Програма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз icon

Програма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз
Скачати 408.5 Kb.
НазваПрограма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз
Сторінка1/4
Дата02.05.2013
Розмір408.5 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Херсонський державний університет

Факультет дошкільної та початкової освіти

Кафедра дошкільної освіти


Затверджую

Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, професор

_____________Н.А. Тюхтенко


Програма комплексного державного екзамену

Педагогіка вищої школи

Методики викладання дошкільної педагогіки

та дитячої психології у ВНЗ

Методики викладання фахових дисциплін у ВНЗ

Для студентів

Напряму підготовки 0101. Педагогічна освіта

Спеціальності 8.01010101 Дошкільна освіта

Денна, заочна форма навчання


Схвалено

Науково-методичною радою

факультету дошкільної та

початкової освіти

Протокол № 2 від 19.11.2012 р.


Херсон – 2012


Обговорено на засіданні

кафедри дошкільної освіти

протокол № 4 від 5.11.2012 р.

завідувач кафедри дошкільної освіти ______________ проф. Л.Є.Петухова


І блок-модуль «Педагогіка вищої школи»


Педагогіка вищої школи


Курс “Педагогіка вищої школи” завершує весь цикл педагогічних дисциплін і логічно пов’язаний з основними курсами педагогіки (загальної, теорії і методики виховання, дидактики, школознавства), педагогічної майстерності, вікової та педагогічної психології, технології навчально-виховного процесу.

Основною метою курсу є – ознайомлення магістрантів з основами педагогіки вищої школи, формування готовності до педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі.

Основні завдання курсу:

 • поглиблення, розширення, інтеграція знань з педагогіки, педагогічної майстерності, навчально-виховних технологій;

 • практичне опанування студентами різними формами організації навчального і виховного процесів у вищих закладах освіти І-ІV рівня акредитації;

 • виховання у магістрантів особистісних якостей майбутнього педагога, відповідального ставлення до виконання ролі вчителя, викладача, прагнення постійно займатися самонавчанням, саморозвитком, самовдосконаленням.

Вивчення курсу сприятиме усвідомленню студентами причин, які зумовили реформування освітніх систем у розвинених країнах світу та в Україні, змісту нової парадигми освіти, ідей і моделей глобальної освіти, які покладено в основу інтеграції міжнародних освітніх систем.

У першому модулі “Європейська освітні інтеграція” представлено матеріали, що розкривають процеси становлення, розвитку та реформування системи вищої освіти в Україні та за кордоном. Розглянуто передумови приєднання системи вищої освіти України до Болонського процесу, основною метою якого є формування загальноєвропейського освітнього простору.

Студенти мають опанувати питання, пов’язані з характеристикою основних напрямів діяльності викладача вищої школи, її специфіку та психологічну структуру.

Матеріали другого модулю “Організаційно-педагогічні основи навчально-виховного процесу у ВНЗ” віддзеркалюють новітні технології організації навчально-виховного процесу у вищій школі, зокрема, кредитно-модульна система організації навчального процесу. Розкриваються основні дидактичні концепції, висвітлюються прогресивні методи, форми навчання та контролю і обліку знань студентів у вищому навчальному закладі. Частина матеріалів присвячена організації виховної роботи у ВНЗ та студентському самоврядуванню.

^ Вимоги до знань та вмінь

Знати:

 • основні категорії та поняття педагогіки вищої школи, методи педагогічного дослідження;

 • мету, завдання та напрями реформування вищої освіти, її структуру;

 • методологічні, психологічні й дидактичні основи організації навчального процесу у ВНЗ;

 • особливості педагогічного контролю у ВНЗ;

 • особливості організації науково-дослідницької роботи у вищій школі;

 • наукові і практичні засади виховного процесу на сучасному етапі

 • розвитку вищої освіти.

Уміти:

 • чітко обґрунтовувати понятійно-термінологічний апарат дисципліни «Педагогіка вищої школи»;

 • планувати, організовувати та аналізувати різноманітні види навчальних і позааудиторних занять;

 • використовувати найбільш ефективні методи навчання, виховання і розвитку студентів.

Література:

 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія. – К.: Либідь, 1998.

 2. Бєляєв Ю.І., Мішуков О.В. Болонський процес. Хрестоматія – Херсон: Вид-во ХДУ, 2005. – 276с.

 3. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти. – 1997.

 4. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 316с.

 5. Гура О.І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С.8-34.


II блок-модуль

«Методики викладання дошкільної педагогіки

та дитячої психології у ВНЗ»


Методика викладання дошкільної педагогіки

Програма державного екзамену з методики викладання дошкільної педагогіки містить у собі основні проблеми методики викладання дошкільної педагогіки, які дозволяють уявити цілісність і системність теоретичних знань студента – викладача дошкільної педагогіки, а також практичних навичок у галузі педагогічної практики.

Завдання курсу «Методика викладання дошкільної педагогіки» - забезпечення теоретичної та практичної підготовки викладача дошкільної педагогіки для середнього спеціального закладу – педагогічного коледжу. створення умов ґрунтовного оволодіння матеріалом курсу на рівні готовності до його викладання в педагогічному дошкільному училищі та здатності проводити науково-дослідну роботу; сприяти міцному усвідомленому засвоєнню студентами змісту, організаційних форм і методів викладання дошкільної педагогіки; виховання в студентів соціальної активності, намагання керуватися в практичній діяльності принципами загальнолюдської моралі, сумлінного ставлення до професії, прагнення до творчості

Курс «Методика викладання дошкільної педагогіки» розкриває перед студентами особливу роль викладання дошкільної педагогіки в системі професійної підготовки сучасного педагога дошкільного закладу, озброює системою педагогічних знань, доводячи їх важливе значення у побудові навчально-виховного процесу сучасного педагогічного коледжу, викликає інтерес і зацікавленість до теоретичного пояснення педагогічних процесів, навчає творчо використовувати одержані під час навчання теоретичні знання у практичній діяльності, сприяє професійному становленню майбутніх фахівців у галузі підготовки фахівців дошкільної освіти.

Вимоги до знань та вмінь:

Знати:

 • теоретичні засади курсу “Методика викладання дошкільної педагогіки”,

 • мету і завдання підготовки спеціалістів дошкільної сфери,

 • основні методи, форми і види роботи з підготовки фахівців дошкільної освіти.

Уміти:

 • орієнтуватися у категоріях і поняттях методики викладання дошкільної педагогіки,

 • складати плани проведення лекційних та практичних занять,

 • проводити лекційні, семінарські та практичні заняття з дошкільної педагогіки.

Програма державного екзамену з дошкільної педагогіки складена на основі Програми педагогічних інститутів для студентів педагогічних інститутів спеціальності 7.01.01.03. «Дошкільне виховання». – Київ, 1996. – 76 с.

Література:

 1. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. Навчальний посібник / К.: Академвидав, 2006.- 456 c.

 2. Козлова, С. А. Дошкольная педагогика / С. А. Козлова, Т. А. Куликова. — М., 2000. — 416 с.

 3. Григоренко Г.І. та ін. Дидактичне тестування у системі самоосвіти педагогів дошкільних навчальних закладів. – Запоріжжя, 2002. – 256 с.

 4. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / В.Л. Ортинський ; Львів. держ. ун-т внутр. справ . ─ К. : Центр учб. літ., 2009 . ─ 472 с.

 5. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання- 1999. – №1. – С.6-19.Методика викладання дитячої психології


Зростання у суспільстві ролі суб’єктивного фактору у якості одного із своїх проявів має підвищення значущості психології (як науки про суб’єктивне) у різних сферах соціальної практики. У свою чергу це зумовлює розширення масштабів професійно-психологічної освіти. Це вимагає вдосконалення різних за профілем і рівнем типів психологічної освіти, аналізу освітніх і прикладних можливостей та функцій психологічного знання, що не може бути здійснено без розробки методики викладання психології.

Методика викладання психології є дисципліною, яка розвивається на перетині таких предметних галузей, як психологія та дидактика. Зміст, форми, методи та прийоми навчання психології, перевірка й оцінка знань спираються на загальнодидактичні принципи. Однак, специфіка психології як наукової і практичної дисципліни відображається на особливостях її викладання.

Програма з методики навчання дитячої психології розроблена на основі структурно-логічного аналізу змісту курсів загальної і дитячої психології, генетичного підходу до розуміння природи психічних явищ.

Мета курсу:

 • забезпечити методичну підготовку майбутнього викладача;

 • сформувати необхідні знання про специфічні особливості «Дитячої психології» як об’єкта професійної діяльності;

 • озброїти інструментарієм організації ефективного навчання дитячої психології.

Завдання курсу:

 • теоретичні: сформувати уявлення про теоретичні основи викладацької діяльності, ознайомити з принципами та специфікою викладання дитячої психології;

 • практичні: розвивати практичні навички, необхідні у діяльності викладача дитячої психології.

^ Вимоги до знань та умінь:

- знати: психологію навчання та навчальної діяльності; теорію та методику навчання, особливості організації навчання дорослих; специфіку викладання в ДНЗ; методику навчання дитячої психології.

- уміти: розробляти та проводити різні форми навчальних занять; використовувати активні методи навчання; створювати критеріально-орієнтувальні тести; проводити діагностику педагогічних здібностей; ефективно організовувати освітній процес.

Література:

 1. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. - М.: ВЛАДОС, 1999. – 237с.

 2. Гинщинский В.И. Введенне в методику преподавания психологии. Курс лекций. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. – 76 с.

 3. Дуткевич І.В. Дошкільна психологія: Навчальний посібник . – К.: ЦУЛ, 2007. – 392с.

 4. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2009.- 250с.

 5. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Навчальний посібник/ За заг. ред. М.В. Артюшиної. – К.: КНЕУ, 2008. – 336с.^

Методика викладання історії педагогіки у ВНЗ


Мета курсу: оволодіння студентами ґрунтовними знаннями методики викладання історії педагогіки у вищій школі, професійними особливостями викладання дисциплін педагогічного спрямування та управління навчально-виховним процесом у освітніх закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за рік навчання здобуває спеціальні знання та уміння, призначені для виконання відповідних педагогічних функцій, пов’язаних з викладацькою діяльністю за напрямом підготовки «Дошкільна освіта» і готується до виконання наступних завдань:

 • організація та проведення навчально-виховної роботи з педагогічного циклу дисциплін, а саме курсу «Історія загальної та дошкільної педагогіки»» зі студентами ліцеїв, коледжів, вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації;

 • формування вміння організації змістовної самостійної діяльності студентів;

 • вивчення вікових та індивідуальних особливостей молоді і врахування їх в організації роботи;

 • ознайомити студентів з основами компетентнісного підходу до підготовки вчителя;

 • сприяння розвитку природжених задатків: рухових, лінгвістичних тощо;

 • виготовлення наочних, дидактичних посібників та інших видів методичного забезпечення для різних аспектів роботи;

 • аналіз передового педагогічного досвіду дошкільної освіти і творче впровадження його у свою роботу;

 • формування інформатичних компетентностей майбутніх вихователів початкових класів;

 • узагальнення власного педагогічного досвіду та прогнозування щодо його застосування, корекції, поширення;

 • вивчення психолого-педагогічної, методичної літератури та вдосконалення на її основі власного досвіду (професійного рівня) тощо.

 • ознайомити з особливостями проектної діяльності майбутнього викладача та використанням інформаційно-комунікаційного забезпечення.

Вимоги до знань та вмінь

Знати:

 • основні поняття методики викладання історії педагогіки у ВНЗ;

 • структуру навчально-виховного процесу та вимоги до його організації;

 • мету, зміст, методи, форми організації навчальної діяльності студентів, критерії оцінювання результатів;

 • типи та структуру лекційних і семінарських занять;

 • закономірності та принципи навчання;

 • педагогічні погляди вчених-педагогів минулого в Україні, за кордоном.

Уміти:

 • застосовувати базові знання з історії загальної та дошкільної педагогіки у навчально-виховній діяльності;

 • вивчати передовий педагогічний досвід;

 • досліджувати і впроваджувати інноваційні та інформаційно-комунікаційні технології.

Література:

 1. Андрієвський Б.М. Професійно-наукова підготовка майбутнього вчителя початкових класів: монографія /Б.М. Андрієвський, Л.Є.Петухова. – Херсон: Айлант, 2006. – 176 с.

 2. Бібік Н.М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування /Бібік Н.М. //Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики /Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: «К.І.С.», 2004. – С. 47-52.

 3. Левківський М.В. Історія педагогіки: навчальний посібник /Левківський М.В., Микитюк О.М. /За ред. Левківського М.М. – Харків: ОВС, 2002. – 240 с.

 4. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. /[Курлянд З. Н., Хмелюк Р. І., Семенова А. В., Бартєнєва І. О., Богданова І. М.] /За ред. З. Н. Курлянд. – 3-є вид., перероб., доп. – К.: Знання, 2007. – 495 c.

 5. Петухова Л.Є. Інформатичні компетентності майбутнього вчителя початкових класів (В моделі трисуб’єктної дидактики): Навчально-методичний посібник. – Херсон: Айлант, 2010. – 444 с. іл.


IІI блок-модуль

«Методики викладання фахових дисциплін у ВНЗ»


^ Дошкільна лінгводидактика


Програма вступного іспиту з дошкільної лінгводидактики містить у собі основні проблеми лінгводидактичної галузі знань дошкільної педагогіки, які дозволяють уявити цілісність і системність теоретичних знань студента – майбутнього вихователя дошкільного закладу, а також практичних навичок у галузі педагогічної практики; об’єднують зміст дисциплін лінгводидактичного спрямування, що вивчалися студентами протягом ІІ, ІІІ і ІV курсів відповідно до навчального плану: «Теорія й методика розвитку рідної мови», «Методика навчання української мови в дитячих закладах з російськомовним режимом», спецкурсу «Теорія та методика розвитку мовлення дітей раннього віку».

^ Завдання курсу:

 • теоретико-методологічні - знання наукових філософських, психологічних, природничих засад побудови методики навчання рідної мови в дошкільному закладі;

 • лінгвістичні - озброєння студентів науковими знаннями з мовознавства, які є обов'язковою умовою ефективності розробки навчальних технологій мовленнєвої діяльності та спілкування дітей дошкільного віку з кожного розділу методики;

 • когнітивні - ознайомлення майбутніх вихователів з Базовим компонентом дошкільної освіти, Базовою й тематичними програмами, та навчально-методичними посібниками з розвитку мовлення дітей на різних етапах дошкільного дитинства;

 • лінгводидактичні - озброєння студентів варіативними технологіями розвитку мовлення і навчання дітей від народження до 6 років рідної мови; формування у них системи лінгводидактичних знань, умінь і навичок;

 • проективно-прогностичні - формування у студентів умінь і навичок планування різних видів роботи з розвитку мовлення: в різних вікових групах; з дітьми різних категорій і за різних соціальних умов (обдаровані діти, діти з тимчасовими затримками мовленнєвого розвитку, діти з мовленнєвими вадами, діти, які виховуються в дошкільних закладах різного типу (спеціалізованих, профільних і та ін.), у дитячих будинках та будинках немовлят, у сім'ї);

 • корекційні - прищеплення студентам навичок коригування відхилень і вад у мовленні дітей, що виникли за різних причин;

 • аксіологічні - формування в майбутніх вихователів знань, умінь і навичок оцінки і контролю за навчально-мовленнєвою діяльністю як дітей, так і за організацією і здійсненням навчально-мовленнєвої діяльності вихователями дошкільних закладів.

^ Вимоги до знань та вмінь:

Знати:

 • теоретико-методологічні, лінгвістичні, когнітивні, лінгводидактичні основи розвитку мовлення і навчання дітей рідної мови; загальні питання методики української мови як другої; особливості формування вмінь мовленнєвої діяльності дошкільників в умовах білінгвізму; структуру курсу української мови як державної в дошкільних закладах України та його методичне забезпечення.

Уміти:

 • володіти проективно-прогностичними, корекційними, аксіологічними методиками з розвитку мовлення дошкільників різних вікових груп; застосовувати на практиці здобуті знання з метою навчання дітей української мови в дошкільних закладах південно-східного регіону України з російськомовним режимом.

Література:

 1. Богуш А.М. Теорія та методика розвитку мовлення дітей раннього віку. Навчальний посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – С.275-296.

 2. Алла Богуш. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 440 с.

 3. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: Підручник / За ред. А.М.Богуш. – К.: Вища шк., 2007. – 542 с.

 4. Лінгводидактика в сучасних закладах освіти. - Одеса: ПНЦ АПН України, 2001. – 269с.

 5. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти: навч.-метод.посібник / Уклад. А.М.Богуш – Одеса: Ярослав, 2004. – 176 с.Методика викладання дисциплін логіко-математичного розвитку дітей


Мета курсу: Опанування студентами науково-теоретичними та психологічними основами курсу "Методика викладання дисциплін логіко-математичного розвитку дітей"; засвоєння студентами знань, умінь та навичок організації та проведення різних форм роботи з дітьми дошкільного віку з формування елементарних математичних уявлень в різних вікових групах; оволодіння вміннями та навичками підбору дидактичного матеріалу в процесі проведення різних форм роботи з дошкільниками для формування елементарних математичних уявлень

^ Завдання курсу:

Пізнавальні:

 • сприяти міцному усвідомленому засвоєнню студентами змісту і суті курсу «Формування елементарних математичних уявлень», розумінню ролі вихователя у цьому процесі;

 • показати дошкільний навчальний заклад як розвивальне середовище;

 • ознайомити студентів із змістом елементарних математичних уявлень у дітей, методами, формами і засобами навчання.

Виховні:

 • сприяти формуванню особистості майбутнього педагога, розвитку його культури, ерудиції;

 • виховання в студентів соціальної активності, намагання керуватися в практичній діяльності принципами загальнолюдської моралі, сумлінного ставлення до професії, прагнення до творчості;

Розвивальні:

 • сформувати у студентів загальне уявлення про структуру, зміст, характер і специфіку формування у дітей елементарних математичних уявлень.

^ Вимоги до знань та вмінь майбутніх вихователів:
Знати:

теоретичні засади курсу “Методика викладання дисциплін логіко-математичного розвитку дітей”, особливості організації та проведення різних форм роботи з дітьми дошкільного віку з формування елементарних математичних уявлень в різних вікових групах.
Вміти:

планувати та проводити роботу з підбору дидактичного матеріалу в процесі проведення різних форм роботи з дошкільниками для формування елементарних математичних уявлень.

Література:

 1. Андрієвський Б.М., Петухова Л.Є. Професійно-наукова підготовка майбутнього вчителя початкових класів: Монографія. – Херсон: Айлант, 2006. – 176 с.

 2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошк. Виховання. - 1999. – № 1. – С. 6-19.

 3. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 416 с.

 4. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: „Академвидав”, 2004. – 456 с.Методика викладання дисциплін природознавчого циклу


Мета курсу: Метою даного курсу є поліпшення психолого-педагогічної і методичної підготовки майбутніх фахівців до роботи з ознайомлення з довкіллям, озброєння їх активними формами і навичками педагогічної діяльності в системі закладів національної дошкільної освіти.

^ Завдання курсу:

методичні:

- ознайомлення із методикою проведення різних видів занять, розваг, інноваційним методами і прийомами ознайомлення дітей з довкіллям (інтелектуальні карти, схеми, моделі, творчі завдання, проекти тощо);

- творче оволодіння ефективними сучасними методами організації ознайомлення дітей з довкіллям на різних етапах дошкільного дитинства;

- засвоєння закономірностей, принципів та методики ознайомлення з довкіллям дітей дошкільного віку;

- ознайомлення з перспективним педагогічним досвідом у контексті формування життєвої компетентності дошкільника;

виховні:

- виховання у студентів соціальної активності, формування мотивації до засвоєння сучасних наукових даних про зміст і основні шляхи ознайомлення з довкіллям дітей дошкільного віку.

розвивальні:

- формування професійних компетенцій, що дають можливість майбутньому педагогу творчо здійснювати освітній процес

^ Вимоги до знань та вмінь майбутніх вихователів:

Знати:

 • методологічні, психолого-педагогічні засади роботи щодо ознайомлення дітей з довкіллям;

 • мету, завдання та зміст провідних концептуальних, базових та варіативних програмових документів з актуальних проблем сучасної дошкільної освіти;

 • основні джерела інформації з конкретних питань методики;

 • вимоги до проведення занять з ознайомлення з довкіллям та його окремих етапів і щодо використання методів і прийомів навчання.

Уміти:

 • зіставляти і пов'язувати систему роботи для ознайомлення з довкіллям з розвитком рідного мовлення, логічного мислення дітей;

 • організовувати навчання відповідно до провідних положень методичної науки про використання принципів, методів, прийомів, форм, засобів розвитку світогляду, мислення, мовлення дітей;

 • аналізувати заняття та роботу в повсякденному житті з ознайомлення з довкіллям у дошкільному закладі;

 • планувати навчальний матеріал з ознайомлення з довкіллям, визначати провідні завдання навчання дітей на заняттях та в повсякденному житті з урахуванням сучасних вимог до організації процесу навчання;

 • складати конспекти занять та виховних заходів для дітей різних вікових груп;

 • контролювати, оцінювати та діагностувати знання, вміння та навички дітей;

 • добирати і проводити дидактичні мовні ігри та ігрові вправи відповідно до мети навчання;

 • виготовляти дидактичний матеріал для активізації та закріплення знань дітей про довкілля, описувати методику його використання;

 • проводити педагогічний експеримент, послуговуючись розробленими діагностуючими методиками з урахуванням специфіки роботи вихователя дошкільного закладу, робити висновки з експериментально-дослідної діяльності, зіставляти одержані результати з теоретичними та методичними положеннями науки.

Література:

 1. Богуш А.М. Моє довкілля. Програма ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з довкіллям. - К: Шкільний світ. - 2006. – 32 с.

 2. Богуш А.М., Ільченко В.Р. Довкілля. - Для дітей дошкільного віку - у 2-х част. - Полтава, 2003; 2004. – 342 с.

 3. Ільченко В.Р., Туз К.Ж. Освітня програма "Довкілля". Концептуальні засади. Інтеграція змісту природничо-наукової освіти. - К., - Полтава, 1999. – 112 с.

 4. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: „Акаденмвидав”, 2006. – 456 с.^

Методика викладання дисциплін оздоровчого спрямуванняМета курсу: Провідною метою курсу є поліпшення психолого-педагогічної і методичної підготовки майбутніх фахівців до роботи з фізичного виховання дітей дошкільного віку, доведення до свідомості студентів спеціальності “Дошкільне виховання” важливості ролі вихователя, особливості вимог до фахівців у цієї галузі; розвиток у студентів активних форм навичок педагогічної діяльності з фізичного виховання дітей, збереження та зміцнення їх здоров’я у дошкільному закладі; засвоєння студентами теоретичних основ навчальної дисципліни і розуміння специфіки використання їх під час практичної діяльності.

^ Завдання курсу:

Пізнавальні:

 • сприяти міцному усвідомленому засвоєнню студентами змісту і суті курсу “Методика викладання дисциплін оздоровчого спрямування”, розумінню ролі вихователя дошкільного закладу в цьому процесі;

 • сформувати у студентів загальне уявлення про мету, завдання та зміст провідних концептуальних, базових та варіативних програмних документів з методики фізичного виховання;

 • ознайомити з системою оздоровчих, виховних, освітніх напрямів програми фізичного виховання дітей дошкільного віку, показати їх взаємозв’язок;

 • ознайомити з вимогами до проведення занять з фізичного виховання та його окремих етапів і щодо використання методів і прийомів навчання;

Виховні:

 • сприяти формуванню особистості майбутнього педагога, розвитку його культури, ерудиції;

 • виховання в студентів соціальної активності, намагання керуватися в практичній діяльності принципами загальнолюдської моралі, сумлінного ставлення до професії, прагнення до творчості;

Розвивальні:

 • сприяти формуванню вмінь планувати організацію рухової діяльності дітей дошкільного віку, контролю, оцінюванню та діагностики стану здоров’я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку;

 • розвивати вміння використовувати специфічні засоби й методи фізичного виховання для вирішення оздоровчих, виховних та освітніх завдань методики фізичного виховання.

 • формувати вміння проводити педагогічний експеримент, послуговуючись розробленими діагностуючими методиками з урахуванням специфіки роботи вихователя дошкільного закладу, робити висновки з експериментально-дослідної діяльності.

^ Вимоги до знань та вмінь:

Знати:

- теоретичні засади курсу “Теорія і методика фізичного виховання”, особливості ролі вихователя дошкільного закладу у фізичному вихованні дитини дошкільного віку, мету, завдання та зміст провідних концептуальних, базових та варіативних програмних документів з методики фізичного виховання, методичні вимоги до проведення заняття з фізичної культури з різними віковими групами дітей, санітарно-гігієнічні вимоги до проведення занять з фізичної культури.

Уміти:

- планувати та проводити заняття з фізичної культури в дошкільному закладі, здійснювати діагностику фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку, проводити просвітницьку роботу з батьками дітей дошкільного віку з питань фізичного виховання.

Література:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. - 1999. – № 1. – С. 6-19.

 2. Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкільникам: Программа и программные требования. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 – 242 с.

 3. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 320 с.

 4. Нільчковський Е.С. Критерії оцінювання стану здоров’я, фізичного розвитку, та рухової підготовленості дітей дошкільного віку: Навч. посібник. – Київ.: ІЗМН, 1998. – 168 с.

 5. Щербак А.П. Тематические физкультурные заняття и праздники в дошкольном учреждении: Влияние физического воспитания на саморегуляцию поведения дошкольника: пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 322 с.


^ Викладання методик образотворчої діяльності

та розвитку художньої творчості


Мета курсу: підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до здійснення художньо-творчого розвитку дітей дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва і зображувальної діяльності.

^ Завдання курсу:

Пізнавальні:

 1. Ознайомлення студентів з основами теорії та історії образотворчого мистецтва, з особливостями розвитку у дітей дошкільного віку творчих здібностей і шляхів формування у них інтересу до різних видів образотворчої діяльності.

 2. Залучення студентів до науково-дослідної роботи в галузі образотворчої діяльності дошкільників.

Виховні:

 1. Сприяти формуванню особистості майбутнього педагога, розвитку його культури, ерудиції.

 2. Активізація потреби у саморозвитку щодо власної компетенції в теорії та практиці образотворчого мистецтва.

Розвивальні:

 1. Оволодіння різноманітними технологіями залучення дошкільників до образотворчої діяльності, розвитку у дитини здібностей до зображувальної діяльності, формування у дошкільника художньо-образного мислення і вміння бачити навколишнє життя очима художника, придбання практичних навичок творчої діяльності.

^ Вимоги до знань та вмінь:
Знати:

- теоретичні засади “Викладання методик образотворчої діяльності та розвитку художньої творчості”, передумови розвитку дитячої творчості, особливості ролі вихователя дошкільного закладу у естетичному вихованні дитини дошкільного віку, мету, завдання та зміст провідних концептуальних, базових та варіативних програмних документів з естетичного виховання, методичні вимоги до проведення заняття з зображувального мистецтва з різними віковими групами дітей, санітарно-гігієнічні вимоги до проведення занять з зображувального мистецтва.
Вміти:

- планувати та проводити заняття з зображувального мистецтва в дошкільному закладі, здійснювати діагностику розвитку художніх вмінь та естетичних здібностей дітей дошкільного віку, проводити просвітницьку роботу з батьками дітей дошкільного віку з питань естетичного виховання.

Література:

 1. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: „Академвидав”, 2004. – 456 с.

 2. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 416 с.

 3. Андрієвський Б.М., Петухова Л.Є. Професійно-наукова підготовка майбутнього вчителя початкових класів: Монографія. – Херсон: Айлант, 2006. – 176 с.

 4. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошк. Виховання. - 1999. – № 1. – С. 6-19.  1   2   3   4

Схожі:

Програма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз
Мета курсу: забезпечення теоретичної та практичної підготовки викладача дошкільної педагогіки для середнього спеціального закладу...
Програма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену з методик викладання педагогіки у внз
Мета курсу: оволодіння студентами ґрунтовними знаннями методики викладання історії педагогіки у вищій школі, професійними особливостями...
Програма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання фахових дисциплін у внз
Внз (дошкільної лінгводидактики) містить у собі основні проблеми лінгводидактичної галузі знань, які дозволяють уявити цілісність...
Програма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз iconПротокол №4 від 17 листопада 2009 р. Програма державного екзамену з фізики та методики її викладання для студентів 5-го курсу напряму підготовки
Головним завданням державного екзамену з фізики та методики її викладання є виявлення у випускників університету ступеня підготовки...
Програма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз iconН. А. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену дошкільна педагогіка та дитяча психологія
Програма державного екзамену з дошкільної педагогіки містить у собі основні проблеми дошкільної педагогіки, які дозволяють уявити...
Програма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз iconДокументи
1. /Методика викладання фахових дисципл_н у ВНЗ/Методика викладання фахових дисципл_н у ВНЗ...
Програма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз iconДержавний екзамен з хореографії та методики її викладання
...
Програма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз iconПрограма комплексного державного екзамену
Програма державного екзамену з дошкільної педагогіки містить у собі основні проблеми дошкільної педагогіки, які дозволяють уявити...
Програма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз iconПроблеми викладання курсу “основи ландшафтознавства” у педагогічних внз
Найважливішими з них є: 1) відсутність теорії І методики викладання курсу у педагогічних вищих навчальних закладах (внз); 2) невідповідність...
Програма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз iconНазва модуля: Методика викладання педагогічних дисциплін у внз
Предмет і завдання методики викладання дисциплін педагогічного циклу, її місце в системі професійної підготовки спеціалістів дошкільного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи