Програма комплексного державного екзамену з економічної теорії для студентів спеціальності icon

Програма комплексного державного екзамену з економічної теорії для студентів спеціальності
Скачати 474.74 Kb.
НазваПрограма комплексного державного екзамену з економічної теорії для студентів спеціальності
Сторінка1/6
Дата03.05.2013
Розмір474.74 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради


Н.Тюхтенко
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО

ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ


для студентів спеціальності

6.030504 «Економіка підприємства»

Спеціалізація: правове забезпечення

підприємницької діяльності


СХВАЛЕНО

науково-методичною радою

факультету економіки і менеджменту

протокол №2 від 20 листопада 2012р.


Херсон 2012


ЗМІСТ
Пояснювальна записка до державного екзамену з економічної теорії.............................................................................................................


3

Програма з політичної економії.................................................................


4

Рекомендована література з політичної економії.....................................


9

Програма з макроекономіки.......................................................................


10

Рекомендована література з макроекономіки............................................


14

Програма з мікроекономіки.......................................................................


15

Рекомендована література з мікроекономіки.............................................


23

Програма з історії економіки та економічної думки..................................


24

Рекомендована література з історії економіки та економічної думки......


28

Екзаменаційні питання:

Політекономія.................................................................................................

Макроекономіка.............................................................................................

Мікроекономіка..............................................................................................

Історія економіки та економічної думки…….............................................


29

30

31

32^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Сучасні умови роботи спеціалістів з економіки і підприємництва вимагають від них не лише всебічного знання окремих економічних дисциплін, але й глибокої системної теоретичної підготовки, розуміння принципів та закономірностей формування і розвитку економічних систем, здатності до прогнозування можливих шляхів розвитку як окремих економічних інститутів, галузей господарств, так і економіки в цілому.

Вище перелічені якості студенти повинні були набути при вивченні п’ятьох нормативних курсів:

 1. Політична економія.

 2. Макроекономіка.

 3. Мікроекономіка.

 4. Історія економіки та економічної думки.

та застосування знань з цих дисциплін у процесі подальшого навчання при опануванні окремих фундаментальних та спеціальних економічних дисциплін.

Державний екзамен перевіряє як теоретичну підготовку студента, так і його ознайомлення з науковою літературою, вміння використовувати теоретичні знання для аналізу конкретно-економічної практичної ситуації.

На підставі даної програми кафедрою економічної теорії складені екзаменаційні білети, що включають 5 теоретичних питань, що показують опанування нормативних курсів.

^
ПРОГРАМА

ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ


З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

1. ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

Тема 1. Предмет і метод політичної економії

Виникнення політекономії. Політекономічні напрямки, школи і течії. Політична економія як універсальна суспільно-економічна наука.

Об’єкт політекономії та її предмет. Трактування предмету політекономії різними школами. Політекономія як наука про суспільні виробничі відносини у взаємодії з продуктивними силами. Категорії і закони політичної економії.

Метод політичної економії.

Місце політичної економії в системі економічних наук.


Розділ І. Загальні основи суспільного виробництва

та закономірності його розвитку


Тема 2. Фактори виробництва. Суспільна праця


Основні фактори виробництва. Робоча сила та її властивості. Засоби і предмети праці. Земля як фактор виробництва. Виробничі ресурси і виробничий потенціал суспільства.

Суспільна праця та її необхідність. Робочий час. Процес праці. Суспільна корисність праці. Праця як джерело добробуту та багатства народів.


^ Тема 3. Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва


Продуктивні сили суспільства. Показники розвитку продуктивних сил. Продуктивні сили і виробничий потенціал суспільства.

Технологічний спосіб виробництва. Історичні типи технологічного способу виробництва.

Виробничі відносини, їх суть, система і структура. Відносини власності, їх типи і форми. Розвиток відносин власності.

Організаційно-економічні і техніко-економічні відносини. Економічна система й економічний лад суспільства.

Економічні закони як регулятори виробництва. Система економічних законів. Механізм дії і використання економічних законів. Політекономія як наука про економічні закони.

Суспільно-економічна формація та її складові. Вплив надбудови на виробництво.


Розділ ІІ. Товарна форма суспільного виробництва та його еволюція
^
Тема 4. Основні риси товарного виробництва


Загальні форми суспільного виробництва. Натуральне виробництво.

Товарне виробництво, умови та причини його виникнення. Харак­терні риси товарного господарства.

Товар і його властивості. Мінова вартість. Споживна вартість і її по­казники. Теорії вартості: трудова, маржиналістська і неокласична.

Гроші та їх суттєві риси. Теорії грошей. Специфіка вартості грошей. Еволюція грошей та їх функції. Гроші та ціна. Суть ціни.

Грошовий обіг та його закони. Інфляція, її суть і причини.


^ Тема 5. Розвинута форма товарного виробництва. Капітал і наймана праця


Розвинута форма товарного виробництва, її основні риси та механізм виникнення. Перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу.

Робоча сила, її вартість та споживна вартість. Час відтворення вар­тості робочої сили. Структура чистої доданої (новоствореної) вартості.

Капітал як економічна категорія товарного господарства. Теорії капі­талу і його структури. Наймана праця: суть і риси.

^
Тема 6. Заробітна плата


Заробітна плата — категорія розвинутого товарного виробництва. Теорії заробітної плати. Джерело заробітної плати.

Форми і системи заробітної плати. Функції заробітної плати. Заробіт­на плата і стимулювання праці. Сучасна структура заробітної плати.

Номінальна і реальна заробітна плата. Взаємозв'язок зростання про­дуктивності праці та заробітної плати.

^
Тема 7. Ціна виробництва, прибуток і валовий дохід


Витрати виробництва, їх суть та види. Витрати підприємства. Еко­номічні витрати та їх специфіка. Вмінні витрати. Постійні й змінні витра­ти. Валові, середні й граничні витрати. Собівартість, її структура і значення. Мінімізація витрат.

Прибуток і його суть. Теорії прибутку. Норма і маса прибутку та фактори, що на них впливають. Нормальний (середній, звичайний, типовий) прибуток і механізм його формування. Чистий прибуток і його джерела.

Ціна виробництва та її структура. Середній прибуток і економічна рівновага.
^
Тема 8. Позичковий капітал у системі

товарних відносин. Банки


Позичковий капітал, його необхідність і сутність. Позичковий про­цент і його джерела. Норма позичкового процента. Діапазон ставок. Роль процентної ставки. Динаміка позичкового процента.

Кредит як форма руху позичкового капіталу. Форми кредиту.

Банки. Функції банку. Джерела банківського прибутку.

^
Тема 9. Аграрні відносини


Аграрна сфера виробництва та її особливості. Сутність аграрних відносин. Власність на землю.

Земельна рента: абсолютна й диференціальна. Визначення земельної ренти, її джерел. Земельний податок.


Розділ ІІІ. Ринкова система та закономірності її функціонування

Тема 10. Ринок і функціонування його основних елементів


Ринкові відносини, їх суб'єкти й об'єкти. Ринок як підсистема ринко­вої економіки. Попит і його фактори. Пропонування. Закони попиту і пропо­нування. Ринкова ціна: суть, механізм формування і функції.

Конкуренція та її суть. Місце конкуренції в ринковій економіці. Функції та форми конкуренції.


Розділ IV. Відтворення суспільного виробництва та економічне зростання


Тема 11. Суспільний продукт і його форми в процесі відтворення


Суспільне відтворення: суть і основні риси.

Валовий суспільний продукт.

Кінцевий продукт. Валовий внутрішній продукт і його структура. Чистий продукт.

Національний дохід. Фази руху національного продукту.

Методи обчислення національного продукту. Система національних рахунків.


^ Тема 12. Розширене відтворення суспільного продукту та його закономірності


Види відтворення. Два підрозділи суспільного виробництва. Функції І підрозділу. Функції II підрозділу.

Умови реалізації суспільного продукту за простого і розширеного відтворення.

Національне багатство і його відтворення. Суть і структура національ­ного багатства.


^ Тема 13. Розподіл національного доходу і споживання


Суть розподілу національ­ного доходу. Формування доходів населення та їхня структура.

Необхідність перерозподілу національного доходу і доходів насе­лення. Податки. Соціальне страхування. Соціальні фонди споживання і трансфертні платежі.

Державне регулювання особистих доходів населення. Соціальний захист.


^ Тема 14. Економічне зростання і його фактори. Ефективність суспільного виробництва


Економічне зростання, його показники і значення. Нагромадження в механізмі зростання. Сутність, джерела і суб'єкти нагромадження. Заощад­ження і нагромадження. Закони заощадження.

Фактори економічного зростання. Науково-технічна революція. Зро­стання капіталоозброєності праці. Удосконалення виробничих і організаційно-економічних відносин. Шляхи підвищення продуктивності праці.

Суть ефективності виробництва та її вищий критерій. Показники ефективності. Рівновага за умов економічного зростання.

Фактори підвищення ефективності виробництва.


^ Тема 15. Господарський механізм у системі

регулювання суспільного виробництва.

Фінансово-кредитна система


Суть господарського механізму і його основні елементи. Госпо­дарський механізм і економічні закони. Особливості господарського ме­ханізму ринкової економіки.

Об'єктивна необхідність державного регулювання суспільного відтворення. Сучасні форми державного регулювання. Планування і про­грамування економічного й соціального розвитку. Теорії регулювання еко­номіки державою.

Роль фінансово-кредитної системи в регулюванні виробництва. Фінанси, їхня суть і функції. Структура фінансової системи. Державний бюджет. Фіскальна політика.

Кредитна система та механізм її дії.

Цілі й методи кредитної політики держави.

^ Тема 16. Основні соціально-економічні системи та їх еволюція


Закономірності формування і розвитку монополістичного капіталізму.

Концентрація і централізація капіталу. Розвиток акціонерних товариств. Корпорації та їх панівне становище в економіці.

Монополія, її суть і форми. Антимонопольне законодавство.

Фінансовий капітал і його суть. Фінансово-промислові групи. Фінан­сова олігархія.

Об'єктивна зумовленість державно-корпоративного капіталізму і державного регулювання економіки. Суть і типи державно-корпоративного капіталізму. Монополії та олігополії в системі регульованого капіталізму.

Економічний лад соціалізму і його основні риси. Моделі економіч­них систем соціалізму.

Теорія і практика соціалізму.

Суть змішаної економіки й об'єктивні причини її формування. Теорії та моделі змішаної економіки. Відносини власності в системі змішаної економіки.

Зміст перехідної економіки: загальне й особливе. Об'єктивні чинни­ки перехідного стану. Риси і типи перехідної економіки. Локальні та гло­бальні перехідні процеси. Закономірності функціонування перехідної еко­номіки.


Розділ V. Світове господарство.

Економічні аспекти глобальних проблем


Тема 17. Генезис, об'єктивні основи формування і суть системи сучасного світового господарства


Загальні риси світового господарства. Світові економічні зв'язки та їх розвиток. Міжнародний поділ праці і спеціалізація виробництва.

Соціально-економічна суть системи сучасного світового господарства.

Структура і суперечності розвитку сучасного світового господарства. Особливості дії економічних законів у світовому господарстві.

Специфіка міжнародних економічних відносин та їхні основні форми.

Міжнародна торгівля та її економічні основи. Україна в системі міжнародної торгівлі.

Міжнародні валютні відносини та їхня роль у світогосподарських зв'язках.

Міжнародний рух капіталів. Сутність руху капіталів. Прямі й порт­фельні інвестиції: масштаби, динаміка і структура міжнародного руху капіталів.

Основні глобальні проблеми та їхня класифікація. Міжнародне співробітництво у розв'язанні глобальних проблем.


Рекомендована література з курсу політичної економії


 1. Андреева Б.Ф. Системный курс экономической теории: Уч. пос. – СПб, 2000 – 656 с.

 2. Борисов Е.Ф. ОЭТ: Учебник. – М.: Высшая школа, 1999 – 240 с.

 3. Гальчинський А.С., Ещенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч. пос. – К.: ВШ, 1998 – 544 с.

 4. Государственное регулирование экономики: Уч. пос. / Под ред. А.Н. Петрова. – СПб: Знание, 1999 – 115 с.

 5. Камаев В.Д. Практическое пособие к семинарским занятиям по экономической теории. - М.: Владос, 1998 – 272 с.

 6. Камаев В.Д. Учебник по ОЭТ. – М.: Владос, 1995 – 384 с.

 7. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії: Підручник. – К.: Атака, 2001. – 344 с.

 8. Курс экономики: Учебник – 2-е изд., доп. / Под ред. Б.А. Райзберга. – М.: ИНФРА –М, 1999 – 716 с.

 9. Курс экономической теории / Под ред. М.Н. Чепурина, В.А. Киселёва. – Киров: «АСА», 2000 – 752 с.

 10. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – М: Инфра-М, 1999 – 974с.

 11. Мочерний С.В. Економічна теорія. Посібник для студентів вищих закладів освіти. – К .: Вид. Центр “Академія”, 1999 – 592 с.

 12. Носова С.С. Экономическая теория: Учебник для вузов. – М.: Гуманит, 1999 – 520 с.

 13. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін – К.: ВЦ “Академія”, 1997 – 464с.

 14. Сэй Ж.-Б., Бастиа Ф. Трактат по политической экономии. – М.: Дело, 2000. – 232 с.

 15. Экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под ред. В.И. Видягина, Г.П. Журавлёвой. – М.: ИНФРА – М, 1999 – 560 с.

 16. Экономическая теория / Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. – СПб, 1997 – 476 с.

 17. Экономическая теория / Под ред. Н.И. Базилева, С.П. Гурко. – Минск: БГЭУ, 2000 – 632 с.2.МАКРОЕКОНОМІКА


Тема 1. Макроекономіка як наука


Вступ до макроекономіки. Місце макроекономіки в економічній науці. Суперечності між суспільними потребами та економічними ресурсами – головна проблема макроекономіки. Ефективність економіки та головне завдання макроекономіки.

Об’єкт і предмет макроекономіки. Змішана економічна система як об’єкт макроекономіки. Моделі змішаної економіки. Суб’єкти змішаної економіки. Механізм функціонування економіки як предмет макроекономіки. Позитивна й нормативна функції макроекономіки. Макроекономіка та економічна політика.

Історія розвитку макроекономічної науки. Економічна таблиця Кене як перша спроба макроекономічного моделювання. Макроекономічні ідеї класичної теорії. Кейнсіанська революція в макроекономіці. Неокейнсіанська та неокласична теорії.


^ Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків


Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного аналізу. Суть системи національних рахунків та її відмінність від системи балансу народного господарства. Основні методологічні принципи системи національних рахунків.

Основні показники макроекономічних вимірювань. Валовий національний та валовий внутрішній продукт. Кінцева та проміжна продукція. Методи обчислення валового внутрішнього продукту: виробничий, кінцевого використання, розподільчий. Безподатковий дохід. Валовий національний дохід та валовий наявний національний дохід. Макроекономічні показники на чистій основі.

Номінальні та реальні макроекономічні показники. Постійні та по­точні ціни. Номінальний та реальний ВВП. Темпи зростання та приросту ВВП. Індекси цін та дефлятор ВВП. Інфліювання та дефліювання ВВП.

^
Тема 3. Макроекономічна нестабільність


Циклічність як форма економічного розвитку. Сутність та структура економічного циклу. Види економіч­них циклів. Причини циклічних коливань.

Зайнятість і безробіття. Повна зайнятість та потенційний рівень ви­робництва. Неповна зайнятість та рівень безробіття. Види безробіття. Фак­тичне, природне та циклічне безробіття. Закон Оукена та втрати економіки від циклічного безробіття.

Інфляція, темп інфляції. Види інфляції залежно від темпу інфляції. Інфляція попиту та інфляція витрат. Збалансована та незбалансована інфля­ція, очікувана та неочікувана інфляція. Дефляція та стагфляція.


^ Тема 4. Споживання, заощадження та інвестиції


Споживання та заощадження як функції доходу. Безподатковий дохід як основний фактор споживання та заощадження. Графіки споживання та заощадження. Середня схильність до споживання та заощадження. Гранич­на схильність до споживання та заощадження. Недоходні фактори спожи­вання та заощадження: багатство, ціни, очікування, споживча заборго­ваність, оподаткування. Автономне споживання та заощадження.

Інвестиції та фактори інвестування. Очікувана норма чистого при­бутку та процентна ставка як основні фактори інвестиційного попиту. Номінальна і реальна процентна ставка. Крива сукупного попиту на інвес­тиції. Зовнішні фактори сукупного попиту на інвестиції.

^
Тема 5. Економічна рівновага в умовах ринку


Макроекономічний кругообіг в умовах ринку. Модель взаємодії між суб'єктами ринку. Аналіз потоків витрат, доходів та продуктів. Роль держа­ви в макроекономічному кругообігу. Умови економічної рівноваги. Вплив зовнішньоекономічної діяльності на макроекономічний кругообіг.

Сукупний попит. Сутність сукупного попиту та його відмінність від індивідуального попиту. Крива сукупного попиту. Цінові фактори сукупно­го попиту: ефект процентної ставки, ефект багатства, ефект імпортних за­купок. Нецінові фактори сукупного попиту та їх вплив на криву сукупного попиту.

Сукупне пропонування. Вплив товарних цін на сукупне пропонуван­ня Крива сукупного пропонування залежно від фази економічного циклу. Кейнсіанський, проміжний та класичний відрізки кривої сукупного пропо­нування. Нецінові фактори сукупного пропонування.

Сукупний попит — сукупне пропонування як модель економічної рівноваги. Рівноважні ціни та рівноважний рівень виробництва. Механізм досягнення рівноваги в економіці на окремих відрізках кривої сукупного пропонування.


^ Тема 6. Сукупні витрати приватної економіки та економічна рівновага


Витратні моделі економічної рівноваги. Метод “витрати — випуск”. Графічна модель “витрати — випуск”. Метод “вилучення — ін'єкції” та йо­го графічне відображення. Заплановані та фактичні інвестиції.

Мультиплікативний вплив сукупних витрат на валовий внутрішній продукт. Модель взаємоперетворень витрат і доходів. Сутність простого мультиплікатора витрат. Математична інтерпретація мультиплікатора вит­рат.

Рівноважний ВВП в умовах неповної та повної зайнятості. Рецесійний розрив як наслідок дефіциту сукупних витрат. Інфляційний розрив як наслідок надмірних сукупних витрат. Графічні моделі рецесійного та інфляційного розриву.


^ Тема 7. Держава як суб'єкт макроекономічного регулювання


Роль держави у змішаній економіці. Обмеження ринкового механіз­му та необхідність державного втручання в економіку. Основні економічні функції держави: формування правових засад функціонування економіки, захист конкуренції, перерозподіл доходів та ресурсів, стабілізація еко­номіки.

Класична теорія макроекономічного регулювання. Основні поло­ження класичної теорії про саморегулюючу здатність ринку. Основні поло­ження кейнсіанської теорії. Аргументи кейнсіанців щодо необхідності дер­жавного втручання в економіку. Кейнсіанський механізм державного впливу на економіку.

Альтернативні теорії макроекономічного регулювання. Монетаристська теорія. Монетаристський механізм регулювання економіки. Теорія адаптивних та раціональних очікувань. Теорія економіки пропонування. Практична функція макроекономічних теорій.

^
Тема 8. Механізм фіскальної політики


Дискреційна фіскальна політика. Державні закупки і податки як інструменти фіскальної політики, спрямованої на попит. Автономний вплив державних закупок і податків на рівень виробництва. Мультиплікатор податків. Спільний вплив державних закупок і податків на рівень виробництва. Мультиплікатор збалансованого бюджету.

Автоматична фіскальна політика. Податки як вмонтовані стабілізатори економіки. Ефект вмонтованих стабілізаторів в умовах спаду та інфляційного зростання. Обмеженість вмонтованих стабілізаторів і необхідність дискреційної фіскальної політики.

Фіскальна політика, спрямована на пропонування. Попит і пропонування як об’єкти податкового варіанту фіскальної політики. Стимулюючий варіант впливу податків на пропонування. Крива Лаффера та можливість її практичного застосування.

Фіскальна політика та бюджетний дефіцит. Стимулююча фіскальна політика як фактор бюджетного дефіциту. Способи збалансування державного бюджету: на щорічній основі, на циклічній основі, принцип функціональних фінансів. Джерела функціонування бюджетного дефіциту.

^
Тема 9. Механізм грошово-кредитної політики


Грошовий ринок. Грошове пропонування та грошові агрегати. Попит на гроші: попит на гроші для угод і попит на гроші як активи. Процентна ставка як ціна грошей. Залежність процентної ставки від попиту та пропонування на грошовому ринку. Механізм досягнення рівноваги на грошовому ринку.

Банківська система та грошове пропонування. Функції комерційних банків, їх обов’язки та резерви. Норма обов’язкових резервів. Депозитний мультиплікатор і грошове пропонування.

Грошово-кредитне регулювання економіки. Основні інструменти регулювання грошового пропонування: операції з державними цінними паперами на відкритому ринку, процентна політика, нормування обов’язкових резервів комерційних банків. Вплив грошово-кредитної політики на рівень національного виробництва. Політика “дешевих” та “дорогих” грошей.

Механізм антиінфляційної політики. Головні наслідки інфляції. Наслідки інфляції попиту та інфляції витрат. Наслідки затяжної інфляції. Основні напрямки антиінфляційної політики: адаптаційна, стимулююча фінансово-кредитна політика, політика доходів та цін, дефляцій та зовнішньоекономічна політика.


^ Тема 10. Механізм зовнішньоекономічної політики


Зовнішньоекономічна діяльність та її структура. Міжнародні фінансово-економічні організації. Теорії порівняльних переваг про доцільність зовнішньоекономічної діяльності країни.

Платіжний баланс. Структура платіжного балансу. Баланс поточних операцій. Баланс руху капіталів. Операції балансування. Регулювання платіжного балансу.

Валютний курс. Котирування валюти. Зв’язок між курсами національної та іноземної валюти. Паритет купівельної спроможності валюти. Попит і пропонування як фактор валютного курсу. Зв’язок між валютним курсом і платіжним балансом.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Протекціонізм і вільна торгівля. Митні та немитні засоби регулювання зовнішньої торгівлі. Валютні режими та державне регулювання валютного курсу.


^ Тема 11. Механізм політики зайнятості та соціального захисту населення


Ринок праці. Попит і пропонування на ринку праці. Заробітна плата як ціна робочої сили. Механізм функціонування ринку праці: класична теорія, кейнсіанська теорія, теорія гнучкого ринку праці.

Державне регулювання зайнятості населення. Зв’язок безробіття з інфляцією. Крива Філіпса в короткостроковому періоді. Крива Філіпса та висновки для політики зайнятості.

Проблема нерівності в розподілі доходів. Крива Лоренца. Фактори самозахисту та зовнішнього соціального захисту населення. Держава як суб’єкт соціального захисту населення. Межа бідності: абсолютна та відносна. Державні інструменти соціального захисту населення: програми соціального забезпечення, програми державної допомоги.


^ Тема 12.Економічне зростання


Економічне зростання і економічний розвиток. Матеріальні фактори економічного зростання. Виробнича функція економічного зростання. Суспільні фактори економічного зростання. Мержиналістська та структуралістська теорії економічного зростання.

Модель економічного зростання Харрода - Домара. Кейнсіанська теорія і модель Харрода-Домара. Капітальна теорія вартості як основа моделі Харрода-Домара. Гранична схильність до заощадження та ефективність капіталовкладень як головні фактори моделі Харрода — Домара. Умови економічного зростання в моделі Харрода — Домара.

Модель економічного зростання Солоу. Фактори економічного зростання в моделі Солоу в довгостроковому і короткостроковому періоді. Продуктивність праці як головна умова економічного зростання. Стійкий рівень капіталоозброєності в моделі Солоу. “Золоте правило” як критерій норми заощаджень.


Рекомендована література з курсу макроекономіки


1. Горбачук В. Макроекономічні методи: Теорії та застосування. – К.: «Кий», 2000. – 271 с.

 1. Дорнбуш Рудігер, Фішер Стенлі. Макроекономіка / Пер. з англ. В.Мусієнко. – К.: Основи, 1996. – 814 с.

 2. Луссе А.В. Макроэкономика: Краткий курс. – СПб, 1999. – 240 с.

 3. Савченко А.Г. Пухтаєвич Г.О. Тітюнко О.М. Макроекономіка: Підручник. – К.: Либідь, 1999. – 288 с.

 4. Соболев В.М. Макроэкономика: Уч. пос. – Харьков, 1997. – 187 с.

 5. Шилов А.Л. Макроэкономика: Уч. пос. – Харьков, 1997. – 244 с.

 6. Егоров В.В., Парсаданов Г.А. Прогнозирование национальной экономики. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 184 с.

 7. Фишер В. Европа: экономика, общество и государство / Под ред. Петрова. - М.: Владос, 1999 – 386 с.

 8. Шалехалов Ф.И. Государство и экономика. - М.: ОАО «НПО», 2000 – 382 с.

 9. Шишкин В.И., Яковлев А.П. Экономика и ресурсосбережение в регионах. – Чебоксары, 1998 – 752 с.

 10. Якобсон Л.И. Государственный сектор экономики: Экономическая теория и политика. - М., 2000. – 367 с.3. МІКРОЕКОНОМІКА

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Програма комплексного державного екзамену з економічної теорії для студентів спеціальності iconРозклад складання державного екзамену з економічної теорії, комплексного державного екзамену за фахом, розклад консультацій

Програма комплексного державного екзамену з економічної теорії для студентів спеціальності iconПрограма комплексного державного екзамену (модуль «новітні досягнення філології»)
Модуль комплексного державного екзамену «Новітні досягнення філології» для студентів спеціальності 02030301. Українська мова та література*...
Програма комплексного державного екзамену з економічної теорії для студентів спеціальності iconПояснювальна записка до комплексного державного екзамену з економічної теорії
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Програма комплексного державного екзамену з економічної теорії для студентів спеціальності iconПояснювальна записка до комплексного державного екзамену з економічної теорії
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Програма комплексного державного екзамену з економічної теорії для студентів спеціальності iconМіністерство освіти І науки украіни харківська національна академія міського господарства в. Ю. Світлична програма комплексного державного екзамену на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за фахом
Програма Комплексного державного екзамену на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за фахом (для студентів 4 курсу...
Програма комплексного державного екзамену з економічної теорії для студентів спеціальності iconОснови економічної теорії”
Програма І робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 070800...
Програма комплексного державного екзамену з економічної теорії для студентів спеціальності iconОснови економічної теорії”
Програма І робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 070800...
Програма комплексного державного екзамену з економічної теорії для студентів спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену з економічної теорії для студентів спеціальностей
Програма комплексного державного екзамену з економічної теорії для студентів спеціальності iconПрограма комплексного державного екзамену з модуля «Англійська мова з методикою навчання в початкових класах» для спеціальності
Мета курсу: формування у студентів теоретичних та практичних навичок до навчання англійської мови у початковій школі
Програма комплексного державного екзамену з економічної теорії для студентів спеціальності iconПрограма комплексного державного екзамену (модуль «новітні досягнення філології»)
Державний екзамен з української мови та літератури для студентів спеціальності 02030301. Українська мова І література» на здобуття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи