Херсонський державний університет Кафедра історії та теорії права і держави icon

Херсонський державний університет Кафедра історії та теорії права і держави
Скачати 284.04 Kb.
НазваХерсонський державний університет Кафедра історії та теорії права і держави
Дата04.05.2013
Розмір284.04 Kb.
ТипРобоча програма


Херсонський державний університет

Кафедра історії та теорії права і держави


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи

__Н. Тюхтенко______________

“___”________________20_року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


__________________політологія __________ _______

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки____6.030401 Правознавство________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність______________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація____правове забезпечення _______________

_______________господарської діяльності______________

(назва спеціалізації)

факультет________юридичний_______________________


Херсон-20__рік

Робоча програма _______________політологія________________для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки ______6.030401 Правознавство___________________

спеціальністю ________________. „___” ________, 20____ року- __ с.


Розробники:______доцент кафедри історії та теорії права і держави, кандидат філософських наук Задорожня Надія Олександрівна____________________________

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри __історії та теорії права і держави__

Протокол від. “____”________________20____ року № __

Завідувач кафедри _________історії та теорії права і держави___________

_______________________ (__Задорожня Н.О._____)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року


Схвалено науково-методичною радою факультету______юридичного________________________

Протокол від. “____”________________20___ року № ____

“_____”________________20__ року Голова ____науково-методичної ради_________

(__Сімонцева Л.О._)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Ó__________, 20__ рік

Ó __________, 20__ рік


^

Опис навчальної дисципліни (юридичний факультет)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0304 Право

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)


Напрям підготовки

6.030401 Правознавство

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

7-йЗагальна кількість

годин - 72

2012-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1.5

самостійної роботи студента – 1.5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


18 год.

4 год.

Практичні, семінарські

14 год.

4 год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

40 год.

64 год.

Вид контролю:

екзамен


Пояснювальна записка


Мета курсу:

Метою вивчення курсу “Політологія” є виховання громадянина демократичного суспільства, який володіє певною сумою знань про політичні процеси і явища, функціонування політичних інститутів, здійснення політичної влади, який володіє методикою політичного дослідження, практичними навичками компетентного, конструктивного, відповідального аналізу, правильної поведінки в суспільно-політичній сфері, вміння у рамках Конституції та закону захистити свої інтереси, поважаючи інтереси і права інших людей свого суспільства. Вивчення політології сприяє залученню молодих фахівців до досягнень світової суспільно-політичної думки


^ Завдання курсу:

Теоретичні:

 • знати об’єкт та предмет політології, основні етапи розвитку політології;

 • знати зміст, структуру і функції політичної влади, принципи її організації і функціонування;

 • аналіз місця і ролі держави і політичних партій як інститутів політичної системи;

 • визначення структури і елементів політичної культури, основних видів політичної поведінки.Практичні:

 • сформувати такі якості, як політична толерантність, готовність до компромісу і партнерства, вміння слухати і розуміти іншого;

 • закріпити почуття громадського обов’язку і відповідальності;

 • сформувати вміння аналізувати суспільні явища й узагальнювати політичний досвід управління суспільством, прогнозувати політичні події;

 • сформувати навички аргументації поглядів, думок, оцінок самостійного формування політичних пріоритетів;

 • придбання навичок публічного виступу і спілкування.Перелік знань та умінь студентів

Студент повинен знати:

 • об'єкт, предмет і метод політології, володіти її понятійно-категоріальним апаратом;

 • світові і українські політологічні школи, концепції і доктрини;

 • політичні феномени і цінності: політична діяльність, політичний процес, політична влада, політична система і політичний режим, політичний конфлікт, політичні еліти і політичне лідерство, політична свідомість і політична культура, демократія, консенсус, громадянське суспільство, світовий політичний процес;

 • суть і функції держави в політичній системі суспільства;

 • основні політичні партії, громадські організації і рухи.Студент повинен вміти:

 • розпізнавати різні види владних відносин, специфіку політичної влади, її сутність, структуру, характерні ознаки, типи і функції;

 • орієнтуватись в проблемах поділу влад, формах державного устрою і формах державного правління;

 • розпізнавати прояви прямої і представницької демократії, сприяти їх утвердженню в сучасному українському суспільстві;

 • формувати і відстоювати свою життєву (політичну позицію, чітко розуміти свої громадянські права, свободи і обов'язки, відстоювати принципи правової держави і громадянського суспільства;

 • давати раціонально-критичну оцінку діям різних політичних партій і лідерів з позицій загальнонаціональних інтересів;

 • орієнтуватися в міжнародному політичному житті, геополітичній обстановці, мати уявлення про місце і статус України в сучасному світі;

 • об'єктивно і критично оцінювати життєво важливу соціальну інформацію;

 • готувати повідомлення на політичну тематику, брати участь в політичних дискусіях, передвиборних компаніях, масових і групових опитуваннях громадської думки;

 • жити в умовах політичного плюралізму, формувати культуру опозиції, робити посильний внесок в гармонізацію міжособистісних, міжнаціональних і міжпартійних відносин.^ Міждисциплінарні зв’язки:

Зміст навчальної дисципліни «Політологія» ґрунтується на досягненнях таких навчальних дисциплін, як історія України, філософія, соціологія, конституційне право України. Політологічні знання спираються на принципи комплексного вивчення студентами суспільних наук, що передбачає оволодіння ними низки історичних, філософських, економічних та соціальних дисциплін.


^ Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. ^ ПОЛІТИЧНА НАУКА: ОБ'ЄКТ, ПРЕДМЕТ, СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК


Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна

8

2

24

8

1


7

Тема 2. Генезис і розвиток світової політичної думки

8

2

24

9
18

Тема 3. Політико-правові вчення в історії політичної думки України.

6

2


4

6

6

Тема 4. Основні напрямки сучасної зарубіжної політології.

10

4

24

11

1


10

Тема 5. Влада як категорія політичної науки

6
24

12
111

Разом за змістовим модулем 1

38

10

820

46

2

242

^ Змістовий модуль 2. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА - МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ВЛАДИ

Тема 1. Політична влада і політична система суспільства.

6

2


4

13

1


12

Тема 2.Політичні партії в політичній системі.

8

2

24

10

1


9

Тема 3. Політична свідомість і політична культура

6

2


4

10
19

Тема 4. Політичний процес.

6

2


4

8

8

Тема 5. Людина та політика

4
22

12

12

Тема 6. Майбутнє людства : можливі варіанти

4
22

9
18

Разом за змістовим модулем 2

34

8

620

62

2

258
^

Усього годин


72

18

1440

108

4

4100


Зміст дисциплини


^ "ПОЛІТИЧНА НАУКА: ОБ'ЄКТ, ПРЕДМЕТ, СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК"


Перший модуль


Лекція 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна.

Політика як соціальне явище. Сутність, структура і функції політики. Політологія в системі суспільних наук. Предмет політології. Закономірності політології. Структура та функції політології. Методологія політології. Категорії політології.


Лекція2. Генезис і розвиток світової політичної думки.

Політичні уявлення Стародавнього Сходу. Політична думка античності: політична програма Платона і Аристотеля. Політична думка Європейського Середньовіччя (Аврелій Августин, Фома Аквінський). Політична думка епохи Відродження (Н. Макіавеллі). Формування раціоналістичних концепцій політики. (Дж. Локк, Вольтер, Монтеск’є, Руссо ).


Лекція 3. Політико-правові вчення в історії політичної думки України.

Зародження національної політико-правової ідеології. Ідеї формування періоду Української гетьманської державності. Політико-правові погляди П.Орлика та їх вплив на розвиток національної політичної і правової ідеології. Становлення ліберального і демократичного напрямків державно-правової думки. Програмні документи і погляди представників Кирило-Мефодіївського товариства. Політична діяльність та державно-правові вчинки М.Грушевського і В. Винниченка.


Лекція4. Основні напрямки сучасної зарубіжної політології.

Соціальний конфлікт: сутність і природа. Основні концепції соціального конфлікту у сучасній зарубіжній політології («конфліктна модель суспільства» Р. Дарендорфа, «загальна теорія конфлікту» К.Болдінга). Функції і типологія конфліктів. Політичній конфлікт і політична криза. Поведінкові концепції влади. Теорія еліт і політика концепції «політичного класу» Г. Моска. Меритократична модель розвитку суспільства. Політична еліта і політичне лідерство.


^ " ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА – МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ВЛАДИ"


другий модуль


Лекція 5.Політична влада і політична система суспільства.

Влада як системоутворюючий чинник політичної системи. Основні концепції політичної влади. Форми та механізми політичної влади. Поняття легітимності влади та види легітимності. Принцип поділу влади: теорія і практика. Поняття і структура політичної системи. Держава в політичній системі суспільства. Проблеми становлення політичної системи України.


Лекція 6. Політичні партії в політичній системі.

Поняття, ознаки і типологія політичних партій. Типологія партійної системи. Роль і функції партії у політичному житті. Політичні партії і пропорційні виборчі системи. Причини переходу до багатопартійності. Проблеми становлення багатопартійності в Україні. Політичні партії і громадські об’єднання і рухи. Головні напрями реформування політичної системи України.


Лекція 7.Політична свідомість і політична культура.

Поняття «політична свідомість». Типи політичної свідомості. Поняття «політичної культура»: зміст і структура. Типологія політичних культур. Політична свідомість і політична поведінка в структурі політичної культури. Політична культура в сучасній Україні.


Лекція 8. Політичний процес.

Зміст політичного процесу: політична діяльність, парламентська діяльність, політичні рішення. Стратегія і тактика в політиці. Політичний маркетинг. Політична стабільність і конфлікти. Дослідження політичного ринку. Вивчення громадської думки. Виборча інженерія. Імідж. Політична реклама.


^ ПЕРШИЙ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ

"ПОЛІТИЧНА НАУКА: ОБ'ЄКТ, ПРЕДМЕТ, СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК"


Лекційний модуль


Лекція 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна. (2год.)

Політика як соціальне явище. Сутність, структура і функції політики. Політологія в системі суспільних наук. Предмет політології. Закономірності політології. Структура та функції політології. Методологія політології. Категорії політології.


Лекція2. Генезис і розвиток світової політичної думки. (2 год.)

Політичні уявлення Стародавнього Сходу. Політична думка античності: політична програма Платона і Аристотеля. Політична думка Європейського Середньовіччя (Аврелій Августин, Фома Аквінський). Політична думка епохи Відродження (Н. Макіавеллі). Формування раціоналістичних концепцій політики. (Дж. Локк, Вольтер, Монтеск’є, Руссо ).


Лекція 3. Політико-правові вчення в історії політичної думки України. (2 год.)

Зародження національної політико-правової ідеології. Ідеї формування періоду Української гетьманської державності. Політико-правові погляди П.Орлика та їх вплив на розвиток національної політичної і правової ідеології. Становлення ліберального і демократичного напрямків державно-правової думки. Програмні документи і погляди представників Кирило-Мефодіївського товариства. Політична діяльність та державно-правові вчинки М.Грушевського і В. Винниченка.


Лекція 4. Основні напрямки сучасної зарубіжної політології. (4 год.)

Соціальний конфлікт : сутність і природа. Основні концепції соціального конфлікту у сучасній зарубіжній політології («конфліктна модель суспільства» Р. Дарендорфа, «загальна теорія конфлікту» К.Болдінга). Функції і типологія конфліктів. Політичній конфлікт і політична криза. Поведінкові концепції влади. Теорія еліт і політика концепції «політичного класу» Г. Моска. Меритократична модуль розвитку суспільства. Політична еліта і політичне лідерство.


Семінарський модуль


Семінарське заняття № 1. Предмет та закономірності політології. (2 год.)

 1. Політика як суспільне явище і область дослідження.

 2. Предмет та закономірності політології.

 3. Категорії та функції політології.


Семінарське заняття № 2. Генезис і розвиток політичних ідей в історії цивілізації. (2 год.)

 1. Політичні вчення Стародавнього Сходу.

 2. Політичні та правові вчення у Стародавньої Греції:

а) політична думка періоду формування рабовласницької держави (Солон, Піфагор, Геракліт);

б) політичні вчення періоду розквіту давньогрецької держави (Демокріт, Сократ, Платон, Аристотель);

в) політичні вчення періоду занепаду давньогрецьких держав (Епікур, стоїки, Полібій).

 1. Політичні ідеї раннього християнства (Августин).

 2. Політична думка європейського Середньовіччя :

а) політичні погляди Фоми Аквінського;

б) політичні ідеї середньовічних єресей.

 1. Розвиток політичної думки в епоху Просвітництва (Вольтер, Монтеск’є, Руссо).

 2. Політико-правові погляди революціонерів-демократів України (Шевченко, Франко, Коцюбинський, Леся Українка).

 3. Політична програма лібералізму (Костомаров, Драгоманов).

 4. Проблеми держави і права в політичній думці України (Грушевський, Кистяковський).


Семінарське заняття №3. Основні напрямки сучасної зарубіжної політології. (2 год.)

 1. Соціальний конфлікт : сутність і природа.

 2. Основні концепції соціального конфлікту у сучасній зарубіжній політології.

 3. Функції і типологія конфліктів.

 4. Поведінкові концепції влади.

 5. Теорії еліт і політика.

 6. Мерітократична модель розвитку суспільства.


Семінарське заняття №4. Влада як категорія політичної науки. ( 2 год.)

 1. Влада як соціальне явище.

 2. Політична влада : сутність і функції.

 3. Проблеми політичного лідерства.

 4. Реформа політичного лідерства.

 5. Місце і роль держави у політичній системі суспільства. Ознаки правової держави.


Модуль самостійної роботи

Тема 1.

 1. Демократія : сутність та історичні форми. Поняття демократії:

 2. Історичні форми демократії :

А) антична демократія;

Б) демократія Нового Часу.

 1. Класичні та сучасні моделі демократії.


Тема 2.

 1. Основні критерії та ознаки демократичної організації суспільства.

 2. Демократія : політичний ідеал і політична практика.

 3. Особливості демократії.

 4. Розвиток інститутів громадянського суспільства в Україні.


Список рекомендованої літератури:


 1. Основна література

 2. Безродний Є.Ф., Уткін О.І. Історія політичних вчень:Навч. Посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2006.

 3. Головатий М.Ф. Мистецтво політичної діяльності: Навч.посібник.- К.,

 4. Политология : учеб./ А.Ю.Мельвиль и др. – М.: МГИМО ( Университет) МИД России, Изд-во Проспект, 2008.

 5. Политология: кредитно-модульный курс: Учебное пособие. – Ростов-на –Дону : Феникс, 2007.

 6. Політична система сучасної України : особливості становлення та тенденції розвитку / За ред. Ф.М. Рудича : Навч.посібник. – К.,2002

 7. Політичний енциклопедичний словник / за ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна. – К.: Генеза, 2004.

 8. Політологія / Ф.М. Кирилюк , М.І. Обушний, М.І. Хилько та ін.- К., 2004.

 9. «Академія», 2007.

 10. Рудич Ф.М. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 2005.

 11. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К.: Видавничий центрДодаткова література

 1. Бебик В.М. Базові засади політології. – К.

 2. Курас І.Ф. Етнополітика : історія та сучасність. – К., 1999.

 3. Курас І.Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення. – К., 2004.

 4. Нерсесянц В.С. (отв. ред.) История политических и правовых учений. – М., 2002.

 5. Пахарев А.Д. Политическое лидерство и лидеры. Монография.- К.,2001.

 6. Політичні партії в Україні: Інформ.-довідкове вид./ Ред. кол.: М.М. Рябець (голова) та ін. – К., 2001.

 7. Сартарі Джованні. Порівняльна конституційна інженерія / Пер. з 2-го англ. Видання.-К.: Артек, 2001.

 8. Україна в новому геополітичному просторі: теоретичний і практичний аспекти (кол. монографія) / За ред. Ф.М. Рудича. – К., 2002.

 9. Чалкот Рональд. Теории сравнительной политологии. В поисках пардигмы./ Пер. с англ. – М., 2001.


Підсумкова тека:

 1. Реферат

 2. Колоквіум

 3. Тестова робота


^ ДРУГИЙ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ

"ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА – МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ВЛАДИ"


Лекційний модуль


Лекція 5.Політична влада і політична система суспільства. (2 год.)

Влада як системоутворюючий чинник політичної системи. Основні концепції політичної влади. Форми та механізми політичної влади. Поняття легітимності влади та види легітимності. Принцип поділу влади : теорія і практика. Поняття і структура політичної системи . Держава в політичній системі суспільства. Проблеми становлення політичної системи України.


Лекція 6. Політичні партії в політичній системі. (2 год.)

Поняття, ознаки і типологія політичних партій. Типологія партійної системи. Роль і функції партії у політичному житті. Політичні партії і пропорційна виборчі системи. Причини переходу до багатопартійності. Проблеми становлення багатопартійності в Україні. Політичні партії і громадські об’єднання і рухи. Головні напрями реформування політичної системи України.


Лекція 7.Політична свідомість і політична культура. (2 год.)

Поняття «політична свідомість». Типи політичної свідомості. Поняття «політичної культура» : зміст і структура. Типологія політичних культур. Політична свідомість і політична поведінка в структурі політичної культури. Політична культура в сучасній Україні.


Лекція 8. Політичний процес. (2 год.)

Зміст політичного процесу : політична діяльність,парламентська діяльність, політичні рішення. Стратегія і тактика в політиці. Політичний маркетинг. Політична стабільність і конфлікти. Дослідження політичного ринку. Вивчення громадської думки. Виборча інженерія. Імідж. Політична реклама.


Семінарський модуль


Семінарське заняття №5. Політичні партії та рухи в політичній системі суспільства. (2 год.)

 1. Політичні партії та рухи : виникнення та розвиток.

 2. Ознаки та типи політичних партій.

Політичні системи сучасності.

 1. Політичні партії та рухи в Україні.

 2. Реальна багатопартійність : проблеми формування.


Семінарське заняття №6. Людина та політика. (2 год.)

 1. Політична соціалізація особи.

 2. Політична поведінка особи (людина і натовп).

 3. Політика і мораль.

 4. Політична свідомість та її типи.

 5. Політична культура : структура та типологія.


Семінарське заняття №7. Майбутнє людства: можливі варіанти. (2 год.)

 1. Модель "демократичного соціалізму" – основні характеристики.

 2. Соціально-демократичні та економічні результати реалізації "демократичного соціалізму" (Швеція, Німеччина, Австрія).

 3. Постіндустріальна модель суспільного розвитку.

 4. Футурологічні концепції як різновид політичного прогнозування.


Модуль самостійної роботи


Тема 1. Типологія політичних систем:

 1. Поняття та моделі політичних систем.

 2. Держава як центральний елемент політичної системи.

 3. Політичні партії та партійні системи сучасності.

 4. Проблеми становлення політичної системи України.


Тема 2. Політична система

 1. Основні типи партійної системи

 2. Основні ознаки політичних партій

 3. Типи лідерства

 4. Якості, якими має володіти політичний лідер

 5. Види виборів

 6. Елементи політичної системи

 7. Критерії типології політичних партій:

 8. Мотиви участі або неучасті в політичному житті

 9. Структурні елементи політичної системи:

 10. Типи політичних партій.Список рекомендованої літератури


Основна література:

 1. В.Д. Бабкіна. -К., 1997.

 2. Панов М. Політологія. Навчальний посібник. – К., 2002.

 3. Политология: Курс лекций / Под ред. В.В.Миронова. — М., 1993.

Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю.С.Шемшученка,

 1. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навч. посіб. - 6-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2007. - 309 с.

 2. Грушевський М.С. На порозі нової України. Гадки і мрії. — К., 1992.

 3. Гумплович Л. Социология и политика. — М., 1985.

 4. Демидов В.И., Федосеев А.А. Основы политологии: Учеб. пособие. — М., 1995.

 5. История политических и правовых учений: Учеб. пособие / Под. ред. В.С.Нерсесянца. — М., 1988.

 6. Кирилюк Ф.М. Політологія Нової доби. Посібник. – К.: Академія, 2003 – 304 с.

 7. Матвеев Р.Ф. Теоретическая и практическая политология. — М., 1993.


Додаткова література:

 1. Грушевський М.С. На порозі нової України. Гадки і мрії. — К., 1992.

 2. Нечаєвський І.В. Історія української держави XX століття. — К., 1993.

 3. Плеханов Г.В. История русской общественной мысли. Кн. 1-3 // Собр. соч.

— Т. 20-22. — М., 1925.

 1. Потульницький В. Теорія української політології — К., 1993.

 2. Санистебан Л.С. Основы политической науки. — М., 1992.

 3. Основи політології / За ред. Ф.М.Кирилюка. — К., 1995.

 4. Швидак О.М. Політологія. Практикум. Навч. посібник. – К., 2001. – 220с.


Підсумкова тека:

 1. Реферат

 2. Колоквіум

 3. Тестова роботаСписок рекомендованої літератури


Основна література:

 1. Актуальні питання сучасної політики: слов.-довід. для працівників органів внутр. справ України / Львів. держ. ун-т внутр. справ; за ред. проф. М. П. Гетьманчука ; упоряд.: Андрушко Л. М. [та ін.] / М. П. Гетьманчук (Заг. ред.), Л. М. Андрушко (Упоряд.), Г. С. Боровська (Упоряд.), В. С. Бліхар (Упоряд.), М. А. Бучин (Упоряд.), Н. В. Гайворонюк (Упоряд.). — Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. — 188 с. 

 2. Бебік В.М. Політологія. Теорія, методологія, практика. Підручник.

 3. Біляков Г. Ф., Димитрова Л. М., Дідковська Г. І., Іпатов Е. Ф., Калиновська Л. Д., Кисельов С. О., Крижанівська О. П. Політологія: підручник / Л. М. Димитрова [та ін.] ; за ред.: Л. М. Димитрової, С. О. Кисельової / Димитрова (ред.)Кисельов (Ред.). — К. : Знання, 2009. — 206 с.

 4. История политических и правовых учений. Домарксистский период. М., Юридическая литература, 1991.К., 1997. К., Видавничий центр “Академія”, 1998.

 5. Казарова Н.С. История политической мысли. Одесса. 1991.

 6. Кремень В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. К., 1999.

 7. Кулагін Юрій Ігорович, Полурез В. І.. Політологія. Практикум: навч. посіб. / Ю. І. Кулагін, В. І. Полурез; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. — 231 с.

 8. Лазаренко О.В., Лазаренко О.О. Теорія політології. К., “Вища

 9. Логвина В.Л., Михайлик А.О. Політологія: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Кам'янець-Подільський національний ун-т ім. Івана Огієнка; Подільський держ. аграрно-технічний ун-т. — 2-ге вид. — Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О.В.; Абетка, 2009. — [304]с.

 10. Марчук М.П. Політологія. Тернопіль, 1998.

 11. Мироненко Олександр Миколайович, Горбатенко В. П.. Історія вчень про державу і право: навч. посіб. / О. М. Мироненко, В. П. Горбатенко. — К. : Академія, 2010. — 454 с. 

 12. Панібудьласка В.Ф., Перегуда Є.В., Рижко Н.І., Стеценко С.В., Оксюковський Павло Павлович. Політологія. Політичні системи в умовах демократизації: тексти лекцій для студ. усіх спец. і форм навчання / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К. : КНУБА, 2009. — 88с.

 13. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Конспект лекцій., К.,

 14. Политология. Энциклопедический словарь. М.: Издательство Московского коммерческого университета. 1993.

 15. Політологія / За ред. Дзюбка К.М., Левківського К., “Вища

 16. Політологія. Львів. Світ. 2-е видання. 1994.

 17. Політологія. Посібник для студентів вузів / За ред. Бабкіної О.В.,

 18. Рудич Фелікс Михайлович. Політологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл.. — Вид. 3-тє, перероб., доп. — К. : Либідь, 2009. — 480с.

 19. Рябов С.Р. Політологічна теорія держави. Для гуманітарних факультетів. К., “Тандем”, 1996.

 20. Рябов С.Р., Томенко М.В. Основи теорії політики. К., “Тандем” 1996.

 21. Цимбал Петро Володимирович, Тягло Олександр Володимирович, Сошников Андрій Олександрович, Шаповаленко М. В., Калиновський В. Політологія: навч. посіб. для вищ. навч. закл.:у 2 ч. / Харківський національний ун-т внутрішніх справ / Петро Володимирович Цимбал (заг.ред.). — Х.:ХНУВС, 2009.


Додаткова література:

 1. Андреев С.С. Политика как социальное явление. – Социально-политические науки. 1991. № 4.

 2. Андреев С.С. Политический авторитет и политическое лидерство. – Социально-политический журнал. 1993. №2-3.

 3. Власть. Очерки современной политической философии Запада. М., 1989.

 4. Глухова А.В. Политические конфликты и кризисы. Консенсус и политические методы его достижения. Государство и право. 1993, № 6.

 5. Ильин М.В. Что есть политика и что наука о политике. Полис. 1991. №4.

 6. Краснов Б.И. Политология как наука и учебная дисциплина. – Социально-политический журнал. 1995. № 1.

 7. Козырев Т.И. Введение в конфликтологию. М., Владос, 1999.

 8. Краснов Б.И. Конфликты в обществе. – Социально-политический журнал. 1992. № 6-7.

 9. Комаров М.С. Социальная стратификация и социальная структура. – Социс. 1992. № 7.

 10. Крівошея В. Еліти нації і еліта суспільства. // Розбудова держави. 1997 № 11, с. 48-56.

 11. Краснов Б.И. Политическое прогнозирование. // Социально-

 12. политический журнал. 1994 № 11,12.

 13. Міщенко М. Соціальна напруженість в українському суспільстві. // Розбудова держави, 1997 № 10, с. 42-52.

 14. Мясников О.Г. Смена правящих элит: «консолидация» или «вечная схватка». // Полис., 1993 № 1.

 15. Мясников О.Г. Субъекты политики. – Социально-политический журнал. 1993. № 5-6.

 16. Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции. М., 1978.

 17. Україна багатопартійна: програмні документи нових партій. К. 1991.

 18. Пушкарев Т.В. Власть как социальный институт. // Социально-политический журнал, 1995 № 2.

 19. Політичні партії України. За ред.. В.М. Якушика. – К., 1996.

 20. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Спроба класифікації політичних партій України. // Політологічні читання, 1992.

 21. Шведа Ю. Партійна система України на шляху до поляризованного плюралізму. – Українські варіанти. – 1998 № 3,4.

 22. Яблонський В. Сучасні політичні партії України. Довідник. – К., 1996.


Методи навчання

Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця з правознавства з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, робота в малих групах, ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань, кейс-метод, рольові та ділові ігри, метод «Займи позицію».


^ Методи контролю

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

Використовуються такі методи контролю (усного, письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається усному і тестовому контролю.


Критерії оцінювання знань та умінь студентів


5 (А) відмінно

Студент має глибокі і системні знання сутності і змісту політичних явищ і процесів, вільно володіє основними політологічними термінами і категоріями, знає основні проблеми політичних, партійних і виборчих систем, політичної культури, генезису політичних ідей. Вміє аналізувати як теоретичні, таку і практичні питання сучасної політичної науки і застосовувати здобуті знання у процесі моделювання практичних ситуацій. Володіє умінням визначати актуальні проблеми сучасної політичної науки. Вміє порівнювати політичні процеси і явища , узагальнювати досвід сучасних держав і політичних лідерів як у сфері внутрішньої, так і зовнішньої політики.

4,5 (В) добре

Студент має ґрунтовні і системні знання основних проблем усього курсу, але може допустити окремі помилки у формулюванні понятійно-категоріального апарату політології. Вміє аналізувати базову термінологію, володіє знаннями історико-теоретичного характеру, розуміє процеси трансформації сучасних політичних явищ і процесів, політичних і виборчих систем, форм сучасної держави.

4 (С) добре

Студент достатньо повно знає основні програмний матеріал, має певні навички порівняльного аналізу політичних явищ і процесів, володіє базовою термінологією, але допускає порушення логіки відповіді, може допускати деякі неточності в оцінці сучасних політичних подій і процесів.

3,5 (D) задовільно

Студент знає основні проблеми курсу, перебіг історико-політичних подій, але його знання мають загальних характер. Замість чіткого володіння понятійним апаратом політології пояснює теоретичні проблеми на побутовому рівні і прикладах. Має прогалини в знаннях першоджерел та вміннях аналізувати сучасні політичні процеси і явища.

3 (E) задовільно

Студент має суттєві прогалини в знанні теоретичного змісту, основних політологічних термінів і понять, курс системно не засвоєно, навички аналізу обмежені.

2 (X) незадовільно

Студент має фрагментарні знання з теоретичного змісту курсу. Не вміє викласти програмний матеріал, понятійно-категоріальний апарат не сформований. Розкриває основні політичні явища і процеси на побутовому рівні.

1 (F) незадовільно

Студент повністю не знає програмного матеріалу.

Схожі:

Херсонський державний університет Кафедра історії та теорії права і держави iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Рецензент: к ю н., доцент кафедри теорії та історії держави І права чну ім Ю. Федьковича Місевич С. В
Херсонський державний університет Кафедра історії та теорії права і держави iconХарактеристика теорії права та держави План Поняття, завдання І система науки. Правознавство. Юриспруденція. Система І функції юридичної науки. Об’єкт І
Об’єкт І предмет науки. Об’єкт І предмет теорії права та держави. Визначення теорії права та держави. Значення І місце теорії права...
Херсонський державний університет Кафедра історії та теорії права і держави iconІнститут політології, соціології, права Кафедра теорії та історії держави І права Тестові завдання з Конституційного права України Варіант №1
Верховною Радою України за спільним поданням кандидатури Головою Верховної Ради України та Президентом України
Херсонський державний університет Кафедра історії та теорії права і держави iconПаспорти спеціальностей галузь “Юридичні науки”
Загальна характеристика теорії держави і права, проблеми методології та методів дослідження держави і права, загальнотеоретичні поняття,...
Херсонський державний університет Кафедра історії та теорії права і держави iconПрезидія вищої атестаційної комісії україни
Загальна характеристика теорії держави І права, проблеми методології та методів дослідження держави І права, загальнотеоретичні поняття,...
Херсонський державний університет Кафедра історії та теорії права і держави icon§ Функції теорії держави і права § Метод теорії держави і права
Ознаки держави, що відрізняють її від соціальної (публічної) влади первіснообщинного ладу
Херсонський державний університет Кафедра історії та теорії права і держави iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики
Екзамен має комплексний характер, включає питання з теорії та історії музики, методики музичного виховання в загальноосвітній школі,...
Херсонський державний університет Кафедра історії та теорії права і держави iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут права і психології Кафедра історії держави і права
Прояви конституціоналізму в політико-правових концепціях державного устрою й сутності права доби Українського Середньовіччя та раннього...
Херсонський державний університет Кафедра історії та теорії права і держави iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут права та психології Кафедра історії держави І права
«правове регулювання міжнаціональних відносин в україні: історія І сучасність»
Херсонський державний університет Кафедра історії та теорії права і держави iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут права та психології Кафедра історії держави І права
«правове регулювання міжнаціональних відносин в україні: історія І сучасність»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи