналіз ССУ. Системний аналіз проблеми управління в ССУ. Виділення підсистем і оптимізація структури ССУ. Моделі функціонування складних систем. Координація в ССУ. Інформаційні характеристики в ССУ. Прийняття рішень в ССУ.

^ Автоматизація технологічних процесів. Загальні принципи автоматизації технологічних процесів. Аналіз технологічних процесів при побудові системи автоматизації. Одно контурні САР і інженерні методи їх розрахунку. Комбіновані та каскадні системи автоматичного регулювання. Системи автоматичного регулювання багатомірних об‘єктів. Системи автоматичного регулювання типових технологічних об‘єктів. Приклади автоматизації ТК з АНД у галузі. Типові задачі оптимізації технологічних апаратів. Алгоритм оптимального управління АНД при повній та неповній інформації про об‘єкт. Специфіка періодичних процесів як об’єктів автоматизації. Автоматизоване управління АПД. Оптимальне управління АПД. Реалізація управляючих функцій за допомогою ЕОМ. Реалізація управляючих функцій за допомогою контролера. Життєвий цикл систем автоматизації.

^ Основи проектування систем автоматизації. Послідовність проектування АСУТП, склад та зміст проектної документації. Розробка та виконання схеми автоматизації. Вибір технічних засобів при проектуванні схеми автоматизації.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Учасник іспиту повинен

 • знати:

 • історію України, її місце у системі світової культури та цивілізації;

 • феномен культури, її роль в людській життєдіяльності, способи надбання, зберігання та передачі соціального досвіду, базисних цінностей культури;

 • форми і типи культур, основні культурно-історичні центри та регіони світу, закономірність їх функціонування та розвитку;

 • основи фізичної культури та здорового образу життя;

 • основні поняття і методи математичного аналізу, аналітичної геометрії, лінійної алгебри, теорії функцій комплексної змінної, операційного числення, теорії ймовірностей і математичної статистики, числові методи математики;

 • математичні детерміновані та ймовірнісні моделі найпростіших систем і процесів у природознавстві й техніці;

 • основні поняття, закони і моделі механіки, електрики та магнетизму, коливань і хвиль, квантової фізики, статистичної фізики і термодинаміки, хімічних систем, реакційної здатності речовин, хімічної ідентифікації, екології;

 • методи теоретичного та експериментального дослідження у фізиці, механіці, хімії, екології;

 • сучасні комп‘ютерні технології;

 • методи розрахунку електричних, електронних та електромеханічних схем і систем;

 • основні розділи електротехніки, електроніки та мікропроцесорної техніки, прикладної механіки, теорії керування, метрології та основ вимірювання, гідравлики, теплотехніки та аналізу технологічних процесів;

 • методи аналізу та синтезу систем автоматичного контролю та керування;

 • основні технічні засоби автоматизації, їх метрологічні та експлуатаційні характеристики;

 • методи побудови математичних моделей об‘єктів керування (технологічних процесів та комплексів за галузями).
 • уміти:
 • вільно володіти Державною мовою України;

 • висловлювати та обґрунтовувати свою позицію і ставлення до історичного минулого;

 • аналізувати у загальних рисах основні економічні події в своїй країні та за її межами, знаходити і використовувати інформацію, необхідну для орієнтування в основних поточних проблемах економіки;

 • дати психологічну характеристику особи (її темпераменту, здібностей), інтерпретацію власного психічного стану, володіти найпростішими прийомами психічної саморегуляції;

 • використовувати й укладати нормативні та правові документи стосовно майбутньої діяльності, вживати необхідних заходів до відновлення порушених прав;

 • оцінювати досягнення культури на підставі знання її історичного контексту, опановувати досягнення культури;

 • на базі лексичного мінімуму однієї з іноземних мов та граматичного мінімуму, що включає граматичні структури, спілкуватися усними та письмовими формами;

 • вести бесіду-діалог загального характеру іноземною мовою, користуватися правилами мовного етикету, читати літературу за спеціальністю без словника для пошуку інформації, складати анотації, реферати та ділові листи іноземною мовою;

 • застосовувати математичну символіку для вираження кількісних та якісних відношень об‘єктів;

 • досліджувати та аналітично чи числовими методами розв‘язувати алгебраїчні і звичайні диференціальні рівняння;

 • досліджувати моделі з урахуванням їх ієрархічної структури та оцінкою меж придатності отриманих результатів;

 • використовувати основні прийоми обробки експериментальних даних;

 • програмувати та використовувати можливості обчислювальної техніки та програмного забезпечення;

 • використовувати засоби комп‘ютерної графіки;

 • використовувати основні методи аналізу та синтезу при розробці систем контролю та керування типовими процесами та обладнанням галузі;

 • розробляти математичні моделі технологічних процесів та комплексів для систем автоматизованого керування;

 • використовувати програмні та технічні засоби при розробці автоматизованих систем контролю та керування;

 • застосовувати методи розрахунку, конструювання та проектування нестандартних програмно-технічних засобів автоматизації.

^ 3. Перелік рекомендованої літератури


 1. Плоткін Я.Д., Якушкевич О.К. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві: Навч. посібн. – Львів: Світ, 1996.

 2. Меренков Д. Аспекти автоматизации документооборота предприятия сов, Киев, 2002.

 3. Филипов В. О Внедрение систем электроного документооборота, Компьюарт, 2003.

 4. Вербицкий В. Новинки на мировом рынке электронного документооборота, Киев, 2003

 5. Скурихич В.И. и др. АСУ гибкими технологиями – Киев: Техника, 1987.

 6. Советов Б.Я., Цехановский В.В. АСУ современным производством. – Л.: Машиностроение, 1988.

 7. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: Курсовое проектирование для вузов по специальности «Автоматизированные системы управления» – М.: Высш. школа, 1988.

 8. Технические средства АСУ: Справочник. В 2-х т. /Под ред. Г. Б. Кезлинга. – Л.: Машиностроение, 1986.

 9. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. – М.: Финансы и статистика, 1989.

 10. Твердохлеб Н.Г. Безбумажная технология управления производством. – М.: Высш. школа, 1991.

 11. Федотов Н.Н., Венчковский А.Б. Средства информационного обеспечения АСУ. – М.: Изд-во стандартов, 1989.

 12. Калянов Г. CASE и структурный системный анализ. – М.: ЛОРИ, 1996. – 262 с.

 13. Марка Д., Мак Гоуэн К. Методология структурного анализа и проектирования. – М.: Мета Технология, 1993. – 240 с.^ 4. Критерії оцінювання

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» проводиться у формі співбесіди.

 • Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів.

 • Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

 • Співбесіда проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань, який затверджується головою атестаційної комісії не пізніше ніж за три дні до їх початку.

 • На співбесіду вступник з‘являється з паспортом, при пред‘явлені якого він отримує «Листок співбесіди».

 • Для проведення співбесіди головами атестаційних комісій попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) і на інформаційних стендах кафедри АКІТ.

 • Вступник одержує питання і відповідає на них без попередньої підготовки.

 • Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою і відмічаються у «Листку співбесіди».

 • Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Листком співбесіди» вступника і передається до приймальної комісії.

 • Заяву про апеляцію вступник може подати в день проведення співбесіди до 17.00 години.Голова атестаційної комісії проф. Губачева Л.О.


Завідуючий кафедри доц. Малахов О.В.

Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи