Розпорядження №70 від 08. 12. 11р. Про уніфікацію підходів до оформлення навчальних програм нормативних І вибіркових дисциплін хду icon

Розпорядження №70 від 08. 12. 11р. Про уніфікацію підходів до оформлення навчальних програм нормативних І вибіркових дисциплін хду
Скачати 44.36 Kb.
НазваРозпорядження №70 від 08. 12. 11р. Про уніфікацію підходів до оформлення навчальних програм нормативних І вибіркових дисциплін хду
Дата08.11.2012
Розмір44.36 Kb.
ТипРозпорядження

Розпорядження №70 від 08.12.11р.


Про уніфікацію підходів до

оформлення навчальних

програм нормативних і

вибіркових дисциплін ХДУ


З метою уніфікації підходів до оформлення навчальних програм нормативних і вибіркових дисциплін ХДУ, які не забезпечені типовими навчальними програмами та надання методичної консультативної допомоги викладачам кафедр у створенні зазначених програм

ВИДАЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:

Ввести в дію у 2011-2012нр. “Методичні поради щодо структури, оформлення і затвердження навчальних програм нормативних і вибіркових дисциплін, які не забезпечені типовими навчальними програмами”:

  1. Навчальні програми, робочі навчальні програми разом з навчальними планами є основними документами, якими керуються факультети та кафедри вищих закладів освіти в організації навчального процесу.

  2. Навчальна програма − це нормативний документ, який визначає місце і значення навчальної дисципліни в реалізації освітньо-професійної програми підготовки, її зміст, послідовність і організаційні форми вивчення навчальної дисципліни, вимоги до знань і вмінь студентів.

Навчальні програми нормативних дисциплін входять до комплексу документів державного стандарту освіти, розробляються і затверджуються як його складові.

Навчальні програми вибіркових дисциплін розробляються і затверджуються вищим навчальним закладом освіти [1, 2].

3. Структура навчальної програми дисципліни:

− титульний аркуш (додаток А);

− зворотна сторінка титульного аркуша (додаток Б);

− пояснювальна записка, в якій характеризується доцільність вивчення даної дисципліни для студентів певного напряму підготовки, її місце в структурі навчального плану; мета і завдання даної дисципліни; знання, вміння і навички, що набуває студент під час вивчення дисципліни; міждисциплінарні зв’язки (що допомагають встановити місце даної дисципліни у професійній підготовці фахівця);

− зміст дисципліни (розкривається загальний зміст кожної теми);

− література (складається по всьому курсу в алфавітному порядку, має розділи “Основна література”, “Додаткова література”, “WEB-ресурси”).

  1. Порядок затвердження навчальних програм нормативних і вибіркових дисциплін, які не забезпечені типовими навчальними програмами:

І етап − автор або колектив авторів навчальної програми повинні отримати на програму рецензію від двох зовнішніх рецензентів;

ІІ етап − навчальна програма отримує наступні грифи:

1. Розглянута на засіданні кафедри;

2. Схвалена НМР факультету ;

3. Затверджена на засіданні вченої ради факультету.

ІІІ етап − автор або авторський колектив подає навчальну програму разом з рецензіями в Експертну групу при НМР ХДУ, яка “Рекомендує” або “Не рекомендує” для погодження на НМР ХДУ;

IV етап − на засіданні Вченої ради ХДУ затверджуються навчальні програми дисциплін терміном на 5 років тільки після рекомендації НМР ХДУ. По закінченню зазначеного терміну навчальні програми перезатверджуються.

Перші два етапи відбуваються на факультеті, третій етап − у відділі методичної роботи і практик, четвертий етап – на засіданні Вченої ради ХДУ.

  1. Робоча навчальна програма є нормативним документом вищого закладу освіти і розробляється для кожної навчальної дисципліни на основі навчальної програми дисципліни відповідно до навчального плану [1, 2].

Робочі навчальні програми нормативних і вибіркових начальних дисциплін розробляються відповідними кафедрами і затверджуються проректором з навчальної і науково-педагогічної роботи університету [1, 2].

Література

  1. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч. посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти.— К.: ВВП «КОМПАС», 1997.— 64с.

  2. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах” (від 02 червня 1993 р. №161, м.Київ).Н.Тюхтенко

Проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи


І.Карташова

Додаток А

Зразок оформлення титульного аркушу навчальної програми дисципліни

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

Херсонський державний університет

Факультет__________


Затверджено


Вченою радою ХДУ

Протокол № від р.

О.Мішуков

Голова вченої ради ХДУ


^ Навчальна програма


З______________________ ____

(назва навчальної дисципліни)


Напрям підготовки (спеціальність)


Погоджено


на НМР ХДУ

Протокол № від р.

Н. Тюхтенко

Голова НМР ХДУ


Херсон – 20

Додаток Б

Зразок оформлення зворотної сторінки титульного аркушу навчальної програми дисципліни


^ Програма розроблена

(прізвище, ім’я, по-батькові, посада, вчене звання)


Рецензенти:

1.________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові, посада, вчене звання)

2._______________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові, посада, вчене звання)


Розглянута на засіданні кафедри

Протокол № від “ 20 р.

Завідувач кафедри ( ).

(підпис, ПІБ)


Схвалена НМР факультету

Протокол № від “20 р.

Голова НМР факультету

( ).

(підпис, ПІБ)

Затверджена на засіданні вченої ради

факультету ____________________

Протокол № від “20 р.

Голова Вченої ради


Ознайомити: заступників деканів з начально-методичної роботи і практик

Схожі:

Розпорядження №70 від 08. 12. 11р. Про уніфікацію підходів до оформлення навчальних програм нормативних І вибіркових дисциплін хду icon1. Коротке описання розробки з урахуванням вимог нормативних програм дисциплін «Менеджмент організацій»
З урахуванням вимог нормативних програм дисциплін «Менеджмент організацій», «Фінансовий менеджмент» та «Логістичний менеджмент» навчально-методичний...
Розпорядження №70 від 08. 12. 11р. Про уніфікацію підходів до оформлення навчальних програм нормативних І вибіркових дисциплін хду iconРозпорядження №12 від 18. 01. 2010 р. Про "Положення про навчально-методичний кабінет як структурний підрозділ хду" з метою організації роботи методичних кабінетів хду
З метою організації роботи методичних кабінетів хду відповідно до вимог впровадження кредитно-модульної системи навчання у внз
Розпорядження №70 від 08. 12. 11р. Про уніфікацію підходів до оформлення навчальних програм нормативних І вибіркових дисциплін хду iconРозпорядження №255 від 10. 10. 2012 р. Про перевірку навчально-методичних кабінетів як структурних підрозділів хду
Відповідно до плану-регламенту роботи хду у період з 12. 11. 2012 по 23. 11. 2012 н р здійснити перевірку діяльності навчально-методичних...
Розпорядження №70 від 08. 12. 11р. Про уніфікацію підходів до оформлення навчальних програм нормативних І вибіркових дисциплін хду iconРозпорядження №264 від 16. 10. 2009 р. Про вимоги до оформлення
З метою оформлення конкурсних документів викладачів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1149 від 27 грудня 2008р....
Розпорядження №70 від 08. 12. 11р. Про уніфікацію підходів до оформлення навчальних програм нормативних І вибіркових дисциплін хду iconРозпорядження №16 від 04. 10. 2011 Про корегування робочих програм навчальних І виробничих практик
З метою підвищення результативності навчальних І виробничих практик, удосконалення методичного забезпечення їх проведення, а також...
Розпорядження №70 від 08. 12. 11р. Про уніфікацію підходів до оформлення навчальних програм нормативних І вибіркових дисциплін хду iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Факультет іноземної філології Кафедра німецької мови Збірник навчальних програм
Збірник навчальних програм з дисципліни «Німецька мова та література», Херсон: Вид-во хду, 2012 р
Розпорядження №70 від 08. 12. 11р. Про уніфікацію підходів до оформлення навчальних програм нормативних І вибіркових дисциплін хду iconДодаток 1 до наказу ректора нду ім. М. Гоголя від 12 квітня 2007 р., №52 рекомендації щодо розробки, проведення та оформлення результатів комплексних контрольних робіт
Комплексні контрольні роботи (ккр) з гуманітарних, фундаментальних та фахових дисциплін відносяться до засобів діагностики якості...
Розпорядження №70 від 08. 12. 11р. Про уніфікацію підходів до оформлення навчальних програм нормативних І вибіркових дисциплін хду iconРозпорядження №239 від 29. 09. 2009 "Про затвердження складу Експертної групи при Науково-методичній раді хду на 2009-2010 н р.": Львов М. С. експерт з фізико-математичних наук та інформатики, кандидат фізико-математичних наук, професор
Внести зміни та доповнення до розпорядження №239 від 29. 09. 2009 “Про затвердження складу Експертної групи при Науково-методичній...
Розпорядження №70 від 08. 12. 11р. Про уніфікацію підходів до оформлення навчальних програм нормативних І вибіркових дисциплін хду iconПоложення про програму навчальної дисципліни з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказу ю
Вважати таким, що втратив чинність Додаток 1 до наказу №98 від 27. 03. 2008 р. “Про порядок підготовки до друку підручників, навчальних...
Розпорядження №70 від 08. 12. 11р. Про уніфікацію підходів до оформлення навчальних програм нормативних І вибіркових дисциплін хду iconРозпорядження №337 від 06. 12. 2010р. Про введення Паспортів навчально-методичних кабінетів хду
Відповідно до чинного “Положення про навчально-методичний кабінет як структурний підрозділ Херсонського державного університету”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи