Тема. Культура мови як наука І навчальна дисципліна icon

Тема. Культура мови як наука І навчальна дисципліна
Скачати 246.89 Kb.
НазваТема. Культура мови як наука І навчальна дисципліна
Дата07.11.2012
Розмір246.89 Kb.
ТипДокументи

культура мови


І. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ

Тема. МОВНА НОРМА – ЦЕНТРАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ

МОВИ


Тема. КУЛЬТУРА МОВИ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Після вивчення цього навчального елемента Ви будете знати:


 • визначення понять “культура мови” та “культура мовлення”, різницю між ними та роль їх у формуванні культури професійного спілкування;

 • ознайомитеся з культурою мови як наукою і навчальною дисципліною;

 • визначите основні завдання культури мовлення;

 • поглибите знання про літературну мову як продукт історичного розвитку суспільства і засіб комунікації;

 • зяясуєте форми існування мови у суспільстві й процеси її нормалізації.

план опрацювання навчальної теми

1. Опрацюйте теоретичний матеріал за планом:

 1. Національна і мовна політика в Україні. Українська мова за межами України.

 2. Загальнонародна мова і літературна мова як лінгвістичні поняття.

 3. Усна і писемна форми сучасної української літературної мови.

 4. Загальне поняття про мову, мовлення, спілкування.

 5. Культура мови як окрема лінгвістична дисципліна. Предмет і завдання курсу. Зв’язок з іншими дисциплінами.

 6. Причини недостатнього рівня культури мовлення.

2. Дайте письмові відповіді на питання для самостійного контролю знань:

 1. Які різновиди літературного мовлення Ви знаєте?

 2. У чому виявляються особливості усного і писемного мовлення?

 3. Коли вживається усне, а коли писемне мовлення?

 4. Чим відрізняється монологічне і діалогічне мовлення?

 5. Які вимоги до побудови діалогу?

 6. Дайте визначення поняттям “мова”, “мовлення”, “спілкування”.

 7. Чи існує різниця між поняттями “культура мови”, і “культура мовлення”.

 8. Розкрийте основні функції мови і мовлення.

 9. Якій формі мовлення варто віддавати перевагу (усна, писемна)?

3. Підготувати реферат на одну із запропонованих тем:

   1. Роль курсу “Основи культури мови” у фаховій підготовці вчителя-словесника.

4. Виконайте практичні завдання:

 1. Дібрати з текстів наукової і художньої літератури вислови про мову, мовлення, культуру мови, культуру мовлення, їх значення в житті суспільства і у фаховій діяльності вчителя.

 2. Подивіться телепередачу і перекажіть її (письмово) Як Ви побудуєте свій монолог?

 3. Проведіть спостереження за усним мовленням своїх учнів. Які помилки трапляються в їхньому мовленні?

 4. Прослухайте, як спілкуються ваша товариші, проаналізуйте їхнє мовлення: чи порушують вони норми мовлення?

ЛІТЕРАТУРА

 1. Антисуржик / За ред. О.Сербенської. – Львів: Світ, 1994.

 2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – 4-те вид., перер. і доп.. – К., 1997.

 3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990.

 4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.

 5. Головащук С.І. Російсько-український словник сталих словосполучень. – К., 2001.

 6. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М.: Высшая школа, 1988.

 7. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Тарлак З. Словник-довідник з культури української мови. – Львів, 1996.

 8. Ильяш М.И. Основы культуры речи. – Київ – Одеса, 1984.

 9. Коваль А.П. Культура української мови. – К.: Наукова думка, 1964.

 10. Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови. – Львів, 1996.

 11. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994.

 12. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради. – К., 2001.

 13. Сербенська О.А. Культура усного мовлення. – К.: ЦНЛ, 2004.

 14. Струганець Л. Теоретичні основи культури мови. – Тернопіль, 1997.

 15. Томан Іржі Мистецтво говорити. – К., 1996.


Тема. СПІЛКУВАННЯ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ

^

Після вивчення цього навчального елемента Ви будете знати:


 • основні вимоги, що ставляться до спілкування;

 • вимоги до діалогічного мовлення та правила його ведення;

 • умови для переходу діалогу в монолог;

 • з’ясуєте роль невербальних засобів комунікації під час спілкування.

план опрацювання навчальної теми

1. Опрацюйте теоретичний матеріал за планом:

 1. Основні складові частини спілкування.

 2. Форми і види спілкування.

 3. Умови ефективності розмови.

 4. Діалогічна та монологічна форми спілкування, їх різновиди.

 5. Створення умов для переходу діалогу в монолог.

 6. Вербальні, невербальні способи комунікації.

 7. Шляхи удосконалення культури мови – основи майстерності усного виступу.

2. Дайте письмові відповіді на питання для самостійного контролю знань:

 1. Назвати основні умови і складові ефективного спілкування.

 2. Які сторони спілкування відбиті у прислів’ях і приказках.

 3. Сформулюйте принципи ефективного слухання.

 4. Назвіть основні види ділового спілкування.

 5. Назвіть невербальні засоби спілкування.

 6. Які типи жестів ви знаєте і чим вони різняться?

3. Підготувати реферат на одну із запропонованих тем:

 1. Запам’ятайте одну з давніх сентенцій. Як ви розумієте це твердження?

Не дуже погана хиба, коли людина говорить, як книга. Та приємно читати книгу, що говорить, як людина. Висловіть свої міркування.

2. Підготуйте виступ “Характерні особливості спілкування”.

4. Виконайте практичні завдання:

 1. Складіть план підготовки тексту до виступу.

 2. З’ясуйте доцільність використання вербальних і невербальних засобів комунікації залежно від ідеї та завдань спілкування.

 3. Заслухайте й проаналізуйте виступи Ваших учнів щодо їхньої культури мовлення. Зробіть письмовий аналіз.

 4. Розіграйте з учнями рольові ситуації. Зверніть увагу на поведінку учасників, їх міміку, жести, інтонацію, дотримання етикетних норм. Зробіть письмовий аналіз.

 5. Назвіть, які формули мовного етикету ви використаєте, якщо вам доведеться звернутися до: а) особи у віці, щоб дізнатися, котра година; б) до міліціонера, щоб з’ясувати, як пройти на виставку; в) до секретаря в деканату, щоб взяти довідку; г) до товариша, щоб попросити у нього підручник на деякий час; д) до викладача, щоб попросити достроково скласти іспит.

 6. Дослідники виділили кілька типів співрозмовників. Охарактеризуйте кожний з них. За якими ознаками можна встановити певний тип?

1. Безглузда людина. 2. Позитивна людина. 3. Всезнайко. 4. Балакун.

5.Боягуз. 6. Неприступний 7. Незацікавлений. 8. “Велике цабе”.

7. Проаналізуйте статтю “Незалежна держава і державна мова”, вміщену в посібнику О.Пономаріва Культура мови: Мовностилістичні поради. – К.: Либідь, 1999. – С.201.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Антисуржик / За ред. О.Сербенської. – Львів: Світ, 1994.

 2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – 4-те вид., перер. і доп.. – К., 1997.

 3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990.

 4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.

 5. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М.: Высшая школа, 1988.

 6. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Тарлак З. Словник-довідник з культури української мови. – Львів, 1996.

 7. Ильяш М.И. Основы культуры речи. – Київ – Одеса, 1984.

 8. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 1977. – C.209-226.

 9. Карнеги Д. Как приобрести друзей и оказывать влияние на людей. – К.: Наукова думка, 1989.

 10. Корніяка О. Мистецтво ґречності. – К., 1995.

 11. Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови. – Львів, 1996.

 12. Маркичева Т.Б. и др. Мастерство публичного выступления. – М.: Знание, 1989.

 13. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994.

 14. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради. – К., 2001.

 15. Радевич-Винницьки Я. Етикет і культура спілкування. – Львів, 2001.

 16. Сербенська О.А. Культура усного мовлення. – К.: ЦНЛ, 2004.

 17. Струганець Л. Теоретичні основи культури мови. – Тернопіль, 1997.

 18. Томан Іржі Мистецтво говорити. – К., 1996.

 19. Чмут Г.К. Культура спілкування. – Хмельницький, 1996. – С.145.Тема. НОРМАТИВНІСТЬ І ВАРІАТИВНІСТЬ МОВЛЕННЄВИХ ОДИНИЦЬ
^

Після вивчення цього навчального елемента Ви будете знати:


 • визначення норми як лінгвістичної категорії;

 • ознаки норм літературної мови4

 • співвідношення норми і правила;

 • ознайомитеся з типологією мовних норм;

 • розкриєте шляхи порушення норм літературної мови

план опрацювання навчальної теми

1. Опрацюйте теоретичний матеріал за планом:

 1. Мовна норма як лінгвістична категорія. Основні критерії мовної норми, її суспільний характер.

 2. Ознаки норм літературної мови. Мова і варіантність.

 3. Співвідношення поняття “норма” і “правило”.

 4. Типологія мовних норм. Шляхи оволодіння нормами літературної мови.

 5. Причини порушення норм.

2. Дайте письмові відповіді на питання для самостійного контролю знань:

 1. Як ви розумієте поняття “унормованість літературної мови”?

 2. Подайте класифікацію норм літературної мови.

 3. Якими нормами регулюється усне літературне мовлення?

 4. Які норми властиві писемному літературному мовленню?

 5. Чому не можна порушувати літературну норму?

 6. Що ви знаєте про текст? Що таке тема і мікротема тексту?

 7. Яку роль відіграє заголовок у тексті?

 8. Чому в тексті виділяють абзаци?

 9. Що таке “дане”і “нове”?

 10. Які види зв’язку речень зустрічаються в тексті?

 11. Назвіть типи мовлення.

 12. Які особливості має кожен з типів мовлення?

3. Підготувати реферат на одну із запропонованих тем:

 1. 1. Підготуйте анотацію до підручника М.І.Пентилюк “Культура мови і стилістика”. – К.: Вежа, 1994.

4. Виконайте практичні завдання:

 1. Вправи за підручником М.І.Пентилюк “Культура мови і стилістика”. – К.: Вежа, 1994.:

Вправа 31, 33 - С. 16;

Вправа 42. – С.19;

Вправа 51 – С.28.

 1. Дайте визначення і наведіть приклади орфоепічних, лексичних, словотвірних, граматичних, орфографічних, пунктуаційних і стилістичних норм.

ЛІТЕРАТУРА

1. Антисуржик / За ред. О.Сербенської. – Львів: Світ, 1994.

 1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – 4-те вид., перер. і доп.. – К., 1997.

 2. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990.

 3. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.

 4. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М.: Высшая школа, 1988.

 5. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Тарлак З. Словник-довідник з культури української мови. – Львів, 1996.

 6. Ильяш М.И. Основы культуры речи. – Київ – Одеса, 1984.

 7. Карнеги Д. Как приобрести друзей и оказывать влияние на людей. – К.: Наукова думка, 1989.

 8. Коваль А.П. Культура української мови. – К.: Наукова думка, 1976.

 9. Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови. – Львів, 1996.

 10. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994.

 11. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. – К.: Наукова думка, 1976.

 12. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради. – К., 2001.

 13. Радевич-Винницьки Я. Етикет і культура спілкування. – Львів, 2001.

 14. Русанівський В.М., Єрмоленко С.Я. Життя слова. – К.: Вища школа, 1978. – С.3 – 17.

 15. Сербенська О.А. Культура усного мовлення. – К.: ЦНЛ, 2004.

 16. Струганець Л. Теоретичні основи культури мови. – Тернопіль, 1997.Тема. ПРАВИЛЬНІСТЬ МОВЛЕННЯ: ВИМОВА І НАГОЛОС
^

Після вивчення цього навчального елемента Ви будете знати:


 • Роль орфоепічних норм у формування культури мовлення особистості;

 • поглибите знання про орфоепію як науку, що досліджує правильну вимову звуків і звукосполучень;

 • розкриєте особливості української акцентології;

 • ознайомитеся з типовими орфоепічними помилками, що трапляються у мовленні.

план опрацювання навчальної теми

1. Опрацюйте теоретичний матеріал за планом:

 1. Орфоепічні норми як вияв фонетичних законів української мови, їх суспільне значення:

а) вимова голосних звуків;

б) вимова приголосних звуків;

в) вимова сполучень кількох приголосних;

г) особливості вимови слів іншомовного походження.

 1. Акцентологічна норма, її варіанти. Паралельний наголос.

 2. Поняття інтонації. Логічна й емоційна інтонація.

 3. Основні словники, довідники.

2. Дайте письмові відповіді на питання для самостійного контролю знань:

 1. Які питання вивчає фонетика і орфоепія?

 2. Розкрийте поняття “орфоепія”.

 3. Чому треба правильно вимовляти й наголошувати слова?

 4. Які основні закони вимови голосних і приголосних звуків?

 5. Яких правил необхідно дотримуватися при вимові голосних і приголосних звуків?

 6. Наведіть приклади порушень вимови голосних і приголосних звуків.

 7. Яку роботу необхідно проводити, щоб не порушувати орфоепічні норми?

 8. Які основні особливості наголосу в українській мові?

 9. Розкажіть про варіанти наголосу.

 10. Як впливає наголос на правильність мовлення?

 11. Від чого залежить милозвучність української мови?

3. Підготувати реферат на одну із запропонованих тем:

1. Роль орфоепічного словника у формуванні культури мовлення учня.

4. Виконайте практичні завдання:

 1. Дібрати вправи на закріплення орфоепічних норм української літературної мови:

а) читання тексту з дотриманням вимовних норм;

б) аналіз особливостей вимови наголошених і ненаголошених голосних звуків української мови;

в) орфоепічний аналіз слів з твердими, м’якими, дзвінкими і глухими приголосними та сполучення приголосних.

 1. Розглянути особливості вимови голосних і приголосних звуків учнів Вашого класу. Зробити письмовий аналіз.

 2. .Виконати вправи за підручником М.І.Пентилюк “Культура мови і стилістика”. – К.: Вежа, 1994.:

Вправа 83 – С. 36;

Вправа 91 - С. 38

 1. Проаналізувати розділи “Фонетика і вимова”, “Наголос” у посібнику О.Пономаріва Культура слова: Мовностилістичні поради. – К.: Либідь, 1999. – С. 16 – 32.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бабич Н.Д. Основи культури мови. – Львів: Світ, 1990. – С.174 – 179, 182 – 202.

 2. Буяльський Б.А. Поезія усного слова. – К.: Рад. школа, 1969. – С.31.

 3. Інтонація мовлення. –К.: Наукова думка, 1968. – С. № - 43.

 4. Винницький В.М. Наголос у сучасній українській мові. – К.: Рад. Школа, 1984. – С.3.

 5. Коваль А.П. Культура української мови. – К.: Наукова думка, 1976.

 6. Русанівський В.М., Єрмоленко С.Я. Життя слова. – К.: Вища школа, 1978. – С.18 – 31.

 7. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. – С.34.

 8. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. – К.: Наукова думка, 1976.

 9. Плющ Н.П. Інтонаційна виразність усного мовлення./Мова. Людина. Суспільство. – К.: Наукова думка, 1947. – С. 173 – 178.

 10. Погрібний М.І. Орфоепічний словник - К.: Рад. Школа, 1984.

 11. Українська літературна вимова і наголос: Словник-довідник. – К.: Наукова думка, 1973.

 12. Ферман М.Г. Дикция и орфоэпия. – М., 1964.Тема. ПРАВИЛЬНІСТЬ МОВЛЕННЯ: ГРАМАТИКА, ПРАВОПИС
^

Після вивчення цього навчального елемента Ви будете знати:


 • роль граматичних норм у формуванні культури мовлення особистості;

 • розкриєте багатство виражальних можливостей граматичних норм;

 • з’ясуєте особливості вживання словоформ різних частин мови;

 • з’ясувати найтиповіші порушеннями у побудові і вживанні синтаксичних одиниць.

план опрацювання навчальної теми

1. Опрацюйте теоретичний матеріал за планом:

 1. Сучасні тенденції словотворчих норм.

 2. Продуктивні, непродуктивні афікси.

 3. Словотворче калькування, його позитивне і негативне значення.

 4. Типові відхилення від норм словотворення.

 5. Норма і основна морфологічна категорія: рід, число, відмінок, ступені порівняння, особи.

 6. Порядок слів у реченні. Прямий і зворотний (інверсія) порядок слів.

 7. Побудова простих речень з різними його членами.

2. Дайте письмові відповіді на питання для самостійного контролю знань:

 1. Що таке граматична правильність мовлення?

 2. Якими правилами треба керуватися при визначення роду, числа іменників?

 3. Яку роль відіграють відмінкові форми іменників у побудові висловлювання?

 4. Які ви знаєте паралельні відмінкові форми іменників?

 5. Яких правил необхідно дотримуватися при поєднанні числівників з іменниками?

 6. Які помилки трапляються при відмінюванні числівників? Чим це зумовлене?

 7. Яких правил необхідно дотримуватися при творенні ступенів порівняння прикметників?

 8. З якою метою використовується прямий і зворотний порядок слів у реченні?

 9. Які найтиповіші помилки трапляються у побудові речень? Поясніть шляхи їх виправлення.

3. Підготувати реферат на одну із запропонованих тем:

1. Особливості педагогічного спілкування.

4. Виконайте практичні завдання:

 1. Доберіть вправи на закріплення словотворчих норм:

а) утворення іменників назв людей за трудовою діяльністю, соціальним статусом, національною приналежністю, родинними стосунками, місцем проживання;

б) утворення форм жіночого роду іменників – назв за професією;

в) утворення присвійних прикметників.

 1. Доберіть вправи на закріплення морфологічних норм:

а) правильне утворення відмінкових форм іменників, прикметників, уведення їх у речення, текст;

б) вправи на запобігання помилкам у визначенні роду, окремих іменників;

в) переклад тексту з російської мови, дотримуючись морфологічних норм;

г) вправи на правильне вживання у мовленні прикметників вищого і найвищого ступенів порівняння.

 1. Доберіть вправи на побудову простих речень, ускладнених однорідними, відокремленими членами речення, вставними словами, словосполученнями.

 2. Виконайте вправи за підручником М.І.Пентилюк “Культура мови і стилістика”. – К.: Вежа, 1994.:

Вправа 95 – С. 42;

Вправа 103 - С. 43

Вправа 107 – С. 43.

 1. Проаналізувати статтю “Граматичні й неграматичні думки про Україну” у посібнику О.Пономаріва Культура слова: Мовностилістичні поради. – К.: Либідь, 1999. – С. 221.

ЛІТЕРАТУРА

    1. Антисуржик / За загальною редакцією О.Сербенської. – Львів: Світ, 1994.

    2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К.: КМ Academia, 1994.

    3. Бабич Н.Д. Основи культури мови. – Львів: Світ, 1990. – С. 62 –71.

    4. Біляєв О.М. Культура мовлення вчителя-словесника // Дивослово. - №1, - 1995.

    5. Вихованець І.Р. У світі граматики. – К.: Рад. школа, 1990.

    6. Волох О.Т. та ін. СУЛМ. – К.: Вища школа, 1989. – С. 243-276, 283-320.

    7. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М.: Высшая школа, 1988. – С. 48 – 122.

    8. Горпинич В.О. та ін. Українська мова. Ч.ІІ. – К.: Вища школа, 1988.- С. 19-97; 112-208.

    9. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. – С. 192-195.

    10. Русанівський Т.М., Єрмоленко С.Я. Життя слова. – К.: Вища школа, 1978. – С. - -127

    11. Русанівський В.М. та ін. Українська мова. – К., 1979. – С. 154-201.

    12. Словник труднощів української мови. – К.: Рад. школа, 1989.

    13. Словотвір сучасної української літературної мови. – К.: Наукова думка, 1979. С. – 3 – 53; 228 – 402.

    14. Чак Є.Д. Складні випадки вживання слів. – К.: Рад. школа, 1984.

    15. Чемерисов М.Т. та ін. Українська мова. – К., 1987. С. – 15-17; 18-43.

    16. Яценко І.Т. Морфемний аналіз. Словник-довідник. – Т. 1 – 2. – К.: Вища школа, 1984.2 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ

Тема: КОМУНІКАТИВНІ ЯКОСТІ МОВЛЕННЯ


Тема. ТОЧНІСТЬ МОВЛЕННЯ. ЛОГІЧНІСТЬ МОВЛЕННЯ.
^

Після вивчення цього навчального елемента Ви будете знати:


 • роль комунікативних якостей мовлення у формуванні мовленнєвих умінь і навичок;

 • давати визначення поняттям “комунікативні якості мовлення”

 • охарактеризувати кожну з комунікативних якостей;

 • закладете основи практичного володіння цими якостями.

план опрацювання навчальної теми

1. Опрацюйте теоретичний матеріал за планом:

 1. Визначення поняття точності мови як однієї з головних комунікативних якостей мовлення.

 2. Предметна і понятійна точність, їх взаємозв’язок.

 3. Причини порушення точності. Шляхи досягнення точності мови.

 4. Логічність мови як ознака культури мови, її зв’язок з точністю.

 5. Предметна і понятійна логічність.

 6. Екстра- й інтралінгвістичні фактори досягнення логічності.

 7. Логічність на рівні висловлювання і на рівні зв’язного тексту.

 8. Основи формування логічності мови.

 9. Причини порушення логічності мови і шляхи їх усунення.

2. Дайте письмові відповіді на питання для самостійного контролю знань:

 1. Що таке логічність (точність) мовлення?

 2. Які є умови для створення точності (логічності) мовлення?

 3. Якими мовними засобами досягається точність мовлення?

 4. Як визначити точність багатозначного слова?

 5. Яку роль відіграють синоніми, омоніми, антоніми, пароніми у досягненні точності мовлення?

 6. Чому терміни, наукова лексика є особливими засобами точності?

 7. Що є спільного між точністю і логічністю мовлення?

 8. Чому логічність мовлення залежить від логіки мислення?

 9. Як можна оволодіти логікою викладу?

 10. Які найголовніші умови логічності?

 11. Що таке художня точність (логічність)?

3. Підготувати реферат на одну із запропонованих тем:

1. Типи культур.

2. Роль комунікативних якостей мовлення у професійному спілкуванні.

4. Виконайте практичні завдання:

 1. Доберіть вправи на редагування текстів з ненормативним уживанням слів.

 2. Проаналізуйте словником синонімів. З’ясуйте поняття синонімії й точності мовлення.

 3. З’ясуйте причини порушення смислової і стилістичної точності мови та специфіки роботи вчителя.

 4. Доберіть вправи на розмежування логічних і психологічних пауз: пауза пригадування, пауза напруження, пауза замовчування чи перерваного мовлення.

 5. Доберіть вправи з поясненням розділових знаків у реченнях як основи членування мови, головних показників постановки логічних пауз.

 6. Виконайте вправи за підручником М.І.Пентилюк “Культура мови і стилістика”. – К.: Вежа, 1994.:

Вправа 117, 118 – С. 49;

Вправа 131, 132 - С. 55

ЛІТЕРАТУРА

 1. Антисуржик / За ред. О.Сербенської. – Львів: Світ, 1994.

 2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – 4-те вид., перер. і доп.. – К., 1997.

 3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990.

 4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.

 5. Головащук С.І. Російсько-український словник сталих словосполучень. – К., 2001.

 6. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М.: Высшая школа, 1988.

 7. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Тарлак З. Словник-довідник з культури української мови. – Львів, 1996.

 8. Ильяш М.И. Основы культуры речи. – Київ – Одеса, 1984.

 9. Коваль А.П. Культура української мови. – К.: Наукова думка, 1964.

 10. Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови. – Львів, 1996.

 11. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994.

 12. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради. – К., 2001.

 13. Сербенська О.А. Культура усного мовлення. – К.: ЦНЛ, 2004.

 14. Струганець Л. Теоретичні основи культури мови. – Тернопіль, 1997.


Тема. ЧИСТОТА МОВЛЕННЯ

БАГАТСТВО І РІЗНОМАНІТНІСТЬ МОВЛЕННЯ
^

Після вивчення цього навчального елемента Ви будете знати:


 • Вимоги, що ставляться до багатства та різноманітності мовлення;

 • розкриєте шляхи збагачення й урізноманітнення мовлення;

 • з’ясуєте значення поняття чистоти мовлення;

 • розкриєте причини засмічення мовлення нелітературними елементами.

план опрацювання навчальної теми

1. Опрацюйте теоретичний матеріал за планом:

 1. Чистота мови, її зв’язок з правильністю.

 2. Виявлення чистоти мови в орфоепії, слововживанні, інтонації:

а) вживання просторічних слів, жаргонізмів;

б) функціонування діалектизмів у різних стилях мови;

в) уживання іншомовних слів;

г) канцеляризми, слова-паразити, мовні штампи.

 1. Причини порушення чистоти мови, шляхи їх усунення.

 2. Багатство мови та критерії його оцінки.

 3. Лексичне, семантичне, граматичне, інтонаційне багатство.

 4. Багатство мови і багатство мовлення.

2. Дайте письмові відповіді на питання для самостійного контролю знань:

 1. Що таке чистота мовлення?

 2. За якої умови діалектизми засмічують мову?

 3. Яку роль у мові відіграють просторічні слова, жаргонізми?

 4. Коли і чому треба уникати канцеляризмів та професіоналізмів?

 5. Яке мовлення називається суржиком?

 6. Коли русизми є помилкою?

3. Підготувати реферат на одну із запропонованих тем:

1.Роль культури мовлення у діловому спілкуванні.

4. Виконайте практичні завдання:

 1. Дібрати вправи на позначення чистоти мови в широкому розумінні (як суворого дотримання мовних і стилістичних норм літературної мови) та в більш вузькому значенні (пов’язаному зі стилістичними й етичними нормами словотворення).

 2. Провести аналіз мовних і мовленнєвих помилок, пов’язаних з уживанням просторічних слів, жаргонізмів у мовленні учнів Ваших класів.

 3. Дібрати вправи, спрямовані на з’ясування характеру різноманітності мовлення у тексті, мовних засобів творення різноманітності.

 4. Дібрати вправи на подолання помилок, зумовлених використанням канцеляризмів, слів-паразитів, мовних штампів.

 5. Виконати вправи за підручником М.І.Пентилюк “Культура мови і стилістика”. – К.: Вежа, 1994.

Вправа: 154 – С. 63;

Вправа 156 – С. 66;

Вправа 157 - С. 67

ЛІТЕРАТУРА

 1. Антисуржик / За ред. О.Сербенської. – Львів: Світ, 1994.

 2. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990.

 3. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.

 4. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М.: Высшая школа, 1988.

 5. Гринчишин Д., Капелюшний А., СербенськаО., Тарлак З. Словник-довідник з культури української мови. – Львів, 1996.

 6. Ильяш М.И. Основы культуры речи. – Київ – Одеса, 1984.

 7. Коваль А.П. Культура української мови. – К.: Наукова думка, 1964.

 8. Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови. – Львів, 1996.

 9. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994.

 10. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради. – К., 2001.

 11. Сербенська О.А. Культура усного мовлення. – К.: ЦНЛ, 2004.

 1. Струганець Л. Теоретичні основи культури мови. – Тернопіль, 1997.

 2. Томан Іржі Мистецтво говорити. – К., 1996.


Тема. ДОРЕЧНІСТЬ МОВЛЕННЯ
^

Після вивчення цього навчального елемента Ви будете знати:


 • роль доречності мовлення як неодмінної умови досягнення мети у процесі спілкування;

 • з’ясуєте зв’язок доречності з точністю, чистотою, виразністю;

 • вивчите види доречності: стильова, контекстуальна, ситуативна, засоби її створення.

план опрацювання навчальної теми

1. Опрацюйте теоретичний матеріал за планом:

 1. Доречність мовлення як один із засобів досягнення мети у процесі спілкування.

 2. Доречність мови, її зв’язок з точністю, чистотою, виразністю.

 3. Доречність стильова, контекстуальна, ситуативна, засоби її творення.

2. Дайте письмові відповіді на питання для самостійного контролю знань:

 1. Що таке доречність мовлення?

 2. Від чого залежить доречність мовлення?

 3. Якими засобами забезпечується доречність мовлення?

 4. Які умови доречності?

 5. У чому виражається контекстуальна доречність?

 6. Яку роль у доречному виборі мовних засобів відіграє ситуація мовлення?

 7. Як виявляється доречність у мовних стилях та індивідуальному мовленні?

3. Підготувати реферат на одну із запропонованих тем:

1. Доречність як ознака мовлення, що організує його точність.

2. Засоби досягнення доречності мовлення.

4. Виконайте практичні завдання:

 1. Дібрати вправи на побудову діалогів, монологів та доведення доречності обраної форми спілкування з обґрунтуванням добору лексико-морфологічних засобів і синтаксичних структур.

 2. Дібрати вправи на добір семантичних груп лексики, що є доречними в кожному функціональному стилі.

 3. Виконати вправи за підручником М.І.Пентилюк “Культура мови і стилістика”. – К.: Вежа, 1994.:

Вправи: 169, 170, 171 – С. 78

ЛІТЕРАТУРА

 1. Антисуржик / За ред. О.Сербенської. – Львів: Світ, 1994.

 2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – 4-те вид., перер. і доп.. – К., 1997.

 3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990.

 4. Бондар О. Екологія українського слова: аспекти і проблеми // Мовознавство. ІV Міжнародний конгрес україністів. – К., 2002. – С.158 – 163.

 5. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.

 6. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М.: Высшая школа, 1988.

 7. Головин Б.Н. Основы теории речевой культуры. – Горький, 1976.

 8. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Тарлак З. Словник-довідник з культури української мови. – Львів, 1996.

 9. Ильяш М.И. Основы культуры речи. – Київ – Одеса, 1984.

 10. Коваль А.П. Культура української мови. – К.: Наукова думка, 1964.

 11. Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови. – Львів, 1996.

 12. Кучеренко Є.М. Проблеми мовної культури і школа. // УМЛШ. - № 7. – 1989.

 13. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994.

 14. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради. – К., 2001.

 15. Сербенська О.А. Культура усного мовлення. – К.: ЦНЛ, 2004.

 16. Струганець Л. Теоретичні основи культури мови. – Тернопіль, 1997.

 17. Томан Іржі Мистецтво говорити. – К., 1996.


^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

 1. З’ясуйте поняття мова й мовлення.

 2. Як ви розумієте поняття “культура мовлення”?

 3. Яку мову можна назвати літературною?

 4. Які різновиди літературного мовлення ви знаєте?

 5. Назвіть особливості усного і писемного мовлення.

 6. Чим різняться монологічне і діалогічне мовлення?

 7. Як будується діалог?

 8. Що таке унормованість літературної мови?

 9. Якими нормами регулюється усне літературне мовлення?

 10. Які норми властиві писемному літературному мовленню?

 11. Чому не можна порушувати норми літературної мови?

 12. Що таке типи мовлення?

 13. Від чого залежить вибір типу мовлення?

 14. У чому полягає орфоепічна правильність мовлення?

 15. Від чого залежить милозвучність української мови?

 16. Що таке граматична правильність мовлення?

 17. Що таке точність мовлення?

 18. Які умови для створення точності мовлення?

 19. Яке роль відіграють синоніми, антоніми, пароніми для точного мовлення?

 20. Що таке логічність мовлення?

 21. Чому логічність мовлення залежить від логіки мислення?

 22. Які найголовніші умови логічності?

 23. Які є порушення логічності?

 24. Яке мовлення вважається багатим?

 25. У чому полягає різноманітність мовлення?

 26. За яких умов мовлення стає багатим і різноманітним?

 27. Що таке чистота мовлення?

 28. Яку роль відіграють діалектні, просторічні слова, жаргонізми?

 29. Що таке доречність мовлення?

 30. Які засоби мовлення забезпечують доречність?

 31. Що таке виразність мовлення?

 32. Чим відрізняється виразність від образності?

 33. Якими засобами досягається виразність мовлення?

 34. Що таке мовний етикет?

 35. Як мовний етикет впливає на культуру спілкування?

 36. Як відбивається мовний етикет у діалогічному мовленні?

 37. Які є різновиди діалогу?

 38. Чим діалог відрізняється від монологу?

 39. Що таке монологічне мовлення?


Література

 1. Антисуржик / За заг. ред. О.Сербенської. – Львів: Світ, 2003.

 2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К.: Academia, 1994.

 3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990.

 4. Біляєв О.М. Культура мовлення вчителя-словесника // Дивослово. – 1995. - № 1. – С.28.

 5. Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції: Мова та етика ділового спілкування: Навчальний посібник. – К.: АртЕк, 2000.

 6. Буяльський Б.А. Поезія усного слова. – К., 1969.

 7. Веденская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для вузов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.

 8. Вилсон Г., Макклафлин К. Язык жестов – путь к успеху. – СПб.: Изд-во “Питер”, 2000.

 9. Винницький В.М. Наголос у сучасній українській мові. – К., 1984.

 10. Вихованець І.Р. У світі граматики. – К., 1990.

 11. Во Вік – О’Басс Як набути популярності, або правдивий сучасний етикет. – Тернопіль: Тарнекс, 1992.

 12. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М.: Высшая школа, 1988.

 13. Головин Б.Н. Основы теории речевой культуры. – Горький, 1976.

 14. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации. – М.: ИНФРА-М, 1997.

 15. Диб’як Н. Дещо про формування сучасної української лексики // Дивослово. – 1996. - № 9. – С.25.

 16. Довідник-практикум з ділових паперів. – К.: Довіра, 1996.

 17. Євтушок О.М. Актуальні питання сучасної діалектної лексики // Дивослово. – 1996. - № 9. – С.35.

 18. Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності (стилістика та культура мови). – К.: Довіра, 1999.

 19. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич: Відродження, 1994.

 20. Ильяш М.И. Основы культуры речи. – Киев-Одесса, 1984.

 21. Інтонація мовлення. – К.: Наукова думка, 1997.

 22. Карнеги Д. Как приобрести друзей и оказывать влияние на людей. – К.: Наукова думка, 1999.

 23. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 1997.

 24. Коваль А.П. Культура української мови. – К.: Наукова думка, 1986.

 25. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К.: Либідь, 1992.

 26. Колтунова М.В. Язык и деловое общение6 Нормы, риторика, этикет. Учебное пособие для вузов. – М.: Экономическая литература, 2002.

 27. Кононенко І.В. Національно-мовна картина світу: зіставний аспект (на матеріалі української та російської мови) // Мовознавство. – 1996. - № 6. – С.39 – 43.

 28. Кочерган М. Словник російсько-українських міжмовних омонімів. – К.: Академія, 1997.

 29. Культура української мови. Довідник / За ред. В.М. Русанівського. – К.: Либідь, 1990.

 30. Куньч З. Риторичний словник / ред. Л.О. Пустовіт. – К.: Рідна мова, 1997.

 31. Кучеренко Є.М. Проблеми мовної культури // УМЛШ – 1989. - № 7.

 32. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: ВЦ “Академія”, 1997.

 33. Маркичева Т.Б. и др. Мастерство публичного выступления. – М.: Знание, 1989.

 34. Паламар Л.М., Кацавець І.М. Мова ділових паперів. – К.: Либідь, 2002.

 35. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994.

 36. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. – К.: Наукова думка, 1976.

 37. Пономарів О. Культура мови: Мовностилістичні поради: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1999.

 38. Русанівський В.М., Єрмоленко С.Я. Життя слова. – К.: Вища школа, 1978.

 39. Сербенська А. Антисуржик. – Львів: Світ, 1994. – C.5-23.

 40. Синиця І. Психологія усного мовлення. – К., 1974.

 41. Словник труднощів української мови. – К., 1989.

 42. Струганець Л. Культура мови. Словник термінів. – Тернопіль: Навчальна книга, 2000.

 43. Струганець Л. Теоретичні основи культури мови: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТДПІ, 1997.

 44. Сучасна українська мова / За ред. А.П. Грищенка. – К.: Вища школа, 1997.

 45. Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономаріва. – К.: Либідь, 1997.

 46. Ткаченко О.Б. Проблема мовної стійкості та її джерел // Мовознавство. – 1990. - № 4. – С.3. - 10.

 47. Томан Іржі Мистецтво говорити. – К., 2001.

 48. Станівський К. Робота автора над собою. – К., 1953.

 49. Томан І. Мистецтво говорити. – К.: Мистецтво, 1989.

 50. Учіться висловлюватися / За ред. Білоусенка П.І., Арешенкова Ю.О. та ін. – К., 1990.

 51. Честара Дж. Деловой этивет: Паблик рилейшенз для всех и для каждого / Пер. с англ. Л.Бесковой. – М.: Агентсво «ФАИР», 1999.

 52. Шевчук С. Українське ділове мовлення. – К.: Вища школа, 2002.

 53. Этикет. – М.: Рольф, 1999.


Контрольна робота

з курсу “Культура мови”

Варіант 1

 1. Яку мову називають літературною?

 2. Якими нормами регулюється усне літературне мовлення? Доведіть на прикладах.

 3. З’ясуйте усі можливі значення слів: відноситися, власник, випливати, добрий, питання.

 4. Дайте усі можливі відповіді на запитання “Котра година?”, якщо на годиннику: 7,15.

 5. Поставте наголос у поданих словах.

Адже, бажаний, ознака, близький, вимова, каталог, вітрище, в цілому, дихання, кропива, загадка, вивершений, болітце, сільськогосподарський.

 1. Розкрийте дужки, побудувавши словосполучення з поданими моделями.

^ Заввишки (з, як), завширшки (в, з), завбільшки (в, як), завтовшки (у, з), завглибшки (з).

 1. Перекладіть українською мовою.

Болеть грипом, ждать его, звинить товарища, плавание по морям, смеяться над собой, приблизится к городу, сильне ветра, плакать обо мне

 1. Відредагуйте речення.

Було рівно дев’ять годин ранку. Дитині треба більш швидше лічити око. Складання плану написання звіту про цю роботу доручити Левченку. Учні безмежно люблять і вірять своєму вчителю. Ще зовсім молодими юнаками вони пішли на заробітки. Як відомо, що народні традиції, звичаї мають велику роль для виховного процесу дітей.

 1. Напишіть твір-мініатюру на одну із запропонованих тем:

а) “Хто людей питає, той і розум має”

б) “По роботі пізнати майстра”

в) “Поспішиш – людей насмішиш”

г) “Спочатку зваж, а потім слово скаж”

д) “Слово не горобець …”

е) “Від красних слів язик не відсохне


Варіант 2

 1. Розкрийте поняття “культура мови”, “культура мовлення”. Чи можна вважати їх синонімами?

 2. Якими нормами регулюється писемне літературне мовлення? Доведіть на прикладах.
 1. З’ясуйте усі можливі значення слів: значення, з’явитися, голос, край, пара.

 2. Дайте усі можливі відповіді на запитання “Котра година?”, якщо на годиннику: 12,45.

 3. Поставте наголос у поданих словах.

Читання, одинадцять, дрова, другий, здійсненний, косий, помаленьку, сімдесят, чотирнадцять, шасі, навкоси, алфавіт, музика, мабуть.

 1. Розкрийте дужки, утворивши різні за значенням словосполучення.

^ Пішов (вода), приніс (вода), поїхати (Київ), плаває (річка), живе (село), залишитися (господарство), іти (ліс), зробити (брат).

 1. Перекладіть українською мовою.

Принимать решение, принимать участие, принимать к сведению, принимать меры, принимать предложение, принимать во внимание, принимать за основу, принимать на себя ответственность.

 1. Відредагуйте речення.

На слідуючій неділі буде продовження по телевізору цікавого серіалу. У даній брошурі ми розглядали питання, які стояли на порядку денному нашої науки. Праця різних працівників розрізняється за якістю. Я іду і, значить,зустрічаю товариша, значить, а він, значить, розповідає, що, значить, теж шукає мене.це дуже здібний і перспективний студент.

 1. Напишіть твір-мініатюру на одну із запропонованих тем:

а) “Хто людей питає, той і розум має”

б) “По роботі пізнати майстра”

в) “Поспішиш – людей насмішиш”

г) “Спочатку зваж, а потім слово скаж”

д) “Слово не горобець …”

е) “Від красних слів язик не відсохне”

Схожі:

Тема. Культура мови як наука І навчальна дисципліна iconРектор ­ С. В. Мельничук
Тема Культурологія як наука І навчальна дисципліна: предмет І завдання вивчення курсу
Тема. Культура мови як наука І навчальна дисципліна iconЛекція Методика навчання української мови читання як наука і навчальна дисципліна (2 год.)
Методологічні засади підготовки вчителя початкових класів до викладання української мови в початкових класах
Тема. Культура мови як наука І навчальна дисципліна iconЛекція 1 культура мовлення план Основні функції мови. Культура мови І культура мовлення фахівця. Специфіка мови професійного спрямування
Бабич Н. Д. Практична стилістика І культура української мови. – Львів: Світ, 2003. – 432с
Тема. Культура мови як наука І навчальна дисципліна iconІ. Пояснювальна записка
Вступ: ландшафтознавство як наука і навчальна дисципліна. Значення дисципліни у підготовці вчителя географії
Тема. Культура мови як наука І навчальна дисципліна iconНавчальна програма курсу з дисципліни “господарське право” для спеціальності 060101 «Правознавство»
Предмет господарського права, його сутність та зміст. Господарські правовідносини. Господарське право, як самостійна навчальна дисципліна,...
Тема. Культура мови як наука І навчальна дисципліна iconКратологія наука про владу як навчальна дисципліна
Однією з таких нових наук, яка тільки починає формуватися є кратологія (від грецьких слів kratos – влада, сила, панування, могутність...
Тема. Культура мови як наука І навчальна дисципліна iconБіоетика як навчальна дисципліна. Навчальна дисципліна (елективний, вибірковий курс): “Біоетика”
...
Тема. Культура мови як наука І навчальна дисципліна iconБіоетика як навчальна дисципліна. Навчальна дисципліна (елективний, вибірковий курс): “Біоетика”
...
Тема. Культура мови як наука І навчальна дисципліна iconБіоетика як навчальна дисципліна. Навчальна дисципліна (елективний, вибірковий курс): “Біоетика”
...
Тема. Культура мови як наука І навчальна дисципліна iconЕстетика як навчальна дисципліна. Навчальна дисципліна: “Естетика”
Лекцій – 14 годин, семінарських занять – 16 годин, самостійної роботи – 60 годин. Вивчається на 1 курсі впродовж одного семестру....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи