Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів icon

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів
Скачати 50.05 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів
Дата07.11.2012
Розмір50.05 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

«ЮРИДИЧНА логіка»

(Провідний викладач – к.ф.н., доцент Гришанов І.В.)

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів

Формою самостійної роботи студентів є написання конспектів та рефератів, консультацій зі вказаних тем.

Реферат – це короткий виклад змісту проблемної або навчальної теми.

Основні вимоги до реферату:

 • повнота і об’єктивність інформації про досліджувані явища;

 • відображення основних компонентів змісту;

 • доступність сприйняття тексту як за змістом, так і за логікою визначення основних

  проблем;

 • доступність мови викладення;

 • власна точка зору на вивчення проблеми.

Структура реферату:

Перша сторінка (оформлення див. у зразку ВНЗ); зміст (вступ, 1, 2, 3 … питання, висновки, літературні джерела (10-15), додатки (рисунки, схеми, таблиці, графіки).

^ Технологічні етапи організації та методики підготовки роботи:

Визначення теми та змісту, аналіз отриманої інформації (ґрунтовне, всебічне та глибоке вивчення фактів, положень і висновків із проблеми, теоретична та аналітична обробка дослідження)та оформлення роботи (загальні вимоги).

Індивідуально-консультативна робота:

Консультація призначена для уточнення, доповнення, вдосконалення знань студентів в теоретичних і практичних аспектах навчальної дисципліни.

Практичні поради:

 • чітко усвідомити тему консультації;

 • скласти перелік проблем, які потребують додаткового пояснення;

 • бути активними під час консультації;

 • вміти ставити питання і робити відмітки в конспекті оглядової лекції;

 • самостійно доповнювати необхідні для якісної контрольної роботи літературні джерела.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І: «Предмет та значення логіки. Історія логіки.

Логічна характеристика форм мислення: поняття як форма мислення, прості судження.

Умовивід як форма мислення, типи дедуктивних умовиводів»


Самостійна робота 1. – 2 год.

Тема 1. Предмет та значення логіки. Основні етапи становлення науки логіки.

Тема 2. Поняття як форма мислення.

Структура понять: обсяг і зміст. Відношення між поняттями.


Самостійна робота 2. – 2 год.

Тема 3. Судження як форма мислення.

Поєднана класифікація суджень за кількістю і якістю.

Модальні судження.


Самостійна робота 3. – 2 год.

Тема 4. Умовивід як форма мислення.

Опосередковані дедуктивні умовиводи (простий категоричний силогізм). Складні, скорочені і складноскорочені силогізми (ентимема, полісилогізм, соріт, епіхейрема).


Самостійна робота 4. – 4 год.

Тема 5-1. Умовивід як форма мислення.

Використання штучної мови – мови логіки висловлювань (МЛВ) для аналізу дедуктивних умовиводів зі складних суджень.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ: «Умовиводи індуктивні та з аналогії. Основні закони логіки.

Аргументація. Логічний аналіз модальних висловлювань. Логічний аналіз знання та діяльності»


Самостійна робота 5. – 4 год.

Тема 5-2. Умовивід як форма мислення.

Використання сучасної символічної логіки (мови логіки висловлювань та предикатів (МЛП)) для аналізу дедуктивних умовиводів.


Самостійна робота 6. – 4 год.

Тема 6. Основні закони логіки.

Закони логіки як внутрішній, необхідний, суттєвий зв’язок між думками людини та їх вираження у природній та штучній мовах (МЛВ, МЛП).


Самостійна робота 7. – 2 год.

Тема 7. Умовивід як форма мислення.

Види індуктивних умовиводів. Схема міркування для неповної індукції. Роль індуктивних умовиводів в логіці розвитку природничих наук.

Види аналогій.

Логічний аналіз модальних суджень.


Самостійна робота 8. – 2 год.

Тема 10. Види аргументації.

Доведення і спростування. Правила та помилки при доведенні та спростуванні.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Аналитическая философия: Избранные тексты. – М., 1993.

 2. Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посіб. для економістів. – К., 2000.

 3. Бандурка О. М., Тягло О. В. Курс логіки: Підручник. – К., 2002.

 4. Бартон В. И. Логика. – Минск, 2001.

 5. Берков В. Ф. и др. Логика: Учеб. пособие. – М., 1997.

 6. Бирюков Б. В. Теория смысла Готлоба Фреге // Применение логики в науке и технике. – М., 1960.

 7. Бочаров В. Л., Маркин В. И. Основы логики: Учебник. – М., 1997.

 8. Брюшинкин В. Н. Практический курс логики для гуманитариев. – М., 1996.

 9. Вітгенштейн Л. Tractatus Logico-philosophicus. Філософські дослідження. – К., 1995.

 10. Гетманова А. Д. Учебник по логике. – 3-е изд. – М., 1997.

 11. Гладунський В.Н. Логіка. – Львів,2002. – 359 с.

 12. Гришанов И.В. Логика. – Херсон: Айлант, 2005. – 220 с.

 13. Демидов И. В. Логика: Учеб. пособие для юрид. вузов. – М., 2000.

 14. Жеребкін В. Є. Логіка: Підруч. для юрид. ф-тів і вузів. – 3-тє вид. – К., 2001.

 15. Жоль К. К. Вступ до сучасної логіки. – К., 2002.

 16. Жоль К. К. Методы научного познания и логика для юристов. – К., 2001.

 17. Иванов Е. А. Логика. – М., 1996.

 18. Ивин А. А. Искусство правильно мыслить. – М., 1990.

 19. Ивлев Ю. В. Курс лекций по логике. – М.: Высшая школа, 1988. – 159 с.

 20. Ишмуратов А. Т. Логический анализ практических рассуждений. – К., 1987.

 21. Івін О. А. Логіка. – К., 1996.

 22. Ішмуратов А. Т. Вступ до філософської логіки. – К., 1997.

 23. Карнап Р. Значение и необходимость. – М., 1959.

 24. Клини С. Математическая логика. – М.,1973.

 25. Кириллов В. И., Старченко А. А. Логика. – М.: Высшая школа, 1987. – 272 с.

 26. Конверський А. Є. Логіка (традиційна та сучасна): Підручник. – К., 2004.

 27. Лукасевич Я. Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики. – М., 1959.

 28. Маковельский А.О. История логики. – М., 1967.

 29. Моррис Ч.У. Основания теории знаков /Пер. с англ. В. П. Мура// Семиотика. – М., 1983. – С.37–89.

 30. Переверзев В. Н. Логистика: Справочная книга по логике. – М., 1995.

 31. Попович М. В. Философские вопросы семантики. – К., 1975.

 32. Почепцов Г. А. Русская семиотика: идеи, методы, персоналии, история. – М., 2001.

 33. Рассел Б. Исследования значения и истины. – М., 1999.

 34. Светлов В.А. Практическая логика. – С.-Петербург: Изд-во РХГИ, 1995. – 472 с.

 35. Свинцов В.И. Логика. – М.: Высшая школа, 1987. – 288 с.

 36. Тарский А. Истина и доказательство // Вопр. философии. – 1972. – № 8.– С. 136–145.

 37. Тарский А. Понятие истины в языках дедуктивных наук // Философия и логика Львовско-

Варшавской школы. – М., 1999. – С. 19–155.

 1. Уёмов А.И. Основы практической логики с задачами и упражнениями. – Одесса: ОГУ, 1997. – 388 с.

 2. Упражнения по логике. – М.: Высшая школа, 1990. – 160 с.

 3. Фреге Г. Логические исследования. – Томск, 1997.

 4. Фреге Г. Смысл и денотат // Семиотика и информатика. – М., 1997. –Вып. 35. – С. 351–379.

 5. Хоменко І. В., Алексюк І. А. Основи логіки. – К., 1996.

 6. Хоменко І.В. Логіка – юристам: Підручник. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 392 с.

 7. Хоменко І.В. Логіка – в задачах: Підручник. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 284 с.

 8. Горский Д. П., Ивин А. А., Никифоров А. Л. Краткий словарь по логике. – М., 1991.

 9. Ивин А. А., Никифоров А. Л. Словарь по логике. – М., 1998.

 10. Кондаков М.И. Логический словарь. – М., 1971.

 11. Логический словарь ДЕФОРТ /Под ред. А.А.Ивина, В.В. Переверзева, В.В.Петрова. – М.: Мысль, 1994. – 268 с.

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „Кредитна система” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу "Радіоелектроніка" (для студентів 2 курсу денної та заочної...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи та практичних занять З
Методичні рекомендації до самостійної роботи та практичним заняттям з логіки (для студентів усіх курсів усіх напрямів підготовки...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів екстернатної форми навчання
...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів iconАнглійська мова методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напряму підготовки «корекційна освіта»
Самостійна робота студентів – це вид навчальної діяльності студентів, який передбачає їх самостійне навчання в позаурочний час. У...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів iconА. П. Косяк, О. М. Кондрашов, В. Ф. Петрова методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Організація обліку» (для студентів І слухачів 5 курсу факультету...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до семінарських занять > Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів
Робоча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Вікова Основи здорового способу життя»
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Вікова Основи здорового способу життя» для студентів I курсу заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи