Положення \"Про оцінювання знань студентів у Херсонському державному університеті\" icon

Положення "Про оцінювання знань студентів у Херсонському державному університеті"
Скачати 106.34 Kb.
НазваПоложення "Про оцінювання знань студентів у Херсонському державному університеті"
Дата01.11.2012
Розмір106.34 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Херсонського

державного університету

______________Ю.І.Бєляєв

“___” ____________ 2006 р.


Положення


“Про оцінювання знань студентів у Херсонському державному університеті”

1. Загальні положення

Це Положення визначає порядок комплексного оцінювання знань студентів, розроблений з метою удосконалення чинної в університеті системи контролю якості знань студентів та адаптації її до загальноєвропейських вимог.

Освітня діяльність у ХДУ спрямована на виконання вимог реалізації стратегічного курсу України на європейську інтеграцію в галузі вищої освіти, зумовленого запитами ринку праці та загальносвітовими тенденціями розвитку освіти.


Основними напрямками культурно-освітньої і науково-технічної інтеграції, сформульованими у Болонській декларації, визначено впровадження європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці.

Ключовою вимогою Болонської декларації є введення кредитно-модульної технології навчання, яка базується на індивідуалізації та диференціації навчання, зміні методик навчання, використанні активних методів та сучасних інформаційних технологій в навчально-виховному процесі, посиленні ролі самостійної роботи студентів.

Зменшення частки аудиторних занять, збільшення складової плідної самостійної роботи студента вимагає введення більш диференційованої -- комплексної системи оцінки знань.

Самостійна робота студента контролюється і результати її оцінюються.

В систему загальної діагностики знань як важлива її складова входить поточна оцінка знань, що вимагає від студентів систематичної навчальної роботи впродовж семестру.

Введена система комплексного оцінювання знань забезпечує об’єктивність оцінки, а отже виконує функції контролю і мотивації студентів в навчальній роботі та досягненні ними більш якісного рівня знань.

Якість отриманих професійних знань в контексті Болонського процесу є основою створення європейського простору вищої освіти.


2. Нормативно-правовою базою кредитно-модульної системи навчання та модуль-рейтингової системи оцінювання знань студентів є:


 • Закон України “Про вищу освіту” від 17.01.2002 р.;

 • Рішення колегії Міністерства освіти і науки України №4/5-04 від 24.04.2003 р. “Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації”;

 • Положення про освітньо-кваліфікаційний рівень (ступенева освіта), затверджене постановою Кабінету Міністрів України №65 від 20.01.1998 р. (ч.1);

 • Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців (затверджених

наказом МОН України №48 від 23.01.2004 р.);

 • Тимчасове положення про організацію навчального процесу в ХДУ (розділ V);

 • Положення про підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів у ХДУ.^ 3. Організація комплексного контролю знань студентів.


У Херсонському державному університеті з впровадженням кредитно-модульної технології навчання введена як її складова комплексна система перевірки знань з предметів та проходження практик. Ця система контролю враховує різні типи доказів рівня знань студента та має такі складові:

 • поточний контроль - має на меті оцінку роботи студентів за всіма видами аудиторної роботи (лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття) і відображає поточні навчальні досягнення студента в освоєнні програмного матеріалу дисципліни;

 • проміжний контроль, формою якого є атестація з кожного змістового модулю, що визначений робочою навчальною програмою та навчальним планом;

 • оцінка результатів самостійної роботи як важливого компоненту навчального процесу, керованого під час індивідуально-консультативної роботи викладача зі студентом;

 • підсумковий семестровий контроль як інтегрована оцінка засвоєння знань без проведення обов’язкового семестрового екзамену при умові згоди студента з запропонованою семестровою оцінкою (на незадовільні оцінки ця норма не розповсюджується).


3.1. Викладач розробляє чіткі критерії оцінювання всіх видів навчальної роботи у комплексному контролі знань, доводить їх до відома студентів на початку змістовного модулю.


3.2. Підсумкова оцінка за аудиторну роботу виставляється щосеместрово після закінчення проведення аудиторних занять з курсу. Це -- оцінка участі студента у практичних, лабораторних, семінарських заняттях.

Накопичені оцінки під час проведення різних видів аудиторних робіт надають правомірність такої форми атестації.


3.3. Атестацію із змістових модулів здійснює викладач, що проводить лекційні заняття з дисципліни, з якої передбачено форму контролю - екзамен. Якщо робочою навчальною програмою з дисципліни не передбачено лекційних занять, атестацію із змістових модулів здійснює викладач, який проводить практичні (лабораторні, семінарські) заняття.


3.4. Форма проведення атестації із змістового модулю визначається робочою програмою дисципліни і відповідаючою кафедрою за погодженням з дирекціями інститутів і деканатами факультетів.


3.5. Оцінка за кожний модуль за національною системою оцінювання виставляється при проведенні проміжного контролю знань, і викладач обов’язково інформує студентів про результати оцінювання.


3.6. Підсумкова оцінка за самостійну роботу -- це конкретна щосеместрова оцінка результату виконання студентом індивідуальних завдань з курсу: підготовка есе, реферативних матеріалів із публікацій, виконання робіт розрахункового характеру виконання комплексної контрольної роботи і т.ін.

Оцінка за самостійну роботу виставляється в журнал академгрупи та у відомість.


3.7. Оцінювання знань при проведенні проміжного контролю, за аудиторну і самостійну роботи оформлюється за національною системою оцінювання: “5”; “4”, “4,5”; “3”, “3,5”; “2”, “1”.


3.8. Підсумкове оцінювання засвоєного навчального матеріалу дисципліни подається як пропозиція семестрової оцінки -- це середньозважена оцінка за модульний контроль, аудиторну та самостійну роботу.


3.9. При умові згоди студента з запропонованою семестровою оцінкою і небажанням студента складати екзамен з метою підвищення оцінки, вона виставляється в екзаменаційну відомість та в “Залікову кредитну книжку” у графі “Підсумкова семестрова оцінка” за національною шкалою та за школою EСTS (Європейська кредитно-трансферна та акумулююча система) і затверджується підписом викладача.


3.10. Атестація з дисципліни, з якої робочим навчальним планам передбачено форму контролю залік або диференційований залік, оформлюється на підставі поточних оцінок на останньому практичному (семінарському, лабораторному) занятті з цього модулю викладачем, що проводив практичні (семінарські, лабораторні) заняття (лектор також може брати участь у виставленні оцінки).


3.11. У разі отримання незадовільної пропонованої підсумкової оцінки з дисципліни за семестр студент повинен перескласти її викладачу, а в разі потреби - комісії з ліквідації академічної заборгованості до завершення навчального семестру у терміни, визначені Регламентом роботи ХДУ на поточний навчальний рік (як правило, до початку нового семестру).


3.12. Екзамен -- це форма підсумкового контролю засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу з окремої дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід із тими студентами, які отримали семестрову незадовільну оцінку з цієї дисципліни або з тими студентами, які хочуть підвищити пропоновану семестрову оцінку.


3.13. Для цієї категорії студентів підсумковою є оцінка, отримана на екзамені.


3.14. Екзамен може приймати тільки професор, доцент, старший викладач, або викладач (асистент) разом з старшим викладачем, доцентом, професором за дорученням завідувача кафедри.


3.15. Форма проведення екзамену (усна, письмова, тестування, творчий чи професійний конкурс) визначається кафедрою.


3.16. У разі відсутності на екзамені з поважних причин студент повинен повідомити про неможливість складання екзамену не пізніше наступного після екзамену дня.


3.17. У разі отримання незадовільної оцінки студент повинен перескласти цей екзамен викладачу, а в разі незадовільної оцінки і на цей раз - комісії з ліквідації академічної заборгованості до завершення навчального семестру.


3.18. Остаточною оцінкою є семестрова підсумкова оцінка.


3.19. До складу комісії з ліквідації студентами академічної заборгованості, створеної розпорядженням керівника інституту або декана факультету, обов’язково включається викладач, який викладав цю навчальну дисципліну, а також викладачі певного профілю.


3.20. Рішення комісії по ліквідації академічної заборгованості -- це і є підсумкова семестрова оцінка з предмету, яка фіксується у відомості за національною та європейською системами оцінювання знань.


3.21. Виправлення оцінки в екзаменаційній відомості не дозволяється.


3.22. У день оголошення результатів іспиту студенти, які отримали незадовільну оцінку, можуть оскаржити її в апеляційній комісії ХДУ. До складу апеляційної комісії ХДУ входять директори інститутів, декани факультетів. Очолює комісію перший проректор.


3.23. Студенти, які мають більше 20% незадовільних оцінок, відраховуються з університету до початку наступного семестру.


3.24. Для оформлення результатів атестації студентів використовуються відомості, розроблені і затверджені у Херсонському державному університеті. Ці відомості відображають всі складові комплексного індивідуального оцінювання знань студента з відповідного навчального предмету.


3.25. В передбачений розкладом день проведення атестації викладач особисто отримує в директораті (деканаті) екзаменаційну відомість з обліку успішності з штампом навчально-виховної частини. Після проведення контролю знань відповідної складової викладач заповнює та повертає в директорат (деканат) відомість у строки, визначені Положенням про навчальний процес у ХДУ. Після сесії екзаменаційні відомості затверджуються підписом керівника інституту (декана факультету), керівника навчального відділу та першого проректора університету.


Міністерство освіти і науки України
^

Херсонський державний університет

Екзаменаційна відомість обліку успішності


Інститут (факультет) ______________________________________________________

Навчальний рік, семестр ______________________________________________________

Форма навчання ______________________________________________________

Спеціальності, спеціалізації _____________________________________________________

Група та курс ______________________________________________________

Назва дисципліни ______________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові,

вчений ступінь, вчене звання викладача __________________________________________
Прізвище

та ініціали

с
Національна система оцінювання
тудентазалікової книж ки

Атестація із

змістовних модулів

Аудитор на робота за семестр

Самостій­на робота за семестр

Пропози­ція семестро­вої оцінки

Екзамен

(для окремих категорій студен тів)

Ліквідація академічної заборго­ваності (з незадовільної оцінки)

Рішення комісії по ліквідації академічної заборго­ваності

Підписи

членів комісії

Підсумкова семестрова оцінка

Дата

Підпис

викла дача

3

модуль

4

модуль

націон.

система оцінюв.

ECTS

Дата

Дата

Дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15^ 4. Правила переведення оцінок у систему EСTS


Шкала оцінювання знань системи EСTS створена для відображення різних систем оцінювання, які існують у країнах -- членах ЄС. Ця система введена для того, щоб оцінка, виставлена студентам згідно з власною системою оцінювання, була зрозумілою іншим закладам.


4.1. В екзаменаційній відомості підсумкова семестрова оцінка виставляється в національній та європейській системах оцінювання знань і при переведенні оцінки в систему ECTS викладач керується такими правилами:


Оцінка в національній системі

Оцінка ECTS

5 - відмінно

А

4,5 - добре

В

4 - добре

С

3,5 - задовільно

D

3 - задовільно

Е

2 - незадовільно

F Х

1 - незадовільно

F^ 5. Очікувані результати впровадження комплексної системи перевірки знань


Результатами впровадження комплексної системи перевірки знань передбачається:

 • підвищення якості підготовки фахівців як результат інтенсифікації навчального процесу;

 • систематичність засвоєння навчального матеріалу;

 • встановлення зворотного зв’язку з кожним студентом на визначених етапах навчання;

 • прозорість навчально-виховного процесу, контроль його та своєчасне коригування;

 • підвищення мотивації учасників навчально-виховного процесу;

 • підвищення відповідальності студента за результати навчальної діяльності;

 • психологічне розвантаження студентів в кінці семестру;

 • скорочення непродуктивного навчального часу за рахунок ліквідації екзаменаційних сесій.Перший проректор, професор О. В. Мішуков

голова навчально-методичної комісії


ПОГОДЖЕНО


Керівник навчального відділу Югай К.П.


Керівник навчально-

методичного відділу Бабійчук А.М.


Керівник відділу навчально-

виробничої практики та

працевлаштування Барановська О.В.

Схожі:

Положення \"Про оцінювання знань студентів у Херсонському державному університеті\" iconПоложення про оцінювання знань студентів Донецького державного університету управління Загальні положення. 1
Донецькому державному університеті управління впроваджується і реалізується новий порядок оцінювання знань студентів всіх освітньо-кваліфікаційних...
Положення \"Про оцінювання знань студентів у Херсонському державному університеті\" iconПоложення про порядок оцінювання знань студентів за 100-бальною шкалою при кредитно-модульній системі організації навчального процесу в Херсонському державному університеті
України та її інтеграції в європейське та світове освітнє співтовариство на період до 2010 року» та від 16. 10. 2009 №943 «Про запровадження...
Положення \"Про оцінювання знань студентів у Херсонському державному університеті\" iconРішення №3 Положення про рейтингове оцінювання в Донецькому державному університету управління
Дане Положення про рейтингове оцінювання (в подальшому «Положення») вводиться з метою створення І впровадження в Донецькому державному...
Положення \"Про оцінювання знань студентів у Херсонському державному університеті\" iconПоложення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15. 07. 1996 року
Статуту Херсонського державного університету; п. XIII «Тимчасового Положення про організацію навчального процесу в хду (у редакції...
Положення \"Про оцінювання знань студентів у Херсонському державному університеті\" iconПравила прийому до Херсонського державного університету в 2012 році Провадження освітньої діяльності в Херсонському державному університеті здійснюється
Провадження освітньої діяльності в Херсонському державному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І...
Положення \"Про оцінювання знань студентів у Херсонському державному університеті\" iconПоложення про організацію навчального процесу в хду ( у редакції від 31 жовтня 2005 року ) І. Загальні положення
Херсонському державному університеті (надалі – навчальний процес) – це система організаційних І дидактичних заходів, спрямованих...
Положення \"Про оцінювання знань студентів у Херсонському державному університеті\" iconПро порядок оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Суми 2007 Загальні положення
Система контролю якості знань студентів передбачає оцінювання засвоєних теоретичних знань та практичних навичок, набутих у процесі...
Положення \"Про оцінювання знань студентів у Херсонському державному університеті\" iconПоложення "Про самостійну роботу студентів у Херсонському державному університеті"
Отже, вища школа має готувати не просто високоосвіченого спеціаліста, а працівника нестандартного творчого мислення. Це можливо лише...
Положення \"Про оцінювання знань студентів у Херсонському державному університеті\" iconПоложення "Про самостійну роботу студентів у Херсонському державному університеті"
Отже, вища школа має готувати не просто високоосвіченого спеціаліста, а працівника нестандартного творчого мислення. Це можливо лише...
Положення \"Про оцінювання знань студентів у Херсонському державному університеті\" iconПоложення про систему комп’ютерної діагностики знань студентів в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова Київ 2011 I. Загальні положення
Вченої ради університету від 28 лютого 2011 р для оцінювання якості підготовки студентів з дисциплін базового компонента стандартів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи