Розпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку icon

Розпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку
Скачати 74.77 Kb.
НазваРозпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку
Дата08.11.2012
Розмір74.77 Kb.
ТипРозпорядження

Розпорядження № 270

від 20.10.2009 р.


Про порядок підготовки

навчально-методичних

матеріалів до друку


З метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку


Видаю розпорядження

 1. Навчально-методичні матеріали для забезпечення навчального процесу у ХДУ, що готуються до друку, підлягають експертній оцінці.

 2. Під час підготовки навчально-методичних матеріалів дотримуватися вимог щодо структури та оформлення навчально-методичних видань (Вимоги додаються).

 3. Експертна оцінка навчально-методичних матеріалів здійснюється членами Експертної групи при Науково-методичній раді університету.

 4. Висновки експертів щодо доцільності друкування навчально-методичних матеріалів оформлюються за зразком (Вимоги до змісту та оформлення висновків експертів додаються)


О.Мішуков

Перший проректор, професор

І.І.Карташова


Ознайомити: голів НМР інститутів, факультетів, завідувачів загально університетських кафедр, вченого секретаря ХДУ, членів Експертної групи при НМР ХДУ

І. Вимоги щодо структури та оформлення навчально-методичних видань Херсонського державного університету

1. Загальні вимоги до навчально-методичних видань

Порядок розробки, структура та зміст навчально-методичного видання (НМВ) визначається, в першу чергу, місцем відповідної навчальної дисципліни в системі підготовки фахівців, метою та завданнями навчання та виховання, а також особливостями самого видання як засобу передачі навчальної та наукової інформації.

Метою роботи автора НМВ повинен бути розвиток самостійного творчого мислення студентів. При розробці НМВ необхідно:

 • визначити роль і місце навчальної дисципліни в підготовці спеціалістів з урахуванням освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми, навчального плану і часу, який відводиться на її вивчення;

 • визначити об’єм знань і навичок, одержаних студентами при вивченні даної дисципліни формування структури НМВ;

 • встановити характер і об’єм знань, які повинні засвоїти студенти при вивченні дисципліни в цілому та її окремих розділів;

 • уникати невиправданого дублювання навчального матеріалу, який викладено раніше в інших виданнях.

2. Класифікація навчально-методичних матеріалів (за Державним стандартом України ДСТУ 3017-95 “Видання. Основні види. Терміни та визначення”).

2.1. Навчальне видання – видання систематизованих відомостей наукового або прикладного характеру, викладених у зручній для вивчення і викладання формі.

2.2. Підручник – навчальне видання з систематизованим викладом змісту навчального предмету, курсу, дисципліни відповідно до офіційно затвердженої або експериментальної навчальної програми.

^ 2.3. Навчальний посібник – навчальне видання, яке доповнює або частково замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу або окремого їх розділу (до навчальних посібників належать також конспекти лекцій).

^ 2.4. Практичний посібник – виробниче-практичне видання, призначене практичним працівникам для оволодіння знаннями та навичками при виконанні будь-якої роботи, операції, процесу.

^ 2.5. Курс лекцій – навчальне видання повного викладу тем навчальної дисципліни, визначених програмою.

2.6. Текст лекцій – навчальне видання викладу матеріалу певних розділів навчальної дисципліни.

^ 2.7. Конспект лекцій – навчальне видання стислого викладу курсу лекцій або окремих розділів навчальної дисципліни.

2.8. Навчальна програма – навчальне видання, що визначає зміст, обсяг, а також порядок вивчення і викладання певної навчальної дисципліни чи її розділу.

^ 2.9. Навчально-методичний посібник – навчально-методичне видання, яке, окрім навчального матеріалу, містить методичні вказівки (рекомендації) щодо викладання предмета або організації самостійної роботи, розвитку та виховання особистості.

^ 2.10. Навчальний наочний посібник – навчальне видання, яке містить ілюстративно-наочні матеріали, що сприяють вивченню і викладанню предмета, курсу, дисципліни, засвоєнню їх змісту (різновидом навчально-наочних посібників є картографічні посібники, атласи, таблиці, альбоми тощо).

2.11. Практикум – навчальне видання, яке містить практичні завдання і вправи, що сприяють засвоєнню студентами набутих знань і вмінь, перевірці якості їх засвоєння (до практикумів належать збірники задач і вправ, тестові завдання, збірники текстів диктантів, інструкції до лабораторних і практичних робіт, робочі зошити, дидактичні матеріали ).

^ 2.12. Словники, енциклопедії, довідники для студентів – навчальні видання довідкового характеру, які містять упорядкований перелік відомостей про певну галузь знань або мовні одиниці (слова, словосполучення, фрази, терміни, поняття, знаки, імена).

^ 2.13. Методичні рекомендації (вказівки) – навчально-методичні видання, які містять інформацію обов'язкового чи рекомендаційного характеру для виконання різних видів аудиторної та самостійної роботи студентами: практичних занять та семінарів, лабораторного практикуму, курсового та дипломного проектування, розрахунково-графічних робіт, типових та контрольних завдань, контрольних робіт для студентів заочного відділення тощо.

3. Вимоги до оформлення навчально-методичних матеріалів

^ 3.1 Загальні вимоги

Повністю підготовлений до видання авторський оригінал подається в електронному вигляді одним файлом.

При комп’ютерному наборі застосовується формат (розмір паперу 14,8 cм х 21 см) А4, шрифт Times New Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал 1,5. Текст повинен бути надрукований згідно з правилами правопису української мови.

Поля на сторінці оригіналу повинні бути такого розміру: верхнє – 2 cм, нижнє –2 cм, праве –2 cм, ліве –2 cм.

Під час роботи необхідно дотримуватися рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення впродовж усього тексту. Лінії, літери, цифри та інші знаки повинні бути чіткі та мати однаковий чорний колір.

^ 3.2 Нумерація сторінок тексту

Сторінки нумеруються арабськими цифрами. Номер проставляють по центру сторінки без крапки в кінці.

Титульний аркуш та його зворот включають до загальної нумерації, але номери сторінок на титулі не проставляють. Перша пронумерована сторінка є сторінка за номером 3.

3.3. Оформлення титульних сторінок здійснюється за формою (Додатки 1, 2, 3.)

ІІ. Вимоги до змісту та оформлення висновків експертів

Висновки експерта – це документ, що містить остаточну думку, логічний підсумок експерта, зроблений на основі розгляду, аналізу навчально-методичних матеріалів.

У висновках необхідно дати розгорнуте і вмотивоване заключення про придатність рукопису до видання у відкритому друці, керуючись принциповими міркуваннями, що виключають будь-яку суб’єктивну думку.

Висновки мають містити кваліфікований аналіз, аргументовану оцінку і обґрунтовані рекомендації. Оцінюючи рукопис, експерт повинен визначити:

 • відповідність поданого матеріалу навчальному плану та навчальній програмі курсу;

 • відповідність виду рукопису класифікації навчально-методичних матеріалів;

 • актуальність;

 • особливість даної роботи, якщо існують подібні;

 • науково-методичну цінність;

 • коректність наукової термінології;

 • основні зауваження та недоліки роботи;

 • доцільність (недоцільність) видання.

Зауваження і побажання експерта повинні бути принциповими, обґрунтованими, чітко сформульованими та спрямованими на вдосконалення науково-методичного рівня рукопису. У разі негативної оцінки оригіналу в цілому експерт повинен обґрунтувати свої висновки. Разом з тим критика експерта повинна бути тактовною.

Експертний висновок оформлюється за зразком (Додаток 4)

У кінці висновків вказується прізвище, ім’я та по батькові експерта, посада, вчений ступінь, звання. Висновки дійсні при наявності підпису експерта.


Додаток 1

Зразок титульного аркуша навчально-методичних видань з грифом вченої ради ХДУ

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Херсонський державний університет

Факультет

Кафедра


Затверджено

Вченою радою ХДУ

Протокол № __ від_______


П.І.Б.


^ НАЗВА ПОСІБНИКА


Для студентів ……. курсу

Спеціальності ……..


Херсон

20__


Додаток 2

Зразки звороту титульного аркуша навчально-методичного видання з грифом вченої ради ХДУ


Назва навчально-методичного видання


Укладачі:

Рецензенти:


Обговорено на засіданні кафедри

Протокол № від 20__р.

Розглянуто на засіданні науково-методичної ради факультету

Протокол № від 20__р.


Схвалено науково-методичною радою ХДУ

Протокол № від 20__р.


Рекомендовано до друку Вченою радою ХДУ

Протокол № від 20__р.


Додаток 3

Зразки звороту титульного аркуша навчально-методичного видання з грифом вченої ради ХДУ


Навчальне видання

(українською мовою)


Костенко Микола Іванович


БІОЕКОЛОГІЯ


Навчальний посібник

для студентів ІІ курсу природничого інституту


Рецензент В.С. Майков

Відповідальний

за випуск О.О.Павленко


Додаток 4

Висновок


про вид навчально-методичного видання, назва, автор

Галузь знань

Експерт (ПІБ, звання, посада)

Зміст висновків

Рекомендації до друку (рекомендувати або не рекомендувати)


Експерт

(підпис) (посада)


Керівник відділу

методичної роботи і практик доц. І.Карташова

Схожі:

Розпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку iconРозпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку
Навчально-методичні матеріали для забезпечення навчального процесу у хду, що готуються до друку, підлягають експертній оцінці
Розпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку iconРозпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку
Навчально-методичні матеріали для забезпечення навчального процесу у хду, що готуються до друку, підлягають експертній оцінці
Розпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку iconРозпорядження №16 від 25. 02. 2009 р про розміщення навчально-методичних матеріалів з практик на web -сайті зну види практик: № Назва практик Семестр Кількість тижнів 1
На розпорядження №16 від 25. 02. 2009 р про розміщення навчально-методичних матеріалів з практик на web –сайті зну
Розпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку iconПоложення про програму навчальної дисципліни з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказу ю
Вважати таким, що втратив чинність Додаток 1 до наказу №98 від 27. 03. 2008 р. “Про порядок підготовки до друку підручників, навчальних...
Розпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку iconНаказ №77 Про затвердження " Положення про програму навчальної дисципліни" з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказу ю: Затвердити "Положення про програму навчальної дисципліни".
Вважати таким, що втратив чинність Додаток 1 до наказу №98 від 27. 03. 2008 р. “Про порядок підготовки до друку підручників, навчальних...
Розпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку iconНаціональний університет державної податкової служби україни
України проводиться з метою підвищення якості навчально-методичних матеріалів, а також морального І матеріального стимулювання науково-педагогічних...
Розпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку iconПоложення про конкурс на краще навчально-методичне видання в Національному університеті державної податкової служби України Розглянуто І схвалено на засіданні науково-методичної ради університету І рекомендовано до затвердження
України проводиться з метою підвищення якості навчально-методичних матеріалів, а також морального і матеріального стимулювання науково-педагогічних...
Розпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку iconДержавна академія керівних кадрів культури І мистецтв створення навчально-методичних матеріалів для дистанційних курсів у дакккіМ
Створення навчально-методичних матеріалів для дистанційних курсів у дакккіМ: Методичні рекомендації / Уклад. М. О. Мітрошина. – К.:...
Розпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів І та ІІ курсів напряму підготовки 140101. Готельно-ресторанна справа
Карташова І.І., про рекомендацію до друку навчально-методичних видань професорсько
Розпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку iconРозпорядження №255 від 10. 10. 2012 р. Про перевірку навчально-методичних кабінетів як структурних підрозділів хду
Відповідно до плану-регламенту роботи хду у період з 12. 11. 2012 по 23. 11. 2012 н р здійснити перевірку діяльності навчально-методичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи