Швець Євгенія Семенівна,ст викладач, робоча програма icon

Швець Євгенія Семенівна,ст викладач, робоча програма
Скачати 394.65 Kb.
НазваШвець Євгенія Семенівна,ст викладач, робоча програма
Сторінка3/3
Дата26.12.2012
Розмір394.65 Kb.
ТипПрограма
1   2   3^ Програма курсу


Мета курсу: підготувати майбутніх учителів початкових класів до здійснення англомовної освіти молодших школярів, формування теоретико-методичної бази знань з методики викладання англійської мови в початкових класах та практичних навичок їх використання в навчально-виховному процесі початкової школи, розвиток мотивації студентів до професійного самовдосконалення в аспекті основних завдань курсу.
Завдання курсу:

Теоретичні – озброїти майбутніх учителів початкових класів знаннями про загальні та спеціальні закономірності процесу навчання іноземної мови як засобу спілкування, освіти, виховання й розвитку, яка включає, крім методичних знань, також знання суміжних з методикою наук психолого-педагогічного й філологічного циклів, і на цій основі сформувати уявлення про зміст і структуру педагогічної діяльності вчителя;

ознайомити студентів з найбільш відомими методичними напрямами, системами і методами, формами та засобами навчання англійської мови;

сформувати уявлення про наукове дослідження в методиці викладання англійської мови в початкових класах;

поглибити систему знань та уявлень студентів щодо позакласної роботи з англійської мови в початковій школі.

Практичні – розвивати творче методичне мислення; вміння планувати та організовувати англомовну освіту молодших школярів, здійснювати контроль навчальних досягнень учнів та аналіз власної педагогічної діяльності;

підготувати студентів до формування необхідних англомовних компетенцій молодших школярів, до співпраці з батьками щодо організації англомовної освіти дітей;

залучити майбутніх вчителів до читання спеціальної науково-методичної літератури та інших джерел професійного саморозвитку.

Перелік знань та вмінь студентів

^ Студенти повинні знати:

– основні категорії методики викладання англійської мови в початкових класах,

– вимоги до уроку англійської мови в початкових класах та лігводидактичних особливостей його проведення,

– критерії оцінювання навчальних досягнень молодших школярів з англійської мови,

– основні способи планування процесу викладання англійської мови в початковій школі,

– методичні особливості формування англомовних компетенцій молодших школярів,

– сучасні технології викладання англійської мови в початкових класах,

– особливості проведення наукового дослідження в методиці викладання англійської мови,

– форми позакласної роботи з англійської мови,

– напрями та способи самоосвіти та професійного зростання вчителя англійської мови початкових класів.

^ Студенти повинні вміти:

– ефективно планувати процес викладання англійської мови,

– раціонально використовувати відомі методи, засоби, форми та сучасні технології у формуванні англомовних компетенцій молодших школярів,

– здійснювати контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів під час вивчення англійської мови,

– проводити наукове дослідження в методиці англійської мови та узагальнювати його результати,

– організовувати позакласну роботу з англійської мови в початкових класах.
Міждисциплінарні зв’язки

Методика навчання іноземної мови пов’язана із значною кількістю інших наук.

^ Базовими для методики є:

1. Лінгвістика: лінгвістичний опис мови; семасіологічний опис – система мови; елементи цієї системи , їх значення та функції; ономасіологічний опис мови – зміст мовлення та мовні засоби його переказу.

а) Сучасне мовознавство: поняття ”мови” та “мовлення”, лінгвістичні моделі тощо;

б) Лінгвістика тексту: одиниці мови і мовлення; їхні особливості тощо;

в) Сучасна українська мова: система мови; вплив норм рідної мови на іноземну; явища переносу та інтерференції;

2. Психологія:

а) Загальна та вікова психологія: психологічні особливості учнів молодших класів; психологія емоцій, пам’яті, мислення тощо;

б) Педагогічна психологія: шляхи формування знань, вмінь і навичок;

в) Психологія мови: види мовлення – усне та писемне, зовнішнє та внутрішнє, рецептивне та продуктивне, їх психологічні особливості;

г) Психологія спілкування: спілкування, його функції, види, засоби та способи спілкування, форми спілкування;

д) Соціальна психологія;

є) Етнопсихологія: національні особливості психіки.

3. Психолінгвістика: механізм здійснення мовленнєвої діяльності.

4. Педагогіка: загальні принципи та правила дидактики, методи навчання, система навчання, цілі та зміст навчання тощо.

5.Теорія інформації.


Зміст дисципліни


Змістовий модуль1. Ступенева система освіти в Україні та навчання іноземних мов.

Тема 1. Структура державної освіти. Програма початкової школи. Система вправ.


Змістовий модуль 2. Формування вмінь та навичок діяльності з іноземної мови.

Тема 1.Формування лексичних навичок,навичок читання, говоріння, аудіювання.


Змістовий модуль 3. Урок як основна форма навчального процесу.

Тема 1.Вимоги до сучасного уроку.

Тема 2. Структура уроку.

Тема 3.Аналіз уроку.


Змістовий модуль 4.Сучасні методи навчання іноземної мови.

Тема 1. Проведення уроку англійської мови засобами ІКТ.

Тема 2. Застосування ІКТ в позакласній роботі з іноземної мови.


Змістові модулі навчального курсу

II , III курс


Змістовий модуль 1. Ступенева система освіти в Україні та навчання іноземних мов.

Лекційний модуль

 1. Структура державної освіти.Методика як наука про навчання ІМ. Програма початкової школи. Система вправ для навчання ІМ(2 год.).

 2. Модуль самостійної роботи

1.Освітня програма (2год.).

2. Цілі, зміст, принципи навчання(2год.).

3. Методи та засоби навчання (2 год.).

4. Зв'язок з іншими науками(2 год).

5.Типи та види вправ (2 год.).


Змістовий модуль 2.Формування вмінь та наичок діяльності з іноземної мови.


Лекційний модуль

 1. Формування англомовної компетенції в аудіюванні, в читанні, говорінні, письмі (2 год.).

Практичний модуль

 1. Процес формування англомовної компетенції молодших школярів (2 год.).

Модуль самостійної роботи

 1. Технологія навчання аудіювання в початковій школі (2 год.).

 2. Технологія навчання читання в початковій школі (4 год.).

 3. Технологія навчання говоріння в початковій школі (2 год.).

 4. Технологія навчання письма в початковій школі (2 год.).


Список рекомендованої літератури

Основна література

 1. Бігич О.Б. Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2006. – 200 с.

 2. Зубенко Т.В. Комунікативний підхід до навчання іноземної мови в учнів початкової школи. – Миколаїв: МДУ імені В.О.Сухомлинського, 2006. – 120 с.

 3. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

 4. Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах: Посібник. Вид. 2-е, доп. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2004. – 360 с.

 5. Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в общеобразовательных учреждениях: По­собие для учителей и студентов педвузов. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2000.-С. 224.


Додаткова література

 1. Бойко М.І. Форми і розвиток писемної грамотності на уроках англійської мови // Англійська мова та література. – 2010. - №19-20. – С. 7-11.

 2. Борецька Г.Е. Методика формування іншомовної компетенції у техніці читання // Іноземні мови. – 2012. - №1. – С.3-8.

 3. Бочковська О.І. Використання диктантів у процесі розвитку іншомовних мовленнєвих умінь учнів // Англійська мова та література. – 2009. - №1. – С. 19-24.

 4. Добра О.Й. Ефективні прийоми навчання правопису на уроці іноземної мови // Іноземні мови. – 2010. - №1. – С.8-10.

 5. Закирова Ф.К. Организация вопросо-ответных упражнений в обучении учащихся говорению // Иностранные языки в школе. – 2011. - №9. – С. 53 – 58.

 6. Коломінова О.О. Зміст соціокультурного аспекту навчання англійської мови у початковій школі // Іноземні мови. – 2004. - № 2. – С. 50 – 54.

 7. Костюк А.М. Розвиток техніки письма // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2004. - №6. – С. 110.

 8. Овсянникова Н.А. Некоторые приемы работы с аудиокассетами // Иностранные языки в школе. – 2010. - № 3. – С. 30-34.

 9. Подзерка Н.В. Завдання для контролю аудіювання (2, 3 клас) // Англійська мова в початковій школі. – 2012. - № 2(87). – С. 12, 13, 15-16.

 10. Тульнова О.В. Використання комунікативного методу навчання іноземному говорінню на практиці // Англійська мова і література. – 2010. - №7. – С.2-5.

 11. Черниш В.В. Засоби формування іншомовної компетенції в діалогічному мовленні // Іноземні мови. – 2011. - №3. С. 15-22.

 12. Черниш В.В. Контроль рівня сформованості компетентності в англомовному діалогічному мовленні // Іноземні мови. – 2012. - №9. – С.53-58.

Internet – ресурси

 1. З досвіду навчання аудіювання, говоріння, читання, письма (англомовні матеріали):

http://www.onestopenglish.com/section.asp?sectionType=listsummary&catid=59392

http://www.macmillandictionaries.com/resources/dictations/dictations.htm

http://www.nadasisland.com/writing/

http://www.teachingenglish.org.uk/try/links/skills

http://iteslj.org/Techniques/Ieong-Dictation.html


Модульний контроль:

Практичний контроль (складання конспекту уроку, презентація фрагменту уроку англійської мови).

Тестовий контроль (за теоретичним матеріалом курсу).

Опитування за теоретичними питаннями, виконання практичного завдання (аналіз конспекту уроку англійської мови).


Змістовий модуль 3. Урок як основна форма навчального процесу.

Лекційний модуль

1. Вимоги до сучасного уроку (2 год.).

2. Структура уроку (2 год.).

3. Аналіз уроку (2 год.).


Практичний модуль


1.Урок як основна форма навчально-виховного процесу (1 год.).

2.Розгорнутий план-конспект уроку (2 год.).

3.Принципи аналізу уроку (1 год).


Модуль самостійної роботи 1. Форми роботи вчителя на уроці(4год.).

 2. Інтерактивні технології англомовної освіти молодших школярів (4 год.).

 3. Ігрові та проектні технології викладання англійської мови (4 год.).

 4. Методи наукового дослідження в методиці викладання англійської мови в початкових класах (4 год.).

 5. Фрагмент уроку з навчання аудіювання (2 год.).

 6. Англомовні проекти в початковій школі (4 год.).

 7. Англомовне свято в початковій школі (4 год.).

 8. Система орієнтирів для аналізу уроку (2 год.).Змістовий модуль 4. Сучасні методи навчання іноземної мови.

Лекційний модуль

1. Проведення уроку англійської мови засобами ІКТ(2 год.).

2. Застосування ІКТ в позакласній роботі з іноземної мови(2 год.).


Практичний модуль


 1. Ігрові та проектні технології викладання англійської мови (1 год.).

 2. Свята та розваги англійською мовою для молодших школярів (1 год.).


Модуль самостійної роботи

1.Особливості застосування ІКТ в процесі викладання англійської мови в початковій школі (2 год.).

2.Інтерактивні технології англомовної освіти молодших школярів (2 год.).

3.Ігрові та проектні технології викладання англійської мови (2 год.).

4.Методи наукового дослідження в методиці викладання англійської мови в початкових класах (2 год.).

5.Форми позакласної роботи вчителя англійської мови в початковій школі у співпраці з батьками учнів (2 год.).

6.Англомовні проекти в початковій школі (4 год.).

7.Свята та розваги англійською мовою для молодших школярів (2 год.).

8.Краєзнавче англомовне свято в початковій школі (4 год.).


Список рекомендованої літератури

Основна література

 1. Бігич О.Б. Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2006. – 200 с.

 2. Бігіч О.Б. Планування уроку англійської мови в початковій школі: посібник / О.Б.Бігіч. – К.: Ленвіт, 2006. – 64 с.

 3. Зубенко Т.В. Комунікативний підхід до навчання іноземної мови в учнів початкової школи. – Миколаїв: МДУ імені В.О.Сухомлинського, 2006. – 120 с.

 4. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

 5. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2005. – 208 с.

 6. Співаковський О.В., Петухова Л.Є., Коткова В.В. Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Початкова освіта». – Херсон: Айлант, 2012. – 386 с.

Додаткова література

 1. Босова Л. Комбинированные уроки информатики / Л.Босова // Информатика и образование. – 2000. – № 3. – С.85 – 93.

 2. Букичева О.А. Дидактические игры на уроках английского язика в начальной школе // Иностранные язики в школе. – 2011. - №6. – С. 46-49.

 3. Буцька І.В. Принципи активного навчання та критичного мислення // Англійська мова та література. – 2011. - №8. – С. 7.

 4. Галушкова О.Н. Система уроков по повышению коммуникативной компетентности учащихся с использованием проектной методики // Английский язик и література. - №26. – С. 24-27.

 5. Грезіна Л.К. Роль гри в розвитку комунікативних і граматичних навичок // Англійська мова та література. – 2010. - №12. – С.29.

 6. Демкин В. П. Дидактические модели проведення уроков с применением Интернет-технологий и мультимедиа средств / В. П. Демкин, Г. В. Можаева, Т. В. Руденко // Открытое и дистанционное образование. – 2004. - № 3 (15). - С. 5-8.

 7. Козак А.М. Використання гри на уроках іноземної мови // Англійська мова та література. – 2011. - №14. – С. 4-6.

 8. Коломінова О.О., Роман С.В. Сучасні технології навчання англійської мови у початковій школі // Іноземні мови. – 2010.- № 2. С. 40-47.

 9. Коробова О. Можливості використання мультимедійних програм у навчанні англійської мови в початковій ланці загальноосвітньої школи / О.Коробова // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2007. - № 6. – С. 68 – 73.

 10. Корш Н.В. Метод проектів як один із засобів розвитку соціокультурної компетенції школяра // Англійська мова і література. – 2010. - №30. – С. 2-5.

 11. Мацько Г.Р. Игровые упражнения при изучении английского алфавита // Иностранные языки в школах. – 2010. - №10. – С. 40-43.

 12. Потапова М.И. Развитие творческой активности учащихся младших классов при обучении иностранного языка // Иностранные языки в школе. – 2011. - № 7. – С. 49 – 52.

 13. Сікачова М.А. Учнівське мовне портфоліо як засіб індивідуального руху учнів у формуванні комунікативних компетенцій // Англійська мова та література. – 2011. - №13. – С.2-3.

 14. Фіметова О.А. Ігри на уроці англійської мови у молодшій школі // Англійська мова в початковій школі. – 2007. - №6. – С.13-16.

 15. Фролова О. Ігрові прийоми навчання граматики на початковому етапі // English. – 2010. - №18. – С. 7.

 16. Шокотко І.Н. Игровые приемы обучения английскому языку на начальном этапе // Англійська мова та література. – 2008. - №16-18. – С. 82-83.

Internet – ресурси

 1. Проектні технології у викладанні іноземних мов:

http://distant.ioso.ru/project/meth%20project/metod%20pro.htm

http://www.distant.ioso.ru/library/publication/vinogradova1.htm

http://distant.ioso.ru/library/publication/4.htm

http://distant.ioso.ru/library/publication/paramvop.htm

http://distant.ioso.ru/library/reading%20room/solov.htm

http://distant.ioso.ru/library/reading%20room/Vinogradova.htm

http://www.itlt.edu.nstu.ru/article4.php

http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/project/?cc=ua

www.otan.dni.us/webfarm/emailproject/email.htm

http://www.kidlink.org/kidspace/start.php?HoldNode=1

http://virtlab.ioso.ru

 1.  Інформаційні технології навчання іноземних мов:

http://www.bbc.co.uk/languages/tutors/internet/index.shtml

http://distant.ioso.ru/library/publication/METMAT.htm

http://www.itlt.edu.nstu.ru/masterclass_links.php

http://www.itlt.edu.nstu.ru/masterclass_articles.php

http://iteslj.org/t/ppt/


Модульний контроль:

Практичний контроль (складання конспекту уроку та виховного заходу, презентація фрагменту уроку або виховного заходу).

Опитування за теоретичними питаннями, виконання практичного завдання (аналіз конспекту уроку, виховного заходу, програмного забезпечення уроку).


Підсумкова тека:

Опитування за теоретичними питаннями, виконання практичного завдання.


Список рекомендованої літератури

Основна література

 1. Бігич О.Б. Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2006. – 200 с.

 2. Бігіч О.Б. Планування уроку англійської мови в початковій школі: посібник / О.Б.Бігіч. – К.: Ленвіт, 2006. – 64 с.

 3. Зубенко Т.В. Комунікативний підхід до навчання іноземної мови в учнів початкової школи. – Миколаїв: МДУ імені В.О.Сухомлинського, 2006. – 120 с.

 4. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

 5. Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах: Посібник. Вид. 2-е, доп. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2004. – 360 с.

 6. Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в общеобразовательных учреждениях: По­собие для учителей и студентов педвузов. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2000.-С. 224.

 7. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2005. – 208 с.

 8. Співаковський О.В., Петухова Л.Є., Коткова В.В. Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Початкова освіта». – Херсон: Айлант, 2012. – 386 с.

Додаткова література

 1. Бойко М.І. Форми і розвиток писемної грамотності на уроках англійської мови // Англійська мова та література. – 2010. - №19-20. – С. 7-11.

 2. Борецька Г.Е. Методика формування іншомовної компетенції у техніці читання // Іноземні мови. – 2012. - №1. – С.3-8.

 3. Босова Л. Комбинированные уроки информатики / Л.Босова // Информатика и образование. – 2000. – № 3. – С.85 – 93.

 4. Бочковська О.І. Використання диктантів у процесі розвитку іншомовних мовленнєвих умінь учнів // Англійська мова та література. – 2009. - №1. – С. 19-24.

 5. Букичева О.А. Дидактические игры на уроках английского язика в начальной школе // Иностранные язики в школе. – 2011. - №6. – С. 46-49.

 6. Буцька І.В. Принципи активного навчання та критичного мислення // Англійська мова та література. – 2011. - №8. – С. 7.

 7. Галушкова О.Н. Система уроков по повышению коммуникативной компетентности учащихся с использованием проектной методики // Английский язик и литература. - №26. – С. 24-27.

 8. Грезіна Л.К. Роль гри в розвитку комунікативних і граматичних навичок // Англійська мова та література. – 2010. - №12. – С.29.

 9. Демкин В. П. Дидактические модели проведення уроков с применением Интернет-технологий и мультимедиа средств / В. П. Демкин, Г. В. Можаева, Т. В. Руденко // Открытое и дистанционное образование. – 2004. - № 3 (15). - С. 5-8.

 10. Добра О.Й. Ефективні прийоми навчання правопису на уроці іноземної мови // Іноземні мови. – 2010. - №1. – С.8-10.

 11. Закирова Ф.К. Организация вопросо-ответных упражнений в обучении учащихся говорению // Иностранные языки в школе. – 2011. - №9. – С. 53 – 58.

 12. Козак А.М. Використання гри на уроках іноземної мови // Англійська мова та література. – 2011. - №14. – С. 4-6.

 13. Коломінова О.О. Зміст соціокультурного аспекту навчання англійської мови у початковій школі // Іноземні мови. – 2004. - № 2. – С. 50 – 54.

 14. Коломінова О.О., Роман С.В. Сучасні технології навчання англійської мови у початковій школі // Іноземні мови. – 2010.- № 2. С. 40-47.

 15. Коробова О. Можливості використання мультимедійних програм у навчанні англійської мови в початковій ланці загальноосвітньої школи / О.Коробова // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2007. - № 6. – С. 68 – 73.

 16. Корш Н.В. Метод проектів як один із засобів розвитку соціокультурної компетенції школяра // Англійська мова і література. – 2010. - №30. – С. 2-5.

 17. Костюк А.М. Розвиток техніки письма // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2004. - №6. – С. 110.

 18. Мацько Г.Р. Игровые упражнения при изучении английского алфавита // Иностранные языки в школах. – 2010. - №10. – С. 40-43.

 19. Овсянникова Н.А. Некоторые приемы работы с аудиокассетами // Иностранные языки в школе. – 2010. - № 3. – С. 30-34.

 20. Подзерка Н.В. Завдання для контролю аудіювання (2, 3 клас) // Англійська мова в початковій школі. – 2012. - № 2(87). – С. 12, 13, 15-16.

 21. Потапова М.И. Развитие творческой активности учащихся младших классов при обучении иностранного языка // Иностранные языки в школе. – 2011. - № 7. – С. 49 – 52.

 22. Сікачова М.А. Учнівське мовне портфоліо як засіб індивідуального руху учнів у формуванні комунікативних компетенцій // Англійська мова та література. – 2011. - №13. – С.2-3.

 23. Тульнова О.В. Використання комунікативного методу навчання іноземному говорінню на практиці // Англійська мова і література. – 2010. - №7. – С.2-5.

 24. Фіметова О.А. Ігри на уроці англійської мови у молодшій школі // Англійська мова в початковій школі. – 2007. - №6. – С.13-16.

 25. Фролова О. Ігрові прийоми навчання граматики на початковому етапі // English. – 2010. - №18. – С. 7.

 26. Черниш В.В. Засоби формування іншомовної компетенції в діалогічному мовленні // Іноземні мови. – 2011. - №3. С. 15-22.

 27. Черниш В.В. Контроль рівня сформованості компетентності в англомовному діалогічному мовленні // Іноземні мови. – 2012. - №9. – С.53-58.

 28. Шокотко І.Н. Игровые приемы обучения английскому языку на начальном этапе // Англійська мова та література. – 2008. - №16-18. – С. 82-83.

Internet – ресурси

 1. Ресурси для навчання англійської мови, архіви уроків:

http://www.esl-library.com/index.cfm?PageId=1

http://www.teachingenglish.org.uk/try/teaching-kids

http://www.teachingenglish.org.uk/try/lesson-plans

http://www.btinternet.com/~ted.power/literacy.html

http://www.englishpage.com/

http://www.oup.com/elt/teachersclub/?cc=global

http://www.macmillanenglish.com/BlankTemplate.aspx?id=28164

http://www.macmillanenglish.com/straightforward/worksheets.htm

http://www.onestopenglish.com/section.asp?sectionType=listsummary&catid=59454

http://www.onestopenglish.com/section.asp?sectionType=listsummary&catid=59478

http://www.teachingenglish.org.uk/

http://developingteachers.com/

 1. З досвіду навчання лексики, граматики, фонетики (англомовні матеріали):

http://www.onestopenglish.com/section.asp?sectionType=listsummary&catid=58111

http://www.macmillandictionaries.com/resources/e-lessons/e-lessons.htm

http://www.teachingenglish.org.uk/try/links/pronunciation

http://iteslj.org/Techniques/Dalton-Pronunciation.html

http://www.teachingenglish.org.uk/try/links/Dictionaries-and-Encyclopedias

http://www.teachingenglish.org.uk/try/resources/quizzes/pronunciation

http://iteslj.org/Techniques/Kavaliauskiene-Cond.html

http://iteslj.org/Techniques/Thompson-Modals.html

http://www.oup.com/elt/global/products/livinggrammar/

http://elt-marketing.oup.com/oup_elt/grammar2go/gtg_archive.htm

 1. З досвіду навчання аудіювання, говоріння, читання, письма (англомовні матеріали):

http://www.onestopenglish.com/section.asp?sectionType=listsummary&catid=59392

http://www.macmillandictionaries.com/resources/dictations/dictations.htm

http://www.nadasisland.com/writing/

http://www.teachingenglish.org.uk/try/links/skills

http://iteslj.org/Techniques/Ieong-Dictation.html

 1. Формування іншомовної соціокультурної компетенції:

http://iteslj.org/Techniques/Cullen-Culture.html

http://iteslj.org/Techniques/Kodotchigova-RolePlay.html

http://iteslj.org/Techniques/Chou-Compliments.html

http://iteslj.org/Techniques/Kilickaya-CulturalContent/

http://iteslj.org/Techniques/Kilickaya-AutenticMaterial.html

 1. Автономія учнів у вивченні іноземної мови:

http://iteslj.org/Techniques/Kavaliauskiene-Autonomy/

http://iteslj.org/Techniques/Huynh-MistakeBuster.html

http://iteslj.org/Techniques/Small-SelfInstruction.html

http://iteslj.org/Techniques/Upendran-Improvement.html

http://iteslj.org/Techniques/McCarthy-Autonomy.html

http://iteslj.org/Techniques/Bordonaro-Stakeholder.html

http://iteslj.org/Techniques/Lile-Motivation.html

 1. Відео у навчанні іноземних мов:

http://www.teflclips.com/

http://iteslj.org/Techniques/Tatsuki-StudyGuides.html

http://iteslj.org/Techniques/Magnusson-Video.html

http://iteslj.org/Techniques/Furmanovsky-Videos.html

http://iteslj.org/Techniques/Davis-CaptionedVideo/

http://iteslj.org/Techniques/Gebhardt-MovieTrailers.html

http://iteslj.org/Techniques/Brooke-Video.html

 1. Автентичні аудіо- та відеоматеріали для навчання англійської мови:

http://www.onestopenglish.com/section.asp?sectionType=listsummary&catid=59782

http://www.manythings.org/listen/

http://www.manythings.org/b/e/

http://iteslj.org/Techniques/Mackenzie-CNN.html

 1. Ігри у навчанні англійської мови:

http://iteslj.org/games/

http://www.manythings.org/lulu/

http://www.onestopenglish.com/section.asp?sectionType=listsummary&catid=59817

http://www.macmillandictionaries.com/resources/games/games.htm

http://www.btinternet.com/~ted.power/games.htm

http://iteslj.org/c/jokes.html

http://iteslj.org/Techniques/Chauhan-Drama.html

http://iteslj.org/Techniques/Rooney-Task-Based.html

 1. Вірші та пісні у навчанні англійської мови:

http://www.rhymezone.com/?loc=top

http://www.manythings.org/songs/

http://iteslj.org/Techniques/Hussein-Poems.html

http://iteslj.org/Techniques/Cullen-Music.html

http://iteslj.org/Techniques/Cullen-SongDictation.html

http://iteslj.org/Techniques/Upendran-PhrasalVerbs.html

http://iteslj.org/Techniques/Orlova-Songs.html

http://iteslj.org/Techniques/Yoo-Songs.html

 1. Проектні технології у викладанні іноземних мов:

http://distant.ioso.ru/project/meth%20project/metod%20pro.htm

http://www.distant.ioso.ru/library/publication/vinogradova1.htm

http://distant.ioso.ru/library/publication/4.htm

http://distant.ioso.ru/library/publication/paramvop.htm

http://distant.ioso.ru/library/reading%20room/solov.htm

http://distant.ioso.ru/library/reading%20room/Vinogradova.htm

http://www.itlt.edu.nstu.ru/article4.php

http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/project/?cc=ua

www.otan.dni.us/webfarm/emailproject/email.htm

http://www.kidlink.org/kidspace/start.php?HoldNode=1

http://virtlab.ioso.ru

 1.  Інформаційні технології навчання іноземних мов:

http://www.bbc.co.uk/languages/tutors/internet/index.shtml

http://distant.ioso.ru/library/publication/METMAT.htm

http://www.itlt.edu.nstu.ru/masterclass_links.php

http://www.itlt.edu.nstu.ru/masterclass_articles.php

http://iteslj.org/t/ppt/

 1. Наочні посібники для навчання англійської мови:

http://www.onestopenglish.com/section.asp?sectionType=listsummary&catid=59513

 1. Навчання англійської мови як другої іноземної:

http://www-writing.berkeley.edu/TESL-EJ/

http://www.eslflow.com/

 1. Відеопрезентації закордонних методистів (англійською мовою):

http://www.youtube.com/oupeltglobal

http://www.youtube.com/oupeltglobal#g/u

http://www.oupeltpromo.com/businessresult/

http://www.macmillanenglish.com/methodology/authors/videos.htm


^ Методи навчання


Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця початкової освіти з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу:

 • тренінг, в якому основна увага приділяється практичній роботі, коли в процесі моделювання спеціально заданих ситуацій студенти мають можливість розвивати та закріплювати необхідні знання та навички, змінювати своє ставлення до власного досвіду та використаних в роботі підходах,

 • навчальна дискусія, відрізняться від інших видів дискусій тим, що новітність проблематики стосується лише учасників дискусії, тобто вирішення проблеми, вже здійснене у науці, постає у навчальному процесі в дані аудиторії,

 • ігрові методи, що дозволяють вдосконалювати освітню діяльність та створювати нові моделі професійної практики, що відповідає цілям актуалізації професіоналізму в сучасних умовах; характеризуються спрямованістю на розв’язок певних практичних проблем, набуття навичок виконання конкретної діяльності.


^ Методи контролю

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

Використовуються такі методи усного та тестового контролю, які сприяють підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається практичному контролю.

^ Варіанти практичних завдань:

 1. Опрацюйте Програму з англійської мови для учнів 1-4 класів. Заповнивши таблицю, проаналізуйте динаміку розвитку аудитивних умінь молодших школярів.

  Клас

  Уміння

  Джерело аудіювання

  1-ий  2-ий  3-ій  4-ий 2. Ознайомтесь із фрагментом уроку з навчання аудіювання в почат­ковій школі. Бігич О.Б. Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2006. – С. 127 – 129.

Зверніть увагу на а) навчальні прийоми, використані вчителем на кожному з трьох етапів навчання аудіювання; б) опори й орієнтири, які полегшують сприймання аудіотексту та розуміння його змісту; в) способи контролю змісту почутого.

 1. За власним уподобанням оберіть один із чинних підручників чи посібників для початкової школи. Виберіть один з аудіотекстів та укладіть фрагмент уроку з навчання аудіювання молодших школярів. Визначте потенційні мовні та змістові труднощі аудіотексту. Складіть завдання, які спрямовані на подолання учнями цих труднощів та націлюють школярів на слухання тексту. Придумайте 2-3 види завдань, спрямованих на перевірку його основного й детального змісту. Письмово оформіть укладений фрагмент уроку. Будьте готові в ролі вчителя провести фрагмент на практичному занятті


^ Критерії оцінювання знань та вмінь студенів


Оцінювання студентів є комплексним і включає наступні складові:

 • складання конспекту уроку англійської мови або виховного заходу,

 • презентація фрагменту уроку або виховного заходу,

 • тестування,

 • опитування за теоретичними питаннями,

 • виконання практичного завдання.


Критерії оцінювання конспекту викладачем:

5 – конспект уроку оформлено грамотно, технічно з дотриманням структури уроку, зміст уроку логічний та насичений різними видами діяльності, загалом урок відповідає основним принципам, індивідуальним особливостям учнів даного класу та навчальній темі.

4,5 – зміст уроку частково логічний, насичений різними видами діяльності, загалом урок відповідає основним принципам, індивідуальним особливостям учнів даного класу та навчальній темі, конспект уроку оформлено з декількома граматичними та технічними помилками.

4 – зміст уроку частково логічний, частково насичений різними видами діяльності, урок відповідає основним принципам, індивідуальним особливостям учнів даного класу та частково забезпечує виконання мети і завдань теми уроку, конспект уроку оформлено з декількома граматичними та технічними помилками.

3,5 – зміст уроку не логічний, має досить одноманітні види діяльності учнів, урок частково відповідає основним принципам, індивідуальним особливостям учнів даного класу та навчальній темі, конспект уроку оформлено грамотно, технічно з дотриманням структури уроку.

3 – зміст уроку не логічний, має досить одноманітні види діяльності учнів, урок частково відповідає основним принципам, індивідуальним особливостям учнів даного класу та навчальній темі, конспект уроку оформлено не грамотно, без дотриманням структури уроку, але технічно.

2 - зміст уроку не логічний, має досить одноманітні види діяльності учнів, урок частково відповідає основним принципам, індивідуальним особливостям учнів даного класу та навчальній темі, конспект уроку оформлено не грамотно, без дотриманням структури уроку, технічно неправильно.

^ 1 – конспект уроку дидактично та технічно не розкриває тему уроку.


Критерії оцінювання презентації фрагменту уроку або виховного заходу:

5 (відмінно) – проявлено високий ступінь методичного (вміння розв’язувати методичні завдання уроку, гнучкість методичного мислення, доцільність структури уроку), психолого-дидактичного (вміння реалізувати психолого-фізіологічний аспект організації уроку в початковій школі, педагогічний такт, об’єктивність оцінювання), дидактико-операційного (володіння аудиторією, манера поведінки, культура мовлення та письма), лінгво-методичного (нормативність мовлення, дикція, адаптивність мовлення, співвідношення мовлення вчителя та учнів на уроці) аспектів діяльності студента.

4,5 (добре) – проявлено високий ступінь методичного (вміння розв’язувати методичні завдання уроку, гнучкість методичного мислення, доцільність структури уроку), психолого-дидактичного (вміння реалізувати психолого-фізіологічний аспект організації уроку в початковій школі, педагогічний такт, об’єктивність оцінювання) аспектів діяльності студента. Дидактико-операційний (володіння аудиторією, манера поведінки, культура мовлення та письма) та лінгво-методичний (нормативність мовлення, дикція, адаптивність мовлення, співвідношення мовлення вчителя та учнів на уроці) аспекти діяльності потребують часткового допрацювання.

4 (добре) – проявлено достатній ступінь методичного (вміння розв’язувати методичні завдання уроку, гнучкість методичного мислення, доцільність структури уроку), психолого-дидактичного (вміння реалізувати психолого-фізіологічний аспект організації уроку в початковій школі, педагогічний такт, об’єктивність оцінювання), дидактико-операційного (володіння аудиторією, манера поведінки, культура мовлення та письма), лінгво-методичного (нормативність мовлення, дикція, адаптивність мовлення, співвідношення мовлення вчителя та учнів на уроці) аспектів діяльності студента.

^ 3,5 (задовільно) – проявлено середній ступінь методичного (вміння розв’язувати методичні завдання уроку, гнучкість методичного мислення, доцільність структури уроку), психолого-дидактичного (вміння реалізувати психолого-фізіологічний аспект організації уроку в початковій школі, педагогічний такт, об’єктивність оцінювання), дидактико-операційного (володіння аудиторією, манера поведінки, культура мовлення та письма), лінгво-методичного (нормативність мовлення, дикція, адаптивність мовлення, співвідношення мовлення вчителя та учнів на уроці) аспектів діяльності студента.

3 (задовільно) – проявлено недостатній ступінь методичного (вміння розв’язувати методичні завдання уроку, гнучкість методичного мислення, доцільність структури уроку), психолого-дидактичного (вміння реалізувати психолого-фізіологічний аспект організації уроку в початковій школі, педагогічний такт, об’єктивність оцінювання), дидактико-операційного (володіння аудиторією, манера поведінки, культура мовлення та письма), лінгво-методичного (нормативність мовлення, дикція, адаптивність мовлення, співвідношення мовлення вчителя та учнів на уроці) аспектів діяльності студента.

2 (незадовільно) – відсутні методичний (вміння розв’язувати методичні завдання уроку, гнучкість методичного мислення, доцільність структури уроку), психолого-дидактичний (вміння реалізувати психолого-фізіологічний аспект організації уроку в початковій школі, педагогічний такт, об’єктивність оцінювання), дидактико-операційний (володіння аудиторією, манера поведінки, культура мовлення та письма), лінгво-методичний (нормативність мовлення, дикція, адаптивність мовлення, співвідношення мовлення вчителя та учнів на уроці) аспекти діяльності студента.


^ Критерії оцінювання тестів

Максимальна кількість тестових балів – 30

Тестовий бал

Бал за 100-бальною шкалою оцінювання

Оцінка за семибальною шкалою ХДУ

30-26

186-200

5

25-24

179-183

4,5

23-21

171-176

4

20-19

164-167

3,5

18-17

156-160

3

16-8

127-155

2

7-0

100-123

1^
Критерії оцінювання усної відповіді

Бали

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень

1

Студент спроможний розрізняти об’єкти вивчення.

2

Студент відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення, за допомогою викладача виконує елементарні завдання.

3

Студент відтворює основний навчальний матеріал, здатний із помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило.

3,5

Студент виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання у виконанні завдань за зразком.

4

Знання студента є достатніми, він застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його логічна, хоча і має неточності.

4,5

Студент добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією.

5

Студент має системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення.^
Критерії оцінювання виконання практичного завдання

Під час виконання практичного завдання студент за відповідь отримує максимально можливу оцінку відмінно (5) за умови, якщо він дав правильну і вичерпну відповідь на поставлене запитання, при цьому показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ і навів приклади з практики.

Оцінку добре (4,5; 4) студент отримує, якщо він у цілому виконав поставлене завдання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав незадовільні знання літературних джерел, не підкріпив прикладами з практики.

Оцінку задовільно (3,5; 3) отримує студент, якщо він дав неповну відповідь на запитання, ухилився від аргументів, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури.

Оцінку незадовільно (2) отримує студент, якщо він дав неправильну або неповну відповідь на запитання, ухилився від аргументів, показав незадовільні знання понятійного апарату й спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів.

Оцінка за завдання повинна бути зменшена за суттєве випущення теоретичних положень, а також за нерозбірливий почерк, орфографічні, лексичні та стилістичні помилки.


^ Переведення оцінок до національної шкали та шкали ECTS

Оцінка за бальною шкалою ХДУ та ECTS

Оцінка за національною шкалою

^ Семестровий контроль

5 А

відмінно

Екзамен складено

4,5 В

добре

4 С

3,5 D

задовільно

3 E

2 FX

незадовільно з можливістю повторного складання

Екзамен не складено

1 F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни1   2   3

Схожі:

Швець Євгенія Семенівна,ст викладач, робоча програма iconПротокол №4 засідання кафедри фізичної реабілітації І валеології від грудня 2009 року Присутні
Голова рму, аспірант Дроздов Д. В., доц. Драгнєв Ю. В., доц. Кудряшов Є. В., викладач Павлова Н. А., викладач Карпов С. М., аспірант...
Швець Євгенія Семенівна,ст викладач, робоча програма iconПротокол №1 засідання кафедри фізичної реабілітації І валеології від вересня 2009 року Присутні
Голова рму, аспірант Дроздов Д. В., доц. Драгнєв Ю. В., доц. Кудряшов Є. В., викладач Павлова Н. А., викладач Карпов С. М., аспірант...
Швець Євгенія Семенівна,ст викладач, робоча програма iconПротокол №2 засідання кафедри фізичної реабілітації І валеології від жовтня 2009 року Присутні
Голова рму, аспірант Дроздов Д. В., доц. Драгнєв Ю. В., доц. Кудряшов Є. В., викладач Павлова Н. А., викладач Карпов С. М., аспірант...
Швець Євгенія Семенівна,ст викладач, робоча програма iconПротокол №3 засідання кафедри фізичної реабілітації І валеології від листопада 2009 року Присутні
Голова рму, аспірант Дроздов Д. В., доц. Драгнєв Ю. В., доц. Кудряшов Є. В., викладач Павлова Н. А., викладач Карпов С. М., аспірант...
Швець Євгенія Семенівна,ст викладач, робоча програма iconТип модуля: обов’язковий Семестр: VІ обсяг модуля
Лектор: старший викладач Кравець Світлана Федорівна, викладач Магдач Зоряна Тарасівна, викладач Гаврилюк Маріанна Василівна, викладач...
Швець Євгенія Семенівна,ст викладач, робоча програма iconТип модуля: обов’язковий Семестр: V обсяг модуля
Лектор: старший викладач Кравець Світлана Федорівна, викладач Магдач Зоряна Тарасівна, викладач Гаврилюк Маріанна Василівна, викладач...
Швець Євгенія Семенівна,ст викладач, робоча програма iconТип модуля: обов’язковий Семестр: І обсяг модуля
Бурбан Іванна Ігорівна викладач Стельмах Леся Богданівна викладач Вдовін Вікторія Вікторівна, старший викладач Драпалюк Галина Степанівна,...
Швець Євгенія Семенівна,ст викладач, робоча програма iconТип модуля: обов’язковий Семестр: ІІІ обсяг модуля
Вдовін Вікторія Вікторівна, викладач Корицька Галина Іванівна, викладач Цимбрило Світлана Михайлівна, викладач Сидорчук Олена Валеріївна,...
Швець Євгенія Семенівна,ст викладач, робоча програма iconТип модуля: обов’язковий Семестр: ІІ обсяг модуля
Лектор: к філол н., доцент Гнідець Уляна Святославівна, викладач Волошин Марія Михайлівна, викладач Люля Оксана Михайлівна, викладач...
Швець Євгенія Семенівна,ст викладач, робоча програма iconТип модуля: обов’язковий Семестр: ІІІ обсяг модуля
Лектор: к філол н., доцент Гнідець Уляна Святославівна, викладач Волошин Марія Михайлівна, викладач Люля Оксана Михайлівна, викладач...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи