Міністерство освіти, І науки України Херсонський державний університет Інститут української мови нан україни Інформаційний лист icon

Міністерство освіти, І науки України Херсонський державний університет Інститут української мови нан україни Інформаційний лист
Скачати 39.33 Kb.
НазваМіністерство освіти, І науки України Херсонський державний університет Інститут української мови нан україни Інформаційний лист
Дата01.11.2012
Розмір39.33 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти, і науки України

Херсонський державний університет

Інститут української мови НАН України

Інформаційний лист

18 — 19 травня 2006 р. в Інституті філології та журналістики Херсонського державного університету відбудеться Всеукраїнська наукова конференція "Сучасні орієнтири філологічної науки"

Роботу конференції плануємо здійснити за такими напрямками:

 1. Українська мова в лінгвокультурному аспекті.

 2. Мова сучасних ЗМІ: лінгвістичні аспекти дослідження медіа-текстів.

 3. Державна мова у змісті освіти сучасних навчальних закладів.

 4. Особливості поетики художнього тексту.

 5. Лінгвістика тексту.

Матеріали будуть видрукувані до початку конференції у "Науковому віснику Херсонського державного університету. Серія. Лінгвістика", затвердженому ВАК України як фахове видання.

Для участі у конференції просимо надіслати до 15 березня 2006 р.:

 • заявку, в якій вказати тему доповіді та інформацію про автора (прізвище, ім'я, по
  батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, домашню адресу,
  контактні телефони).

 • дискету із текстом доповіді та підписаний автором роздрукований у двох
  примірниках текст доповіді (обсягом не більше 7 сторінок; мови друку —
  українська, російська, англійська, німецька) у редакторі Місгозой \¥ог<3 7.0 чи вище
  шрифтом Тітез №\у Котап; інтервал — 1,5; кегль — 14; поля: ліве — 30, праве —
  10, верхнє і нижнє — 20. Дискета має бути без механічних пошкоджень і
  перевірена за допомогою антивірусної програми.

 • 2 конверти.

Відповідно до Постанови президії ВАК України від 15. 01. 2003 р. № 7-05/1 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України" (Бюлетень ВАК України. — 2003. — №1) наукова стаття має містити такі обов'язкові елементи: "постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичним завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку".

^ Статті, які не відповідають вимогам ВАК України, до друку не приймаються.

Вимоги до оформлення статті

На першому рядку у лівому куті — шифр УДК (шрифт напівжирний); у правому — ім'я і прізвище автора напівжирними літерами, під ним — назва міста (курсивом напівжирним). На наступному рядку курсивом друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами). Через один рядок — курсивом резюме (3 — 4 рядки) українською мовою. На наступному рядку з абзацу — ключові слова (шрифт — курсив).

Через один рядок — аналогічне резюме англійською мовою.

Через один рядок після резюме — основний текст статті. Ілюстративний матеріал друкується курсивом.

Посилання в тексті оформляти за зразком: [3, с. 15], де перша цифра — номер джерела в загальному (алфавітному) списку літератури, друга — цитована сторінка; на

кожну позицію у списку літератури має бути посилання у тексті статті. Не подавати в тексті розгорнутих посилань (напр..: [Іванов А.П. Вступ до мовознавства.-К., 200.-С.54]).

За необхідності подання приміток (коментарів) до тексту вони оформлюються так: у тексті за допомогою функції «Верхний индекс» ставиться порядковий номер примітки (наприклад: ...', ...2) а через рядок після тексту статті із заголовком «Примітки» (по центру) наскрізною нумерацією подавати текст приміток.

^ За точність викладених фактів, цитат і посилань відповідають автори.

Треба розрізняти тире (—) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і в списку літератури).

Список літератури подавати в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту. Назва "ЛІТЕРАТУРА" друкується через один рядок після основного тексту (великими напівжирними літерами (курсивом), посередині рядка.

Зразок: Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови. — К.: Наукова думка, 1980.— 288 с.

Аспіранти подають статті з рецензією наукового керівника; автори без вчених звань — з рецензією доктора наук.

Поселення учасників конференції передбачається у місцевих готелях за рахунок учасників конференції.

Оргвнесок — 85 грн. (включаючи видання матеріалів)

Заявки на участь, статті надсилати на адресу:

73000, м. Херсон, вул. 40 річчя Жовтня 27,

Херсонський державний університет

Кафедра журналістики

Професору Олексенкові В.П.

Заявки на участь у конференції можна присилати на електронну адресу:

Chobulda@ksu.ks.ua

Зразок оформлення матеріалів

УДК 81'367.623

Людмила Островська (Донецьк)

^ ЯКІСНІ І ВІДНОСНІ ПРИКМЕТНИКИ В СИСТЕМІ АТРИБУТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

У статті проаналізовано статус якісних і відносних прикметників у системі атрибутивних елементів, встановлено структурно-семантичну організацію досліджуваних атрибутивних конструкцій.

Ключові слова: якісні прикметники, відносні прикметники, атрибутивні відношення, система атрибутивних елементів.

The article focuses on revealing the status of the adjectives in the system of attributive elements; structural and semantic arrangement of attributive constructions is distinguished.

Key words: qualitative and relative adjectives, attributive relations, the system of attributive elements.

ЛІТЕРАТУРА

Схожі:

Міністерство освіти, І науки України Херсонський державний університет Інститут української мови нан україни Інформаційний лист iconІнститут мовознавства імені О. О. Потебні нан україни Інститут української мови нан україни Український мовно-інформаційний фонд нан україни Інститут російської
Запрошуємо Вас узяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Методологія та історіографія мовознавства», присвяченій...
Міністерство освіти, І науки України Херсонський державний університет Інститут української мови нан україни Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Інститут філології та журналістики Інформаційний лист
Херсонського державного університету відбудеться Всеукраїнська наукова конференція “літературна спадщина дніпрової чайки в історико-культурному...
Міністерство освіти, І науки України Херсонський державний університет Інститут української мови нан україни Інформаційний лист iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут філософії імені Григорія Сковороди нан україни Сумський державний університет Кафедра філософії, політології та інноваційних соціальних технологій
Міжнародної науково-теоретичної конференції «Гуманізм. Трансгуманізм. Постгуманізм», яка відбудеться 19-20 квітня 2013 року в Сумському...
Міністерство освіти, І науки України Херсонський державний університет Інститут української мови нан україни Інформаційний лист iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут філософії імені Григорія Сковороди нан україни Сумський державний університет Кафедра філософії, політології та інноваційних соціальних технологій
Заочної міжнародної науково-теоретичної конференції «Гуманізм. Трансгуманізм. Постгуманізм», яка відбудеться 19-20 квітня 2013 року...
Міністерство освіти, І науки України Херсонський державний університет Інститут української мови нан україни Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет інститут природознавства інформаційний лист №1 VІІ міжнародна наукова конференція
Запрошуємо Вас взяти участь у VІI міжнародній науковій конференції "Фальцфейнівські читання ", що відбудеться 25-27 травня 2011 року...
Міністерство освіти, І науки України Херсонський державний університет Інститут української мови нан україни Інформаційний лист iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов'янських: етнологічні та граматичні параметри»
Міністерство освіти І науки україни криворізький державний педагогічний університе; факультет української філології кафедра української...
Міністерство освіти, І науки України Херсонський державний університет Інститут української мови нан україни Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка інститут європейських досліджень нан україни центр міжнародної безпеки донецького національного університету інформаційний лист шановні колеги!
...
Міністерство освіти, І науки України Херсонський державний університет Інститут української мови нан україни Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох компонентів
Міністерство освіти, І науки України Херсонський державний університет Інститут української мови нан україни Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни херсонський державний університет
...
Міністерство освіти, І науки України Херсонський державний університет Інститут української мови нан україни Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут української мови нан україни національний університет “львівська політехніка” інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологі й кафедра прикладної лінгвістики
Національного університету «Львівська політехніка» проводить I міжнародну наукову конференцію «Людина. Комп’ютер. Комунікація»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи