Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую
Скачати 315.63 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую
Дата02.05.2013
Розмір315.63 Kb.
ТипПротокол
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи __________професор Н. Тюхтенко

______________________ 2012 р.


ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

З англійської МОВИ та МЕТОДИКИ її ВИКЛАДАННЯ


ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР»


Галузь знань: 0203. Гуманітарні науки

Напрям підготовки: 6.020303. Філологія (англійська мова та література)*

Спеціалізація: турецька мова

денної форми навчання


СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Факультету перекладознавства

Протокол № 4 від 06 грудня 2012 р.


^ ХЕРСОН – 2012


ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН З АНГЛійської МОВИ

та МЕТОДИКИ її ВИКЛАДАННЯ


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох модулів:

 1. теоретичні та практичні аспекти англійської мови;

 2. методика викладання англійської мови.

Державна атестація випускників Університету з першої іноземної мови (англійської) є підсумковою формою перевірки та оцінки науково-теоретичної та практичної підготовки студентів. Для проведення державного екзамену організується екзаменаційна комісія у складі голови, членів комісії та екзаменаторів.

Перший модуль державного іспиту передбачає перевірку ґрунтовних філологічних знань з таких теоретичних курсів, як теоретична фонетика, теоретична граматика, історія англійської мови, лексикологія, стилістика, країнознавство, а також умінь та навичок з практики усного та писемного мовлення, практичної фонетики, практичної граматики. Перше питання білету націлено на перевірку теоретичної бази англійської мови. Друге питання містить певну проблему для обговорення за тематикою курсу усного та писемного мовлення англійської мови.

На державному екзамені студент повинен знати:

 • загальний історичний нарис з розвитку фонетичної системи англійської мови; взаємозв’язок фонетики з іншими лінгвістичними науками; систему фонем англійської мови; основні типи інтонаційних структур в англійській мові і їх специфіка;

 • основні поняття граматичної теорії; проблеми класифікації частин мови; загальну характеристику головних модулів англійського речення, порядок слів у реченні, характеристику структурних і семантичних особливостей словосполучень сучасної англійської мови;

 • характеристику хронологічної періодизації в історії англійської мови;

 • фонетику, граматику та словникову базу давньоанглійської мови;

 • ґенезу словникового складу в 12-19 ст., вплив запозичень на розвиток мови;

 • морфемну структуру англійської мови, словотвір;

 • складові англійського лексикону;

 • варіанти англійської мови; склад сучасної лексичної системи;

 • стилістичну морфологію; поняття виразного засобу та стилістичного прийому;

 • виразні засоби та стилістичні прийоми лексикології;

 • стилістичну диференціацію англійської мови;

- загальні відомості про Об’єднане Королівство та США, їх столиці,

символіку, склад територій;

 • класовий та етнічний склад населення;

 • британську монархію та її майбутнє;

 • загальну характеристику економіки, перспективи розвитку.

 • нові тенденції в організації освіти та змісті навчання в Об’єднаному

Королівстві та США;

 • свята, традиції та звички цих країн.

Студент повинен уміти:

- викладати доказово, з урахуванням позиції того, до кого звернено

висловлювання, свою думку за заданою темою, проблемою,

ситуацією, використовуючи при цьому такі форми, як опис, роздум,

розповідь;

 • вміти вільно оперувати термінологією;

 • наводити відповідні приклади.

 • орієнтуватися в вивчених темах, користуватися засвоєним лексичним і граматичним матеріалом.

Другий модуль державного іспиту має на меті виявити, в якій мірі майбутні вчителі засвоїли теоретичні знання з методики викладання англійської мови, а також визначити рівень їх професійно-методичних навичок.

Студенти мають знати:

 • основні науково-методичні праці, державні та нормативні документи в цій галузі;

 • нові концепції навчання мови;

 • місце певного методу (прийому, засобу) навчання в методичній системі з урахуванням полемічності питання;

Студенти мають уміти:

 • висвітлювати закономірні зв’язки методики з лінгвістикою, загальною дидактикою та психологією;

 • вільно оперувати термінологією;

 • наводити відповідні приклади.

Програма державного іспиту з англійської мови та методики її викладання розрахована на студентів, які закінчують Херсонський державний університет за денною (стаціонарною) формою навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр".


ЗМІСТ першого МОДУЛЮ ^ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ


Питання з теорії мови включаються до екзаменаційних білетів орієнтовно в такій пропорції: теоретична фонетика – 18%, теоретична граматика – 18%, історія англійської мови - 18%, лексикологія – 18%, стилістика – 18%, країнознавство – 10%.

Теоретична підготовка студента вимагає знання основ теорії мови, її сучасного стану, охоплює знання структури та системи мови, правил та закономірностей її функціонування в процесі іншомовної комунікації.

Розкриття питання з теорії мови передбачає змістовну, логічну, чітку, зв'язну, виразну відповідь студента на теоретичне питання, вміння показати смислові, структурні, загальні та відмінні особливості мовних явищ, ілюстрацію своєї відповіді прикладами.

Відповідь на практичне питання передбачає вільне володіння іноземною мовою, а також здатність та готовність студента реалізувати одержані філологічні знання в своїй практичній діяльності.


ПРОГРАМА першого МОДУЛЮ ^ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

І. Теоретична фонетика

1. Артикуляційна база англійської мови:

 • типові характеристики артикуляційної бази англійської мови;

 • фонетико-фонематичні правила артикуляції фонем у типових сполученнях;

 • артикуляційна база англійської мови у порівнянні з артикуляційною базою рідної мови.

^ 2. Фонологічний аналіз звукової будови англійської мови:

 • фонема як базова одиниця мови;

 • алофони фонеми (варіанти - обов'язкові та факультативні);

 • диференційні ознаки й опозиції.

^ 3. Склад як фонологічна і фонетична одиниця:

 • структура складу в англійській мові;

 • фонотактичні особливості та типи складів;

 • функція складу у фонетичній структурі слова.

^ 4. Словесний наголос в англійській нові:

 • фонетична природа наголосу;

 • функції наголосу у структурі слова;

 • різні ступені наголосу та основні акцентні типи слів.

5. Інтонаційна система англійської мови:

 • визначення структурних компонентів інтонації:

 • інтонаційні структури як суперсегментні фонологічні одиниці мови (інтонеми);

 • функції інтонації в організації інформаційної структури висловлювання/тексту .

^ 6. Фоностилістика англійського мовлення:

 • поняття інтонаційного стилю мовлення;

 • проблема типології фоностилів у сучасній англійській мові;

 • типові просодичні характеристики (тон, фразовий наголос, темп, паузація, ритм, тембр) інтонаційного стилю.


II. Теоретична граматика

^ 1. Загальна характеристика граматичної будови англійської мови:

 • граматична будова англійської мови;

 • проблема аналітизації у сучасній англійській мові.

^ 2. Системні відносини у мові. Парадигматика та синтагматика:

 • визначення парадигматичних відносин;

 • типи парадигматичних відносин: формальні, семантичні та функціональні;

 • визначення синтагматичних відносин;

 • типи синтагматичних відносин; координація, субординація та предикація.

^ 3. Системний та структурний підходи до вивчення мови:

 • поняття системи та структури;

 • рівні мови;

 • одиниці мови;

 • поняття міжрівневого ізоморфізму;

 • план змісту та план вираження мовних одиниць.

^ 4. Лексичні та граматичні аспекти слова. Типи граматичного

значення:

 • проблема визначення слова як номінативної одиниці мови;

 • визначення лексичного та граматичного типів значення;

 • типи граматичного значення: експліцитне та імпліцитне;

 • загальне та залежне граматичне значення.

^ 5. Граматичні категорії та їх реалізація:

 • граматична категорія як сукупна система виразу узагальненого граматичного значення;

 • референційні та сигнифікативні граматичні категорії;

 • опозиційна основа граматичної категорії;

 • типи опозицій.

^ 6. Проблема частин мови в сучасній англійській мові:

 • поняття класу слів;

 • частини мови як традиційні граматичні класи слів;

 • критерії виділення частин мови у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві;

 • повнозначні та службові частини мови.

^ 7. Граматичні властивості іменника:

 • визначення іменника як слова предметного значення;

 • граматично-суттєві підкласи іменника;

 • загальна характеристика граматичних категорій іменника.

^ 8. Граматичні категорії іменника: категорії числа та відмінка:

 • формальні та функціональні ознаки категорії числа;

 • проблема значення числа у різних підкласах іменників;

 • теоретичні інтерпретації категорії відмінка в англістиці;

- проблема значення синтетичного відмінкового формату.

^ 9. Граматичні властивості дієслова:

 • визначення дієслова;

 • грамтично-суттєві підкласи дієслова;

 • граматичні категорії дієслова.

^ 10. Граматичні категорії дієслова: категорія часу та категорія виду:

 • проблема загальнопонятійної категорії часу та категоріальних дієслівних систем часу;

 • проблема форм майбутнього часу;

 • абсолютні та відносні значення часових форм дієслова;

 • граматичний вид та лексичне значення дієслова;

^ 11. Граматичні категорії дієслова: категорія стану:

- визначення категорії стану;

- стан перехідного (об'єктного) дієслова, дійсний стан, пасивний стан;

- проблема середніх станових значень дієслова.

^ 12. Субстантивні словосполучення в англійській мові:

 • загальна характеристика субстантивних словосполучень;

 • структурні особливості премодифікації та постмодифікації;

 • функціональні особливості субстантивних словосполучень з ад'юнктами різних типів.

^ 13. Дієслівні словосполучення в англійській мові:

 • загальна характеристика дієслівних словосполучень;

 • теорія валентності;

 • синтагматичні властивості дієслова;

 • функціональні особливості об'єктних, адресатних та адвербіальних словосполучень;

^ 14. Речення. Різні підходи до вивчення речень:

 • речення як комунікативна одиниця синтаксичного рівня;

 • традиційна модель членів речення;

 • конструктивний аналіз речення;

 • принципи класифікації речення;

 • речення-висловлювання як основна комунікативна одиниця;

 • поняття актуального членування: тема, рема.

^ 15. Текст. Основні риси та категорії тексту:

 • текст як одиниця найвищого рівня;

 • загальні риси тексту;

 • тематична цілісність як аспект тексту;

 • семантико-синтаксична сполучуваність як аспект тексту, її роль у текстобудові.

 • типи зв'язків: анафоричні, катафоричні;

 • поняття дейксису;

 • типи дейктичних маркерів.

^ 16. Прагматичний підхід до вивчення мовних одиниць. Теорія

мовлення:

 • основи лінгвістичної прагматики;

 • теорія мовленнєвих актів;

 • поняття перформативності;

 • базисні теорії мовленнєвих актів: локація, ілокуція, перлокуція, комунікативний намір, умови успішності реалізації мовленнєвого акту;

 • класифікація мовленнєвих актів;

 • непрямі мовленнєві акти.

^ 17. Аналіз дискурсу:

 • основи аналізу дискурсу;

 • комунікативні постулати П.Грайса;

 • імплікатури дискурсу;

 • принцип ввічливості.


III. Історія англійської мови

^ 1. Специфічні риси германських мов:

- словесний наголос;

 • звукова імітація;

 • звукозміна та чергування наголосу.

2. Спільна германська та класична давньоанглійська системи фонем у порівнянні:

 • короткі та довгі монофтонги;

 • нові голосні у давньоанглійській мові;

 • рефлекси германських дифтонгів;

 • розщеплення германського [a];

 • розвиток коротких дифтонгів;

 • розщеплення велярних [k] і [d].

^ 3. Фонологічні процеси у давньоанглійській мові та їх залишки в сучасній англійській мові:

 • давньогерманське переломлення;

 • палатальна дифтонгізація;

 • велярний умлаут;

 • і-умлаут;

 • розвиток голосних у ненаголошених складах в історії англійської мови.

4. Іменні граматичні категорії у давньоанглійській мові та їх історичний розвиток:

 • число, рід, відмінок;

 • морфологічна класифікація іменників, відмінювання іменників у давньоанглійській мові та їх розпад у середньоанглійському періоді;

 • класи займенників та їх специфічні риси, розвиток артиклів;

 • відміни прикметників у давньоанглійській мові та їх розпад, ступені порівняння прикметників.

^ 5. Форми дієслова у давньоанглійській мові та їх співвідношення з формами дієслова сучасної англійської мови:

 • основні форми та дієвідмінювання у давньоанглійській мові;

 • спрощення дієвідмінювання у середньоанглійській мові;

 • перехід від синтетичних до аналітичних форм у системі дієслова.

6. Історичний розвиток аналітичних форм дієслова в англійській мові:

 • способи вираження майбутнього часу в давньо-, середньо-, та ранньо-новоанглійському періодах;

 • статус пасивних конструкцій у давньоанглійській мові та розвиток аналітичних пасивних форм;

 • категорія виду в давньоанглійській мові;

 • способи вираження тривалої дії у давньоанглійській мові;

 • виникнення тривалих форм;

 • форми мовного способу у давньо- та середньоанглійському періодах, формування системи аналітичних форм умовного способу.

7. Історичний розвиток неособових форм дієслова в англійській мові:

 • форми та функції інфінітива, дієприкметника теперішнього та минулого часу;

 • виникнення та розвиток герундія.

^ 8. Лінгвістичні наслідки романського завоювання.

9. Розвиток національної літературної англійської мови:

 • економічне та політичне об'єднання;

 • введення друкарства;

 • розповсюдження англійської мови за межі Британських островів;

 • епоха Відродження в літературі;

 • встановлення писемного стандарту;

 • розвиток розмовного стандарту.

^ 10. Фонологічні процеси в мові й формування системи фонем сучасної англійської мови:

 • кількісні зміни голосних у середньоанглійській мові;

 • якісні зміни голосних у середньоанглійській мові;

 • розвиток монофтонгів та дифтонгів;

 • еволюція приголосних фонем.

ІV. Лексикологія

 1. Етимологічний склад англійської мови:

 • корінні слова;

 • слова іншомовного походження в сучасній англійській мові.

^ 2. Асиміляція запозичень:

 • типи асиміляції;

 • ступені асиміляції.

3.Типи запозичень у словниковому складі сучасної англійської мови:

 • етимологічні дублети, гібриди;

 • інтернаціональні слова.

4. Афіксація:

 • префікси, їх класифікація;

 • суфікси, їх класифікація;

 • продуктивні та непродуктивні афікси;

- комбінаторна властивість афіксів.

5. Словоскладання:

 • класифікація складних слів;

 • типи дериваційних складних слів.

6. Конверсія:

 • її визначення;

 • різні точки зору на конверсію;

 • типові семантичні стосунки при конверсії.

7. Скорочення:

 • лексичні та графічні абревіації;

 • акроніми.

^ 8. Референтний та функціональний підходи до значення:

 • визначення значення;

 • типи значення.

9. Полісемія:

 • семантична структура багатозначних слів.

^ 10. Зміна значення:

 • розширення або генералізація, звуження або спеціалізація, покращення, погіршення значення слова.

11. Словниковий склад як система:

 • неологізми;

 • традиційні лексикологічні угрупування;

 • лексико-граматичні групи;

 • теорія семантичного поля.

12. Синоніми:

- типи синонімів.

13. Полярність значення:

 • антоніми;

 • морфологічна та семантична класифікація антонімів.

^ 14. Вільні словосполучення:

 • проблема їх визначення;

 • структура вільних словосполучень;

 • класифікація вільних словосполучень.

15. Фразеологія:

- різні підходи до класифікації фразеологічних одиниць: семантичний, функціональний, контекстуальний.

^ 16. Типи словників:

 • одномовні, двомовні, багатомовні, загальні та спеціальні словники;

 • лінгвістичні та енциклопедичні словники;

 • діахронічні та синхронічні словники.

^ 17. Варіанти та діалекти англійської мови:

- американський варіант англійської мови, його лексичні особливості.


V. Стилістика

1. Стилістика в системі наук:

- загальнометодологічні, загальнонаукові, вихідні та основні поняття стилістики.

^ 2. Загальнонаукові поняття стилістики:

 • поняття інформації;

 • визначення інформації та її види;

 • принципова схема передачі інформації та основні процеси, що відбуваються під час її передачі.

^ 3. Поняття "норми" в стилістиці:

 • норма і стиль;

 • норма, мовлення, мова;

 • різні підходи до поняття нормативності.

4. Основні поняття стилістики:

 • синоніми;

 • поняття лексико-стилістичної та синтактико-стилістичної парадигми,

виразного засобу та стилістичного прийом;

 • синтагматичні відносини, на основі яких формується стилістичний

прийом: детермінація, інтердепендність, констеляція.

^ 5. Поняття образу і образності в стилістиці:

- підходи до визначення поетичного слова.

6. Стиль у сучасній англійській нові:

 • проблема визначення;

 • підходи до визначення стилю;

 • стиль мови, мовленнєвої діяльності та мовлення;

 • індивідуальний стиль письменника.

^ 7. Стиль та значення. Типи значень у стилістиці:

 • денотативне і конотативне значення;

 • типи конотативних значень: стильове і стилістичне значення.

^ 8. Проблема стилістичної диференціації сучасної англійської мови:

 • різні підходи до класифікації функціональних стилів;

 • типологія функціональних стилів сучасної англійської мови.

^ 9. Стиль художньої літератури та його основні лінгвістичні

характеристики:

 • проблема визначення стилю художньої літератури;

 • мова поезії, художня проза, мова драми;

 • естетично-пізнавальна функція стилю;

 • система образів та тропів;

 • особливості вживання лексики;

 • особливості синтаксису.

^ 10. Публіцистичний стиль, його основні лінгвістичні характеристики:

 • агітаційно-пропагандистська та інформаційна функції стилю;

 • ораторський стиль як усний різновид публіцистичного стилю;

 • теле- та радіокоментар, есе, стаття та їх мовні особливості.

^ 11. Стиль наукової прози, його основні лінгвістичні характеристики:

 • становлення стилю наукової прози та його функції;

- особливості стилю: логічність та об'єктивність викладу, використання

термінології, основні типи вживаних синтаксичних структур,

використання цитат, посилань та посторінкових виносок.

^ 12. Офіційно-діловий стиль, його основні лінгвістичні характеристики:

 • різновиди стилю: мова ділових, юридичних, дипломатичних та

 • військових документів;

 • функції стилю;

 • особливості композиційної побудови;

 • наявність формул-штампів;

 • своєрідність термінології.

^ 13. Стилістична диференціація словникового складу сучасної

англійської мови:

 • критерії класифікації: парадигматичний та синтагматичний;

 • слова, що входять, та ті, що не входять до лексико-стилістичної

 • парадигми, їх. основні характеристики;

- стилістичні функції нейтральних слів, слів високого та зниженого

стилістичного тону.

^ 14. Загальна характеристика семасіологічних засобів сучасної

англійської мови:

 • поняття стилістичної семасіології;

 • виразні засоби та стилістичні прийоми семасіології - загальна характеристика;

 • вторинна номінація у стилістичному ракурсі.

^ 15. Стилістична семасіологія: фігури заміщення:

 • фігури заміщення як виразні засоби семасіології та одиниці вторинної номінації;

 • основні механізми вторинної номінації;

 • класифікація фігур заміщення: фігури кількості та фігури якості;

 • метафора, типи метафор:

 • метонімія;

 • іронія.

^ 16. Стилістична семасіологія: фігури суміщення:

 • фігури суміщення як стилістичні прийоми семасіології;

 • класифікація фігур суміщення;

 • фігури тотожності;

 • фігури протилежності;

 • фігури нерівності.

17. Виразні засоби та стилістичні прийоми синтаксису сучасної

англійської мови:

 • поняття немаркованої (нейтральної) моделі речення;

 • виразні засоби синтаксису як марковані члени синтактико-стилістичної

 • опозиції;

 • класифікація виразних засобів;

 • стилістичні прийоми як способи комбінації синтаксичних моделей;

 • класифікація стилістичних прийомів.


VІ. Країнознавство


 1. Країна (територія, історія, населення) та її державний, політичний та економічний устрій:

 • загальні відомості про країну, столицю, символіку, склад території,

 • природні умови різних регіонів;

 • історичні особливості розвитку країни;

 • класовий та етнічний склад населення, національні та мовні

 • особливості, міграційні процеси та проблеми, які вони продовжують;

 • конурбації, їх соціальні та екологічні проблеми;

 • британська монархія та її майбутнє;

 • конституція країни, її законодавча, виконавча та юридична влада;

 • загальна характеристика економіки. Структура промисловості та

 • сільського господарства;

 • зовнішньо-економічні зв’язки; проблема глобалізації; перспективи

 • розвитку та негативні наслідки.

 1. Освіта, культурне та суспільне життя:

 • освіта (середня та вища);

 • нові тенденції в організації освіти та змісті навчання в Об’єднаному

 • Королівстві та США;

 • свята, традиції та звички;

 • життя молоді в Об’єднаному Королівстві та США.

РЕКОМЕНДОВАна література

Теоретична фонетика

 1. Антипова А.А. Система английской речевой интонации. - М., 1979.

 2. Зиндер Л.Р. Общая фонетика. - Л., 1979.

 3. Соколова М.А. English phonetics. A theoretical course. - М.: Высшая школа, 1991.

 4. Brown S. Listening to spoken English. - M., 1984.

 5. Leontyeva S. F. A theoretical course of English. - M. 1988.


Теоретична граматика

 1. Бархударов Л. С. Очерки по морфологии английского языка. М.: Высшая школа. 1973.

 2. Почепцов Г. Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. - М.: Высшая школа. 1981.

 3. Смирницкий А. И. Морфология английского языка. - М.: Изд-во лит-ры на ин. яз., 1959.

 4. Смирницкий А. И. Синтаксис английского языка. - М.: Изд-во лит-ры на ин. яз. 1957.

 5. Чейф У. Л. Значение и структура языка. - М.: Прогресс, 1975.

 6. Fries С. The structure of English. -NY: Harcourt. Brace. 1992.

 7. Ilyish B. The structure of modern English. - L.: Просвещение, 1971.

 8. Sweet H. A new English grammar logical and historical. - Oxford: Clarendon Press, 1998.

Історія мови

 1. Алексеева Л.С. Древнеанглийский язык. - М. 1971.

 2. Аракин В.Д. История английского языка. - М. 1985.

 3. Арсеньева М.Г., Балашова С.П. Введение в германскую филологию. - М., 1980.

 4. Иванова И.П., Чехоян Л.П. История английского языка. - М. 1976.

 5. Ильиш Б.А. История английского языка (на англ. яз). - Л., 1973.

 6. Расторгуева Т. А. История английского языка (на англ. яз.). - М. 1983.

 7. Расторгуева Т.А. Очерки по исторической грамматике английского языка. - М., 1989.

 8. Усова Г.С. История Англии. - С- Петербург. 1999.

 1. Lass R. Old English. A historical linguistic companion. - Cambridge: Cambridge University Press. 1998. - 300 p.

 2. The Oxford Illustrated History of Britain / ed. Kenneth O. Morgan. - Oxford-New York, 1997.

Лексикологія

 1. Кунин А.В. Английская фразеология. - М.: Высш. шк., 1970.

 2. Уфимцева А.А. Лексикология // Теоретические проблеми языкознания. - М.: Наука, 1968.

 3. Arnold I. The English word. - М.: Higher School Publishing House, 1973.

 4. Ginzburg R., Khidekel S. A course in modern English lexicology. - M.: Higher School Publishing House, 1966.

 1. Раєвська Н.М. English lexicology. - К.: Вища шк., 1971.

 2. Webster's Seventh New Collegiate Dictionary. - Toronto: Thomas Allen, 1972.

 3. Wood F. English verbal idioms. - L.: MacMillan, 1979.Стилістика


 1. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка. Стилистика декодирования. - Л.: Просвещение. 1981.-294 с.

 2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. - М.: Искусство, 1979. - 423 с.

 3. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. - М.: Изд-во АН. 1963. - 255 с.

 4. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. - Л.: Просвещение, 1979. - 327 с.

 5. Мороховский А.Н. Стилистика английского языка. - К.: Вища школа. 1984. - 247 с.

 6. Почепцов Г.Г. Синтагматика английского слова. - К.: Вища школа. 1976. – 109 с.

 7. Скребнев Ю.М. Очерк теории стилистики. - Горький, 1975. - 175 с.

 8. Amosova N. N. English contextology. - L., 1968. - 178 p.

 9. Galperin I.R. Stylistics. - M.: Higher School Publishing House, 1971. - 343 p.

 10. Ilyish B.A. The structure of modern English. - L.: Higher School Publishing House, 1971. - 366 p.

Країнознавство

1. Тарнопольський О. Б., Скляренко Н. К. Стандарти комунікативної поведінки у США: посіб. для студ. старш. курс., які вивчають англійську мову як спеціальність. Друге видання, виправлене і доповнене – К.: “Фірма “ІНКОС”, 2003. – 208 с.

2. Холодіна О.Д. Навчально-методичні вказівки з “Країнознавства” (Об’єднаного Королівства та США). – Херсон.: Видавництво ХДУ, 2004. – 80 с.

3. An Outline of American History. - USA: US Information Agency, 1990.

4. Britain's Monarchy. A Factual Guide. - London, 1995.

5. Britain's System of Government. - London: Foreign and Commonwealth Office, 1995.

6. Education in Britain. - London: Foreign and Commonwealth Office, 1996.

7. England: History, Geography, Culture. - Kiev, 1976.

8. James O'Driscoll. Britain. - Oxford: Oxford University Press, 1997.

9. People in Britain. - London: Foreign and Commonwealth Office, 1996.

10. Parliamentary Elections in Britain. - London: Foreign and Commonwealth Office, 1994.

^

Література для тем усної бесіди


1. Гужва Т. В. Розмовні теми з англійської мови. У 2-х т. – Харків 2004.

2. Практический курс английского языка. 4 курс / Под редакцией В. Д. Аракина. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 336 с.

3. Карабан В. І., Черноватий Л. М., Набокова І. Ю., Рябих М. В., Пчеліна С Л., Ковальчук Н. М. Практичний курс англійської мови: Підручник для студентів третього курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність “Переклад”). – Вінниця, НОВА КНИГА, 2006. – 520с.

4. Карабан В. І., Черноватий Л. М., Набокова І. Ю., Рябих М. В. Практичний курс англійської мови. Частина 1. Підручник для студентів молодших курсів вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність “Переклад”). – Вінниця, НОВА КНИГА, 2005. – 432 с.

5. Холодіна О., Карпенко Н., Коваленко О., Кіщенко Ю., Мелконян В. Англійська мова. Навчально-методичний посібник. – Херсон, 2000.

6. Черноватий Л. М., Карабан В. І., Набокова І. Ю. Практичний курс англійської мови: Підручник для студентів другого курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність “Переклад”). – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 356 с.


Критерії

оцінювання знань, умінь та навичок студентів


^ Оцінка "5 (А) відмінно" виставляється за умов виконання наступних вимог:

1. Перше теоретичне питання: глибокий та повний аналіз теоретичних положень, зрілість міркувань із теоретичних проблем, уміння охарактеризувати відповідні мовні явища, показати зв'язок теоретичного курсу з практикою.

2. Друге питання: студент у повному обсязі викладає вивчений матеріал, дає правильні визначення понять, виявляє розуміння матеріалу, може обґрунтувати свої судження, застосувати знання практично, навести свої приклади, опрацювавши різні джерела інформації і творчо використавши їх при відповіді, виявляє здатність до оригінальних рішень та вміння аргументовано висловлювати свою точку зору. Володіння в повному обсязі базовим лексичним словником, передбаченим програмою. Допускаються 2-3 граматичні та лексичні помилки.

^ Оцінка "4,5 (В) добре" виставляється за умов виконання наступних вимог:

1. Перше теоретичне питання: студент добре знає теоретичний матеріал, дає визначення понять, може обґрунтувати свої судження, може систематизувати набуті знання, добирає переконливі аргументи на підтвердження власного судження, володіє матеріалом при вирішенні практичних завдань. Допускаються 1-2 мовні помилки.

2. Друге питання: вміння висловлювати свою точку зору, вживати правильно граматичні конструкції. Викладення матеріалу без стилістичних огріхів та вміння висловити й граматично обґрунтувати свою точку зору. Володіння в достатньому обсязі базовим лексичним словником, передбаченим програмою. Допускаються 1-2 граматичні та лексичні помилки.

^ Оцінка "4 (С) добре" виставляється за умов виконання наступних вимог:

 1. Перше теоретичне питання: студент добре знає теоретичний матеріал, дає визначення понять, може обґрунтувати свої судження, може систематизувати набуті знання, добирає переконливі аргументи на підтвердження власного судження, володіє матеріалом при вирішенні практичних завдань. Допускаються 2-3 мовні помилки.

 2. Друге питання: вміння висловлювати свою точку зору. Володіння в достатньому обсязі базовим лексичним словником, передбаченим програмою. Допускаються 2-4 граматичні та лексичні помилки.

^ Оцінка "3,5 (D) задовільно" виставляється за умов виконання наступних вимог:

 1. Перше теоретичне питання: викладення матеріалу не в повному обсязі, неглибоке володіння теоретичним та практичним матеріалом. Допускаються 4-5 мовні помилки.

 2. Друге питання: тема розкрита без використання активного та пасивного, лексичного та граматичного матеріалу. Студент висловлює особисте ставлення до проблеми поверхово. Допускаються 3-4 помилки.

^ Оцінка "З (E) задовільно" виставляється за умов виконання наступних вимог:

 1. Перше теоретичне питання: досить поверхове викладення матеріалу, неповне розкриття суті даного мовного явища. Допускаються 5-6 мовних помилок.

 2. Друге питання: студент подає матеріал, без аргументації своїх висновків, без своїх прикладів і не завжди адекватно використовує знання в практичній частині. Допускаються 3-5 мовні помилки.

^ Оцінка "2 (FX) незадовільно" виставляється за таких умов:

 1. Перше теоретичне питання: студент слабо володіє матеріалом, відтворює лише основні положення, знає окремі фрагменти, що складають незначну частину матеріалу. Допускається більше, ніж 7 мовних помилок.

 2. Друге питання: невміння висловити та аргументувати свою точку зору на запропоновану тему через недостатній словниковий запас. Допускається більше, ніж 6 мовних помилок.

^ Оцінка "1 (X) незадовільно" виставляється за таких умов:

Перше теоретичне питання: студент зовсім не володіє матеріалом, відтворює лише деякі положення, але тільки за підказками викладача. Допускаються грубі мовні помилки.

Друге питання: невміння висловити та аргументувати свою точку зору на запропоновану тему через недостатній словниковий запас та незнання програмного матеріалу. Допускаються грубі мовні та граматичні помилки.

^

ЗМІСТ ДРУГого МОДУЛЮ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

Теоретична підготовка студента вимагає ґрунтовних знань загальних питань методики викладання англійської мови в загальноосвітніх навчальних закладах різних типів; методики навчання основних розділів курсу іноземної мови (вивчення загальних відомостей про фонетику, лексику, граматику; навчання аудіювання; розвиток уміннь читання, письма, монологічного та діалогічного мовлення); видів та форм контролю навичок та вмінь практичного володіння англійською мовою; методики проведення позакласної та позашкільної роботи з англійської мови.


Практичні вміння та навички включають аналіз шкільних програм і підручників; складання плану-конспекту уроку; володіння інноваційними освітніми технологіями; правильне оцінювання мовних і мовленнєвих знань і навичок учнів за 12-бальною системою; організацію диференційованого навчання; підготовку учнів до конкурсів та олімпіад з англійської мови.

^

Програма другого МОДУЛЮ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

 1. Теоретичні основи методики навчання іноземних мов. Методика як теорія навчання іноземних мов. Основні методичні поняття.

Система освіти України. Характеристика основних і допоміжних методів дослідження в методиці, основні поняття та категорії методики. Методика як наука, значення принципів і методів навчання іноземних мов. Лінгвістичні основи методики, зв’язок методики та психології, дидактичні основи методики, зв’язок методики з педагогікою.

 1. Мета, зміст і засоби навчання іноземних мов.

Характеристика цілей навчання іноземних мов. Суть поняття «зміст навчання іноземної мови», принципи відбору змісту навчання, основні та допоміжні нетехнічні засоби навчання іноземної мови. Аналіз підручників англійської мови для молодшого та основного/старшого етапів навчання. Форми та принципи роботи з технічними засобами навчання.

 1. Навчання вимови та інтонації.

Фонетичний мінімум та принципи його відбору. Головні принципи, що складають основу роботи над вимовою. Характеристика системи ознайомлення учнів з новим фонетичним матеріалом, види фонетичних вправ, комплекс вправ для навчання інтонації.

 1. Навчання лексики. Формування лексичних навичок.

Характеристика та типологія іноземної лексики. Принципи відбору лексики для навчання усного мовлення та читання, етапи роботи над лексичним матеріалом, засоби семантизації лексичних одиниць. Комплекс вправ з формування лексичних навичок.

 1. ^ Навчання граматики. Формування граматичних навичок.

Принципи відбору граматичного матеріалу для вивчення в школі. Природа труднощів, що виникають під час навчання граматики англійської мови, характеристика граматичних навичок у різних видах мовленнєвої діяльності, етапи роботи над граматичним матеріалом. Комплекс вправ для формування граматичних навичок.

 1. Навчання аудіювання. Розвиток уміння сприймати іншомовне мовлення на слух.

Аудіювання як вид мовленнєвої діяльності. Мовленнєві механізми аудіювання та слухові механізми сприйняття. Характеристика текстів для навчання аудіювання, їх основні параметри; лінгвістичні труднощі сприйняття змісту на слух. Комплекс вправ для навчання аудіювання та методика їх виконання. Етапи роботи з аудіо текстом. Засоби контролю прослуханого тексту.

 1. ^ Розвиток уміння читання.

Психофізіологічна природа читання. Основні завдання навчання читання на різних етапах загальноосвітньої школи, методика навчання техніки читання. Комплекс вправ для навчання техніки читання. Характеристика видів читання. Етапи роботи з текстом.

 1. Розвиток уміння письма.

Різниця між термінами «письмо» та «писемне мовлення». Етапи в навчанні письма за шкільною програмою. Психолінгвістичні механізми письма; навчання техніки письма. Комплекс вправ при навчанні письма. Письмо як засіб навчання та контролю. Види диктантів та методика їх проведення.

 1. ^ Контроль навичок та вмінь практичного володіння іноземною мовою.

Основні функції контролю та вимоги до нього. Об’єкт контролю. Основні види та форми контролю.

 1. Позакласна та позашкільна робота з іноземної мови.

Цілі та вимоги до проведення позакласної та позашкільної роботи з іноземної мови. Форми позакласної та позашкільної роботи з іноземної мови.

 1. ^ Планування уроку іноземної мови в загальноосвітній школі.

Урок іноземної мови як основна форма організації навчального процесу в школі. План-конспект уроку з іноземної мови. Типи і структура уроку іноземної мови; схема загального аналізу уроку. Особливості навчання іноземної мови на різних етапах: а) молодший етап; б) основний етап; в) старший етап.

 1. ^ Розвиток умінь діалогічного мовлення.

Комунікативні, психологічні та лінгвістичні особливості діалогічного мовлення. Типологія діалогічного мовлення; методична система навчання діалогічного мовлення. Комплекс вправ з навчання діалогічного мовлення.

 1. Розвиток умінь монологічного мовлення.

Характеристика комунікативних, психологічних, лінгвістичних особливостей монологічного мовлення. Різновиди монологічного висловлювання. Комплекс вправ для навчання ММ.

 1. ^ Основні етапи розвитку методики навчання іноземних мов.

Граматико-перекладний метод. Текстуально-перекладний (лексико-перекладний) метод. Натуральні і прямі методи. Усний метод Г. Палмера; аудіолінгвальний метод; аудіовізуальний метод; рецептивний метод М. Уеста; сугестивний метод.

 1. ^ Класифікація вправ.

Типи вправ. Комунікативні вправи та їх підгрупи за класифікацією В.Л. Скалкіна: 1) респонсивні вправи; 2) ситуативні вправи; 3) репродуктивні вправи; 4) описові вправи; 5) дискутивні вправи; 6) композиційні вправи.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Бухбиндер В.А. Основы методики преподавания иностранных языков. – Киев: Вища школа, 1996.

 2. Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Высшая школа, 1992.

 3. Грызулина А.П. Хрестоматия по методике преподавания английского языка. – М.: просвещение, 1993. – 158 с.

 4. Колкнер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку. – М.: Academa, 2000. - 259 c.

 5. Ляховицкий М.В., Кошман И.М. Технические средства в обучении иностранным языкам. – М.: Просвещение, 1999. – 143 с.

 6. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка. – Минск, 2004.

 7. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – Київ: Ленвіт, 2003. – 320 с.

 8. Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах (на матеріалі англійської мови). – К: Ленвіт, 2003. – 296 с.

 9. Панова Л.С. Обучение иностранному языку в школе. – К.: Рад. шк., 1999. – 143 с.

 10. Скалкин В.Л. Коммуникативные упражнения на английском языке. – М.: Просвещение, 1993. – 123 с.

 11. Скалкин В.Л. Обучение диалогической речи. - К.: Рад. шк., 1999. – 157с.

 12. Скалкин В.Л. Обучение монологическому высказыванию. - К.: Рад. шк., 1993. – 118 с.

 13. Скляренко Н.К. Обучение речевой деятельности на английском языке в школе. - К.: Рад. шк., 1998. – 150 с.

 14. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций: Пособие для студентов пед. вузов и учителей / Е. Н. Соловова. – М.: Просвещение, 2002. – 239с.

 15. Языкова Н.В. Сборник задач по методике преподавания иностранных языков. – М.: Просвещение, 1997. – 263 с.

 16. Bowen T., Marks J. Inside teaching. – Oxford: Macmillan Education, 2005. – 176 p.

 17. Klippel F. Keep talking. – Cambridge: CUP, 2005. – 202 p.

 18. One-month in-service training course for English language teachers. – The British Council, 1999.КРИТЕРІЇ оцінювання


Оцінка «5 (А) відмінно»:

Студент змістовно викладає теоретичний матеріал, дає правильні визначення понять; називає науковців, які досліджували проблему, що обговорюється, аналізуючи їх погляди; обґрунтовує свої судження; наводить приклади; дотримується норм літературної мови.
^

Оцінка «4,5 (В) добре» :


Студент змістовно викладає теоретичний матеріал, але припускається поодиноких неточностей у послідовності викладу; дає правильні визначення понять; називає науковців, які досліджували проблему, що обговорюється; обґрунтовує свої судження; наводить приклади; дотримується норм літературної мови.
^

Оцінка «4 (С) добре» :


Студент змістовно викладає теоретичний матеріал, але відхиляється від теми, проблеми, нечітко визначає основну та другорядну інформацію; дає правильні визначення понять; обґрунтовує свої судження. Наводить приклади. Припускається поодиноких неточностей, робить незначні помилки.

^ Оцінка «3,5 (D) задовільно»:

Студент досить повно викладає теоретичний матеріал, але не дотримується логіки відповіді. Допускає неточності у формулюваннях, визначеннях понять і термінів; наводить непереконливі аргументи. Припускається помилок у мовному оформленні власного висловлювання.

^ Оцінка «3 (Е) задовільно»:

Студент виявляє знання й розуміння основних положень обговорюваної теми, але матеріал викладає неповно. Допускає неточності в формулюваннях, визначеннях понять і термінів; не може навести приклади. Припускається помилок у мовному оформленні власного висловлювання.

Оцінка «2 (FХ) незадовільно»:


Студент виявляє незнання більшої частини обговорюваного питання. Допускає помилки при формулюванні понять і визначень, що змінює їх зміст. Не дотримується послідовності та логіки викладу матеріалу, а також норм літературної мови.

Оцінка «1 (F) незадовільно»:


Студент не володіє теоретичним матеріалом, він тільки має уявлення про окремі положення. Не може сформулювати визначень. Висловлювання студента неправильні, нечіткі та нелогічні.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую
Для проведення державних екзаменів організується екзаменаційна комісія у складі голови, членів комісії та екзаменаторів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую
Для проведення державного екзамену організується екзаменаційна комісія у складі голови, членів комісії та екзаменаторів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую
Програма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з іноземної мови (іспанської)....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую
Програма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з іноземної мови (французької)....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую
О. В. Співаковський доцент М. С. Львов 2011 р. 2011 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую
Кузьмич В.І. професор Співаковський О. В “ ” 2011 р. “ ” 2011 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую
Кузьмич В.І. професор О. В співаковський “ ” 2011 р. “ ” 2011 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую
Розробка вимог, архітектури та функціональності Web–орієнтованого серевища демонстрації алгоритмів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую
Нструментальні засоби розробки програмного коду, написаного мовою програмування високого рівня
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую
Порівняння підмножин імперативних мов програмування, що забезпечують реалізацію алгоритмів пошуку та сортування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи