До завдань асистентської практики входить icon

До завдань асистентської практики входить
Скачати 135.4 Kb.
НазваДо завдань асистентської практики входить
Дата03.05.2013
Розмір135.4 Kb.
ТипДокументи

Пояснювальна записка


Асистентська практика студентів факультету культури і мистецтв ХДУ є невід’ємною складовою частиною навчального процесу з підготовки фахівців з викладання хореографії і початковою ланкою в системі їх практичної підготовки до роботи у навчальному закладі за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Практика проводиться для студентів денної форми навчання на V курсі на основі здобутого освітньо - кваліфікаційного рівня «бакалавр» або «спеціаліст»

Згідно навчального плану асистентська практика проводиться у 10 семестрі і має тривалість 9 тижнів. Базами практики можуть бути випускові (фахові) кафедри факультетів ХДУ. Також базами для проходження практики можуть бути навчальні заклади І-IV рівня акредитації, за умови тристороннього договору, в якому зазначено, що база практики гарантує магістранту подальше працевлаштування.

Завдання, що передбачені програмою асистентської практики магістрантів, виконуються ними на базі академічних груп студентів І-ІІІ курсу. Базою практики для студентів-магістрантів спеціальності “8.02020201. Хореографія” є кафедра народносценічної, сучасної хореографії та кафедра класичної хореографії та методики викладання факультету культури і мистецтв ХДУ.

Атестація з практики – диференційований залік.

^ Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами і формами організації навчально-виховного процесу у вищій школі; формування професійних вмінь, навичок прийняття самостійних рішень в реальних виробничих умовах.

^ До завдань асистентської практики входить:

- поглиблення та закріплення теоретичних знань з фахових дисциплін;

- придбання практичних навичок та освоєння сучасного досвіду педагога-хореографа;

- практична перевірка готовності студентів до роботи в якості асистента чи викладача за допомогою самостійного вирішення навчально-виховних проблем;

виховання у магістрів морально-естетичних якостей викладача вищої школи, індивідуального творчого стилю професійної діяльності, потреби в самоосвіті;

^ Студенти повинні

знати:

 • методику проведення лекційних та практичних занять з хореографічних дисциплін; методику проведенні кураторських годин та виховних заходів У ВНЗ;

 • зміст програм з хореографічних дисциплін;

 • методики психилого-педагогічних досліджень групи.

вміти:

- планувати та проводити семінарські та практичні занять з хореографічних дисциплін та з художньої культури;

- виконувати обов’язки кураторів академічних груп;

- професійно і педагогічно спілкуватися зі студентською аудиторією ;

- проводити репетиційну роботу з творчими хореографічними колективами факультету культури і мистецтв

- проводити експеримент для написання випускної (магістерської) роботи.

^ Основні обов’язки керівника практики:

- підготовка та проведення настановної конференції для ознайомлення магістрів із змістом та завданнями практики, графіком роботи, звітною документацією;

- надання методичних рекомендацій щодо складання індивідуальних календарних планів проходження асистентської практики магістрами та їх затвердження;

- здійснення контролю за виконанням індивідуального плану магістра, надання необхідної допомоги;

- забезпечення організації самостійної роботи магістрантів та надання рекомендацій стосовно індивідуальних завдань;

- підведення підсумків асистентської практики магістрантів, оцінювання роботи кожного студента та складання звіту про підсумки проведеної практики.

^ Основні обов’язки студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»:

- одержання консультації щодо проходження практики і оформлення необхідної документації від керівника практики;

- ведення завдання-звіту (щоденника) проходження комплексної науково-педагогічної практики;

- дотримання правил внутрішнього розпорядку базового закладу, правил охорони праці, техніки безпеки, розпоряджень адміністрації та методистів фахових кафедр;

- виконання у повному обсязі всіх завдань, передбачених програмою практики;

- підготовка й своєчасне подання на перевірку звітної документації з асистентської практики, складання заліку.

^ Зміст практики

Під змістом практики ми розуміємо систему наукових знань, практичних умінь і навичок, а також світоглядних і морально-етичних ідей, якими необхідно оволодіти студенту під час проходження практики відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

^ Теоретичний модуль

Діяльність студента-практиканта за змістом і обсягом має бути адекватною діяльності вчителя-професіонала. Магістрант має реалізувати теоретичні знання зі спеціальних та психолого-педагогічних дисциплін.

Під час проходження науково-дослідної практики студент-практикант має знати та вміти оперувати наступними професійно-педагогічними питаннями:

- знання основних положень методики викладання хореографічних дисциплін;

- знання змісту програм з хореографічних дисциплін;

- систематизація теоретичних знань для якісного виконання творчої випускної роботи;

- підготування до друку наукової статті;

- підготовка доповідей і виступів на методичних семінарах та наукових конференціях;

- проведення методичного аналізу навчального матеріалу з метою прогнозування можливих труднощів його засвоєння студентами;

- вивчення методичної літератури з метою теоретичного осмислення і оптимізації реального навчального процесу.

^ Практичний модуль

Основні види навчальної роботи:

Під час проходження практики магістрант має оволодіти специфічними професійно-педагогічними вміннями, перевірити готовність до самостійної педагогічної діяльності:

- проведення семінарських, практичних занять;

- проведення консультацій з навчального предмету для студентів 1-2 курсів;

- проведення індивідуальних занять зі студентами 1-2 курсів з хореографічних дисциплін;

- проведення репетиційної роботи з творчими хореографічними колективами факультету культури і мистецтв;

- відвідування занять провідних викладачів кафедри та своїх однокурсників з подальшим їх аналізом;

- перевірка контрольних (реферативних) робіт, передбачених учбовим планом.

^ Основні види науково-методичної роботи:

ознайомлення з робочими навчальними планами та робочими програмами хореографічних дисциплін;

вивчення наукової методичної літератури з метою теоретичного осмислення і оптимізації реального навчального процесу;

розробка конспектів лекцій, планів практичних занять;

підготовка навчально-методичних матеріалів до семінарських та практичних занять і самостійної роботи студентів з дисциплін хореографічного циклу;

складання завдань для проведення модульного та підсумкового контролю, завдань для проведення тестового контролю;

розробка і впровадження інноваційних форм, методів і технологій навчання;

проведення методичного аналізу навчального матеріалу з метою прогнозування можливих труднощів його засвоєння студентами;

виконання індивідуального завдання за рішенням групового керівника.

вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу у інших навчальних закладах України.


^ Основні види організаційно-виховної роботи:

ознайомлення з планом організаційно-виховної роботи факультету;

ознайомлення з планом організаційно - виховної роботи кафедри народно сценічної, сучасної хореографії та кафедри класичної хореографії та методики викладання;

ознайомлення з принципами управління діяльністю структурних підрозділів університету;

участь у роботі засідань кафедри;

складання психолого-педагогічної характеристики на студентську академічну групу на основі використання психолого-педагогічних методик (соціометрія, визначення психологічного клімату студентської групи);

участь в організації та проведені організаційно-виховних заходів;

участь у виховній роботі в студентському колективі, виконання обов’язків куратора академічної групи;

участь у профорієнтаційній роботі;

участь у підготовці та проведені студентських олімпіад, у роботі МАН;

^ Основні види науково-дослідної роботи:

 • робота на кафедрі та у бібліотеках міста, з науково-методичною літературою з теми магістерського дослідження;

 • проводити експеримент для написання випускної (магістерської) роботи;

 • оформлення тексту випускної кваліфікаційної роботи;

 • підготовка доповідей і виступів на методичних семінарах, симпозіумах, наукових конференціях;

 • виконання індивідуального завдання за рішенням керівника випускної кваліфікаційної роботи.

 • написання статей та тез доповідей для друку у фахових виданнях.


Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання для студентів визначає груповий керівник.

В рамках науково-методичної роботи:

- добір та систематизація методичних матеріалів з хореографічних дисциплін для самостійної роботи студентів;

 • вивчення досвіду роботи вчителя-фахівця над конкретною проблемою викладання фахової дисципліни або художньої культури;

У рамках науково-дослідної роботи:

підбір матеріалу щодо виконання творчої випускної роботи;

розробка ескізів костюмів до випускної творчої роботи;

вивчення методики викладання фахових дисциплін у вузі з метою використання напрацьованого матеріалу при написанні дипломної роботи;

вивчення передового педагогічного досвіду викладачів - хореографів;

проведення краєзнавчої роботи з фаху або художньої культури на базі художнього або краєзнавчого музеїв.

Виконання наочності, в разі необхідності, для занять з хореографічних дисциплін та художньої культури.

^ Вимоги до звіту

Звітна документація студента-практиканта складається з:

Завдання-звіта (щоденника), який містить термін початку й закінчення практики, індивідуальний графік роботи магістранта, перелік і коротку характеристику всіх видів роботи, що здійснювалися впродовж практики; відгуки щодо проходження практики від групового керівника, методиста кафедри народносценічної, сучасної хореографії або кафедри класичної хореографії та методики викладання, куратора групи, викладача фахових дисциплін;

 • конспектів залікових занять: 2 розгорнутих конспекти з фахових дисциплін (один з них із спеціалізації), 1 розгорнутий конспект залікового семінарського заняття з художньої культури;

 • самоаналізу одного з залікових уроків;

 • методичної розробки виховного заходу (кураторської годитни) з фаху або загальнопедагогічної спрямованості;

 • самоаналізу виховного заходу;

 • інформації про виконання індивідуального завдання;

 • психолого-педагогічної характеристики на академічну групу;

 • наочності, самостійно виконаної залікових занять.

Звітна документація повинна вестись українською мовою, бути акуратно оформленою та зброшурованою, обов’язково представленою для перевірки груповому керівнику та методисту. Звіт здається протягом двох днів після закінчення практики, а її оформлення йде протягом усієї практики. Робота магістрантів оцінюється за семибальною національною системою оцінювання, поточний контроль – на залікових уроках, а підсумковий – на заліку після проходження практики.

Підсумкова конференція з асистентської проводиться на факультеті після проведення заліку.

Магістранти несуть повну відповідальність за виконання робочої програми асистентської практики. Не виконавши програму в повному обсязі або отримавши незадовільну оцінку, магістрант відраховується з університету за поданням декана факультету.

Підсумки проведення асистентської практики магістрантів обговорюються на кафедрі народносценічної, сучасної хореографії та кафедрі класичної хореографії та методики викладання.


^ Методичні рекомендації

Магістерська практика є завершенням вивчення дисциплін «Педагогіка та методика виховної роботи», «Педагогіка вищої школи», «Методика викладання хореографії у ВНЗ», «Робота з дитячим хореографічним колективом», «Класичний танець», «Народносценічний танець», «Сучасний танець» та інших дисциплін хореографічного циклу, а також дисципліни «Методика викладання художньої культури». Під час практики студенти повинні розвинути свої індивідуальні здібності і закріпити навички професійної педагогічної підготовки, здобуті впродовж вивчення вищезгаданих дисциплін та спецкурсів. Під час підготовки до лекцій та практично-семінарських занять студентам необхідно консультуватись з керівником практики та провідними викладачами курсу, які нададуть чіткі методичні рекомендації щодо їх організації та проведення, забезпечать необхідними методичними матеріалами, в тому числі в електронному вигляді.

Рекомендований список літератури:

1. ГОСТ 7.1-84. СИБИД. Библиографическое описание документа: Общие требования и правила составления. - М.: Изд-во стандартов. 1984. - 78 с.

 1. ДСТУ 3582-97. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила.

 2. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

 3. Дипломна робота у вищих педагогічних закладах освіти: Навчально-методичний посібник зі спеціальності 'ПМСО. Трудове навчання" // Укладачі В.К.Сидоренко, С.В.Кулик. -К., 2001.-44 с.

 4. Казанчан А.. Мішуков О. Ділова документація у вищій школі: Навчально-методичний посібник. - Херсон. Айлант. 1999.- 246 с

 5. Кушнаренко П.Н. Документоведение: Учебник. - К.: Київська книжкова фабрика. 2000. -464 с.

 6. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання і захисту: Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. - К.: Курс- 1999. -56 с.

 7. Положення ХДУ про організацію навчального процесу // Інформаційний кур'єр ректорату. - 2004. Вип. 25.

 8. Сидоренко В.К.. Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. -К.: Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. 1997. - 154 с.

 9. Базарова Н.. Мей В.. Азбука классического ганца. - Л.: Искусство, 1983.

 10. Березова Г. Хореографічна робота з дошкільнятами. - К.: Музична Україна,1982.

 11. Бондаренко Л.. Ритміка і танець. - К.: Мистецтво. 1997.

 12. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі. - К.: Музична Україна. 1986.

 13. Ваганова А.. Основи классического танца. -Л.: Искусство. 1980.

 14. Василенко К.„Лексика українського народно-сценічного танцю. -К.: Музична Україна, 1969.

 15. Верховинець В.. Теорія українського народного ганцю. — К.: Музична Україна. 1990.

 16. Гуменюк А.. Українські народні танці. -К.: Наукова думка. 1969.

 17. Євту Галузинський. Педагогіка: Теорія та методика. -К, 1997.

 18. Зайцев С. Основи народно-сценічного танцю. -К.; Мистецтво. 1976.

 19. Карпенчук С. Г. Теорія та методика виховання. - К., 1998.

 20. Карпенчук С.Г. Теорія та методика виховання. - К., 1988.

 21. Лопухов А. А.Ширяев. А.Бочаров. Основи характерного танцю. К. .Мистецтво. 1939

 22. Масол Л.. Коновець С. та ін. "Художня культура України" (8 - 9 класи): експериментальна програма для загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій // Мистецтво та освіта. - 1999. - №2. - С 23-44.

 23. Мелик-Пашаев А. А.. Новлянская 3. И. Ступеньки к творчеству: Художественное развитие ребенка в семье. - М., 1987.

 24. Мелик-Пашаев А.А. Новленская З.П. Ступеньки к творчеству: Художественное развитие ребенка в семье. - М.. 1987.

 25. Миропольська Н. "Художня культура світу" (10- 11 класи): експериментальна програма для загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій // Мистецтво та освіта. - 1999. - №1. - С. 19-25.

 26. Педагогічна практика: методичні рекомендації студентам-практикантам /Укл. В. М. Гриньова, В. І. Лозова. - Харків: ХДПУ, 1995.

 27. Педагогічна практика: методичні рекомендації студентам-практикантам. (Укладач В.Н. Гриньова. В.І. Лозова.) -Харків: ХДПУ, 1995.

 28. Положения про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України. -Міністерство освіти України. Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту. -Вип. 1.-1С 1994.75.

 29. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України. -Міністерство освіти України. Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту. -Вип.І.-К, 1994.

 30. Ткаченко Т. Народные танцы. М.: Искусство. 1975.Критерії оцінювання

результатів науково-педагогічної практики

5

«відмінно»

А

 • знання та вміння розробляти посадову інструкцію за відповідною посадою;

 • наявність звіту та щоденника практики;

 • відмінна оцінка в характеристиці керівника від бази практики;

 • знання та розуміння всього програмного матеріалу практики в повному обсязі;

 • здатність самостійно проводити заняття з хореографічних дисциплін, самостійно проводити експериментальні заняття (в разі необхідності для написання випускної роботи), обирати адекватні методи дослідження показників;

 • статистична обробка експериментальних даних;

здатність узагальнювати результати дослідження та формулювати висновки.


4,5

«добре»

В

 • наявність звіту та щоденника практики;

 • добра оцінка в характеристиці керівника від бази практики;

 • знання та розуміння всього програмного матеріалу практики в повному обсязі;

 • здатність самостійно проводити заняття з хореографічних дисциплін, самостійно проводити експериментальні заняття (в разі необхідності для написання випускної роботи), обирати адекватні методи дослідження показників;

 • статистична обробка експериментальних даних;

 • здатність узагальнювати результати дослідження та формулювати висновки.
4

«добре»

С

 • наявність звіту та щоденника практики;

 • добра характеристика студента керівника від бази практики;

 • знання та розуміння всього програмного матеріалу практики в повному обсязі;

 • завдання практики не виконано частково;

 • здатність проводити заняття з хореографічних дисциплін;

 • часткова статистична обробка експериментальних даних;

 • часткова здатність узагальнювати результати дослідження та формулювати висновки.
3,5 «задовільно»

Д


 • наявність звіту та щоденника практики;

 • помилки у оформленні звітної документації;

 • поверхове знання та розуміння основного програмного матеріалу;

 • добра оцінка з бази практики;

 • здатність проводити заняття з хореографічних дисциплін на достатньому рівні;

 • майже виконано індивідуальне завдання

3

«задовільно»

Е


 • наявність звіту та щоденника практики;

 • неохайне оформлення звітної документації;

 • задовільна оцінка з бази практики

 • поверхове знання та розуміння основного програмного матеріалу;

 • здатність проводити заняття з хореографічних дисциплін на задовільному рівні

 • частково виконано індивідуальне завдання

2 «незадовільно»

F

 • грубе порушення трудової та виконавчої дисципліни;

 • невиконання програми практики;

 • відсутність звіту та щоденника практики;

 • негативний відгук з місця практики;

 • нездатність до постановки та проведення біологічного експерименту;

 • обрання неадекватних методів дослідження показників;

 • статистична обробка експериментальних даних відсутня.
Схожі:

До завдань асистентської практики входить iconМетодичні вказівки з науково-асистентської практики для студентів магістрів денної форми навчання
Програма науково-асистентської практики для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” (укладач к.і. н., доцент Шевченко Т. Г.)
До завдань асистентської практики входить iconМетодичні вказівки з науково-асистентської практики для студентів-магістрів денної форми навчання
Програма науково-асистентської практики для студентів-магістрів за напрямом підготовки 050104 «Фінанси» / Уклад.: к.І. н., доцент...
До завдань асистентської практики входить iconПрограма педагогічної (асистентської) практики для студентів-заочників за спеціальністю „психологія
Програма педагогічної (асистентської) практики для студентів-заочників за спеціальністю „психологія”
До завдань асистентської практики входить iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
Програма педагогічної (асистентської) практики студентів за спеціальністю „психологія”
До завдань асистентської практики входить iconМ. О. Зубрицька 200 р. Програма навчальної музейної та архівної практики освітньо-кваліфікаційного рівня
України І входить до навчальних планів студентів історичного факультету. Термін проходження практики – липень, тривалість – 21 день...
До завдань асистентської практики входить iconМета І завдання асистентської практики
Студенти спеціальності "Фізичне виховання" зі спеціалізації "Фізичне виховання дітей дошкільного віку" проходять асистентську на...
До завдань асистентської практики входить icon15. 10. 2012 р о 13: 00 на кафедрі країнознавства. Кафедра країнознавства
Захист звітів асистентської (педагогічної) практики у магістрів 2-го року денної форми навчання відбудеться в понеділок 15. 10. 2012...
До завдань асистентської практики входить iconІнформації про університет та визначення рівня обізнаності учнів про можливості хду. ІІ етапу (з 03. 10 по 04. 10 р.): Психолого-педагогічна характеристика на студентський колектив академічної групи
План виховної роботи куратора академічної групи на термін проходження асистентської практики
До завдань асистентської практики входить iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни
Навчальна дисципліна „Технічні засоби автоматизації” є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки
До завдань асистентської практики входить iconОбов'язки керівника педагогічної практики від кафедри психології
Обов'язки керівника педагогічної практики від кафедри психології взяти участь у настановній конференції щодо організаційних питань...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи