Рішення колективних трудових спорів (конфліктів)»; Закону України «Про відпустки»; Закону України «Про освіту»; Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» icon

Рішення колективних трудових спорів (конфліктів)»; Закону України «Про відпустки»; Закону України «Про освіту»; Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
Скачати 422.81 Kb.
НазваРішення колективних трудових спорів (конфліктів)»; Закону України «Про відпустки»; Закону України «Про освіту»; Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
Сторінка1/2
Дата02.11.2012
Розмір422.81 Kb.
ТипРішення
  1   2


ПРОЕКТ


КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР


Херсонського державного університету


Колективний договір – це двосторонній договір між адміністрацією Херсонського державного університету в особі ректора університету професора Ходосовцева Олександра Євгеновича, який діє на підставі Статуту університету, з однієї Сторони та голови профкому Волкової С.А., яка виступає від імені колективу працівників університету, - з другої Сторони і мають відповідні повноваження. У ньому визначаються взаємовідносини адміністрації та колективу університету з питань економічного та соціального розвитку, а також встановлюються локальні нормативні положення, що регламентують умови використання праці та відтворення робочої сили.

^ 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. Даний Колективний договір (далі за текстом –Договір) є нормативним актом, який регулює правові, виробничі й трудові відносини, питання соціального і побутового розвитку колективу, охорони праці та здоров’я його членів.
  1. Договір укладається між адміністрацією та профспілковим комітетом, який виступає від імені трудового колективу з метою реалізації його прав і повноважень у розв’язанні економічних та соціальних завдань.
  1. Укладається Договір на основі чинного законодавства:

 • Закону України «Про колективні договори і угоди»;

 • Кодексу законів про працю України;

 • Закону України «Про охорону праці»;

 • Закону України «Про оплату праці»;

 • Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»;

 • Закону України «Про відпустки»;

 • Закону України «Про освіту»;

 • Закону України «Про вищу освіту»;

 • Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;

 • Галузевої угоди між Міністерством освіти та науки і ЦК профспілки працівників освіти і науки України,

а також на основі Статуту Херсонського державного університету та інших нормативно-правових актів.  

  1. Умови Договору є обов’язковими для виконання Сторонами, що його підписали. Ці умови у випадку будь-яких спорів і розходжень не можуть трактуватися як такі, що погіршують положення працівників у порівнянні з діючим законодавством України, бо у протилежному випадку вони визнаються недійсними. У разі зміни діючого законодавства щодо питань, які є предметом Договору, зміни та доповнення до його положень вносяться в обов’язковому порядку.
  1. Положення Договору поширюються на усіх працівників університету і є обов’язковими для кожного члена трудового колективу, незалежно від його членства у профспілці. З умовами Договору мають бути ознайомлені усі працівники університету та особи, які приймаються на роботу.
  1. Правила внутрішнього розпорядку в університеті є невід’ємною частиною Договору та узгоджуються з трудовим колективом (Додаток № ).
  1. Ректор забезпечує виконання Договору, інформує профспілковий комітет про хід його виконання, а за річними результатами - звітує на конференції трудового колективу.
  1. Профспілковий комітет забезпечує виконання Договору, інформує ректора про хід його виконання та звітує про його виконання за підсумками року на конференції трудового колективу.
  1. Колектив співробітників університету також забезпечує виконання Договору, зобов’язується дотримуватись трудової дисципліни, вимог посадових інструкцій, якісно і своєчасно виконувати виробничі та службові завдання, заслуховує звіти адміністрації та профспілкового комітету про виконання Договору, в разі необхідності ставить питання про притягнення до відповідальності тих осіб, які не виконують умови Договору або порушують законодавство про працю.
  1. Жодна зі Сторін, що підписали Договір, не може в односторонньому порядку припинити його виконання або змінити його положення. Зміни і доповнення до нього вносяться за згодою Сторін лише після проведення переговорів. Пропозиції однієї Сторони є обов’язковими для розгляду іншою Стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою Сторін у 10-ти денний термін.
  1. Цей Договір залишається чинним у випадку зміни складу, структури та найменування університету, а у випадку реорганізації останнього він може бути переглянутий за згодою Сторін.
  1. Положення Договору діють до підписання нового Колективного договору. Договір набуває чинності з дня його підписання та діє до ____________20 року.


1.13. Договір підлягає повідомній реєстрації у місцевому органів державної виконавчої влади.


^ 2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ


2.1. Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників, педагогічних та інших працівників проводиться за трудовим договором та контрактами на конкурсній основі. Трудовий договір або контракт не повинні погіршувати існуючі умови і оплату праці, а також соціальний захист працівників.


2.2. Зарахування на роботу науково-педагогічних працівників університету проводиться згідно Закону України «Про вищу освіту» за конкурсом. До складу конкурсної комісії обов’язково входить представник профорганізації.


2.3. Зарахування на роботу наукових працівників здійснюється відповідно до ст.6 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» , на основі конкурсного відбору. До складу конкурсної комісії обов’язково входить представник профорганізації.


2.4. Зарахування на роботу науково-педагогічних працівників за сумісництвом проводиться на весь час фактичного виконання ними педагогічного навантаження, включаючи залікову та екзаменаційну сесії.


2.5. Працівник, який приймається на роботу, повинен ознайомитись з Договором, посадовими інструкціями, режимом роботи, тривалості робочого часу і відпочинку, Статутом університету, організацією оплати праці, Положенням про преміювання. Про це ознайомлення він вказує у своїй заяві.


2.6. Після співбесіди у профкомі та виявленні бажання стати членом профспілки університету, працівник пише заяву про вступ до неї та про безготівкове відрахування профспілкових внесків у розмірі 1% від його заробітної плати.

Після цього на працівника поширюються усі соціальні гарантії, які передбачені Договором. На працівника, який відмовився від членства у профспілці університету, пільги за рахунок профспілкового комітету учбового закладу не поширюються.


Відповідальні:голова профкому,

головний бухгалтер


2.7. При звільненні з посад науково-педагогічних працівників, проводиться їх першочергове заміщення найбільш кваліфікованими працівниками та кращими випускниками аспірантури за результатами відповідного конкурсу.


2.8. Трудові відносини з працівниками не припиняються, якщо немає законних підстав для такого припинення, пов’язаних зі здібностями чи поведінкою працівника або викликаних виробничою потребою, що виникла в університеті.


2.9. Звільнення працівників усіх категорій, пов’язане з раціоналізацією та удосконаленням організації навчального процесу, ліквідацією і перепрофілюванням структурних підрозділів, може здійснюватись лише за умови письмового попередження профспілки не менше, ніж за місяць (у випадку масового звільнення - за 2 місяця) та письмового повідомлення служби зайнятості - за 2 місяця (п. 1, ст. 40 КЗпП).


2.10. Ректор університету не менше, ніж за місяць, письмово повідомляє профспілкову організацію про майбутні зміни в організації виробництва і праці, (запровадження нових і зміну чинних норм праці),а також про переведення працівників на неповний робочий час. 


 1. ^ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ. ОПЛАТА ПРАЦІ.


3.1. Ректор університету забезпечує належні організаційні, матеріально-технічні та соціально-побутові умови для продуктивної праці з метою реалізації працівниками університету свого інтелектуального і наукового потенціалу та поліпшення становища працівників.


3.2. Ректор забезпечує дотримання гласності при складанні та використанні бюджету (кошторису) університету. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності університету оприлюднюється на щорічній конференції трудового колективу.


3.3. Ректор, проректори та голова профспілки зобов’язані не рідше одного разу на рік проводити зустрічі з представниками трудового колективу університету для обговорення  виробничих та соціальних питань.


3.4. Мінімальний та максимальний обов’язковий обсяг навчального навантаження науково-педагогічних та педагогічних працівників університету на навчальний рік встановлюється в межах робочого часу, з урахуванням інших обов’язків (методичних, наукових, організаційних). Навчальне навантаження розподіляється на засіданні кафедри і не може перевищувати загальний максимальний обсяг. Навантаження, виконане понад індивідуальний план, оплачується додатково.


Відповідальні:ректор, перший проректор, проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, декани факультетів, завідуючі кафедрами, голова профкому.

Термін виконання: протягом року


  1. Оплата праці працівникам університету здійснюється відповідно до чинних законів України, відповідних нормативно – правових актів, інструкцій, генеральної, галузевих і регіональних угод та цього Договору ,у межах затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України кошторису доходів і видатків на утримання університету.


Відповідальний: ректор, головний бухгалтер.


3.6. Заробітна плата виплачується 15 та 30-31 числа щомісяця, при надходженні фінансування з Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, шляхом перерахування суми заробітної плати на заробітну пластикову картку кожного працівника.


3.7. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.


3.8. Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше, ніж за три дні, до початку відпустки (ст. 115 КЗПП України), при надходженні фінансування з Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


Відповідальний: ректор, головний бухгалтер.


3.9. У день видачі заробітної плати забезпечується надходження автоматизованої комп’ютерної інформації про нарахування та утримання через WEB-сайти загальноуніверситетської системи IAC до кожного, зареєстрованого за чинними правилами захисту фінансової інформації працівника університету або за його вимогою - розрахунковим листком, у паперовому вигляді, роздрукованим бухгалтерією.


Відповідальний: ректор, перший проректор,

головний бухгалтер


3.10. Заробітна плата працівників університету складається з посадових окладів, доплат, надбавок, премій тощо.

За погодженням із профспілковим комітетом ректор може встановлювати надбавки та доплати до посадових окладів (тарифних ставок) працівників університету, у межах, передбачених законом.


Відповідальний: ректор, головний бухгалтер,

голова профкому.


3.11. Оплата роботи викладача, за умови перебільшення максимального обсягу річного навантаження ,здійснюється у відсотках до штатної ставки викладача. При невиконанні викладачем мінімального обсягу він переводиться на неповну ставку (крім випадків зменшення навантаження для підготовки дисертації) та за інших умов, затверджених Вченою Радою університету.


Відповідальні: ректор, головний бухгалтер.


3.12. При виконанні викладачем (старшим викладачем, доцентом, професором) навантаження за сумісництвом по заміщенню хворого співробітника, який перебуває на лікарняному, оплата праці здійснюється, виходячи не із ставки асистента, а із ставки, яку одержував би тимчасово відсутній викладач, або не нижче тієї, що відповідає кваліфікації викладача, якого заміняють.


Відповідальний: ректор, головний бухгалтер.


3.13. Преміювання працівників університету здійснюється згідно з Положенням про преміювання, за відповідним погодженням з профспілковим комітетом (Додаток - № ).


Відповідальні: ректор, головний бухгалтер,

голова профкому.


3.14. На виконання вимог ст. 57 Закону України «Про освіту» стосовно щомісячних надбавок викладачам за вислугу років їх виплата здійснюється з відповідних джерел фінансування університету, тобто їм виплачується 100% надбавки, нарахованої згідно «Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти» (додаток Д), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 78, керуючись, зокрема, наступними пунктами:

- науково-педагогічним та педагогічним працівникам університету виплачуються надбавки за вислугу років щомісяця, у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати), залежно від стажу педагогічної роботи , у таких розмірах: понад 3 роки – 10 відсотків, понад 10 років – 20 відсотків і понад 20 років – 30 відсотків;

- у разі, коли науково-педагогічні та педагогічні працівники виконують роботу, обсягом менше або більше норми, передбаченої ставкою заробітної плати, розмір надбавки за вислугу років зменшується або збільшується пропорційно навантаженню (обсягу роботи);

- працівникам підприємств, установ, організацій, які крім основної роботи займалися викладацькою роботою у навчальних закладах, обсягом не менше ніж 180 годин на рік, до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховуються місяці, протягом яких проводилася викладацька робота.


Відповідальні: ректор, головний бухгалтер,

голова профкому.


3.15. Протягом поточного року ректору надається право, виходячи з норм чинного законодавства, у межах затвердженого кошторису, встановлювати інші, не передбачені цим Договором надбавки та доплати працівникам університету.


3.16. Оплата за роботу у вихідні і святкові дні нараховується та виплачується у подвійному розмірі усім категоріям працюючих, окрім викладачів.


Відповідальні: ректор, головний бухгалтер.


3.17. Згідно ст. 2 Закону України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування», перші 5 днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювань або травм, не пов’язаних з нещасними випадками на виробництві, оплачується за рахунок коштів відповідних джерел фінансування університету.

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер.


3.18. Кошти, що надходять до університету з різних джерел фінансування (крім цільових), в першу чергу направляються на оплату праці згідно Указу Президента України від 19 травня 2000 року № 1251.2000 «Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері», після чого проводяться розрахунки з комунальними службами, кредиторами тощо.

Відповідно до ст. 61 КЗПП України для працівників, які працюють за змінним (гнучким) графіком роботи, встановлюється підсумковий облік робочого часу щомісячно. Бухгалтерією університету по закінченню місяця проводиться остаточний перерахунок заробітної плати за підсумками роботи за місяць, із розрахунку посадового окладу, що діє на кінець місяця.

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер.


3.19. Відрахунки профспілкових внесків із заробітної плати працівників здійснюються у безготівковому порядку. Про використання цих коштів голова профкому повинен періодично звітувати перед колективом.

1% з цих коштів виділяється бухгалтерії , як оплата праці за перерахування внесків.


Відповідальні: голова профкому,

головний бухгалтер.


3.20.Не рідше двох разів на рік має проводитись зустріч ректора університету і голови профспілки з представниками трудового колективу університету з виробничих та соціальних питань.


Відповідальні: ректор, голова профкому.


3.21.У разі ліквідації структурних підрозділів, якщо це призводить до скорочення штатів,члени профспілки інформуються заздалегідь.


Виконавці: ректор, голова профкому.


3.22.Відповідно до чинного законодавства усім працівникам, які працюють на умовах сумісництва, сплачується компенсація за невикористану відпустку.

Виконавець: ректор, головний бухгалтер.


3.23.Робота у нічний час (ст. 108 КЗПП України) оплачується у підвищеному розмірі – 35 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час.

Відповідальний: ректор, головний бухгалтер.


3.24.У разі затримки виплати заробітної плати профспілковому комітету (при наявності його ініціативи) надається письмовий дозвіл на отримання в банківських установах, що обслуговують університет, інформації про наявність коштів на його рахунках або отримується така інформація в банках безпосередньо бухгалтерією і надається профкому (ст. 45 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», ст. 251 КЗПП України).


Виконавці: ректор, голова профспілки,

головний бухгалтер.


^ 4. РЕЖИМ РОБОТИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ


4.1. Режим роботи університету (п’ятиденний, шестиденний), гнучкий чи такий, що періодично змінюється, для різних підрозділів встановлюється адміністрацією університету, за погодженням із профспілкою та за наявності графіку роботи підрозділу (ст. 52 КЗпП України).

Відповідальні: ректор, голова профспілки.

Термін виконання: протягом року.


4.2. При регулюванні режиму робочого часу в університеті Сторони виходять з того, що нормальна тривалість роботи не може перевищувати 40 годин на тиждень. Встановлюється скорочена тривалість робочого часу:

- для науково-педагогічних працівників - 36 годин на тиждень;

- для працівників віком до 18 років - 36 годин на тиждень;

- для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, – не більше 36 годин на тиждень, згідно з переліком виробництв, професій і посад зі шкідливими умовами, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу.


Відповідальні: ректор, голова профспілки.

Термін виконання: протягом року.

4.3. Максимальна тривалість робочої зміни не повинна перевищувати:

- 8 годин у нормальних умовах праці;

- 7 годин у шкідливих, важких і небезпечних умовах праці;

- 7 годин у нічний час.


Відповідальні: ректор, голова профспілки.

Термін виконання: протягом року.


4.4. Початок роботи та її закінчення, тривалість обідньої перерви встановлюються Правилами внутрішнього розпорядку університету та наказами ректора.

Відповідальні: ректор, голова профспілки.

Термін виконання: протягом року.

4.5. За погодженням з керівництвом університету та факультетів працівникам за їх заявами дозволяється працювати за гнучким режимом робочого часу, який не порушує графік навчального процесу.

Відповідальні: ректор, проректори, декани факультетів, голова профспілки.

Термін виконання: протягом року.


4.6. За бажанням працівників встановлюється 4-х годинний робочий день для вагітних жінок, починаючи з 5-го місяця вагітності, з оплатою праці лише за відпрацьований час.


Відповідальні: ректор, голова профспілки.

Термін виконання: протягом року.


4.7. Згідно статті 53 КЗПП України тривалість роботи напередодні святкових та неробочих днів знижується на одну годину, як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні.


Відповідальні: ректор, голова профспілки.

Термін виконання: протягом року.


4.8. У разі необхідності, за роботу у вихідні дні, за бажанням працівників надаються відгули, якщо робота у вихідні дні оформлюється згідно чинного законодавства.


Відповідальні: керівники структурних підрозділів.

Термін виконання: протягом року.

4.9. Виборний орган первинної профспілкової організації (профком) зобов’язується:

- здійснювати контроль за забезпеченням встановлених режимів праці та відпочинку;

- забезпечувати захист законних прав та інтересів працівників, а при необхідності - виплату їм матеріальної допомоги.


Відповідальний: голова профкому.

Термін виконання: протягом року.


4.10. Черговість надання відпусток усім категоріям працюючих та їх тривалість врегульовується графіком відпусток, затвердженим ректором університету , за погодженням із профкомом.

Згідно ст. 79 КЗПП України керівник підрозділу повинен повідомити працюючих про початок відпустки не пізніше, ніж за два тижні до встановленого графіком терміну.


Виконавці: ректор, голова профспілки, керівники структурних підрозділів.

Термін виконання: протягом року.

4.11. Щорічна основна та додаткові відпустки у перший рік роботи працівника надається після 6 місяців безперервної роботи в університеті, а у другому та наступних роках – згідно з графіком відпусток.

4.12. Встановлюється наступна тривалість щорічної основної відпустки:

- 30 календарних днів - адмінперсоналу ректорату, учбово-допоміжному персоналу, відділу господарсько-договірної роботи та виставкової діяльності, плановому відділу, навчальному відділу, бухгалтерії, інженерно-технічному складу служби централізованого господарського обслуговування, адмінперсоналу студмістечка, відділу кадрів та загальному відділу, гуманітарному відділу, керівникам служб університету, організаційно-технічній службі, експлуатаційно-технічному відділу комп’ютерної техніки і зв’язку, юридичному відділу, науково-дослідному сектору, відділу аспірантури та докторантури, відділу охорони праці і техніки безпеки, військово-мобілізаційному підрозділу, відділу працевлаштування, бібліотеці, відділу міжнародних зв’язків, працівникам центру інформаційно-комунікаційних технологій та відділу інформаційних технологій управління, видавництву, відділу освітнього моніторингу та маркетингу, відділу роботи з громадянами, державними установами та громадськими організаціями,навчальному відділу,навчально-методичному відділу, українському культурному центру, навчально-видавничому центру, архіву, агробіостанції-ботанічного саду (директору, агроному, фахівцю), центру перепідготовки та підвищення кваліфікації (завідувачу, головному бухгалтеру, бухгалтеру, фахівцю), навчально-тренувальному центру з водних видів спорту (завідувачу, майстру);

- 31 календарний день – особам віком до 18 років;

- до 56 календарних днів - професорсько-викладацькому складу (ст. 6 Закону України «Про відпустку», Постанова Кабінету Міністрів України № 346 від 14.04.1997 року);

- 42 календарних дні - педагогічному персоналу (Постанова Кабінету Міністрів України № 346 від 14.04.1997 року);

- 24 календарних дні - допоміжному персоналу (ст. 6 Закону України «Про відпустки»).


Відповідальний: начальник відділу кадрів.


4.13. Основна відпустка інвалідам складає:

І групи – 30 календарних днів;

ІІ групи – 30 календарних днів;

ІІІ групи – 26 календарних днів. (ст. 6 Закону України «Про відпустки»).

Відповідальний: начальник відділу кадрів.


4.14. Встановлюються соціальні відпустки:

Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, жінці, яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері у лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів ( стаття 73 Кодексу законів про працю України).

За наявності декількох підстав для надання соціальної відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.


Відповідальні: ректор, голова профспілки,

начальник відділу кадрів.


4.15. Додаткові щорічні оплачувані відпустки встановлюються:


Працівникам з ненормованим робочим днем, згідно з переліком посад (Додаток до Договору )- тривалістю до 7 календарних днів за особливий характер праці. (ст. 8 Закон України «Про відпустки», «Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем (лист № 1/9-96 від 11.03.1998 року).


Відповідальні: ректор, голова профспілки.

Термін виконання: протягом року.


4.16. Членам добровільної пожежної дружини університету (далі – ДПД) - тривалістю до 12 календарних днів.

Затверджена кількість членів ДПД не повинна перевищувати десяти осіб (за поданням начальника ДПД ). (пункт 17 Постанови Кабінету Міністрів України № 136 від 25 лютого 2009 року).


Виконавці: ректор, голова профспілки,

начальник ДПД

Термін виконання: протягом року.


4.17. Працівникам, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням згідно з переліком посад (Додаток до Договору - ) - тривалістю 12 календарних днів, за особливий характер праці, (ст.8 Закону України «Про відпустки»).


Відповідальні: ректор, голова профспілки.

Термін виконання: протягом року.


4.18. Персоналу факультетів, що посіли 1 місце у конкурсі факультетів року - тривалістю 3 календарних днів.


Відповідальні: ректор, голова профспілки.

Термін виконання: протягом року.


4.19. Головам профбюро факультетів, відділів та загальноуніверситетських кафедр педагогіки та психології, мовної освіти, філософії та соціально-гуманітарних наук - 3 календарних дні (Додаток до Договору ) на підставі подання голови профспілки.


Відповідальні: ректор, голова профспілки.

Термін виконання: протягом року.


4.20. Працівникам, які виконують роботи із шкідливими і важкими умовами праці, що негативно впливають на стан здоров’я, - тривалістю днів згідно з переліком посад (Додаток до Договору № ). (ст. 7 Закону України «Про відпустки», Постанова Кабінету Міністрів № 1290 від 17.11.1997 року «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці»)).


Відповідальні: ректор, голова профспілки.

Термін виконання: протягом року.


4.21. Працівникам, які пов’язані з обслуговуванням дисплеїв ЕОМ, - тривалістю до 4 календарних днів, на підставі рапорту начальника відділу охорони праці і техніки безпеки, згідно атестації робочих місць (Додаток до Договору № ). (Постанова Кабінету Міністрів № 1290 від 17.11.1997 року «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці»)


Відповідальні: ректор, голова профспілки, керівники підрозділів, начальник відділу охорони праці і техніки безпеки.

Термін виконання: протягом року.


4.22. Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватись одночасно із щорічною основною відпусткою або окремо від неї.

Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів.


4.23. Додаткова відпустка надається у поточному році й не переноситься на наступний календарний рік, а також не поширюється на осіб, які працюють на умовах сумісництва.


Відповідальний: начальник відділу кадрів.


4.24. За рахунок спеціального фонду працівникам надається додаткова оплачувана відпустка у випадках:

- укладання особистого шлюбу – 3 календарних дні;

- шлюбу дітей - 2 календарних дні;

- народження дитини для батька - 2 календарних дні;

- смерті близьких родичів - 3 календарних дні.


Відповідальні: ректор, голова профспілки.

Термін виконання: протягом дії Договору.


4.25. Виплат відпускних здійснюється за 3 дні до початку відпустки. Керівники структурних підрозділів зобов’язані не пізніше, ніж за один місяць, подати відповідну документацію до відділу кадрів, який протягом 10 днів готує наказ для бухгалтерії.


Відповідальні: керівники структурних підрозділів, начальник відділу кадрів, головний бухгалтер.


4.26. Одинокі (мати чи батько) мають право на відпустку у зручний для них час.


Відповідальні: ректор, голова профспілки.

Термін виконання: протягом року.


4.27. На рахунок первинної профспілкової організації працівників університету на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу відраховуються кошти в розмірі 0,3 відсотка фонду оплати праці. (стаття 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер.

Термін виконання: протягом року.


4.28. Профком співробітників щорічно звітує перед колективом та адміністрацією університету про використання коштів.


Відповідальні: голова профспілки

Термін виконання: протягом року.


4.29. Наради, різні види навчання працівників університету проводяться у робочий час.


Відповідальні: ректор, голова профспілки

Термін виконання: протягом року.


4.30. Регламент роботи університету змінюється за погодженням з профспілкою, попереджаючи працівників про це не пізніше, ніж за тиждень.


Відповідальні: ректор, голова профспілки

Термін виконання: протягом року.


4.31. Працівники зобов’язані невідкладно попередити керівника структурного підрозділу про невихід на роботу з поважних причин, а також подати відповідні документи з цього приводу.


Відповідальні: працівники, керівники структурних підрозділів

Термін виконання: протягом року.


4.32. Автопослуги працівникам університету надаються при наявності вільного автотранспорту, за умови оплати цих послуг.


Відповідальні: проректор матеріально-технічного розвитку та інфраструктури, профспілка.


4.33. При складанні розкладу занять по можливості забезпечується оптимальний режим роботи для працівників університету, передусім для жінок, що мають дітей віком до 14 років.


Відповідальні: декани факультетів, голова профспілки.

Термін виконання: протягом року.


4.34. Одноразові грошові допомоги та винагороди:


4.34.1. Ювілярам, яким виповнилось 50, 55, 60 і більше ювілейних років, встановлюються у розмірі 200-300 грн. з коштів профспілки, залежно від стажу роботи в університеті.


4.34.2.На поховання батьків, дітей, чоловіка або дружини працівникам університету виплачується одноразова допомога – з коштів університету - у розмірі до посадового окладу, з коштів профспілки – 300 грн.

Відповідальні: ректор, голова профспілки, головний бухгалтер.

Термін виконання: протягом року.


4.34.3. У разі смерті працівника, крім передбачених законом коштів,його родині виплачується допомога на поховання - з коштів університету та профспілки, а також передбачається можливість надання іншої допомоги при похованні.


Відповідальні: ректор, голова профспілки, головний бухгалтер


4.35. Керівники усіх структурних підрозділів університету здійснюють прийом працівників підвідомчих їм підрозділів з особистих питань не менше, ніж раз на тиждень, а з питань, що стосуються трудових відносин (організація та умови праці, заробітна плата, нормування праці, відпочинок, наукова та науково-педагогічна діяльність) - у день звернення працівника.


Відповідальні: ректор, керівники структурних підрозділів

Термін виконання: протягом року.


4.36. Керівництво університету інформує профспілкову організацію про передачу в оренду чи продовження оренди споруд та приміщень, які належать університету і використовуються ним для цілей соціально-побутового характеру.

Відповідальні: ректор, голова профспілки

Термін виконання: протягом року.

  1   2

Схожі:

Рішення колективних трудових спорів (конфліктів)»; Закону України «Про відпустки»; Закону України «Про освіту»; Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» iconРішення колективних трудових спорів (конфліктів)»; Закону України «Про відпустки»; Закону України «Про освіту»; Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
Сторони І мають відповідні повноваження. У ньому визначаються взаємовідносини адміністрації та колективу університету з питань економічного...
Рішення колективних трудових спорів (конфліктів)»; Закону України «Про відпустки»; Закону України «Про освіту»; Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» iconРішення колективних трудових спорів (конфліктів)»; Закону України «Про відпустки»; Закону України «Про освіту»; Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
Сторони І мають відповідні повноваження. У ньому визначаються взаємовідносини адміністрації та колективу університету з питань економічного...
Рішення колективних трудових спорів (конфліктів)»; Закону України «Про відпустки»; Закону України «Про освіту»; Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» iconШановні учасники конференції!
Договір укладено відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», Закону України про освіту, Закону України про вищу...
Рішення колективних трудових спорів (конфліктів)»; Закону України «Про відпустки»; Закону України «Про освіту»; Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» iconКолективний договір між ректором внту та профспілковим комітетом на 2012-2014 роки
Закону України «Про колективні договори І угоди», Генеральної, галузевої угод, Закону України про освіту, Закону України про вищу...
Рішення колективних трудових спорів (конфліктів)»; Закону України «Про відпустки»; Закону України «Про освіту»; Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо питань студентського самоврядування
Внести до Закону України “Про вищу освіту” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №20, ст. 134; 2007 р., №7-8, ст. 66; 2008...
Рішення колективних трудових спорів (конфліктів)»; Закону України «Про відпустки»; Закону України «Про освіту»; Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» iconПро затвердження Положення про дистанційне навчання
Закону України «Про загальну середню освіту», статті 12 Закону України «Про професійно-технічну освіту», статті 42 Закону України...
Рішення колективних трудових спорів (конфліктів)»; Закону України «Про відпустки»; Закону України «Про освіту»; Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» iconПро затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) Відповідно до статей 12, 14, 19 Закону України " Про освіту ", статей 41, 42 Закону України " Про загальну середню освіту ", статей 25, 26 Закону України " Про дошкільну освіту
Закону України "Про дошкільну освіту" та з метою вдосконалення науково-методичного забезпечення системи загальної середньої та дошкільної...
Рішення колективних трудових спорів (конфліктів)»; Закону України «Про відпустки»; Закону України «Про освіту»; Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» iconПоложення про дистанційне навчання
Закону України «Про загальну середню освіту», статті 12 Закону України «Про професійно-технічну освіту», статті 42 Закону України...
Рішення колективних трудових спорів (конфліктів)»; Закону України «Про відпустки»; Закону України «Про освіту»; Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» iconПоложення про дистанційне навчання
Закону України «Про загальну середню освіту», статті 12 Закону України «Про професійно-технічну освіту», статті 42 Закону України...
Рішення колективних трудових спорів (конфліктів)»; Закону України «Про відпустки»; Закону України «Про освіту»; Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» iconВитяг із закону україни "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
Розділ І, Стаття 2: "Професійні спілки створюються з метою представництва, здійснення та захисту трудових та соціально-економічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи