Затверджую ректор університету, Голова приймальної комісії професор О.Є. Ходосовцев “ ” 2012 р. Програма icon

Затверджую ректор університету, Голова приймальної комісії професор О.Є. Ходосовцев “ ” 2012 р. Програма
Скачати 71.74 Kb.
НазваЗатверджую ректор університету, Голова приймальної комісії професор О.Є. Ходосовцев “ ” 2012 р. Програма
Дата07.11.2012
Розмір71.74 Kb.
ТипПояснювальна записка

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор університету,

Голова приймальної комісії

______ професор О.Є. Ходосовцев

“____”_____________ 2012 р.


ПРОГРАМА


з навчальної дисципліни українська література


вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»


спеціальності 8.02030301 Українська мова і література*

факультет філології та журналістики


форма навчання денна, заочна


ПОГОДЖЕНО

Перший проректор університету,

Заступник голови приймальної комісії

___________ Н.А.Тюхтенко

“____”___________ 2012 р.


Херсон – 2012


Програма складена на основі діючих предметних програм:

  1. Історія української літератури X-XVIII ст. – К., 1992

  2. Історія української літератури XIX – поч. XXст. – К., 1993

  3. Історія української літератури XX ст. – К., 2002

  4. Теорія літератури. – К., 1998

  5. Окремі розділи інших програм (з усної народної творчості, дитячої літератури тощо).

  6. Пасічник Є.А. Програма з методики викладання української літератури. – К., 2000.

  7. Ситченко А., Пронкевич О. Програма з методики викладання зарубіжної літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах. – 2002. - №8. – С. 47-50.Укладачі:


Демченко А.В. – кандидат філологічних наук, доцент

Чухонцева Н.Д. - кандидат філологічних наук, доцент

Бондаренко Л.Г. - кандидат педагогічних наук, доцент


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Мета вступного іспиту з української літератури до Магістеріуму – з’ясувати, як вступник володіє конкретною літературознавчою проблемою в галузі теорії літератури, історії української літератури, а також компаративістики (порівняльного літературознавства), наскільки правильно вміє застосовувати набуті знання з фахових дисциплін на практиці.

Необхідною умовою для абітурієнтів магістерської програми з філології (іспит з української літератури) є:

 • володіння новими стандартами філологічної освіти на основі обізнаності з сучасними школами і напрямами літературознавства та критики, поширеними у світі дослідницькими й інтерпретаційними практиками;

 • розгляд історії української літератури в широкому європейському і світовому контексті;

 • переосмислення історії української літератури в цілому й нове прочитання окремих текстів.

Особливий акцент робиться на рівні науково-дослідницького складу мислення абітурієнта, здатності аналізувати художні явища в динамічній системі світової писемної культури, вмінні робити глибокі і самостійні висновки.

Форма проведення – письмова.

Час виконання – 60 хвилин.


^

Програма з української літератури

Українська література XІ - ХІX століття

 1. Усна народна творчість: жанри, теми, поетика творів.

 2. Розвиток давньої української літератури. Видатні представники. Розвиток жанрів, ідейно-тематичне звучання творів.

 1. Сентименталізм в українській літературі. Творчість Г.Квітки-Основ’яненка, І.Котляревського.

 2. Специфіка українського романтизму.

 3. Поетична творчість Т.Шевченка: проблематика, поетика, жанрово-стильова система.

 4. Прозова та драматична спадщина Т.Шевченка.

 5. Історична романтична проза. Роман П.Куліша "Чорна рада".

 6. Українська поезія першої половини XIX ст. Жанрово-стильові особливості, поетика, тематика. Основні осередки та постаті.

 7. Фольклорно-міфологічна та фольклорно-психологічна течія в літературі
  українського романтизму.

 8. Реалізм як художній метод в українській літературі. Теоретичне обгрунтування реалізму в другій половині XIX ст.

 9. Натуралізм як літературний напрям. Його прояви в українській літературі. Європейський натуралізм і проза І.Франка.

 10. Розвиток української прози другої половини XIX ст.

 11. Українська поезія другої половини XIX ст. Жанри і стилі, поетика, тематика.

 12. Особливості української драматургії другої половини XIX ст. Творчість
  І.Карпенка-Карого, М.Кропивницького, М.Старицького.

 13. Народницька модель в українській літературі другої половини XIX ст.
  (О.Кониський, Б.Грінченко).

 14. Проза Панаса Мирного. Жанрові особливості проблематика, основні конфлікти. Роль і місце романістики письменника з історії української літератури.

 15. Творчість І.Нечуя-Левицького.

 16. Світоглядно-художня еволюція у творчості М.Коцюбинського. Синтез
  реалістичної, неоромантичної та імпресіоністичної поетики.

 17. Теоретичні погляди І.Франка та його художня практика. Реалізм і модернізм у прозі І.Франка. Поезія І.Франка.
^

Українська література XX століття


 1. Теоретичні засади українського модернізму. Стильові течії та напрями
  українського модернізму.

 2. Особливості українського літературного імпресіонізму. Філософсько-естетична платформа, засади поетики.

 3. Символізм в українській літературі початку XX століття.

 4. Неоромантизм як художня система в українській літературі першої половини XX століття. Етапи, визначні представники.

 5. Феміністичний дискурс в українському модернізмі.

 6. Експресіонізм в українській літературі.

 7. Драматургія Лесі Українки в контексті європейської "нової драми".

 1. Неореалізм в українській літературі 1910-1930-х років. Творчість В.Винниченка, В.Підмогильного.

 1. Літературна дискусія 1925-1928-го року.

10.Український неокласицизм: естетичне спрямування та художня практика. Неокласики в ідейно-стильовому полі 1920-1930-х років.

11. Український літературний авангард XX століття. Авангардистські, футуристські угруповання у літературному процесі 20-х років ХХ ст.

 1. Поезія "празької школі". Філософсько-естетичні засади та особливості поетики. Творчість О.Ольжича, О.Те ліги, Є.Маланюка.

 2. Фольклорність і міфологізм у поезії першої половини ХХ ст. (В.Сосюра, Б.-І.Антонич та ін.)..

 3. Мистецький Український Рух: критичний і теоретичний дискурси. Проза та драматургія МУРу (Ю.Косач, І.Костецький, У.Самчук, І.Багряний). Модерністи і традиціоналісти.

 4. Екзистенціалістський дискурс в українській літературі XX століття: репрезентативні явища.

 5. Інтелектуалізм в українській літературі XX століття. Жанрово-стильова специфіка явища. Основні етапи, представники.

 6. Соціалістичний реалізм в українській літературі XX століття: ідеологія та естетика.

 7. Шістдесятництво та ідейно-стильове розмаїття літератури даного часу.

 8. Стильові тенденції української прози 1960-1970-их років. Проза Григора
  Тютюнника, П.Загребельного, Р.Іваничука та ін.

 9. Особливості поетики української химерної прози. Творчість В.Шевчука, В.Земляка, Є. Гуцала.

 10. Спільне та відмінне у філософсько-естетичних засадах Нью-Йоркської поетичної групи та "Київської школи".

 11. Поезія 80-90-х років XX століття: ідеологія, естетика, поетика. Творчість І.Римарука, В.Герасим'юка, І.Малковича.

 12. Поезія 90-х років XX ст. Інтертекстуальність, іронічність. С.Жадан, І.Андрусяк.

 13. Постмодерністські тенденції в українській прозі кінця ХХ ст.^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття / За ред. М.Зубрицької.- Львів, 1996.

 2. Грушевський М. Історія української літератури: У 6 т.– К., 1999.

 3. Дивоовид: Антологія української поезії ХХ століття / Упорядн. І.Лучук . – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007.

 4. Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1996.

 5. Жулинський М. Українська література: творці і твори. – К.: Либідь, 2011.

 6. Зборовська Н. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури. К., 2006.

 7. Історія української літератури: XIX ст..: У 3 кн. – К., 1995-1997.

 8. Історія української літератури: XX ст..: У 2 кн. – К., 1994-1998.

 9. Історія української літературної критики: Дожовтневий період. – К., 1988.

 10. Козлов А. Українська дожовтнева драматургія: Еволюція жанрів. – К.: Вища школа, 1991.

 11. Кузнєцов Ю. Імпресіонізм в українській прозі кінця XIX початку XX ст. – К.: Зодіак,1995.

 12. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. - Чернівці,
  2001.

 13. Літературознавча енциклопедія: У 2 т. / Авт.-укл. Ю.І. Ковалів. – К.: ВЦ «Академія», 2007.

 14. Наєнко М. Історія українського літературознавства і критики. – К.: ВЦ «Академія», 2010.

 15. Павличко С. Теорія літератури. - К. : Вид-во Соломії Павличко, 2002.

 16. Поліщук Я. Література як геокультурний проект: Монографія.- К., 2008.

 17. Полєк В. Історія української літератури X – XVIII ст.. – К., 1994.

 18. Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст.: У 4 кн. – К., 1994-1995.

 19. Хропко П. та ін. Історія української літератури: перші десятиріччя XIX ст. – К., 1992.

 20. Чижевський Д. Історія української літератури. – К., 1990.

 21. Шевчук Валерій. Дорога в тисячу років. – К., 1999.


Голова фахової

атестаційної комісії ______________ професор Олексенко В.П.

Схожі:

Затверджую ректор університету, Голова приймальної комісії професор О.Є. Ходосовцев “ ” 2012 р. Програма iconЗатверджую ректор університету, Голова приймальної комісії професор О.Є. Ходосовцев “ ” 2012 р. Програма
Оцінка "5" ( а )"відмінно" ставиться, якщо студент показав: повне знання розвитку літературного процесу в культурному контексті епохи...
Затверджую ректор університету, Голова приймальної комісії професор О.Є. Ходосовцев “ ” 2012 р. Програма iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету професор Т. М. Бойчук
Зміст програми з “клінічного медсестринства” для вступників до університету з спеціальності «медична сестра» окр – «магістр»
Затверджую ректор університету, Голова приймальної комісії професор О.Є. Ходосовцев “ ” 2012 р. Програма iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету професор Т. М. Бойчук
Буковинського державного медичного університету, які користуються особливими умовами прийому в 2014 році
Затверджую ректор університету, Голова приймальної комісії професор О.Є. Ходосовцев “ ” 2012 р. Програма iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету професор Т. М. Бойчук
Буковинського державного медичного університету, які користуються особливими умовами прийому в 2014 році
Затверджую ректор університету, Голова приймальної комісії професор О.Є. Ходосовцев “ ” 2012 р. Програма iconЗатверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов 2012 р програма
Програма схвалена (протокол № від 2012р.) на засіданні кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Затверджую ректор університету, Голова приймальної комісії професор О.Є. Ходосовцев “ ” 2012 р. Програма iconЗатверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов 2012 р програма
Програма схвалена (протокол № від 2012р.) на засіданні кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Затверджую ректор університету, Голова приймальної комісії професор О.Є. Ходосовцев “ ” 2012 р. Програма iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету професор Т. М. Бойчук
Вступні випробування з української мови та літератури до Буковинського державного медичного університету для абітурієнтів проводяться...
Затверджую ректор університету, Голова приймальної комісії професор О.Є. Ходосовцев “ ” 2012 р. Програма iconЗатверджую голова приймальної комісії Ректор М.І. Звєряков “ ” 2014р. Програма

Затверджую ректор університету, Голова приймальної комісії професор О.Є. Ходосовцев “ ” 2012 р. Програма iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. " " 2013 р. Програма фахового випробування
Укладачі: А. О. Сяський, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та прикладної математики
Затверджую ректор університету, Голова приймальної комісії професор О.Є. Ходосовцев “ ” 2012 р. Програма iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. " " 2013 р. Програма фахового випробування
Укладачі: А. О. Сяський, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та прикладної математики
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи