Херсонський державний університет Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії icon

Херсонський державний університет Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії
НазваХерсонський державний університет Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії
Сторінка3/18
Дата03.05.2013
Розмір2.42 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 1,5/1

для заочної форми навчання – 1/25


^ Пояснювальна записка

Зміст програми курсу „Логопедія з історією логопедії” скерований на подальше вдосконалення вузівської підготовки кваліфікованих логопедичних кадрів та поліпшення системи корекційно-виховної роботи при різноманітних розладах мовленнєвої діяльності.

Необхідність розробки нової програми з курсу зумовлена завданнями підготовки спеціалістів-логопедів дошкільних та шкільних загальноосвітніх закладів за новим навчальним планом. Програмою враховується сучасний стан знань у теорії та практиці логопедії і суміжних наук, профіль підготовки, мова навчання.

У програмі зміст курсу логопедії розподілено на основні розділи, до кожного з яких визначено основні теми. Кожна тема конкретизується в теоретичному та практичному аспектах.

^ Мета курсу – ознайомити студентів з логопедією як наукою про розлади мовленнєвої діяльності, історією логопедії, з видами розладів мовлення, принципами аналізу вад мовлення, методами та прийомами їх корекції.

^ Завдання курсу:

Методичні – підготувати студентів з теоретичних питань етіології, паогенезу і симптоматики мовленнєвих розладів, методаів та прийомів їх профілактики, діагностики та корекції.

Пізнавальні – ознайомитись із психофізіологічними мовленнєвими процесами, що порушуються у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Практичні –навчити студентів використовувати методи та прийоми логопедичної роботи в умовах дошкільних та шкільних навчальних закладів.

Вимоги до знань:

Студенти повинні знати:

 • історію становлення логопедії як науки;

 • актуальні завдання сучасної логопедії;

 • причини та механізми мовленнєвих розладів у дітей;

 • симптоматику мовленнєвих розладів;

 • сучасні класифікації мовленнєвих порушень;

 • методи та прийоми діагностики, корекції та профілактики вад мовлення у дітей

Студенти повинні вміти:

 • робити порівняльний аналіз поглядів різних вчених на етіологію та механізми мовленнєві розладів;

 • володіти спеціальною науковою термінологією;

 • проводити логопедичне обстеження дітей дошкільного та шкільного віку, використовуючи спеціальні методи та прийоми диференційної діагностики;

 • організовувати ефективну корекційно-розвивальну роботу з логопатами різного віку та консультативну роботу з батьками дітей-логопатів;

 • застосовувати ефективні засоби профілактики мовленнєвих порушень у дітей.^ Програма курсу

Вступ

Науково-теоретичні основи логопедії.

Логопедія як науки про розлади мови, про методи їх попередження, виявлення та подолання засобами спеціального навчання та виховання. Значення терміну «логопедія». Об’єкт і предмет, мета і завдання логопедії як науки. Зв’язок логопедії з іншими науками та їх значення для розвитку теорії і практики логопедії.

Причини мовленнєвих порушень (біологічні і соціально-психологічні, органічні і функціональні, центральні і периферичні).

Лінгвістичний, медико-біологічний та психолого-педагогічний підходи до аналізу мовленнєвих вад.

Історія розвитку поглядів на класифікацію порушень мовлення.

Сучасні клініко-педагогічна та психолого-педагогічна класифікації мовленнєвих розладів.

Логопедична робота як педагогічний процес. Загальнодидактичні та спеціальні принципи, покладені в основу корекційної логопедичної роботи. Ефективність логопедичної роботи та фактори, що її зумовлюють. Вимоги до особистості логопеда і його професійної підготовки на сучасному рівні.

Дислалія

Визначення дислалії, значення терміну. Короткі відомості з історії вивчення вад звуковимови; суть поняття «недорікуватість». Поширеність та особливості прояву дефекту в різних вікових групах дітей.

Вплив вад вимови звуків на оволодіння грамотою, на розвиток особис-тості дитини.

Класифікація дислалії в залежності від причин, механізмів, кількісних та якісних проявів дефекту звуковимови.

Функціональна дислалія, її форми в залежності від порушення психофізіологічного механізму.

Механічна (органічна) дислалія. Характер дефектів вимови звуків при механічній (органічній) дислалії.

Мета, зміст та методика обстеження дитини з дислалією. Диференціальна діагностика: відмежування дислалії від вікових особливостей мовлення, мінімальних проявів дизартрії, інших мовленнєвих розладів тощо.

Принципи і методи логопедичної роботи, спрямованої на виховання правильної вимови звуків. Характеристика основних етапів роботи над звуком: підготовчого, етапу формування первинних вимовних умінь та навичок і третього етапу - автоматизації, диференціації та введення звука в зв’язане мовлення.

Вади вимови окремих звуків (сонорних, шиплячих, свистячих, задньопіднебінних, дзвінких-глухих, твердих-м’яких) та методи їх корекції.

Особливості корекційної логопедичної роботи з подолання полиморфної дислалії. Профілактика дислалії.

^ Фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення (ФФНМ)

Визначення та характеристика фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення, причини виникнення, психолого-педагогічні прояви, методика корекційної роботи.

Ринолалія

Визначення суті поняття «ринолалія». Короткі відомості з історії вивчення ринолалії.

Причини, форми ринолалії (відкрита, закрита, комбінована).

Відкрита форма ринолалії. Вплив вроджених анатомічних дефектів піднебіння на фізичний, психічний та мовленнєвий розвиток дитини. Первинні і вторинні дефекти в структурі мовленнєвої вади при відкритій ринолалії.

Основні принципи та зміст комплексного медико-педагогічного впливу при подоланні відкритої форми ринолалії в доопераційний та післяопераційний періоди. Методика розвитку артикуляційної моторики, рухливості м’язів М’якого піднебіння, розвитку мовленнєвого дихання, голосу, усунення фонетико-фонематичних розладів.

Закрита ринолалія. Причини та механізм мовленнєвого дефекту. Особливості логопедичної роботи по усуненню закритої ринолалії.

Зміст та методика обстеження дитини з ринолалією. Диференціальна діагностика форм ринолалії.

Організація роботи по усуненню ринолалії в різних типах логопедичних установ. Фактори, що визначають ефективність логопедичної роботи при ринолалії.

^ Вади голосу

Голос як матеріальна основа усного мовлення. Анатомо-фізіологічні механізми голосоутворення. Причини та механізми порушень голосу. Класифікація вад голосу: центрального і периферичного, органічного і функціонального характеру.

Медико-педагогічний комплекс заходів по подоланню вад голосу.

Профілактика голосових розладів та гігієна голосу.

Дизартрія

Значення терміну. Різні аспекти у вивченні дизартрії. Статистичні дані про поширеність. Причини та механізми мовленнєвих вад при дизартрії. Класифікація, принципи, покладені в її основу (локалізація пошкодження, характер рухового розладу, ступінь розбірливості мовлення). Симптоматика різних форм (псевдобульбарної, бульбарної, екстрапірамідної, мозочкової та коркової). Характеристика стану фонетико-фонематичного розвитку, загальної і артикуляційної моторики, мовленнєвого дихання, тембру голосу, темпу мовлення та мелодико-інтонаційного забарвлення у дітей з дизартрією. Можливі «вторинні» вади в структурі дефекту. Вплив дизартрії на формування особистості.

Особливості логопедичного обстеження дітей з дизартрією. Відмежу-вання мінімальних проявів дизартрії від функціональної дислалії.

Завдання, принципи та зміст комплексної медико-педагогічної роботи з усунення дизартрії. Особливості методики подолання розладів загальної ручної та мовленнєвої моторики, порушень звуковимови, голосу, дихання тощо.

Фактори, що визначають ефективність медико-педагогічного впливу при дизартрії.

Алалія

Визначення. Статистичні дані про поширеність. Короткі відомості з історії вивчення алалії. Причини, механізми. Сучасна класифікація та характеристика основних форм.

Особливості психічного розвитку дітей з моторною алалією.

Методи діагностики моторної алалії, її відмежування від інших розладів мови.

Принципи логопедичної роботи, спрямованості на формування словника, граматичної будови та фонетико-фонематичної системи етапів роботи.

Характеристика сенсорної алалії. Методи її діагностики. Особливості слухової функції у дітей з сенсорною алалією.

Логопедична робота при сенсорній алалії.

^ Загальне недорозвинення мовлення (ЗНМ)

Визначення та характеристика загального недорозвинення мовлення, причини виникнення та психологічні механізми дефекту, рівні мовленнєвого недорозвитку, класифікація аномалій мовленнєвого розвитку, методика корекційної роботи.

Афазія

Визначення. Короткі відомості з історії афазіології. Нейролінгвістичний підхід до розуміння афазії на сучасному етапі розвитку логопедії. Причини і механізми афазії. Характеристика мовленнєвих та немовленнєвих проявів дефекту при афазії.

Класифікація афазії, характеристика основних форм.

Фактори, що визначають стан мовлення та прогноз при афазії різних форм.

Специфіка обстеження при афазії.

Принципи відновлювального навчання мови осіб з афазією.

Особливості корекційно-відновлювальної логопедичної роботи при різних формах афазії.

^ Порушення писемного мовлення

Визначення, термінологія, поширеність. Сучасні уявлення про етіологію порушень писемного мовлення.

Вплив розладів усного мовлення на оволодіння навичками читання і письма.

Передумови формування писемного мовлення. Симптоматика, механізми, класифікація дислексій та дисграфій (в залежності від порушень діяльності аналізаторів та розладів операцій зазначених процесів).

Зміст та методика обстеження дітей з вадами писемного мовлення.

Система логопедичної роботи, спрямованої на подолання різних видів дисграфії та дислексії.

Особливості логопедичної роботи з попередження вад писемного мовлення у дітей дошкільного віку.

^ Вади темпу мовлення

Історичні відомості про вивчення порушень темпу мовлення. Причини і форми порушень. Симптоматика браділалії і тахілалії. Обстеження осіб з вадами темпу мовлення. Профілактика порушень темпу мовлення.

Заїкання

Визначення. Статистичні відомості про поширеність. Вивчення проблеми в історичному аспекті: аналіз основних теорій походження заїкання. Сучасне вчення про природу та сутність заїкання. Симптоматика заїкання. Характеристика мовленнєвих судом при заїканні.

Обстеження заїкуватих дітей: принципи, прийоми та зміст обстеження.

Становлення сучасного комплексного медико-педагогічного впливу на особу, що заїкається.

Лікувально-оздоровча та корекційно-педагогічна робота при заїканні. Завдання логопедичної роботи. Огляд найбільш поширених методик подолання заїкання у дітей дошкільного і шкільного віку. Перевиховання через поступове ускладнення форм мовлення, мовленнєвого матеріалу і умов спілкування. Значення логоритміки, ТЗН, ігор та ручної діяльності в процесі корекційної логопедичної роботи з заїкуватими.

Організація та зміст роботи по усуненню заїкання в різних типах установ двох відомств освіти і охорони здоров’я. Ефективність усунення заїкання. Профілактика заїкання, попередження рецидивів.

^ Структура навчальної дисципліни

(2012-2013 н.р.)

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

Лаб.

Інд.

с.р.

л

п

Лаб.

Інд.

с.р

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ Змістовий модуль 1. Вступ до логопедії

Тема 1.

Предмет, завдання логопедії. Етіологія мовленнєвих розладів.

16,3

2

2

-

0,2

2

6,2

-

-

-

0,1

10

Тема 2. Класифікація порушень мовлення у дітей.

20,2

2

2

-

0,2

4

8,2

2

-

-

-

10

Тема 3:

Методи діагностики і корекції порушень мовлення у дітей.

28,2

-

2

-

0,2

4

6,2

-

2

-

-

20

Тема 4.

Анатомо-фізіологічні механізми мовленнєвої діяльності

30,5

-

-

-

0,5

10

10,5

-

-

-

-

20

^ Разом за змістовим модулем 1

95,2

4

6

-

1,1

20

31,1

2

2

-

0,1

60

Змістовий модуль 2. Дислалія. ФФНМ

Тема 1. Дислалія. Загальна характеристика. Методика логопедичної роботи з усунення дислалії

10,3

2

-

-

0,2

2

4,2

2

-

-

0,1

4

Тема 2: Порушення вимови свистячих звуків, методика логопедичної роботи.

9,3

2

-

-

0,2

1

3,2

-

-

-

0,1

6

Тема 3. Порушення вимови шиплячих звуків, методика логопедичної роботи

5,5

2

-

-

0,4

1

3,4

-

-

-

0,1

2

Тема 4. Порушення вимови сонорних звуків „й”, „л”, „л’”, методика логопедичної роботи.

9,3

2

-

-

0,2

1

3,2

-

-

-

0,1

6

Тема 5. Порушення вимови сонорних звуків „р”, „р’”, методика подолання.

9,3

2

-

-

0,2

1

3,2

-

-

-

0,1

6

Тема 6. Недоліки вимови задньоязикових звуків „г”, „ґ”, „к”, „х”, методика логопедичної роботи.

9,3

2

-

-

0,2

1

3,2

-

-

-

0,1

6

Тема 7. Методика логопедичного обстеження дітей із дислалією.

16,3

2

2

-

0,2

4

8,2

-

2

-

0,1

6

Тема 8. Дислалія. Класифікація.Загальна характеристика.

5,2

-

2

-

0,2

1

3,2

-

-

-

-

2

Тема 9. Методика логопедичної роботи з усунення дислалії.

5,4

-

2

-

0,4

1

3,4

-

-

-

-

2

Тема 10. Порушення вимови свистячих звуків. Загальна характеристика.

6,2

-

2

-

0,2

2

4,2

-

-

-

-

2

Тема 11. Методика логопедичної роботи з подолання вад вимови свистячих звуків.

6,2

-

2

-

0,2

2

4,2

-

-

-

-

2

Тема 12. Порушення вимови шиплячих звуків. Загальна характеристика.

6,2

-

2

-

0,2

2

4,2

-

-

-

-

2

Тема 13. Методика логопедичної роботи з усунення вад вимови шиплячих звуків.

6,2

-

2

-

0,2

2

4,2

-

-

-

-

2

Тема 14. Порушення вимови сонорних звуків „й”, „л”, „л’” Загальна характеристика.

5

-

2

-

-

1

3

-

-

-

-

2

Тема 15. Методика логопедичної роботи з подолання вад вимови звуків „й”, „л”, „л’”

6,2

-

2

-

0,2

2

4,2

-

-

-

-

2

Тема 16. Порушення вимови звуків „р”, „р’”. Загальна характеристика

7

-

2

-

-

1

3

2

-

-

-

2

Тема 17. Методика подолання вад вимови звуків „р”, „р’”

8,2

-

2

-

0,2

2

4,2

-

-

-

-

4

Тема 18. Порушення вимови задньоязикових звуків „г”, „ґ”, „к”, „х”. Загальна характеристика

5,1

-

2

-

0,1

1

3,1

-

-

-

-

2

Тема 19. Методика подолання вад вимови звуків „г”, „ґ”, „к”, „х”.

6,1

-

2

-

0,1

2

4,1

-

-

-

-

2

Тема 20.

Дефекти твердості та м’якості, дзвінкості та глухості звуків. Методика подолання.

12,4

-

-

-

0,2

8

8,2

-

-

-

0,2

4

^ Разом за змістовим модулем 2

153,9

14

26

-

3

38

81

4

2

-

0,9

66

Змістовий модуль 3. Ринолалія. Порушення голосу.

Тема 1.

Ринолалія. Загальна характеристика.

14,1

2

2

-

0,1

2

6,1

2

-

-

-

6

Тема 2.

Вроджена відкрита ринолалія(ВВР). Загальна характеристика.

16,3

2

2

-

0,2

6

10,2

-

-

-

0,1

6

Тема 3. Психолого-педагогічна характеристика дітей із вродженою відкритою ринолалією.

16,5

2

2

-

0,4

4

8,4

-

2

-

0,1

6

Тема 4.

Закрита та мішана форми ринолалії.

10,2

2

-

-

0,2

2

4,2

-

-

-

-

6

Тема 5. Логопедичне обстеження дітей з ринолалією.

14,5

2

2

-

0,4

4

8,4

-

-

-

0,1

6

Тема 6.

Методика логопедичної роботи при ВВР (за І. Єрмаковою).

16,2

2

2

-

0,2

4

8,2

2

-

-

-

6

Тема 7.

Методика корекції звуковимови при ВВР.

14,2

2

2

-

0,2

4

8,2

-

-

-

-

6

Тема 8. Порушення голосу у дітей. Класифікація.

16,3

2

-

-

0,3

8

10,3

-

-

-

-

6

Тема 9.

Методика корекції порушень голосу у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

16,5

2

-

-

0,4

8

10,4

-

-

-

0,1

6

Тема 10. Порушення голосу у дітей. Методика корекції порушень голосу у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

12,5

-

2

-

0,4

4

6,4

-

-

-

0,1

6
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Херсонський державний університет Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії iconХерсонський державний університет Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить
Херсонський державний університет Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії iconХерсонський державний університет Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить
Херсонський державний університет Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії iconХерсонський державний університет Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить
Херсонський державний університет Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін Методика викладання математики
Кафедра педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін
Херсонський державний університет Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет
Запрошуємо Вас прийняти участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції “Проектування педагогічних середовищ...
Херсонський державний університет Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії iconРобоча програма Методика навчання математики (назва навчальної дисципліни) для студентів за напрямом підготовки
Розробники: Цись В. В., к п н, старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії
Херсонський державний університет Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії iconПроблемні групи кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії факультету дошкільної та початкової освіти
Підвищити рівень підготовки студентів щодо використання новітніх інноваційних технологій організації освітнього процесу у початковій...
Херсонський державний університет Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії iconУправління процесом підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін в умовах реформи освіти Міністерство освіти та науки України Національний педагогічний університет ім.
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській конференції “Управління процесом підготовки вчителів природничо-математичних
Херсонський державний університет Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисциплін кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії херсон-2010
Кс для надання допомоги студентам факультету дошкільної та початкової освіти у виконанні курсових робіт. Рекомендації комплексу покликані...
Херсонський державний університет Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії iconМіністерство освіти І науки України Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Тема дисертаційного дослідження: «Формування дослідницького потенціалу майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи