Збірка авторських навчальних програм дисциплін із гуманітарної та методологічної підготовки icon

Збірка авторських навчальних програм дисциплін із гуманітарної та методологічної підготовки
НазваЗбірка авторських навчальних програм дисциплін із гуманітарної та методологічної підготовки
Сторінка1/12
Поліщук І.Є
Дата04.05.2013
Розмір1.84 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України


Херсонський державний університет

Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук


ЗБІРКА АВТОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДИСЦИПЛІН

ІЗ ГУМАНІТАРНОЇ ТА МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

для усіх напрямів підготовки


Херсон-2013


Програми розроблені:

1. Поліщук І.Є. – завідувач кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук, доцент, кандидат філософських наук.

2.Гришанов І.В. –доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук, кандидат філософських наук.

3.Недзельський К.К. - доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук, кандидат філософських наук.

4.Сапельняк Т.І. - доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук, кандидат історичних наук.

5.Герінбург О.В. - доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук, кандидат історичних наук.

6. Галіченко М.В. – викладач кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук.

7. Задорожня Н.О. – завідувач кафедри теорії держави і права, доцент, кандидат філософських наук.


Рецензенти:


Колодний А.М. - доктор філософських наук, професор.

Филипович Л.О. – доктор філософських наук, професор.

Затрверджена

Вченою радою ХДУ

протокол № ___від ________2013 р.

Погоджено

НМР ХДУ

протокол № ___від ________2013 р

Затверджено на засіданні кафедри філософії

та соціально-гуманітарних наук

Протокол № 8 от 4. 02. 2013 р.


ЗМІСТ

1.Історія України……………………………………………………

2.Історія української культури…………………………………….

3.Філософія…………………………………………………………..

4.Філософія…………………………………………………………..

5. Соціологія…………………………………………………………

6.Соціологія спорта………………………………………………….

7.Філософія техніки…………………………………………………

8.Політологія…………………………………………………………

9.Україна в Європі та світі…………………………………………..

10.Філософія та методологія науки…………………………………

11.Філософія та методологія науки…………………………………


Історія України


Програма розроблена

Герінбург Ольга Вікторівна – к.і.н., доц. кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук

Сапельняк Тетяна Іванівна – к.і.н., доц. кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук


Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Історія України” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів усіх напрямів та спеціальностей університету.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є минуле українського народу на основних землях його проживання, а також історична діяльність його предків від найдавніших часів до сьогодення. При цьому основна увага приділяється вивченню політичного, державотворчого та соціально-економічного аспектів діяльності українського народу.

^ Міждисциплінарні зв’язки:

Нормативна навчальна дисципліна «Історія України» є складовою циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". Знання отримані студентами в рамках даної навчальної дисципліни в подальшому будуть використані при вивченні окремих тем таких навчальних дисциплін як "Філософія", "Історія української культури", "Політологія", "Соціологія", "Україна і світ".

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Стародавня і середньовічна історія України (до сер. XVII ст.). Україна на порозі Нового часу (др.. пол.. XVII – XVIIІ ст.).

 2. Нова і новітня історія України (ХІХ – поч.. ХХІ ст.).^

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Історія України” є створення цілісного уявлення про історичний розвиток української держави та народу, що має бути основою для виховання патріотичних почуттів, національної та громадянської гідності.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Історія України” є формування вмінь студентів системно й історично:

 • аналізувати основні етапи розвитку України;

 • досліджувати економічні, соціальні, політичні і культурні явища і процеси, що відбувалися на її території впродовж століть;

 • працювати з науковою літературою і комплексом джерел з історії України.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • які процеси, події, явища відбувалися на українських землях упродовж основних етапів розвитку України;

 • розуміти їх обумовленість і причинно-наслідковий контекст;

 • орієнтуватися у перебігу економічних, соціальних, політичних і культурних явищ і процесів, що відбувалися на території України в контексті світової історії.

вміти :

 • вільно володіти навчальним матеріалом з курсу історій України;

 • розкривати суть будь-якого питання з тих, які розглядалися під час лекційних та семінарських занять;

 • не лише викладати фактичний матеріал, а й здійснювати його аналіз;

 • обстоювати власну точку зору на дискусійні проблеми вітчизняної історії;

 • працювати з науковою літературою та джерелами з історії України.


На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години /3 кредитів ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1.

Стародавня і середньовічна історія України (до сер. XVІІ ст.).

Україна на порозі Нового часу ( др. пол. XVІІ ст.).


Тема 1. Вступ до курсу «Історія України»

Предмет і завдання курсу. Методологія вивчення історії України. Сучасні концепції вивчення історії та їх застосування при вивченні історії України. Концептуальні підходи до вивчення історії України. Головні джерела історії України. Історіографія історії України. Аналіз навчальної літератури. Періодизація історії України. Значення курсу «Історія України» для фахової підготовки і виховання громадської позиції та патріотизму, вироблення сучасної історичної свідомості й політичної культури.


^ Тема 2. Українські землі у первісну добу

Найдавніші племена і держави на території України.

Поява людини на території України. Первісні люди та їх спосіб життя. Неолітична революція. Трипільська культура. Розвиток землеробства і скотарства. Кіммерійці, скіфи, сармати. Античні міста-держави Північного Причорномор’я.

^ Східні слов’яни на території України.

Проблема "прабатьківщини" слов’ян в історіографії. Розселення східних слов’ян. Господарство і побут. Суспільно-політичний лад. Духовне життя та вірування. Антський племінний союз. Взаємовідносини східних слов’ян з сусідніми народами.

^ Тема 3. Княжа доба на території України

Передумови утворення Київської Русі. Походження термінів “Русь”, “Руська земля”. Київ як політичний центр полянського союзу племен. Теорії походження державності у східних слов’ян.

^ Період "збирання руських земель". Перші князі.

Князь Олег. Утворення Київської Русі. Соціально-економічний розвиток. Внутрішні та зовнішні фактори розвитку Київської держави за Ігоря, Ольги, Святослава. Військові походи князів. Розширення кордонів Руської держави. Русь і Візантія.

^ Період піднесення і розквіту Київської Русі.

Володимир Великий та Ярослав Мудрий. Хрещення Русі та його значення. “Руська Правда”. Міжнародні зв’язки і місце Київської Русі в історії середньовічної Європи.

^ Період феодальної роздробленості Русі. Кочові народи і Русь.

Причини і наслідки роздробленості Русі. Галицько-Волинська держава та її роль в історії України. Боротьба з монголо-татарами.


^ Тема 4. Україна під владою іноземних держав (друга половина ХІV –перша половина ХVІІ ст.)

Загарбання українських земель сусідніми державами.

Політична ситуація в Східній Європі ХІV – першій половині ХІVІІ ст. Входження українських земель до складу сусідніх держав – Литви, Польщі, Угорщини, Московської держави, Молдавського князівства та Кримського ханства.

^ Литовсько-Польська доба української історії.

Зростання політичної могутності Великого князівства Ли­товського. Боротьба за оволодіння Галицько-Волинським князівством. Включення до його складу Східної Волині, Сіверщини, Київщини і Поділля. Політика ве­ликих литовських князів на українських землях. Суспіль­но-політичний устрій держави.

Кревська унія. Розширення південних кордонів князівства. Боротьба проти наступу німецьких лицарів. Грюнвальдська битва. Литовський князь Вітовт, його зовнішня і внутрішня політика. Ліквідація удільних князівств.

Зміцнення Московської держави та її боротьба з Великим князівством Литовським за Сіверську землю.

Соціально-економічний розвиток українських земель у дру­гій половині XIV - середині XVI ст. Розвиток сільського гос­подарства, ремесла, сільських і міських промислів. Зростан­ня міст. Надання магдебурзького права українським містам.

Формування панщинно-фільваркового господарства. Зрос­тання залежності населення від магнатів і шляхти. Юридич­не оформлення кріпосного права. Литовські статути (1529, 1566, 1588 рр.). Устави на волоки.

Зростання впливу Польщі на Литву. Наступ католицизму. Православна церква.

^ Феномен українського козацтва.

Походження, джерела поповнення і час виникнення козац­тва. Місце козаків у охороні південних рубежів Великого князівства Литовського від татар і турків.

Причини, час і місце заснування першої Запорозької Січі.

Зміни розташувань Січей. Початок морських походів козаків у турецькі володіння.


^ Тема 5. Україна за часів козацької державності (сер. XVІІ – кін. XVІІІ ст.)

Українські землі під владою Речі Посполитої. Наростання національно-визвольної боротьби українського народу.

Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої. Україна під владою Польщі. Польська колонізація українських земель. Соціально-економічний розвиток України. Релігійна політика уряду Речі Посполитої. Берестейська церковна унія. Козацько-селянські повстання та їх історичне значення.

Походження, джерела поповнення і час виникнення козац­тва. Причини, час і місце заснування першої Запорозької Січі. Зміни розташувань Січей. Господарство козаків. Початок морських походів козаків у турецькі володіння. Політична і соціокультурна роль козацтва в історії України.

^ Національна революція 1648-1676 рр. як видатне явище європейської історії.

Історичний портрет Б.Хмельницького. Українсько-польська війна. Відносини української старшини з Кримським ханством. Переяславсько-московський договір та його оцінка в історіографії. Формування української козацької держави.

^ Доба Руїни в історії України.

Гетьман Іван Виговський. Порушення царем умов Переяс­лавської угоди. Гадяцький договір. Юрій Хмельницький. Розчленування України на Лівобережжя і Правобережжя. Чорна Рада. Гетьмани П.Тетеря та І.Брюховецький. Андрусівський мир. Гетьман Петро Дорошенко. Бучацька угода. Гетьмани Дем'ян Многогрішний та Іван Самойлович. Дальше обмеження автономії України. Бахчисарайська угода. «Вічний мир» і остаточне закріплення поділу України.

^ Розвиток Лівобережної України і Слобожанщини у складі Російської держави.

Адміністративно-політичний устрій. Наступ на політичну автономію України. Обрання гетьма­ном Івана Мазепи. «Коломацькі статті». Соціальна політика І.Мазепи. Україна на початку Північної війни. Таємна дипломатія І.Мазепи. Його перехід на бік Карла XII та наслідки цієї акції для України.

Обрання гетьманом І.Скоропадського. Полтавська битва. Смерть І.Мазепи. Гетьман у вигнанні Пилип Орлик та його «Конституція».

Інкорпораційна політика царизму. Утворення Малоросійсь­кої колегії на чолі з С.Л.Вельяміновим. Наказний гетьман П.Полуботок. Боротьба старшини за відновлення гетьманст­ва. Гетьман Д.Апостол. Економічна політика, реформа судо­вих установ.

Останній гетьман України К.Розумовський. Обмеження ко­зацького самоврядування на Слобожанщині. Ліквідація Запорозької Січі. Задунайська Січ. Утворення Чорноморського козацтва. Переселення козаків на Кубань.

Прагнення старшини до зрівняння в правах з російським дворянством.

^ Розвиток Правобережної України та західноукраїнських земель під владою Польщі (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.).

Особливості соціально-економічного життя. Гайдамацький рух, його причини, характер і розмах. Коліївщина.

Західноукраїнські землі під чужоземним ігом. Полонізація православної шляхти. Релігійні відносини. Занепад братств. Рух опришків.

Закарпаття під владою Угорщини. Буковинські землі в складі Молдавського князівства. Поширення на Буковину влади Австрії.


Змістовий модуль 2.

Нова та новітня історія України (ХІХ – поч. ХХІ ст.).


^ Тема 6. Період боротьби за українське національне відродження (XIX - поч. ХХ ст.)

Українські землі у складі Росії в першій половині ХІХ ст.

Адміністративно-територіальний устрій і чисельність насе­лення. Розвиток товарних відносин і криза феодальної систе­ми господарства. Стан сільського господарства. Промисло­вість. Торгівля. Транспорт. Загострення соціальних супереч­ностей. Поширення кріпацтва на Південну Україну.

Декабристи в Україні. «Південне товариство». «Товариство об'єднаних слов'ян». Повстання Чернігівського полку. Вилив польського повстання 1830-1831 рр. на Україну.

Початок українського національного відродження. Утворен­ня Кирило-Мефодіївського товариства. Програмні твори кирило-мефодіївців. Спроби практичної діяльності. Т.Г.Шевчен­ко в українському національному русі. Вплив його творів на формування української національної ідеї. Репресії царизму проти кирило-мефодіївців і Т.Г.Шевченка.

^ Модернізація соціально-економічного життя в Україні у другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.

Кримська війна і Україна. Маніфест і Положення 19 лютого 1861 р. Особливості се­лянської реформи в різних регіонах України. Реформи 60-70-х років: земська, міська, судова, фінансова, військова. Історичне значення реформ. Перехід від мануфактури до фабрики. Промисловий розви­ток українських земель в пореформену добу. Залізничне бу­дівництво. Швидкий розвиток важкої промисловості в Донбасі і Придніпров'ї. Чужоземний капітал та його значення у при­скоренні темпів промислового розвитку. Народження вітчиз­няної буржуазії.

Стан сільського господарства. Кріпосницькі пережитки у зем­леволодінні і землекористуванні. Поглиблення соціального розшарування села.

Зростання міст. Класи і стани українського суспільства. Ста­новлення української нації. Український національний рух.

В.Антонович як ідеолог «хлопоманства». Громадівський рух «Братерство тарасівців». «Молода Ук­раїна».

Селянський рух. Поява народників і «ходіння в народ». «Чи­гиринська змова». Робітничий рух.. Активізація національного руху. Перші політичні партії.

^ Західноукраїнські землі в другій половині XIX ст.

Економічний розвилок західноукраїнських земель після ре­волюції 1848-1849 рр. Чужоземний капітал у промисловості. Становище робітників. Національний склад буржуазії і ро­бітників.

Стан сільського господарства. Землеволодіння і землекорис­тування. Початок переселення українців на Американський континент. Перші українські колонії в США, Канаді, країнах Південної Америки.

Суспільно-політичний рух після революції 1848—1849 рр. Москвофіли і народовці. Виникнення Української соціал-демократичної і Української національно-демократичної пар­тій.

^ Суспільно-політичне життя в Україні у др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст.

Загальні тенденції та особливості українського національного руху в др.

пол. ХІХ ст. Народницький рух у 60-80 –ті роки. “Братство тарасівців” як праобраз українських політичних партій. Перші робітничі організації, марксистські гуртки, соціал-демократичні осередки.

Особливості національного руху в західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст. Боротьба москвофілів з народовцями. РУРП – перша легальна українська партія європейського типу. Започаткування руху за політичну незалежність України. “Молоді” радикали і книга Ю.Бачинського “Україна irredenta”. Виникнення соціал-демократичної і національно-демократичної партій. Партійні видання і соціально-політичні часописи.

Українські політичні партії в Наддніпрянській та Західній Україні. Діяльність загальноросійських партій на українських землях. "Українське питання" в програмах політичних партій.


^ Тема 7. Україна в добу національно-визвольних змагань (1917-1920 рр.)

Україна на початку ХХ століття.

Соціально-економічне становище українських земель у складі Росії. Монополії у промисловості і в банківській справі. Економічна криза 1900-1903 рр. Робітничі страйки 1903 р. Масові селянські виступи.

^ Україна в демократичній революції 1905-1907 рр.

Робітничі страйки в Україні після «кривавої неділі». Повстання на броненосці «Потьомкін». Жовтневий політичний страйк. Виникнення рад робіт­ничих депутатів. Збройні виступи у Харкові, Олександрівську, Донбасі. Державна Дума.

Піднесення українського національного руху. Виникнення україномовної преси. «Просвіти» в українському русі. Українська думська громада.

Третьочервневий переворот. Столипінська аграрна рефор­ма. Економічні і політичні наслідки реформи. Масові пересе­лення українських селян до Сибіру і Далекого Сходу.

Діяльність українських партій і організацій в післяреволю­ційну добу. Робітничий і селянський рух. Українське питан­ня в Державній Думі.

^ Західноукраїнські землі на початку XX ст.

Соціально-еко­номічний розвиток. Боротьба трудящих проти соціального гніту. Кооперативний рух. Поява українських організацій «Січ», «Сокіл», «Пласт». Культурно-просвітницький рух. Цер­ковне життя. Активізація переселенського руху за океан.

^ Україна в Першій світовій війні.

Воєнні дії на території Ук­раїни. Національно-визвольний рух в умовах війни. Товарис­тво українських поступовців. «Спілка визволення України». Антиукраїнська політика у новоствореному Галицько-Буковинському губернаторстві. Українські січові стрільці. Анти­воєнний рух народних мас.

^ Боротьба за відродження української державності (1917-1920 рр.)

Лютнева революція в Росії. Утворення Центральної Ради в Києві. Курс на автономію України. І та ІІ Універсали. Утворення УНР. Більшовики та українська революція. ІУ Універсал. Прийняття Конституції УНР. Падіння Центральної Ради. Українська держава П.Скоропадського: внутрішня політика, зовнішньополітичний курс, національно-культурна політика. Директорія УНР, її склад, соціальна база, політика. ЗУНР. Акт злуки УНР та ЗУНР.

^ Становлення радянської влади на Україні.

Війна Радянської Росії проти УНР. Більшовицька влада в Україні. Політика "воєнного комунізму". Селянський опір більшовицькій владі. Махновщина. Радянська влада як форма більшовицької диктатури. Проголошення УСРР. Перша радянська конституція України.


^ Тема 8. Радянська Україна (1921-1991 рр.)

Україна в добу нової економічної політики (1921-1928 рр.)

Соціально-економічне і політичне становище України на початку 20-х років. Перехід до нової економічної політики. Мета і цілі непу. Голод 1921-1923 рр. на півдні України: причини і наслідки.

УСРР в системі «договірної федерації». «Автономізація» незалежних республік під виглядом утворення нової федерації — СРСР. Перші наслідки входження УСРР до складу Радянського Со­юзу. Конституція СРСР 1924 р.

НЕП у промисловості. Суть господарського розрахунку. Трес­тування промисловості.. Перші наслідки відбудовного процесу.

Позиції лідерів державної партії щодо майбутнього курсу соціально-економічної політики. Сталінський курс па «всео­сяжну колективізацію» селянських засобів виробництва. Курс на індустріалізацію країни. «Криза непу» як результат від­мови партійно-державного керівництва від змички між міс­том і селом. «Ножиці цін». Хлібозаготівельні кризи.

Політика коренізації, її особливості і наслідки. Досягнення і прорахунки українізації. Ставлення тоталітарного режиму до інтелігенції.

Перші кроки культурного будівництва: кампанія щодо лік­відації неписьменності, розгортання мережі освітніх установ, створення закладів комуністичного виховання. Ліквідація університетської освіти і перенесення центру наукових дослід­жень в установи ВУАН. Наслідки радянізації науки. Національне відродження у літературі та мистецтві. Антицерковна політика державної партії.

^ УРСР в умовах утвердження тоталітарного ладу (1929-1938 рр.)

Завершення внутріпартійної боротьби в ЦК ВКГІ(б) і утвер­дження одноособової диктатури И.В.Сталіна. Згортання нової економічної політики.

Проблема темпів індустріалізації. Дискусії з приводу пла­ну першої п'ятирічки. Перехід до директивного планування. Ескалація репресій проти господарників і спеціалістів. Ви­робниче змагання. Стаханівський рух. Ре­зультати капітального будівництва у промисловості в роки першої і другої п'ятирічок.

Хлібозаготівельна криза 1924-1929 рр. Поворот до суціль­ної колективізації. Гасло: «Ліквідація куркульства як класу»: причини, масштаби, наслідки. Завершення колективізації основної частини селянських господарств у 1931-1932 рр. Деградація сільськогосподарського виробництва в одержавлених колгоспах. Голодомор 1932-1933 рр. і його наслідки.

Зростання культу особи Сталіна. Репресії на Україні. Судові політичні процеси 30-х років. Чистка партії. Знищення ке­рівництва КП(б)У.

Згортання політики українізації. Національно-культурна політика державної партії в УРСР 30-х років. Боротьба з буржуазним націоналізмом» і «націонал-ухильництвом». «Роз­стріляне відродження».

Умови і результати культурного розвитку в 30-х роках. Лік­відація неписьменності. Загальноосвітня і вища школа. Відродження університетської освіти. Діяльність АН УРСР. Здобутки і трагічні сторінки літератури і мистецтва.

^ Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.).

Західноукраїнські землі між двома світовими війнами. Мюнхенська змова і доля Карпатської України. Пакт Молотова-Ріббентропа. Початок Другої світової війни. Включення західноукраїнських земель до складу УРСР та їх радянізація. Напад Німеччини та її союзників на СРСР. Катастрофічні поразки 1941 р. Оборона Києва, Одеси і Севастополя. Бої за Донбас.

Початок народної боротьби в тилу ворога. Німецький окупаційний режим. План «Ост». Адміністратив­ний устрій окупованої України. Розгортання радянського і націоналістичного партизанського руху проти окупантів.

Перемога Червоної армії під Сталінградом і початок визво­лення території України. Розгортання наступу на Лівобереж­ну Україну після Курської битви. Битва за Дніпро. Бої на Правобережжі і в західних областях. Взаємовідносини ра­дянських партизанів з ОУН-УПА. Завершення боїв за Україну восени 1944 р.

Демографічні наслід­ки війни. Вклад українського народу в розгром нацистської Німеччи­ни.

^ Післявоєнна відбудова і початок десталінізації в Україні.

Включення УРСР у світову політику як однієї з фундаторів і членів ООН. Участь української делегації в Паризькій мир­ній конференції 1947 року.

Завершення збирання основних етнічних земель українсь­кого народу в межах єдиної держави. Опе­рація «Вісла».

Труднощі відбудови народного господарства. Голод 1946-1947 рр. Насильницька колективізація в західних областях України. Нова смуга масових репресій проти громадян Укра­їни. Підпільно-партизанська боротьба ОУН-УПА з тоталітарним ладом. Ідеологічний на­ступ сталінщини на спроби культурно-національного відрод­ження.

^ Хрущовська «відлига» і її характер в Україні.

Україна після смерті Сталіна. Ідеологічна кампанія з наго­ди 300-річчя Переяславської ради. Передача Кримської об­ласті до складу УРСР: мотиви і правова основа.

Спроби лібералізації політичного режиму. Критика культу особи Сталіна. Початок реабілітації жертв сталінських репресій. Реформи М.С.Хрущова, їх суперечливий і непослідов­ний характер, загальна спрямованість і значення.

Заходи щодо удосконалення управління і модернізації про­мисловості. Спроби подолання кризи в сільському господарстві. Участь України в освоєнні східних регіонів СРСР і цілинних земель.

Поява дисидентів в Україні. Зародження руху «шістдесят­ників», їх ролі, у національно-культурному житті. Переміни в кремлівському керівництві у жовтні 1964 р. та їх наслідки для України.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Збірка авторських навчальних програм дисциплін із гуманітарної та методологічної підготовки iconДодаток 1 Рекомендований перелік та зміст блоків вибіркових навчальних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки бакалаврів
...
Збірка авторських навчальних програм дисциплін із гуманітарної та методологічної підготовки iconРозпорядження №70 від 08. 12. 11р. Про уніфікацію підходів до оформлення навчальних програм нормативних І вибіркових дисциплін хду
З метою уніфікації підходів до оформлення навчальних програм нормативних І вибіркових дисциплін хду, які не забезпечені типовими...
Збірка авторських навчальних програм дисциплін із гуманітарної та методологічної підготовки iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Програма складена на основі програм шкільного курсу «Хореографія», програм спеціалізованих позашкільних та середніх навчальних закладів...
Збірка авторських навчальних програм дисциплін із гуманітарної та методологічної підготовки iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Програма складена на підставі програм шкільного курсу «Музичне мистецтво», програм спеціалізованих позашкільних та середніх навчальних...
Збірка авторських навчальних програм дисциплін із гуманітарної та методологічної підготовки iconМіністерство освіти І науки україни полтавський національний технічний університет імені юрія кондратюка кафедра українознавства та гуманітарної підготовки словник іншомовних слів для студентів економічного факультету полтав а
Підготовлений викладачами кафедри українознавства та гуманітарної підготовки спільно із студентами, словник допоможе вам при вивченні...
Збірка авторських навчальних програм дисциплін із гуманітарної та методологічної підготовки icon1. Коротке описання розробки з урахуванням вимог нормативних програм дисциплін «Менеджмент організацій»
З урахуванням вимог нормативних програм дисциплін «Менеджмент організацій», «Фінансовий менеджмент» та «Логістичний менеджмент» навчально-методичний...
Збірка авторських навчальних програм дисциплін із гуманітарної та методологічної підготовки iconНаказ №2 Про порядок затвердження програм навчальних дисциплін, практик, державних екзаменів
Про порядок затвердження програм навчальних дисциплін, практик, державних екзаменів
Збірка авторських навчальних програм дисциплін із гуманітарної та методологічної підготовки iconПоложення про програму навчальної дисципліни з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказу ю
Вважати таким, що втратив чинність Додаток 1 до наказу №98 від 27. 03. 2008 р. “Про порядок підготовки до друку підручників, навчальних...
Збірка авторських навчальних програм дисциплін із гуманітарної та методологічної підготовки iconДля бакалаврів інженерно-технічних спеціальностей (8 кредитів)
Блоки вибіркових дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Збірка авторських навчальних програм дисциплін із гуманітарної та методологічної підготовки iconПоложення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу (додається). Увести в дію вказане Положення з 1 грудня 2011 року
Для належної організації роботи щодо написання та підготовки до друку підручників, навчальних посібників, навчально-методичних посібників,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи