Робоча програма Вибрані розділи органічної хімії для студентів за спеціальністю icon

Робоча програма Вибрані розділи органічної хімії для студентів за спеціальністю
Скачати 317.99 Kb.
НазваРобоча програма Вибрані розділи органічної хімії для студентів за спеціальністю
Дата04.05.2013
Розмір317.99 Kb.
ТипРобоча програма

Херсонський державний університет

Кафедра органічної та біологічної хімії


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи

професор Тюхтенко Н.А.

“___”________________2012року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


5.5.4. вибрані розділи органічної хімї


спеціальність 8.04010101. Хімія*


спеціалізація Аналітичний контроль за станом навколишнього середовища та лікарських препаратів


факультет Природознавства, здоров’я людини і туризму


Херсон-2012 рік


Робоча програма Вибрані розділи органічної хімії

для студентів за спеціальністю 8.04010101. Хімія*.


Розробник:

Речицький Олександр Наумович – завідувач кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат хімічних наук, доцент.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри органічної та біологічної хімії

Протокол від “3” вересня 2012 року № 1

Завідувач кафедри органічної та біологічної хімії

_______________________ (доцент Речицький О.Н.)


Схвалено науково-методичною радою

Факультету Природознавства, здоров’я людини і туризму

Протокол від. “____”________________20___ року № ___

Голова _____________ (доцент Вишневська Л.В.)


^

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

^ 0401. Природничі науки

Нормативна


Напрям підготовки


Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.04010101. Хімія*


^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Загальна кількість годин – 72

Семестр

7-й

7,8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – ^ 2

самостійної роботи студента – 36,8

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Магістр


16 год.

10 год.

^ Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

16 год.

14 год.

^ Самостійна робота

36,8 год.

45,6 год.

Вид контролю: екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:1

для заочної форми навчання – 1:1,57


^
Пояснювальна запискаМета курсу: Розширити знання студентів з і ознайомити їх в більшому об’ємі з загальними теоретичними положеннями хімії гетероциклічних сполук, з логікою та історією даного розділу органічної хімії, найважливішими тенденціями її розвитку, які склались в даний час, з пізнавальним значенням хімії гетероциклічних сполук.


Завдання курсу:

  • Теоретичні:

1. Сформувати більш повні знання про склад, будову, номенклатуру, властивості гетероциклічних сполук.

2. Сформувати знання про способи одержання та методи дослідження гетероциклічних сполук.

  • Практичні:

1. На основі теоретичних знань сформувати вміння проводити синтези моно- та біциклічних гетероциклічних сполук з одним та декількома гетероатомами, виділення та очистку синтезованих сполук.


^ Перелік знань та умінь студентів

Студент повинен знати:

- особливості складу, будови і властивостей гетероциклічних сполук;

- номенклатуру гетероциклічних сполук;

- ізомерію і таутомерію гетероциклічних сполук;

- склад, будову, властивості, добування, застосування нітрогено-, оксигено-, сульфурвмісних гетероциклічних сполук.

^ Студент повинен вміти:

- проводити синтези гетероциклічних сполук;

- досліджувати фізичні властивості гетероциклічних сполук;

- досліджувати властивості представників класів гетероциклічних сполук;

- порівнювати реакційну здатність речовин.


^ Міждисциплінарні зв’язки: органічна хімія, загальна та неорганічна хімія, аналітична хімія, хімія природних сполук, біологія, біохімія.


Зміст дисципліни


^ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ

Вступ

Визначення гетероциклів та їх класифікація, номенклатура, нумерація атомів у гетероциклі.

П’ЯТИЧЛЕННІ ГЕТЕРОЦИКЛИ

Пірол, фуран, тіофен. Методи добування піролу, фурану, тіофену. Взаємне перетворення п’ятичленних гетероциклічних сполук (цикл Юрьєва).

Електронна будова п’ятичленних гетероциклів, валентний стан гетероатомів
(sp2-гібридизація), граничні структури, мезоформули. Схеми σ- і π-зв’язків. Енергія мезомерії п’ятичленних гетероциклів. Дипольні моменти, напрямок векторів дипольних моментів. Квазіароматичні властивості п’ятичленних гетероциклів. Залежність властивостей від природи гетероатома. Реакції приєднання: гідрування, дієновий синтез. Реакції електрофільного заміщення: галогенування, нітрування, сульфування, ацилювання. Пояснення орієнтації заміщення стійкістю карбонієвих йонів, які утворюються на проміжній стадії. М’які нітруючі, сульфуючі і ацилюючі реагенти (О. П. Терентьєв). Порівняння реакційної здатності піролу, тіофену, фурану, бензену і нафталену в реакціях (SЕ2). Ацидофобність піролу і фурану (нестійкість їх циклів до дії кислот). Фурфурол, добування, властивості, застосування.

Пірол і його основні і кислотні властивості. Піролкалій, добування, властивості. Природні сполуки, які містять ядро піролу. Тетра-піроли. Порфін і його ароматичність. Речовини, які надають забарвлення крові і зеленим рослинам. Будова гему, хлорофілів “а” і “в” та їх фізіологічна функція.

Індол. Добування, хімічні властивості. Індоксили. β-Індоксил, таутомерія, перетворення в синє індиго (транс-форма). Добування індиго в промисловості. Кубове фарбування, взаємне перетворення синього індиго і лейкоіндиго. Біологічне значення похідних піролу. Триптофан, β-індолілоцтова кислота (гетероауксин).


^ ШЕСТИЧЛЕННІ ГЕТЕРОЦИКЛИ

Піран. Будова. Пентаоксипірани (шестичленні форми вуглеводів –піранози).
α- і γ-Пірон. Бензо-γ-пірон (хромон). Хроман. Вітаміни групи Е. α-Фенілхромон (флафон). Рослинні пігменти – антоціани. Антоціанідини. Ціанідин, його будова в лужному і кислому середовищах, поширення в природі.

Піридин, нумерація атомів у ядрі та номенклатура його похідних. Добування піридину. Валентний стан атома Нітрогену в піридині. Граничні структури, мезоформула, розподіл електронної густини в ядрі. Дипольний момент. Енергія мезомерії. Масштабна модель молекули піридину. Хімічні властивості піридину. Порівняння реакційної здатності піридину, бензену і п’ятичленних гетероциклів у реакціях (SЕ). Місце входження електрофільного реагента з урахуванням аналізу стійкості катйонів, які утворюються на проміжній стадії. Дезактивуюча дія вільної електронної пари Нітрогену в реакціях SЕ
(в присутності сильних кислот і кислот Льюїса). Використання N-оксиду піридину в реакціях SЕ. Реакції нуклеофільного заміщення в ядрі піридину, добування
2-амінопіридину (А.Є. Чічібабін), 2-оксипіридину. Основні властивості піридину, порівняння основних властивостей піридину, піперидину (гексагідропіридину), піролу і аніліну. Гідрування і окиснення піридину. Комплекси піридину з сульфур (VІ) оксидом, з бромом. Біологічноактивні сполуки, які містять ядра піридину і піперидину. Вітаміни РР, В6. Поняття про алкалоїди. Алкалоїди, які містять ядра піридину та піперидину: коніїн
(2-пропіл-піперидин), нікотин(3-(N-метилпірролідил-(2’)-піридин), анабазин
(β-пірилил-α-піперидин); їх поширення в природі, біологічна дія, застосування.

Хінолін. Нумерація атомів у молекулі. Синтез хіноліну за Скраупом та хінальдину за Дебнеро-Міллером. Хімічні властивості хіноліну: SЕ- і SN-реакції. Основні властивості хіноліну та відношення його до окиснення. Алкалоїди, які містять ядро хіноліну. Хінін. Поширення в природі, застосування.]


^ ГЕТЕРОЦИКЛИ З КІЛЬКОМА ГЕТЕРОАТОМАМИ

П’ятичленні гетероцикли з двома гетероатомами: оксазол, тіазол, піразол, імідазол. Біологічне та медичне значення похідних тіазолу (вітаміни В1 і В12, пеніцилін, норсульфазол). Біологічне значення похідних імідазолу (гістидин, вітамін Н або біотин, нуклеїнові кислоти).

^ Шестичленні гетероцикли з кількома гетероатомами. Діазини. Піримідин
(1,3-діазин). Біологічне значення похідних піримідину (вітамін В1, нуклеїнові кислоти). Піримідинові основи – продукти гідролізу нуклеїнових кислот: урацил
(2,6-діоксипіримідин), тимін (5-метил-2,6-діоксипіримідин), цитозин
(6-аміно-2-оксипіримідин). Таутомерні форми піримідинових основ (лактам-лактимна таутомерія). Барбітурова кислота, барбітурати, їх будова і застосування.

Пурин. Пуринові основи - продукти гідролізу нуклеїнових кислот: аденін
(6-амінопурин), гуанін (2-аміно-6-оксипурин) і його таутомерні форми. Сечова кислота та її таутомерні форми. Алкалоїди, які містять пуринове ядро; кофеїн, теобромін, теофілін, їх будова, поширення в природі, застосування.

^ Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ Змістовий модуль 1. Трьох-, чотирьох- та п’ятичленні гетероцикли

Тема 1. Вступ
1
21,2

2
1
21

2

Тема 2. Трьох- та чотирьохчленні гетероцикли
26

6

Тема 3. П’ятичленні гетероцикли з одним гетероатомом
2
4

8
2


4

9

Тема 4. П’ятичленні гетероцикли з декількома гетероатомами
1
2

6,8
1
8

Разом за змістовим модулем 1

36

6
6

1,2

22,8

36

4
6

2

24

^ Змістовий модуль 2. Шестичленні та більш складні гетероцикли

Тема 1. Шестичленні гетероцикли з одним гетероатомом
4


62

4
3
41,4

6,6

Тема 2. Шестичленні гетероцикли з декількома гетероатомами
2
4
1


4

6

Тема 3. Складні гетероцикли
1
4

2
1
4

Тема 4. Гетероцикли в природі
22
12

Тема 5. Семі- та восьмічленні гетероцикли
12

2

Разом за змістовим модулем 2

36

10
10

2

14

36

6
8

1,4

20,6
^

Усього годин


72

16
16

3,2

36,8

72

10
14

3,4

44,6


^ ЗМІСТОВІ МОДУЛІ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ


Змістовий модуль 1. Трьох-, чотирьох- та п’ятичленні гетероцикли


Лекційний модуль:
Тема лекції

Кількість годин

1.

Вступ

1

2.

Трьох- та чотирьохчленні гетероцикли

2

3.

П’ятичленні гетероцикли з одним гетероатомом

2

4.

П’ятичленні гетероцикли з декількома гетероатомами

1


^ Лабораторний модуль:
Тема лабораторного заняття

Кількість годин

1.

Організація занять

2

2.

Синтез похідних піридину

4

3.

Синтез похідних піримідину

2


Модуль самостійної роботи:

Індивідуальне завдання №1.


Підсумкова тека: усний контроль.


Змістовий модуль 2. Шестичленні та більш складні гетероцикли


Лекційний модуль:
Тема лекції

Кількість годин

1.

Шестичленні гетероцикли з одним гетероатомом

4

2.

Шестичленні гетероцикли з декількома гетероатомами

2

3.

Складні гетероцикли

1

4.

Гетероцикли в природі

2

5

Семі- та восьмічленні гетероцикли

1


^ Лабораторний модуль:
Тема лабораторного заняття

Кількість годин

1.

Синтез бромопохідних 1,4-дигідропіридину та піримідинону

2

2.

Синтез гетероциклічних сполук з конденсованими гетероциклами

4

3.

Синтез біциклічних біосечовин

2


^ Модуль самостійної роботи:

Індивідуальне завдання №2.


Підсумкова тека: письмовий контроль.


Методи навчання

При викладанні харчової хімії використовується методи навчання:

1.За джерелом передачі та характером сприйняття інформації:

- словесні;

- наочні;

- практичні.

2. За розв’язком основних дидактичних завдань:

- набуття знань;

- формування вмінь та навичок;

- застосування знань;

- застосування творчої діяльності;

- засвоєння знань;

- перевірка знань.

3. За характером пізнавальної діяльності при засвоєнні змісту дисципліни:

- пояснювально-ілюстративний;

- репродуктивний;

- дослідницький;

- евристичний.

4. За поєднанням методів:

- інформаційно-повідомлюючий і виконуючий;

- пояснювальний і репродуктивний;

- інструктивно-практичний і продуктивно-практичний;

- пояснювально-спонукаючий і частково-пошуковий;

- спонукаючий і пошуковий.

Використовуються засоби реалізації методів навчання:

  1. загальнолюдські (інструкція, аналіз, синтез, дедукція, аналогія);

  2. засоби хімічного дослідження (спостереження, хімічний експеримент, моделювання, опис, метод теоретичного дослідження);

  3. загальнопедагогічні засоби (виклад, бесіда, самостійна робота).


Види контролю, які використовуються у процесі викладання дисципліни:

^ 1. Поточний тематичний контроль

- перед лабораторною роботою – це контроль рівня теоретичної підготовки студента до проведення дослідів у формі письмової відповіді чи розв’язку задачі за 3-5 хвилин (письмовий контроль);

- після виконання лабораторної роботи – це оцінювання рівня виконання експерименту (практичний контроль).

^ 2. Проміжний блочний контроль – це контроль за виконанням індивідуальних завдань з розв’язування задач або тестів (письмовий тестовий або усний тестовий контроль).

3. Підсумковий блочний контроль – це здача модулів у формі колоквіуму (усний контроль) чи розв’язування задач або тестів (письмовий контроль).

^ 4. Дисциплінарний контроль – це перевірка засвоєння матеріалу всієї дисципліни у формі заліку або екзамену (усний або письмовий контроль).


КОНТРОЛЬ

Цель: контроль уровня знаний и уменийКритерії оцінювання знань та вмінь студенів

При вивченні вибраних розділів органічної хімії використовується модульно-рейтинговий принцип організації учбового процесу. Матеріал курсу розподіляється на 2 модулі. В кожному модулі, як правило, передбачається виконання індивідуального домашнього завдання (розв’язування комплексу задач по темі), здача колоквіуму або виконання контрольної роботи, виконання та здача звітів синтезів гетероциклічних сполук. Контрольні роботи або колоквіум охоплюють матеріал декількох тем. Кожна форма роботи оцінюється певною кількістю балів (оцінкою). Бали (оцінки), одержані за всі форми роботи, підсумовуються і помножуються на коефіцієнт відвідування лекцій і лабораторних робіт, і , таким чином, до кінця семестру або навчального року кожний студент набирає певну суму балів – рейтинг:


Р=k∑Б , де


Р – рейтинг;

∑Б – загальна сума балів за всі форми роботи;

k – коефіцієнт відвідування,

^ КІЛЬКІСТЬ ВІДВІДАНИХ ГОДИН

k=

^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН .


Особи, які мають рейтинг нижче 50% до заліку не допускаються. Студенти з рейтингом 90-100% одержують оцінку “зараховано” без складання заліку.

Зміст модульної форми навчальної діяльності і контролю індивідуальної роботи, максимальна кількість балів, якими вони оцінюються, наведені в таблицях.

Примітка: рейтинг передбачає виконання і здачу всіх видів завдань і звітів у чітко встановлені строки. Поза графіком здача завдань і звітів не приймається.


^ Розподіл навчального матеріалу на модулі


Зміст модулів та форми контролю


модуля

Зміст модуля

Види навчальної діяльності та форми контролю

Максимальна

^ Кількість балів

оцінка

1

Трьох-, чотирьох- та п’ятичленні гетероцикли

2 синтези гетероциклічних сполук

Індивідуальне

завдання №1

Контрольна робота або колоквіум

2*20=40


10


10

2*5=10


5


5

2

Шестичленні та більш складні гетероцикли

4 синтези гетероциклічних сполук

Індивідуальне

завдання №2

Контрольна робота або колоквіум

3*20=60


10


10

3*5=15


5


5

Всього

140

35Критерії оцінювання контрольної роботи або колоквіуму^ Питання контрольної роботи

Критерії оцінювання контрольної роботи

Кількість балів, яка нараховується

1. Розрахункова задача

Задача розв’язана правильно, раціональним шляхом

10

Задача розв’язана раціональним шляхом, але містить одну несуттєву помилку

8-9

Задача розв’язана раціональним шляхом, але містить дві-три несуттєві помилки

6-7

Задача розв’язана нераціональним шляхом

4-5

При розв’язуванні задачі допущена суттєва помилка

2-3

Задача розв’язана невірно

1

Задача нерозв’язана

0

Всього

10

2. Теоретичні питання

Відповідь повна без помилок

10

Відповідь повна, але містить одну несуттєву помилку

8-9

Відповідь повна, але містить дві-три несуттєві помилки

6-7

Відповідь повна, але містить одну суттєву помилку

4-5

Відповідь або неповна, без логічної послідовності, або містить дві суттєві помилки

2-3

Відповідь містить більше двох суттєвих помилок, або виконана менше ніж на 50%

1

Відповідь відсутня

0

Всього

10


Критерії оцінювання допуску до виконання синтезу

^ Критерій за який нараховується бали

Кількість балів, яка нараховується

1. Розрахунок синтезу

Допуски не здавав

0

Виконаний вірно

4

Виконаний частково

1-3

Відсутні

0

2. Рівняння реакції або механізм

Знає та записані

1

Відсутні або не знає

0

3. План синтезу

Знає

2

Знає частково

1

Не знає

0

4. Техніка безпеки

Знає

0,5

Не знає

0

5. Будова установки, приладу

Знає

1

Не знає

0

6. Прийоми виконання операції

Знає

1

Не знає

0

7. Властивості вихідних речовин та продуктів

Знає

0,5

Не знає

0

Всього

10Критерії оцінювання проведення синтезу
^ Критерій за який нараховується бали

Кількість балів, яка нараховується (+) або знімається (-)

1. Виконання синтезу з виходом, %

Синтез виконаний з виходом η % від методики

0

1-10

11-30

31-50

51-70

71-90

91-95

96-100

+1

+2

+2,5

+3

+3,5

+4

+4,5

+5

Не виконувався

0

2. Розрахунки виходу

Виконані вірно

+1

Виконані частково

+0,5

Не виконані

0

3. Виконання окремих операцій

Виконувались вірно

+1

Виконувались з помилками (за кожну неправильну операцію)

-0,5

Порушення техніки безпеки

-0,5

4. Фізико-хімічні константи синтезованих речовин

Встановлені вірно (різниця не більше 5° С від літературних)

+1

Відрізняються від літературних (різниця більше 5 °С)

+0,5

Не встановлені

0

5. Звіт про синтез

Складений вірно, зданий вчасно

+2

Частково відображає виконану роботу

+0,5-1

Зданий поза графіком

-1

(за кожний тиждень)

Не складаний

0

Всього

10


Критерії оцінювання індивідуального завдання


Завдання

Критерій за який нараховується бали

^ Кількість балів, яка нараховується

1. Лабораторних шлях синтезу А→Б, у запропоновану кількість стадій

Шлях синтезу запропонований правильно, присутні плани синтезів окремих стадій

4

Запропонований частково, правильний ланцюг синтезу

2

Відсутній план однієї чи декілька стадій

0,5-1

Відсутній основний ланцюг лабораторних синтезів

0

2. Розрахунки реактивів

Виконані вірно

2

Виконані частково

0,5-1,5

Відсутні

0

3. Ідентифікація вихідних, проміжних та кінцевих продуктів

Запропоновані вірно

2

Запропоновані з помилками

0,5-1,5

Відсутня

0

4. Механізм реакції чи способи одержання сполуки С

Механізм реакції вірний. Вказаний спосіб одержання сполуки С

1

Присутні помилки

0,5

Відсутні

0

5. Інші можливі шляхи синтезу

Шляхи запропоновані вірно

1

Присутні помилки

0,5

Відсутні

0
Індивідуальне завдання не виконане чи не здавалося

0

Всього

10Критерії оцінювання колоквіуму


^ Питання колоквіуму

Критерій, за який нараховуються бали

Кількість балів, яка нараховується

1. Основне питання

Відповідь повна без помилок

5

Відповідь не повна з помилками

2-4

Не знає відповіді

0

2. Додаткові питання

Відповідь повна без помилок

2

Відповідь не повна з помилками

0,5-1,5

Не знає відповіді на питання

0

3. Задача

Розв’язана вірно

3

Розв’язана з помилками чи частково

1-2

Не розв’язана

0^ Переведення десяти- та двадцятибальної оцінки у семибальну


Кількість балів

Оцінка

10

20

10

19-20

5

8-9

15-18

4,5

6-7

11-14

4

4-5

7-10

3,5

2-3

3-6

3

1

1-2

2

0

0

1Список рекомендованих джерел


Основна література

1. Иванский В.И. Химия гетероциклических соединений. – М.: Высшая школа. – 1978. – 560 с.

2. Ластухін Ю.О., Воронов С.А. Органічна хімія. – Львів: Центр Європи. – 2001. – 864 с.

3. Морисон Р., Бойд Р. Органическая химия. – М.: Мир. – 1974. – 1132 с.

4. Нейланд О.Я. Органическая химия. – М.: Высшая школа. – 1990. – 752 с.

5. Несмеянов А.Н., Несмеянов Н.А. Начала органической химии. – М.: Химия. – 1974. – Т.1. – 624 с.; Т.2. – 744 с.

6. Решнова С.Ф., Речицький О.Н. Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії. – Херсон: Видавництво ХДПУ. – 2002.– 92с.

7. Чирва В.Я., Ярмолюк С.М., Голкачова Н.В., Земляков О.Є. Органічна хімія. – Львів: Бак. – 2009. – 996 с.


Додаткова література

1. Веселовская Т.К., Мачинская И.В., Прижилголовская Н.М., Горбунова В.М., Сушкевич Ю.И. Вопросы и задачи по органической химии. – М.: Высшая школа. – 1988. – 256 с.

2. Днепровский А.С., Темникова Т.И. Теоретические основы органической химии. – Л.: Химия. – 1979. – 520 с.

3. Сайкс П. Механизмы реакций в органической химии. – М.: Химия. – 1991. – 448с.

4. Сильверстейн Р., Басслер Г., Морил Т. Спектрометрическая идентификация органических соединений. – М.: Мир. – 1977. – 590 с.

5. Смит В., Бочков А., Кейпл Р. Органический синтез. Наука и искусство. –
М.: Мир. – 2001. – 574 с.


Зміни та доповнення до робочої програми


______________ н.р.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Протокол № ___ Протокол № ___

від «___» _______20_р. від «___»________20_р.


Завідувач кафедри __________ Голова НМР факультету __________

природознавства,

здоров’я людини і туризму


______________ н.р.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Протокол № ___ Протокол № ___

від «___» _______20_р. від «___»________20_р.


Завідувач кафедри __________ Голова НМР факультету __________

природознавства,

здоров’я людини і туризму

Схожі:

Робоча програма Вибрані розділи органічної хімії для студентів за спеціальністю iconРобоча програма Вибрані розділи органічної хімії для студентів за спеціальністю
Речицький Олександр Наумович – завідувач кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат хімічних наук, доцент
Робоча програма Вибрані розділи органічної хімії для студентів за спеціальністю iconІндивідуальні завдання з дисципліни “Вибрані розділи органічної хімії”

Робоча програма Вибрані розділи органічної хімії для студентів за спеціальністю iconРобоча програма Фізико-хімічні методи аналізу для студентів за спеціальністю
Речицький Олександр Наумович – завідувач кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат хімічних наук, доцент
Робоча програма Вибрані розділи органічної хімії для студентів за спеціальністю iconМетодичні рекомендації до лабораторного практикуму з органічної хімії для студентів спеціальностей
Повтяной М. В. – доктор хімічних наук, професор, кафедри органічної хімії Херсонського державного технічного університету
Робоча програма Вибрані розділи органічної хімії для студентів за спеціальністю iconМетодичні рекомендації до лабораторного практикуму з органічної хімії для студентів спеціальностей
Повтяной М. В. – доктор хімічних наук, професор, кафедри органічної хімії Херсонського державного технічного університету
Робоча програма Вибрані розділи органічної хімії для студентів за спеціальністю iconРобоча програма Пропедевтичний курс органічної хімії для студентів за напряму підготовки
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить
Робоча програма Вибрані розділи органічної хімії для студентів за спеціальністю iconРобоча програма Фармацевтична хімія для студентів за напрямом підготовки
Речицький Олександр Наумович – завідувач кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат хімічних наук, доцент
Робоча програма Вибрані розділи органічної хімії для студентів за спеціальністю iconРобоча програма Аналіз лікарських препаратів для студентів за напрямом підготовки
Речицький Олександр Наумович – завідувач кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат хімічних наук, доцент
Робоча програма Вибрані розділи органічної хімії для студентів за спеціальністю iconРобоча програма Фізико-хімічні методи дослідження для студентів за напряму підготовки
Володимир Іванович – завідувач кафедри органічної та біологічної хімії, доктор хімічних наук, професор
Робоча програма Вибрані розділи органічної хімії для студентів за спеціальністю iconРобоча програма Хімія з основа біогеохімії для студентів за напрямом підготовки
Волкова Світлана Андріївна – доцентом кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат хімічних наук, доцент
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи