Юркова тетяна федорівна удк 37. 013: 504. 062 icon

Юркова тетяна федорівна удк 37. 013: 504. 062
Скачати 399.77 Kb.
НазваЮркова тетяна федорівна удк 37. 013: 504. 062
Сторінка1/4
Дата08.11.2012
Розмір399.77 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3   4
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЮРКОВА ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА
УДК 37.013:504.062
ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ

ДО ПРИРОДИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ


13.00.07 – теорія і методика виховання


АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Херсон – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Херсонському державному університеті Міністерства освіти і науки України.


^

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент

Нусінова Жанна Наумівна,

Херсонський державний університет,

професор кафедри педагогіки та психології.
^ Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор

Пустовіт Григорій Петрович,

Академія педагогічних наук України,

Відділення теорії та історії педагогіки,

учений секретар;


кандидат педагогічних наук, доцент

^ Кошолап Олександр Федорович,

Вінницький державний педагогічний

університет імені Михайла Коцюбинського,

доцент кафедри педагогіки.


Захист відбудеться “___” квітня 2008 р. о _____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.053.01 в Херсонському державному університеті: 73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, зал засідань (ауд.№256).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного університету (73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27).


Автореферат розісланий “___” березня 2008 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради М.В.Бухтій
^
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність дослідження. В умовах державотворення і реалізації в Україні нової парадигми освіти і виховання аксіологічний підхід до розв’язання основних педагогічних проблем розглядається в педагогічній науці і практиці як один із найбільш пріоритетних. Нові орієнтири та завдання формування особистості, здатної дотримуватися принципів гуманності у взаємодії з навколишнім середовищем, спроможної вивести людство зі стану глибокої екологічної кризи, актуалізують проблему ціннісного ставлення людини до природи.

Необхідність ціннісного підходу до навчально-виховного процесу знайшла своє відображення в основних положеннях Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти України ХХІ століття, Концепції екологічної освіти в Україні, Державної національної програми “Діти України”. Зокрема, у Концепції екологічної освіти в Україні зазначається, що настав час виховувати підростаюче покоління не в згубній традиції якомога більше брати в природи, а в іншому, притаманному українському народові, гармонійному співіснуванні з природою, раціональному використанні та відтворенні її багатства, у психологічній готовності оберігати природу як “цінність” всюди й завжди.

Йдеться не лише про необхідність розширення кола екологічних знань учнів, а головним чином про те, що серед імперативів екологічної поведінки щодо природи має превалювати аксіологічна визначеність, оскільки в основі ставлення особистості до навколишнього світу мають лежати її цінності, способи взаємозв’язку свідомості й буття. Відтак, ціннісне ставлення індивіда до природи – важливий компонент екологічної культури особистості.

Ідея формування в особистості ціннісного ставлення до природи має давнє історичне коріння. Вагомий внесок у розвиток її загальних положень зробили А.Дістервег, Я.Коменський, А.Макаренко, Й.Песталоцці, С.Русова, Ж.-Ж.Руссо, Г.Сковорода, В.Сухомлинський, К.Ушинський та ін. Стверджуючи необхідність досягнення гармонії, вони пророче попереджали про небезпеку, що несе в собі нехтування законами природи.

В екологічному полі педагогіки проблема формування в школярів ціннісного ставлення до природи розглядається в різних ракурсах, за допомогою усталених і нових чинників виховного впливу. Філософські та соціально-культурологічні аспекти проблеми взаємодії людини з природою знайшли відображення в наукових доробках В.Вернадського, Ф.Вольвача, Е.Гірусова, С.Глазачева, М.Дробнохода, М.Кисельова, В.Крисаченка, Г.Філіпчука та ін.

Психолого-педагогічні підходи до формування взаємин із природним середовищем були предметом наукових досліджень А.Ананьєва, І.Беха, Л.Божович, Л.Виготського, С.Дерябо, О.Запорожця, О.Киричука, О.Леонтьєва, В.М’ясищева, С.Рубінштейна, А.Сидельковського, І.Суравегіної, В.Ясвіна та ін.

Історичні аспекти взаємин людини з природою подано в працях І.Костицької, О.Кошолапа, В.Скутіної та ін. Акцентували увагу на взаємозв’язку естетичного, морального та екологічного виховання в різних типах навчальних закладів В.Вербицький, М.Левчук, Л.Лук’янова, Л.Немець, О.Ожогов, Л.Печко, Г.Пустовіт, М.Сметанський, Г.Тарасенко та ін.

Актуальними в контексті проблеми нашого дослідження є праці, що розкривають проблеми формування в школярів ціннісного ставлення до природи відповідно до вікових груп: дошкільників (Л.Іщенко, Г.Марочко, В.Маршицька, З.Плохій), учнів молодшого шкільного віку (Г.Волошина, Л.Різник, Л.Шаповал), підліткового віку (О.Король, О.Лабенко, О.Лазебна, Р.Науменко, О.Пруцакова, Н.Пустовіт), старшокласників (О.Колонькова, С.Лебідь, Н.Левчук).

Такий підхід є закономірним, адже на кожному з етапів вікового розвитку підростаюча людина відзначається своєю специфікою сприйняття й оцінки природних об’єктів і явищ (В.Зотов, Г.Пустовіт, С.Шмалєй та ін.).

Аналіз цих праць дає підстави стверджувати, що особливою складністю і суперечливістю відзначається процес формування ціннісного ставлення до природи учнів підліткового віку. Це пояснюється тим, що порівняно з учнями попередніх вікових категорій у підлітків розширюються ціннісні уявлення про довкілля, своє місце в ньому, розвиваються й диференціюються екологічні інтереси, система уподобань стосовно тих чи тих його об’єктів та норм поведінки в його межах. Натомість слід також ураховувати, що значна частина підлітків, і насамперед, старших підлітків, переважно відзначається неадекватними реакціями, дезактивними вчинками, некоординованими нормами поведінки.

Водночас результати ознайомлення з шкільною практикою формування в підлітків ціннісного ставлення до природи засвідчують недостатній рівень обізнаності вчителів із теоретичними висновками та практичними рекомендаціями щодо формування в учнів підліткового віку ціннісного ставлення до природи. Це призводить до того, що розвиток відповідних якостей підлітків здійснюється епізодично і стихійно. Свідченням цього є об’єктивно існуючі протиріччя: між потребами суспільства в формуванні особистості, орієнтованої на розвиток ціннісного ставлення до природи та відсутністю достатньої кількості апробованих методик його формування; між потребами людини в ціннісній взаємодії з природою та складністю сучасної екологічної ситуації, пов’язаної з оцінкою і переоцінкою природних вартостей; між потенційними можливостями підлітків у вихованні ціннісного ставлення до природи та станом шкільної практики.

Актуальність зазначеної нами проблеми, об’єктивна потреба в постійному розвитку та оновленні шляхів формування в підлітків ціннісного ставлення до природи зумовили вибір теми дослідження “Формування у підлітків ціннісного ставлення до природи в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи”.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт Херсонського державного університету в рамках держбюджетного фундаментального дослідження “Підготовка вчителя в системі неперервної педагогічної освіти” (номер державної реєстрації 0106U000875). Тема дисертації затверджена вченою радою Херсонського державного університету (протокол №3 від 03 лютого 2003 р.) та узгоджена рішенням бюро Ради з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол №5 від 27 травня 2003 р.).

^ Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити педагогічні умови формування в підлітків ціннісного ставлення до природи в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.

^ Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що ефективність виховання в підлітків ціннісного ставлення до природи підвищиться за дотримання таких основних умов: а) забезпечення загальної спрямованості навчально-виховного процесу школи на розв’язання завдань формування в підлітків ціннісного ставлення до природи; б) інтеграційного підходу до усвідомлення особистістю природних цінностей у процесі викладання природничих і гуманітарних дисциплін та класної й позакласної виховної роботи з учнями підліткового віку; в) пріоритетності вибору форм і методів здійснення педагогічного процесу, які відзначаються значним емоційно-мотиваційним потенціалом впливу на особистість; г) формування в підлітків особистісних екологічно доцільних стратегій поведінки і взаємодії з природою .

Відповідно до мети й гіпотези дослідження в ньому розв’язувалися такі завдання:

  1. Проаналізувати стан розробки теоретичних засад проблеми дослідження в її історичному і сучасному ракурсах.

  2. Охарактеризувати сутність, структуру, параметри виміру феномену “ціннісне ставлення до природи”.

  3. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність педагогічних умов організаційно-педагогічної моделі формування в підлітків ціннісного ставлення до природи й методику її реалізації в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.

  4. Визначити сутнісні характеристики критеріїв, рівнів, показників і типів ціннісного ставлення підлітків до природи в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.

^ Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес загальноосвітньої школи.

Предмет дослідження – педагогічні умови формування в підлітків ціннісного ставлення до природи в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.

Для досягнення поставленої мети, розв’язання завдань дослідження та перевірки гіпотези використано такі взаємопов’язані методи дослідження:

  • теоретичні (порівняльний аналіз філософської, психологічної, педагогічної та методичної літератури, нормативної документації, що дало змогу узагальнити й систематизувати наукові матеріали з проблеми дослідження; контент-аналіз для виявлення тенденцій розвитку основних ідей досліджуваної проблеми, моделювання виховних ситуацій для залучення підлітків до творчих форм екологічних дій);

  • емпіричні (наукове спостереження за навчально-виховним процесом, анкетування і тестування, педагогічні бесіди, що сприяли вивченню стану проблеми в практиці роботи загальноосвітньої школи);

  • експериментальні (інформаційно-пошуковий, констатувальний, формувальний експерименти дали змогу перевірити припущення, продеклароване в гіпотезі, провести кількісний та якісний аналіз, статистичну обробку результатів дослідження).

^ Методологічну основу дослідження складають загальнофілософські положення про цілісність природи, діалектику єдності людини і природи, їх постійну взаємозалежність; про особистісно орієнтований підхід у вихованні дітей та молоді; необхідність досягнення гармонізації та гуманізації ставлення суспільства до природи; загальнофілософські ідеї розуміння людини як абсолютної цінності й самоцілі суспільного прогресу. Дослідження ґрунтується на концептуальних положеннях психолого-педагогічної теорії особистісно орієнтованого виховання і теорії екологічної освіти й виховання.

Науково-дослідницька робота проводилася в три етапи з 2002 по 2007 рр.

^ На першому етапі (2002-2003 рр.) здійснено теоретичне і практичне осмислення проблеми, вивчено стан її розробки у філософській, психологічній, педагогічній літературі, сформульовано вихідні положення дослідження. Теоретичний аналіз літератури поєднувався з практичним вивченням стану розвитку формування в підлітків ціннісного ставлення до природи.

^ На другому етапі (2003-2005 рр.) теоретично обґрунтовано основні умови реалізації мети дослідження, проведено констатувальний експеримент, виявлено критерії рівня розвитку в підлітків ціннісного ставлення до природи.

^ На третьому етапі (2005-2007 рр.) проведено дослідно-експериментальну роботу з питань формування в підлітків ціннісного ставлення до природи, перевірку гіпотези дослідження, аналіз і узагальнення результатів дослідно-експериментальної роботи.

^ Експериментальною базою дослідження було обрано ЗОШ І-ІІІ ступенів: №14 м.Луганська, №4 м.Саки Автономної Республіки Крим, №4, №42 м.Херсона, №2 смт.Горностаївка та с.Каїри Горностаївського району Херсонської області.
  1   2   3   4

Схожі:

Юркова тетяна федорівна удк 37. 013: 504. 062 iconУдк 378. 147: 37. 013. 42 І. І. Доброскок
Управління навчальним процесом майбутніх соціальних педагогів засобом проектних технологій
Юркова тетяна федорівна удк 37. 013: 504. 062 iconДонецький національний медичний унiверситет
М. горького 83003, Україна, м. Донецьк, пр. Ілліча, 16 Тел.: (062) 385-95-00, (062) 295-55-19
Юркова тетяна федорівна удк 37. 013: 504. 062 iconДонецький національний медичний унiверситет
М. горького 83003, Україна, м. Донецьк, пр. Ілліча, 16 Тел.: (062) 385-95-00, (062) 295-55-19
Юркова тетяна федорівна удк 37. 013: 504. 062 iconPolski Wydział Techniczny Польський Технічний Факультет – pwt
Артема, 58 м. Донецьк, Україна тел. +38 (062) 301 09 47, тел/факс: +38(062) 304-12-78
Юркова тетяна федорівна удк 37. 013: 504. 062 iconPolski Wydział Techniczny Польський Технічний Факультет – pwt
Артема, 58 м. Донецьк, Україна тел. +38 (062) 301 09 47, тел/факс: +38(062) 304-12-78
Юркова тетяна федорівна удк 37. 013: 504. 062 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Донецьк, вул. Челюскінців, 163 а Тел.: (062) 3384296, 3041297, факс: (062) 3384296, 3377108
Юркова тетяна федорівна удк 37. 013: 504. 062 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Донецьк, вул. Челюскінців, 163 а Тел.: (062) 3384296, 3041297, факс: (062) 3384296, 3377108
Юркова тетяна федорівна удк 37. 013: 504. 062 iconПротокол розкриття цінових пропозицій Замовник: Найменування
...
Юркова тетяна федорівна удк 37. 013: 504. 062 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України донецький державний університет управління
Донецьк, вул. Челюскінців, 163 а Тел.: (062) 3384296, 3041297, факс: (062) 3384296, 3377108
Юркова тетяна федорівна удк 37. 013: 504. 062 iconAcadema 2000 удк 37. 013. 42(075. 8) Ббк 60. 56 С 41 Федеральная целевая программа книгоиздания России
Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших педагогических учебных заведений
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи