Херсонський державний університет Кафедра педагогіки початкової освіти icon

Херсонський державний університет Кафедра педагогіки початкової освіти
НазваХерсонський державний університет Кафедра педагогіки початкової освіти
Сторінка1/4
Дата03.05.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4

Херсонський державний університет

Кафедра педагогіки початкової освіти


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи

__________________________

“___”________________2012 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Напрям підготовки 6.010102. Початкова освіта

Спеціалізація логопедія, англійська мова, українознавство, основи інформатики

Факультет дошкільної та початкової освіти


Херсон-2012 рік


Робоча програма «Основи наукових досліджень» для студентів

за напрямом підготовки 6.010102 Початкова освіта „5” вересня, 2012 року - __ с.


Розробники:Андрієвський Б.М., завідувач кафедри педагогіки початкової освіти, д.п.н., професор


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри педагогіки початкової освіти

Протокол від. “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри педагогіки початкової освіти

_______________________ (Андрієвський Б.М.)

(підпис)


“_____”___________________ 20___ року


Схвалено науково-методичною радою факультету дошкільної та початкової освіти

Протокол від. “____”________________20___ року № ___

“_____”________________20__ року Голова __________(Старцева В.П.)

(підпис)

^ Навчально-методичний комплекс дисципліни “Основи наукових досліджень
^ Складові навчально-методичного комплексу

Примітки

Відмітки про наявність

1

Типова або навчальна (авторська) програма

Нормативний документ затверджений Міністерством або навчальна (авторська) програма.

+

2.

Титульна сторінка

Назва дисциплін та шифр спеціальності, напряму підготовки відповідно робочого навчального плану

+

3

Робоча програма

 1. Включає пояснювальну записку, зміст, змістові модулі, список рекомендованої літератури;

 2. Щорічно редагується

+

4

Таблиця з кількістю годин на лекційні та практичні (лабораторні), семінарські заняття

Відповідно до робочого навчального плану поточного року.

+

5

Плани лекцій

 1. Для асистентів та викладачів розгорнуті плани або тексти.

 2. Щорічно редагується.

Розгорнуті плани


6.

Плани та методичні рекомендації до семінарських (практичних, лабораторних) занять.

 1. Відповідно до робочої навчальної програми поточного року.

 2. Щорічно редагується.

+

7

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів.

Щорічно редагуються

+

8.

Засоби контролю навчальних досягнень.

 1. Питання для самопідготовки студентів до заліку, екзамену.

 2. Тестові завдання, вимоги до творчих робіт, спортивні нормативи тощо.

+

9.

Критерії оцінювання навчальних досягнень.
+

Матеріали, що зберігаються на кафедрі

1.

Методичні рекомендації до виконання контрольних, курсових та випускних робіт.

1. Якщо ці форми роботи передбачені робочою навчальною програмою.
2.

Методичні рекомендації, програма або питання до державної атестації(ДЕК).3.

Контрольні роботи студентів по акредитації

Зберігаються до наступної акредитації
4.

Екзаменаційні білети.

Щорічно перезатверджуються


^ Структура навчальної дисципліни

(2012-2013 н.р.)

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

Лаб.

Інд.

с.р.

л

п

Лаб.

Інд.

с.р

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Методологія і технологія педагогічного наукового пошуку

Тема 1. Система наукових досліджень у педагогічному ВНЗ

18

4

2

-

-

12

103

4

6

-

1

92

Тема 2. Дипломні та курсові роботи та вимоги до їх виконання

24

4

2

-

-

18

-

-

-

-

-

-

Тема 3. Категоріальний апарат науково-педагогічного дослідження

30

6

4

-

-

20

-

-

-

-

-

-

Тема 4. Методи педагогічного дослідження

38

4

4

-

-

30

-

-

-

-

-

-

Разом за змістовим модулем 1

110

18

12

-

-

80

103

4

6
1

92

Змістовий модуль 2. Педагогічний експеримент. Оформлення результатів дослідження.

Тема 1. Організація педагогічного експерименту

16

4

2

-

-

10

29

2

2

-

-

25

Тема 2. Оформлення педагогічного дослідження

8

2

2

-

-

4

2

-

2

-

-

-

Тема 3. Підготовка до захисту та захст наукової роботи

6

2

2

-

-

2

2

-

2

-

-

-

Тема 4. Підготовка магістерської роботи за спеціальністю «Початкова освіта»

4

-

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

Разом за змістовим модулем 2

34

8

8

-

-

18

33

2

6

-

-

25
^

Усього годин


144

18/8

12/8

-

-

98

136

6

12

-

1

118


Опис навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень»


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4


Галузь знань

Педагогічна освіта


Напрям підготовки

^ 6.010102. Початкова освіта


Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр


Нормативна


Модулів – 2

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Загальна кількість годин - 144

Семестр

3-4

3-4

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних

самостійної роботи студента - 2

26 год.

6 год.

^ Практичні, семінарські

12/8

2/2

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

98 год.

118 год.

Індивідуальна робота^ Вид контролю:

3-залік
4-залік

4-залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,46

для заочної форми навчання – 0,14
^
Основи наукових досліджень
Пояснювальна записка

Мета курсу: ознайомлення студентів з основними відомостями про роль і місце науки у розвитку суспільства, про закономірності розвитку науки, про організацію та шляхи забезпечен­ня наукових досліджень в державі; оволодіння студентами методами і прийомами проведення педагогічного дослідження.

Завдання курсу:

 • методичні: оволодіння майбутніми вчителями методикою, методами та прийомами організації наукового педагогічного пошуку;

 • пізнавальні: ознайомлення студентів з основними положеннями та місцем педагогічної науки у розвитку суспільства, закономірностями організації, постановки, проведення і узагальнення результатів психолого- педагогічного дослідження;

 • практичні: забезпечення міцних знань, умінь і навичок наукової діяльності студентів, оволодіння методами наукового пізнання, необхідними у бурхливому потоці наукової інформації. Уміння написати, оформити і захистити курсову та випускну роботу.

Програма курсу: Програму розроблено на основі типової програми курсу - Програми вищих педагогічних закладів освіти: Основи наукових досліджень / Укл. В.К.Сидоренко, П.В.Дмитренко. - К., 2000. -15 с.

Історичні етапи розвитку науки. Передумови виникнення науки як не­обхідного наслідку суспільного розподілу праці. Наука на ранніх стадіях розвитку суспільства. Наука в період середньовіччя. Наука в умовах вини­кнення і розвитку капіталізму.

Історія української науки. Історичні витоки і передумови української науки. Розвиток науки в Київській Русі. Піднесення наукових досліджень в Україні у XVIII столітті. Наука України ХІХ-ХХ століть.

Сучасні наукові пріоритети України.

Загальні відомості про наукове пізнання. Суб'єкти й об'єкти пізнання. Взаємодія суб'єкта й об'єкта у пізнавальній діяльності. Взаємозв'язок пі­знання і практики. Рівні пізнання: почуттєвий і раціональний, емпіричний і теоретичний. Методи наукового пізнання. Уявлення про метод як засіб пізнання. Класифікація методів. Методи емпіричного дослідження: спостереження, порівняння, вимі­рювання, експеримент. Методи теоретичного дослідження: ідеалізація, формалізація, логічні та історичні методи.

Методи, що можуть бути застосовані на емпіричному й теоретичному рівнях: абстрагування, аналіз і синтез, індукція й дедукція, моделювання.

Системний підхід і системний аналіз. Загальні відомості про сис­тему. Зв'язки між елементами системи. Структура, характеристики та властиво­сті систем. Визначення системного підходу. Вплив системного підходу на послі­довність наукового дослідження.

Особливості прояву системного аналізу у науковому дослідженні.

Моделі у науковому дослідженні. Поняття про модель та моделювання. Призначення моделей у науковому дослідженні

Загальні відомості про інформацію. Роль інформації у науковій діяльності. Друковані носії інформації. Носії і засоби по­ширення інформації на основі комп'ютерної техніки.

Особливості вторинної інформації та її пошук. Призначення та види бібліотек. Бібліотечні фонди: основний і довідковий. Бібліотечні каталоги та картотеки. Види каталогів; алфавітний, систематичний і предметний, їх особливості та призначення.

Методика пошуку першоджерел. Спеціальні бібліографічні видання та їх роль в інформаційному пошуку. Оформлення результатів інформа­ційного пошуку.

Систематизація і письмовий виклад опрацьованих матеріалів. Оформлення результатів опрацювання першоджерел: складання виписок, анотацій, конспектів.

Вимоги до проведення наукового дослідження. Послідовність проведення наукового дослідження. Науковий напря­мок, проблема і тема наукового дослідження. Вибір теми дослідження. Ознайомлення із станом обраної теми дослідження. Уточнення теми і складання програми дослідження. Обґрунтування теми, дослідження, йо­го актуальності та новизни. Методологічний апарат наукового дослі­дження. Мета та завдання дослідження. Вибір методів дослідження. Умо­ви забезпечення адекватності обраних методів дослідження його меті та завданням. Логіка наукового дослідження. Складання календарного пла­ну робіт. Гіпотеза дослідження. Зведення і опрацювання результатів дослідження. Теоретич­ний аналіз та літературне оформлення результатів дослідження. Упрова­дження у практику та оцінювання теоретичної й практичної значущості результатів дослідження.

Експеримент як складова частина наукового дослідження. План і методика експерименту. Вибір способів та засобів фіксації ре­зультатів експерименту. Комп'ютеризація експериментальних робіт. Роль особистості науковця у проведенні дослідження.

Форми узагальнення результатів наукових досліджень: усний виклад, тези доповіді, реферат, наукова стаття, науковий звіт, дисертація, моно­графія. Вимоги до їх змісту та оформлення.

Методи зведення й обробки результатів експериментальних дослі­джень: статистичні, графічні й табличні.

Математичні методи опрацювання результатів дослідження. Матема­тична інтерпретація експериментальних матеріалів. Середні показники результатів дослідження. Варіювання результатів дослідження. Визна­чення достовірності результатів дослідження. Параметричні методи порі­вняння результатів досліджень. Методи визначення зв'язків між факто­рами і явищами.

Складання списку літературних джерел. Вимоги до оформлення наукових праць. Письмове оформлення наукової праці. Виразність і мова тексту наукової праці. Правильність застосу­вання наукової термінології. Цитування у тексті наукової праці. Види посилань на використані літе­ратурні джерела. Пояснення зв'язку тексту з посиланнями. Спрощення бібліографічних описів у посиланнях.

Завершення і представлення результатів наукового дослідження. Вибір форми представлення результатів наукового дослідження. Показники оці­нювання результативності проведеного дослідження. Рецензування завер­шеної наукової роботи.

Підготовка до захисту та захист наукової роботи. Підготовка результатів дослідження до упровадження у практику.

^ Методи навчання


Передбачається комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього вчителя початкового навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій широко використовуються традиційні (усне опитування, тестування, бесіда, лекції, семінар та ін.) та інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, комп’ютерна підтримка навчального процесу, впровадження інтерактивних методів навчання (робота в малих групах, мозковий штурм, ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань, кейс-метод тощо).

Теоретичні знання неможливо засвоїти без наочних матеріалів, тому передбачено використання муляжів, моделей, таблиць, атласів, моделювання, проектування, рольових ігор, практичних вправ, експрес-опитування та ін.


^ Методи контролю

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

Будуть широко використані такі методи усного, письмового контролю, які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається усному, письмовому, практичному і тестовому контролю: опитування, розв’язання практичних завдань, тестування, самостійні роботи, дискусії, круглі столи, експертиза, колоквіум, само оцінювання та ін.

Змістовий модуль І. Методологія і технологія педагогічного наукового пошуку


1.1 Система наукових досліджень у педагогічному ВНЗ.


Розвиток наукових досліджень в Україні. Сучасні наукові пріоритети. Посилення вимог до наукової компетентності педагогічних працівників як характерна ознака сучасності.

Наукова творчість як складова частина підготовки педагога. Педагогіка як наука. Типи пізнання (стихійно емпіричне, наукове). Специфіка наукового типу пізнання (науковість, майстерність, зв'язок з іншими науками, компетентний характер тощо). Завдання педагогічної науки. Наукові дослідження в педагогічному ВНЗ (реферати, курсові, дипломні роботи, магістерські роботи, участь в творчих наукових гуртках). Форми наукового викладу матеріалів дослідження (монографія, підручник, посібник, стаття, методичні рекомендації, тези та інш.)

Література:

 1. Андрієвський Б.М. Основи наукових досліджень/ Б.М. Андрієвський. - Херсон: ХДУ; 2003 - 42с.;

 2. Бабанский Ю.К. Продлемьі повьішения зффективности педагогических исследований/ Ю.К. Бабанский - М.: Педагогика, 19982. - 192с.

 3. Введение в научное исследование по педагогие / Под ред. В. І. Журавлева. - М.: Просвещение, 1988. - 194с.

Дидактичні матеріали:

Схеми, таблиці,, набір рефератів, тез, методичні рекомендації.


1.2 ^ Дипломні та курсові роботи та вимоги до їх виконання.

Основні види наукової роботи студентів:

а) реферати, структура, мета, вимоги до їх написання;

б) курсова робота, як самостійне дослідження студента, що включає елементи нових добутих знать. Послідовність дій при виконанні курсової роботи, система дослідницьких процедур при їх виконанні. Структура курсової роботи. Зразки їх оформлення та технології захисту;

в) дипломна робота, її місце у системі професійно- методичної підготовки майбутнього фахівця. Вимоги, структура, оформлення та процедура захисту дипломної роботи. Міждисциплінарний характер дипломної роботи.


Література:

  1. Андрієвський Б.М. Вимоги до написання дипломних і курсових робіт: Методичні рекомендації/ Б.М. Андрієвський - Херсон. Айлант. 2000.-40с.;

  2. Наливайко М.В. Носиологические основи научной деятельности/М.В.Наливайко - Новосибирск: наука, 1990.-117с.;

  3. Программа написання курсових робіт для студентів педагогічних спеціальностей Укладач Л.Артемова. -К, 2004.-19с.1.3 Категоріальний апарат науково-педагогічного дослідження.


Обов'язковість дотримання процедури організації і здійснення педагогічного дослідження. Складові елементи наукового пошуку: мета, завдання, об'єкт, предмет, гіпотеза, методи дослідження. Обґрунтування наукової новизни і практичної значущості одержаних результатів. Характеристика компонентів дослідницького апарату. Види гіпотези, критерії та рівні діагностичного механізму. Кваліметричний підхід до педагогічного моніторингу.

Література:

   1. Гершунский Б.С. Педагогическая прогностика/ Б.С. Гершунский. - К.: Вища школа., 1986.-200с.;

   2. КлименюкА.В. Мелодология и методика педагогического исследования: Учебн. пособие. - К, 1088.-98с.;

   3. Скатрин М.Н. Методология и методика педагогических исследований/ М.Н. Скаткин. - М.: Наука, 1986.- 182с.


1.4. Методи педагогічного дослідження


Методологічна основа дослідження, методи дослідження, їх характеристика (тематичні, емпіричні, інтуїтивні). Методика аналізу тематичних та теоретичних джерел та узагальнення педагогічного досвіду. Характеристика методів дослідження: аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання, педагогічне спостереження, анкетування, експертиза, бесіда.


Література:

    1. Рудницька О.П. Основи наукових досліджень/ О.П. Рудницька та ін.-К: НПУ, 1988.- 143с.;

    2. Андрієвський Б.М. Методичний посібник з курсу «Основи педагогічних досліджень»/Б.М. Андрієвськи,-Херсон; Айлант, 2005.-З6с.;

    3. Андрієвський Б.М. Вимоги до написання дипломних і курсових робіт: Методичні рекомендації/ Б.М. Андрієвський - Херсон. Айлант, 2000.-40 с.


Дидактичні матеріали:

Схеми моделі, таблиці, анкети, пали-бесіди, приклади планів-конспектів.


Змістовий модуль II. Педагогічний експеримент. Оформлення результатів дослідження.


2.1. Організація педагогічного експерименту.

Педагогічний експеримент, як комплексний метод. Види експерименту, їх характеристика. Вимоги до педагогічного експерименту. Проведення і обробка результатів дослідження. Критеріальний підхід до організації дослідно-екпериментальної роботи. Використання статистичних методів у педагогічному експерименті (середнє арифметичне, мода, меридіана, згрупування, виміри) Визначення контрольних і експериментальних груп, статистична вибірка. Констатувальний, формувальний, етапи педагогічного експерименту. Обробка результатів дослідження.

Література:

1. Експеримент в школі/ под..ред. М.М.Патошника. - М.: наука, 1992. -214с.;

2. Кьіверялг А.А. Методи исследоваїшя профессионально педагогіки/ А. А. Кьіверялг. - Таллин: Валгус. 1980. - 117с.;

3. Козаченко І.В. Загальна теорія статиспшкаи/І.В. Козаченко. -К: Вища школа, 1975. - 236с.


Дидактичні матеріали:

Зразок дипломних робіт, автореферати, і ми, приклади оформлення таблиць, малюнків, моделі


2.2. Оформлення педагогічного дослідження.

Методика узагальнення результатів дослідження. Авторське редагування наукової роботи (літературне опрацювання тексту, визначення плану його подання, назви розділів, параграфів тощо). Вимоги до структурування роботи, її обсягу, висновків. Оформлення списку використаних наукових джерел. Правила посилань, цитування. Оформлення таблиць, малюнків, схем та інших видів ілюстраційного матеріалу. Література:


Література:

 1. Рудницька О.П. Основи наукових досліджень, О.П. Рудницька. -К: НПУ, 1988.- 143с.;

 2. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: методичні поради молодим науковцям / С. У. Гончаренко. - К:педагогіка , 1984. -45с.;

 3. Лесин В.М. Як працювати з книгою. . Іетод. посібник/В.М. Лесин. —К.: Вища школа, 1989. - 71с.

 4. Сорокин Н.А. Дипломние роботи а педагогических вузах /Н.А. Сорокин. - М.: Просвещения, 1986. - 126с.


2.3. Підготовка до захисту та захист наукової роботи

Перелік документів, необхідних для захисту роботи. Механізм попереднього захисту результатів дослідження, підготовка тексту виступу. Структура доповіді, прогнозування імовірних запитань по тексту роботи. Дотримання етики науковця, посилання, ерудиція, зовнішній вигляд, наукова культура, аргументованість і доказовість результатів, висновків та

узагальнень. стиль викладу матеріалу, наукова аргументовані стриманість, науковий такт.

Література:

 1. Крилова Н.Б. Формирование культ будущого специалиста/Н.Б. Крьілова -М.: Вь: ія школа, 1990, - 142с.;

 2. Полонский В.М. Оценка качества / чо- педагогического исследования/ В. А. іонский - М.: Педагогика, 1989. - 421.;

 3. Веялков Ф.С. Метордическоепосос' о написанию и здаче дипломних раби С.Веялков - СПб, 1996.-55с2.4. Методика підготовки та оформлення магістерської роботи за спеціальніс-тю «Початкова освіта».

Особливості НДР студентів педагогічних , факультетів. Своєрідність експериментальної перевірки наукової гіпотези. Практична спрямованість результатів. Вимоги до оформлення.


Література:

1. Методичний посібник щодо написання рефератів, курсових, дипломних та магістерських робіт/4 кл. Андрієвський Б.М. - Мукачево: МДУ 2010. - 33 с.


^ Для заочної форми навчання
  1   2   3   4

Схожі:

Херсонський державний університет Кафедра педагогіки початкової освіти iconХерсонський державний університет Кафедра педагогіки початкової освіти
Розробники: Андрієвський Б. М., завідувач кафедри педагогіки початкової освіти, д п н., професор
Херсонський державний університет Кафедра педагогіки початкової освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти
Владимировою Аллою Леонідівною, старшим викладачем кафедри педагогіки початкової освіти
Херсонський державний університет Кафедра педагогіки початкової освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти
Голінською Тетяною Миколаївною, доцентом кафедри педагогіки початкової освіти, кандидатом педагогічних наук
Херсонський державний університет Кафедра педагогіки початкової освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти
Голінською Тетяною Миколаївною, доцентом кафедри педагогіки початкової освіти, кандидатом педагогічних наук
Херсонський державний університет Кафедра педагогіки початкової освіти iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти Кафедра педагогіки дошкільного виховання та початкового навчання
Міжнародних педагогічних читань з дошкільної педагогіки “Проблеми суспільного виховання дошкільників у контексті гуманітарної освіти...
Херсонський державний університет Кафедра педагогіки початкової освіти iconХерсонський державний університет Кафедра педагогіки початкової освіти
Робоча програма «Школознавство» для студентів за напрямом підготовки 010102 Початкова освіта „5” вересня, 2012 року 30 с
Херсонський державний університет Кафедра педагогіки початкової освіти iconМолоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти методика викладання дидактики у внз
Гриценко Іриною Валентинівно, доцентом кафедри педагогіки початкової освіти, кандидатом педагогічних наук
Херсонський державний університет Кафедра педагогіки початкової освіти iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін Методика викладання математики
Кафедра педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін
Херсонський державний університет Кафедра педагогіки початкової освіти iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти Кафедра філології
Використання сучасних педагогічних технологій під час викладання дисциплін гуманітарного циклу в дошкільній та початковій ланках...
Херсонський державний університет Кафедра педагогіки початкової освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую
На відміну від курсових екзаменів він має комплексний характер, включає питання історії педагогіки, педагогічної майстерності, психології,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи