Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти icon

Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти
Скачати 110.45 Kb.
НазваАктуальні проблеми педагогіки початкової освіти
Дата03.05.2013
Розмір110.45 Kb.
ТипДокументи

Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти

Зміст курсу

Пояснювальна записка

У XXI виникають нові поняття в галузі освіти - це вчення про європейську освіту, дидактичні концепції, на яких вона будується, це планетарна освіта, яка спирається на найвищі універсальні цінності виховання дітей планети Земля, а не тільки окремої країни, на формування компетентності в рішенні проблем світу, на вихованні почуттів причетності до Землі, це духовна освіта, яка спрямована на розвиток духу людини.

Концептуальні основи нової парадигми освіти визначені в Декларації прав людини, в програмі «Освіта XXI століття», де відзначається, що освіта має бути спрямована на всезагальний розвиток особистості. Це принципове положення присутнє майже в усіх сучасних зарубіжних програмах педагогічних систем освіти. В них переважає альтернативна спрямованість навчання, критика розуміння навчального процесу як процедури здобуття інформації, обов'язкової суми знань, засвоєння повного переліку вмінь і навичок, вивчення директивно-певної кількості предметів. Сьогодні глобальним проблемам розвитку освіти у світовій практиці відводиться дуже багато уваги, сучасна філософія освіти, яка прагне до осмислення феномена освіти, його природи та функцій у соціумі і культурі, розглядає найбільш загальні методологічні і світоглядні основи розвитку освіти, особливості її функціонування, характер здійснення перетворень в освітянській галузі, сукупність філософських настанов щодо процесу засвоєння знань. Насамперед ідеться про такі питання, як філософське розуміння людини, природи її розвитку і пізнавального ставлення до світу.

Ось чому виникає нагальна потреба введення в навчальні плани підготовки вчителів дисциплін, розкривають загальні філософські підходи у контексті педагогічної проблематики, трансформуються у проблеми розуміння природи суб'єкта навчання, розвитку його як творчої особистості. Нова філософія освіти виходить із пріоритетності її розвитку.

Курс “Актуальні проблеми педагогіки початкової школи” – важлива частина всієї системи підготовки студентів спеціальності “Початкове навчання”.

^ Мета даного курсу: підготувати студентів – майбутніх фахівців початкової освіти до розуміння проблем реформування та оновлення початкової освіти.

Завдання курсу:

Методичні – ознайомити студентів з основними проблемами початкової освіти нашої країни та інших країн світу; сформувати у студентів відповідальне ставлення до ролі вчителя – реформатора, прагнення поповнювати свої знання, підвищувати професійну майстерність.

Пізнавальні – надати студентам наукові знання про сутність нових підходів та концепцій сучасної освіти та механізми розв’язання педагогічних проблем.

Практичні – застосовувати теоретичні знання з курсу у педагогічній практиці та в процесі подальшої самоосвіти.

Виховні - виховувати у студентів відповідальне ставлення до своєї професії, прагнення до самовдосконалення.

^ Студенти повинні знати:

- динаміку розвитку педагогічної системи України;

- напрями оновлення освіти в педагогічній системі України;

- дидактичні основи дистанційного навчання.

^ Студенти повинні вміти:

 • організувати навчально – виховний процес спрямований на удосконалення існуючої педагогічної системи;

 • розробляти і проводити дистанційні заняття.

^ Міжпредметні звязки базуються на попередніх курсах: «Історія педагогіки», «Дидактика», «Теорія виховання».


Розподіл навчального часу

2009/10 н.р.

Тема

або

розділ

Кількість годин для форм навчання (денна/заочна)

Форма семестрового

контролю

Всього

Лекції

Семінари

Практична

(лабораторна

робота)

Самостійна робота


1.Динаміка розвитку педагогічної системи України.14

2

2
8

залік

2.Напрями оновлення освіти в педагогічній системі України.


14
2
283.Дидактичні основи дистанційного навчання.


14
2
284.Розробка і проведення дистанційних занять.


18


2

2


14

^ ВСЬОГО 54 8 8 38


54

8

6

2

38Програма курсу:

Інтеграція і глобалізація освітянських процесів на зламі століть. Глобальні недоліки освіти ХХ ст. Завдання освіти ХХІ ст., найважливіші напрямки її розвитку. Європейське співробітництво в галузі освіти.

Нові цілі європейської освіти. Освітньо-нормативні документи, що забезпечують концептуальні основи нової парадигми освіти. Принципи та основні напрямки оновлення освіти України.

Дистанційна освіта. Принципи дистанційного навчання. Типи дистанційного навчання. Розробка і проведення дистанційних занять. Розробка дистанційних курсів.

Статус професії вчителя у сучасних умовах. Проблема формування творчої особистості вчителя. Модель нового вчителя ХХІ ст. Нові підходи до суб’єкта навчання. Завдання і напрямки оновлення змісту освіти. Полікультурна освіта.

Гуманістичний підхід до розвитку освіти в Україні.

Інноваційні освітні системи ХХ ст. Ознаки освітніх інновацій. Типи нововведень у школі та ВНЗ. Тенденції сучасних новацій в системі університетської освіти. Критерії оцінки нововведень. Сучасний освітній простір. Міжнародні проекти. Типи сучасних освітніх регіонів. Освітні моделі.

Навчальний предмет «Актуальні проблеми педагогіки початкової школи» розрахований на один змістовий модуль.

Перелік лекцій

Лекція 1. Динаміка розвитку педагогічної системи України. Гуманістично-особистісний підхід до розвитку освіти в Україні. Умови навчання, які сприяють гуманістичному вихованню. Поняття педагогічного клімату. Комунікативна культура вчителя. Формування мотиваційної сфери особистості в процесі навчання. Аксіологічний підхід до формування ціннісної сфери вчителів і учнів.

Лекція 2. Напрями оновлення освіти в педагогічній системі України. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту освіти. Інтегративний підхід до визначення змісту навчання. Діяльнісний підхід до організації навчального процесу. Рефлексивний підхід до навчання як умова саморозвитку вчителів і учнів. Технологічний підхід як стратегія організації навчального процесу. Компетентнісний підхід як основа переходу на нові показники якості освіти.

Лекція 3. Дидактичні основи дистанційного навчання. Поняття дистанційного навчання. Можливості дистанційного навчання, його переваги: оперативні, інформаційні, комунікаційні, педагогічні, психологічні, економічні, ергономічні. Інтернет–освіта. Віртуальна освіта. Принципи дистанційного навчання. Типи дистанційного навчання.

Лекція 4. Розробка і проведення дистанційних занять. Елементи дистанційних занять: навчальний матеріал, діагностичний матеріал, наочність, дискусія, оцінювання. Засоби дистанційних комунікацій. Розробка дистанційного курсу. Види дистанційних занять.


Перелік семінарських занять з питаннями, винесеними на обговорення


^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1.

Динаміка розвитку педагогічної системи України

Питання для обговорення


 1. Від авторитаризму до партнерства. Гуманізм у педагогіці.

 2. Поняття педагогічного клімату.

 3. Комунікативна культура вчителя.

 4. Аксіологічний підхід до формування ціннісної сфери вчителів і учнів.

Література:

  1. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004. – 300 с

  2. Селевко Г.К. Современньые образовательньые технологии. — М.: Народное образование, 1998. — 360 с.

  3. Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання в школі: Монографія. —Запоріжжя: Просвіта, 2000. — 160 с.


^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2.

Напрями оновлення освіти в педагогічній системі України

Питання для обговорення

 1. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту освіти. Інтегративний підхід до визначення змісту навчання.

 2. Діяльнісний підхід до організації навчального процесу.

 3. Рефлексивний підхід до навчання як умова саморозвитку вчителів і учнів.

 4. Технологічний підхід як стратегія організації навчального процесу.

 5. Компетентнісний підхід як основа переходу на нові показники якості освіти.

Література:

 1. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004. – 300 с.

 2. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: Навч. посіб. – К.: Знання. 2008. – 566с.

 3. Левченко Т.І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах /Монографія/ - Вінниця: «Нова

 4. книга», 2002. – 512с.


^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 3.

Дидактичні основи дистанційного навчання.

Питання для обговорення

 1. Поняття дистанційного навчання.

 2. Можливості дистанційного навчання, його переваги: оперативні, інформаційні, комунікаційні, педагогічні, психологічні, економічні, ергономічні.

 3. Інтернет–освіта. Віртуальна освіта.

 4. Принципи дистанційного навчання.

 5. Типи дистанційного навчання.

Література:

 1. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004. – 300 с.

 2. Попова О.В. Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні у XX столітті.- Харків, 2001.- 256 с, С 212

 3. Хуторской А.В. Современная дидактика:Ученик для вузов. – СПб: Питер, 2001. – 544с.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4.

Розробка і проведення дистанційних занять.

Питання для обговорення

 1. Елементи дистанційних занять: навчальний матеріал, діагностичний матеріал, наочність, дискусія, оцінювання.

 2. Засоби дистанційних комунікацій.

 3. Розробка дистанційного курсу.

 4. Види дистанційних занять.

Література:

 1. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004. – 300 с.

 2. Попова О.В. Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні у XX столітті.- Харків, 2001.- 256 с, С 212

 3. Хуторской А.В. Современная дидактика:Ученик для вузов. – СПб: Питер, 2001. – 544с.

Самостійна робота
^ Назва теми

Зміст завдань

Форми звіту

Термін звіту

1

Динаміка розвитку педагогічної системи України.

«Модель сучасного випускника початкової школи».


Творчий проект

18.09.09

2

Динаміка розвитку педагогічної системи України.

«Модель сучасного вчителя початкових класів»

Творчий проект

10.10.09

3

Напрями оновлення освіти в педагогічній системі України«Модель сучасного викладача ВНЗ»

Творчий проект

24.10.09

4

Напрями оновлення освіти в педагогічній системі України


«Модель сучасної початкової школи»

Творчий проект

17.11.09

5

Напрями оновлення освіти в педагогічній системі України


«Модель сучасного ВНЗ».

Творчий проект

21.11.09

6

Розробка і проведення дистанційних занять.


Розробка дистанційного заняття (за вибором студентів).


Електронний варіант дистанційного заняттґя

12.01.10


Перелік літератури:

    1. Агафонова А. С. Практикум по общей педагогике. – СПб.: Питер, 2003. – 416 с.

    2. Афонина Г. М. Педагогика. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 512 с.

    3. Бондар В. І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів – К., 1996.

    4. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004. – 300 с

    5. Гальчинський А.. Гаєць В., Кінах А., Семіноженко В. Інноваційна стратегія українських реформ.- К.: Знання України, 2004

    6. Даниленко Л.І. Теоретичні аспекти освітньої інноватики //Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. 36. наук, праць. Вип. 5; ред. кол. Л.І.Даниленко (гол. ред.) та ін.- К.: Логос, 2001.- С 3-11.

    7. Державна національна програма “Освіта” (Україна XXI століття) – К., 1994.

    8. Закон України “Про освіту”. - К., 1996.

    9. Закон України “Про загальну середню освіту” // Освіта. - 1997. - 27 серпня.

    10. Закон України “Про позашкільну освіту” // Освіта. - 1999. - 29 вересня.

10.Кузьмінсъкий А. І., Вовк Л. П., Омеляненко В. Л. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. - К.: Знання-Прес, 2003.

11. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2003.

12.Левченко Т. І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах. – Вінниця: видавництво “Нова книга”, 2002. – 512 с.

13.Савченко О. Я. У пошуках нової концепції школи першого ступеня навчання // Початкова школа. - 1990. - №1. - С. 27.

14.Савченко О. Я. Реформування змісту початкової освіти // Початкова шко­ла. - 1996. - №1. - С. 2-7.

15.Сластенин В. А., Каширин В. П. Психология и педагогика. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 480 с.

19.Сорока Г. І. Сучасні виховні системи та технології. - X.: Ранок, 2002. 20.Попова О.В. Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні у XX столітті.- Харків, 2001.- 256 с

21.Проблеми і перспективи становлення 12 річної середньої школи: Наук.-метод. Посібник /За ред. В.Ф.Паламарчук, Л.І.Даниленко - К.: Логос, 2003. - 78с.

22.Хуторской А. В. практикум по дидактике и методикам обучения. – СПб.: Питер, 2004. – 541 с.

23.Хуторской А.В. Современная дидактика:Ученик для вузов. – СПб: Питер, 2001. – 544с.

Схожі:

Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни 2 актуальні проблеми педагогіки початкової школи напрям підготовки
Розробники: Андрієвський Б. М., завідувач кафедри педагогіки початкової освіти, д п н., професор
Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти iconМіжнародна науково-практична конференція з теми «Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти»
Проведена на базі факультету дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету 4-5 травня 2011 року
Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти iconХерсонський державний університет Кафедра педагогіки початкової освіти
Розробники: Андрієвський Б. М., завідувач кафедри педагогіки початкової освіти, д п н., професор
Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти iconХерсонський державний університет Кафедра педагогіки початкової освіти
Розробники: Андрієвський Б. М., завідувач кафедри педагогіки початкової освіти, д п н., професор
Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти Кафедра педагогіки дошкільного виховання та початкового навчання
Міжнародних педагогічних читань з дошкільної педагогіки “Проблеми суспільного виховання дошкільників у контексті гуманітарної освіти...
Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти
Владимировою Аллою Леонідівною, старшим викладачем кафедри педагогіки початкової освіти
Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти
Голінською Тетяною Миколаївною, доцентом кафедри педагогіки початкової освіти, кандидатом педагогічних наук
Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти
Голінською Тетяною Миколаївною, доцентом кафедри педагогіки початкової освіти, кандидатом педагогічних наук
Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут розвитку дитини Факультет дошкільної освіти Кафедра корекційної педагогіки та психології
Запрошуємо Вас взяти участь у регіональному науково-практичному семінарі «актуальні проблеми корекційної педагогіки»
Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти iconФакультет дошкільної та початкової освіти Кафедра педагогіки початкової освіти
Науковий апарат роботи (мета, об’єкт, предмет дослідження, гіпотеза, методи дослідження )
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи