Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351) icon

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351)
Скачати 155.5 Kb.
НазваПоложення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351)
Дата04.05.2013
Розмір155.5 Kb.
ТипПоложення

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України

(Затверджено наказом Міністерства освіти України від 8.04.93 № 93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20.12.94 № 351)


Затверджено

наказом Міністерства освіти України

від 8 квітня 1993 р. № 93

(Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20 грудня 1994 р. № 351(0351281-94)


Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу

підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах і проводиться на

оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних

підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони

здоров’я, культури, торгівлі і державного управління.

У даному Положенні розглядаються загальні питання організації,

проведення і підбиття підсумків усіх видів практики студентів різних

спеціальностей навчання у вищих навчальних закладах України: технікумах

(училищах), коледжах, інститутах, консерваторіях, академіях, університетах та

інше.

1. Мета і зміст практики

1.1. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами,

формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії,

формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань,

професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час

конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання

потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в

практичній діяльності.

1.2. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її

проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і

умінь відповідно до різних освітніх та кваліфікаційних рівнів: молодший

спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

1.3. Залежно від конкретної спеціальності чи спеціалізації студентів

практика може бути: навчальна, технологічна, експлуатаційна,

конструкторська, педагогічна, економічна, науково-дослідна та інші види

практики.

1.4. Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності або спеціалізації,

їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються в навчальних планах.

На молодших курсах одним із завдань практики може бути оволодіння

студентами робітничою професією з числа масових спеціальностей галузі, що

відповідає фаху навчання.

Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна практика

студентів, яка проводиться перед виконанням кваліфікаційної роботи або

дипломного проекту. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються

теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, дозбирується

фактичний матеріал для виконання кваліфікаційної роботи, дипломного

проекту або складання державних екзаменів.

1.5. Зміст і послідовність практики визначається програмою, яка

розробляється кафедрою або предметною (цикловою) комісією згідно з

навчальним планом.

На кожній ланці практики необхідно, щоб програми мали рекомендації

щодо видів, форм, тестів перевірки рівня знань, умінь, навичок, яких студенти

мають досягти. Ці вимоги об’єднуються в наскрізній програмі – основному

навчально-методичному документі практики.

Зміст наскрізної програми повинен відповідати даному Положенню,

наказам і рішенням колегії Міністерства освіти України щодо практики

студентів, навчальному плану спеціальності і кваліфікаційній характеристиці

спеціалістів. На основі цієї програми розробляються робочі програми

відповідних видів практики.

Загалом наскрізна і робочі програми практики затверджуються керівником

вищого навчального закладу.

За умови, коли галузеві міністерства і відомства мають вищі навчальні

заклади, наскрізні (типові) програми практик за спеціальностями можуть

розроблятись і затверджуватись ними.

Вищі навчальні заклади можуть розробляти, окрім наскрізної і робочих

програм практики, інші методичні документи, які сприятимуть досягненню

високої якості проведення практики студентів.

^ 2. Бази практики

2.1. Практика студентів вищих навчальних закладів проводиться на базах

практики, які мають відповідати вимогам програми.

Галузеві міністерства та відомства, котрі мають у своєму підпорядкуванні

вищі навчальні заклади, за погодженням з Міністерством освіти України

можуть закріплювати за ними підприємства терміном до 5 років.

За наявності у вищих навчальних закладах державних, регіональних

замовлень на підготовку спеціалістів перелік баз практики надають цим

закладам органи, які формували замовлення на спеціалістів.

При підготовці спеціалістів вищими навчальними закладами цільовими

договорами з підприємствами, організаціями, установами бази практики

передбачаються у цих договорах. Як бази підготовки студентів з робітничих

професій можуть використовуйтеся навчально-виробничі та наукові підрозділи

вищих навчальних закладів, навчально-виховні заклади, професійно-технічні

училища, дослідні господарства, полігони та підприємства, організації,

установи, які мають необхідне обладнання та педагогічні кадри.

У випадку, коли підготовка спеціалістів вищими навчальними закладами

здійснюється за замовленням фізичних осіб, бази практики забезпечують ці

особи (з врахуванням всіх вимог наскрізної програми та даного Положення) або

вищі навчальні заклади, що визначається умовами договору (контракту) на

підготовку спеціалістів.

2.2. Для студентів-іноземців бази практики передбачаються у відповідному

контракті чи договорі щодо підготовки спеціалістів і можуть бути розташовані

як на території країн – замовників на спеціалістів, так і в межах України.

Студентам-іноземцям у встановленому порядку видаються програма та

індивідуальне завдання. Після закінчення практики І вони складають звіт у

порядку, встановленому кафедрою, предметною (цикловою) комісією. При

проходженні практики в межах України студенти-іноземці додержуються

даного Положення.

2.3. Студенти можуть самостійно з дозволу відповідних кафедр або

циклових (предметних) комісій підбирати для себе місце проходження

практики і пропонувати його для використання.

2.4. Для груп споріднених вищих навчальних закладів можуть

створюватися навчально-практичні полігони або бази: геодезичні, геологічні,

географічні, морські та інші.

2.5. З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-

яких форм власності) вищі навчальні заклади завчасно укладають договори на її

проведення за формою, визначеною в додатку N 1. Тривалість дії договорів

погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період

конкретного виду практики або до п’яти років.

За наявності в договорах (контрактах) на навчання студентів І питання

практики окремі договори можуть не укладатися.

^ 3. Організація і керівництво практикою

3.1. Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики

покладається на керівників вищих навчальних закладів. Навчально-методичне

керівництво і виконання програм практик забезпечують відповідні кафедри або

предметні (циклові) комісії вищих навчальних закладів. Загальну організацію

практики та контроль за її проведенням у інституті, університеті та інших

навчальних закладах еквівалентного рівня здійснює керівник практики

(завідувач відділу практики), який за рішенням керівника навчального закладу

може бути підпорядкований проректору з .навчальної роботи, а в технікумах,

коледжах та інших навчальних закладах еквівалентного рівня – заступнику

директора з практичного навчання (з навчально-виробничої роботи).

3.2. До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі

кафедр або предметних (циклових) комісій, а також директори та їх заступники,

завідувачі відділень навчальних закладів, які брали безпосередню участь у

навчальному процесі, по якому проводиться практика.

Для керівництва практикою при підготовці студентів за робітничою

професією можуть залучатись майстри виробничого навчання.

3.3. Керівник практики від вищого навчального закладу:

1. перед початком практики контролює підготовленість баз практики та

вважає за потребу до прибуття студентів-практикантів проведення відповідних

заходів;

2. забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом

студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики та з

техніки безпеки, надання студентам-практикантам необхідних документів

(направлення, програми, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання,

тема курсового і дипломного проекту (роботи), методичні рекомендації чи

інші), перелік яких встановлює навчальний заклад;

3. повідомляє студентів про систему звітності з практики, прийняту на

кафедрі або предметною (цикловою) комісією, а саме: подання письмового

звіту, виконання кваліфікаційної роботи, вигляду оформлення виконаного

індивідуального завдання, підготовка доповіді, повідомлення, виступу тощо;

4. у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує

високу якість її проходження згідно з програмою;

5. контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та

проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки

безпеки;

6. контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього

трудового розпорядку, веде або організовує ведення табеля відвідування

студентами бази практики;

7. у складі комісії приймає заліки з практики;

8. подає завідувач кафедри (заступнику директора з практичного

навчання) письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і

пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.

3.4. Розподіл студентів на практику проводиться вищими навчальними

закладами з урахуванням замовлень на підготовку спеціалістів і їх майбутнього

місця роботи після закінчення навчання.

3.5. Для студентів, які навчаються без відриву від виробництва, вищі

навчальні заклади можуть передбачати практику тривалістю до одного місяця

згідно з Положенням.

3.6. Бази практик в особі їх перших керівників разом з вищими

навчальними закладами несуть відповідальність за організацію, якість і

результати практики студентів.

3.7. Обов’язки безпосередніх керівників, призначених базами практики,

зазначені в окремих розділах договорів на проведення практики (див. додаток

№ 1, п.п. 1.1.-1.8.).

За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні

посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. При цьому

не менше 50 відсотків часу відводиться на загально-професійну підготовку за

програмою практики.

3.8. Студенти вищих навчальних закладів при проходженні практики

зобов’язані:

9. до початку практики одержати від керівника практики від навчального

закладу консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

10. своєчасно прибути на базу практики;

11. у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою

практики і вказівками її керівників;

12. вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки

і виробничої санітарії;

13. нести відповідальність за виконану роботу;

14. своєчасно скласти залік з практики.

^ 4. Підбиття підсумків практики

4.1. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання

програми та індивідуального завдання.

Загальна і характерна форма звітності студента за практику – це подання

письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази

практики.

Письмовий звіт разом з іншими документами, установленими навчальним

закладом (щоденник, характеристика та інше), подається на рецензування

керівнику практики від навчального закладу.

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми

практики та індивідуального завдання, мати розділи з питання охорони праці,

висновки і пропозиції, список використаної літератури та інші. Оформляється

звіт за вимогами, які встановлює вищий навчальний заклад, з обов’язковим

врахуванням Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД).

4.2. Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в

комісії, призначеній завідувачем кафедри або заступником директора навчального

закладу. До складу комісії входять керівники практики від вищого навчального

закладу і, за можливості, від баз практики, викладачі кафедри, предметної

(циклової) комісії, які викладали практикантам спеціальні дисципліни.

Комісія приймає залік у студентів на базах практики в останні дні її

проходження або у вищому навчальному закладі протягом перших десяти днів

семестру, який починається після практики. Оцінка за практику вноситься в

заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами

членів комісії.

4.3. Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією

при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатом

підсумкового контролю.

4.4. Студенту, який не виконав програми практики без поважних причин,

може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов,

визначених вищим навчальним закладом. Студент, який востаннє отримав негатив-

ну оцінку з практики в комісії, відраховується з вищого навчального закладу.

4.5. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедр

предметної (циклової) комісії, а загальні підсумки практики підбиваються на

вчених (педагогічних) радах вищих навчальних закладів або на нарадах

факультетів не менше одного разу протягом навчального року.

^ 5. Матеріальне забезпечення практики

5.1. Джерела фінансування практики студентів вищих навчальних закладів

визначаються формою замовлення на спеціалістів: державні або регіональні,

кошти підприємств, організацій, установ усіх форм власності, закордонних

замовників-спеціалістів або кошти фізичних осіб.

Суб’єкти-замовники спеціалістів перераховують вищим навчальним

закладам кошти на практику студентів у терміни і в обсягах, передбачених

відповідними статтями договорів чи контрактів на підготовку спеціалістів (з

урахуванням інфляційних процесів).

5.2. Витрати на практику студентів вищих навчальних закладів входять

складовою частиною в загальні витрати на підготовку спеціалістів. Розмір

витрат на практику студентів визначається кошторисом-калькуляцією, що

розробляє вищий навчальний заклад і погоджує з базами практики, із

розрахунку вартості проходження практики одного студента за тиждень.

Основними статтями калькуляції витрат на практику можуть бути:

- оплата праці безпосереднього керівника практики;

- разові витрати на організацію і підбиття підсумків практики (укладання

договору, проведення інструктажів, вибір місця практики та інше);

- витрати на матеріальне забезпечення практики (використання ЕОМ,

розмноження роботи, придбання матеріалів і канцприладдя,

експлуатація обладнання та інше);

- оплата консультацій, екскурсій та інших одноразових загальних заходів,

які можуть проводитися спеціалістами баз практики, та інше.

5.3. Оплата праці безпосередніх керівників практики від бази практики

здійснюється навчальним закладом згідно з діючими в період практики

ставками погодинної оплати праці працівників, зайнятих в усіх галузях

народного господарства за проведення навчальних занять із розрахунку

1 година на одного студента на тиждень. (Абзац перший пункту 5.3 в редакції

Наказу Міносвіти № 351 (УО35 1281-94) від 20.12.94)

Форма оплати праці спеціалістів баз практики вказується в договорі і може

проводитись через фінансові органи баз практики або безпосередньо

навчальними закладами за трудовою угодою.

5.4. Оплата праці керівника практики від навчально-виховних закладів

(шкіл, гімназій та інші) по керівництву педагогічною практикою студентів

здійснюється за рахунок коштів вищих навчальних закладів, передбачених у

кошторисах на практику за нормативами погодинної оплати.

5.5. Оплата лекцій, практичних, лабораторних і семінарських занять,

консультацій і екскурсій (загальною тривалістю не більше шести годин на

тиждень на групу студентів), які проводяться на базах практики

кваліфікованими спеціалістами структурних підрозділів цих баз (які не керують

практикою студентів), здійснюється за фактично виконані години за нормами

погодинної оплати згідно з чинним законодавством України за рахунок коштів

вищих навчальних закладів.

5.6. Під час практики у період роботи на робочих місцях і посадах з

виплатою заробітної плати за студентами (учнями) зберігається право на

одержання стипендії за результатами підсумкового контролю.

5.7. Студентам останніх курсів вищих навчальних закладів, які навчаються без

відриву від виробництва і відповідно з рішенням кафедри (предметних, циклових

комісій) направляються для проходження практики, керівники підприємств,

організацій і установ усіх форм власності надають додаткову місячну відпустку без

збереження заробітної плати на підставі довідок вищих навчальних закладів про

строк практичної підготовки. На період указаної відпустки таким студентам

призначається стипендія в розмірі не менше мінімальної заробітної плати за

рахунок відповідних підприємств, організацій, установ.

5.8. Усім студентам-практикантам на період практики, що проводиться за

межами місця знаходження вищих навчальних закладів, сплачуються добові за

рахунок витрат на практичну підготовку у розмірах, встановлених чинним

законодавством. При цьому враховується час знаходження в дорозі до бази

практики і назад.

Вищі навчальні заклади можуть утримувати з студентів добові за

пропущені з неповажних причин дні практики, зазначені у табелі відвідування

баз практики. Студентам, зарахованим на період практики на штатні посади в

геологічних партіях і експедиціях, а також в екіпажі суден з виплатою

заробітної плати і польового забезпечення або безплатного харчування, добові

не сплачуються.

5.9. Проїзд студентів вищих навчальних закладів залізничним, водним і

автомобільним транспортом до місця знаходження баз практики і назад сплачується

за рахунок витрат на практику. Проїзд до баз практики і назад міським і приміським

(до 50 км) транспортом сплачується студентами за свій рахунок.

5.10. Проживання студентів-практикантів у гуртожитках баз практик або

в орендованих для цього житлових приміщеннях сплачується вищим

навчальним закладом за рахунок витрат на практику, у розмірах, передбачених

чинним законодавством. Проживання студентів-практикантів у гуртожитках

навчальних закладів інших міст (за договорами між навчальними закладами про

взаємообмін місцями у гуртожитках) сплачується студентами за свій рахунок за

нормами, встановленими для цих гуртожитків.

5.11. Оплата відряджень викладачам вищих навчальних закладів,

керівникам практики студентів здійснюється вищими навчальними закладами

згідно з чинним законодавством.

5.12. Терміни і витрати часу на керівництво практикою, кількість

студентів у групах і підгрупах, а також інші організаційні питання практики, не

обумовлені в даному Положенні, встановлюються самостійно навчальними

закладами відповідно до навчальних планів та фінансування.

5.13. Навчальні заклади, за необхідністю, можуть розробляти і

затверджувати на підставі цього Положення інструкції, які враховують

особливості навчання з конкретної спеціальності чи спеціалізації.

^ Додаток

до Положення про проведення практики

студентів вищих навчальних закладів України

ДОГОВІР №_________

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів

Місто _______________ "_____" ____________ 200___ р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони

____________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

(надалі – навчальний заклад), в особі ____________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

____________________________________________________________________

діючого на підставі ___________________________________________________

(статут або доручення)

і, з другої сторони, ____________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі – база практики), в особі ________________________________________

(посада)

___________________________________________________ діючого на підставі

(прізвище, ініціали)

____________________________________________________________________

(Статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою договір:

^ 1. База практики зобов’язується:

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

Термін практики №

п/п

Номер і назва

спеціальності Курс Вид практики Кількість

студентів початок кінець

1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього

керівництва практикою.

1.3. Створити необхідні умови для виконання студентами програм

практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не

відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому

місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на

робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних

методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-

профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних

працівників.

1.5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від

навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами,

майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною

для виконання програми практики.

1.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі

порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші

порушення повідомляти навчальний заклад.

1.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-

практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.

1.8. Додаткові умови __________________________________________

____________________________________________________________________

^ 2. Навчальний заклад зобов’язується:

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для

погодження програму, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, яких

направляють на практику.

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил

внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією

бази практики нещасних випадків, що сталися з студентами.

2.4. Сплатити в установленому порядку за проведення практики студентів,

за погодженням з базою практики, згідно з кошторисом-калькуляцією ____ грн.

3. Відповідальність сторін за невиконання договору.

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків

щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю в

Україні.

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за договором

вирішуються в установленому порядку.

3.3. Договір набуває силу після його підписання сторонами і діє до кінця

практики згідно з календарним планом.

3.4. Договір складений у двох примірниках – по одному базі практики і

навчальному закладу.

3.5. Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки:

Навчального закладу ______________________________________________

____________________________________________________________________

Бази практики ___________________________________________________

Додаток: кошторис-калькуляція витрат на проведення практики

студентів.

Підписи та печатки:


Навчальний заклад

____________________

"___" ____________ 200__ р.

База практики

________________

"___" ____________ 200__ р.

Схожі:

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351) iconПоложення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20....
Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351) iconПоложення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України
З змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти n 351 ( v0351281-94 ) від 20. 12. 94 )
Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351) iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки від 04. 06. 2002 )
На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 978 "Про затвердження Положення про акредитацію...
Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351) iconПоложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки n 782 ( z1297-06 ) від 20. 11. 2006 }
Надрукувати це Положення в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України"
Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351) iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351) iconПоложення про проведення практики студенті в у вищ к Х навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти України №93 від 8 квітня 1993 року І зареєстрованого у Міністерстві юстиції України за №
Положення про проведення навчальних І виробничих практик студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича",...
Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351) iconПро затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних І фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом моз n 47 ( ) від 07.
Колегії Міністерства охорони здоров'я України від 22. 02. 96 N 2 та з метою підвищення якості спеціалізації (інтернатури) та покращання...
Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351) iconРобоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090803, 090803
На підставі «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого Наказом Міністерства освіти...
Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351) iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351) iconМетодичні вказівки Для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 "Правознавство"
Програма навчальної практики студентів 3 курсу та методичні рекомендації складені на підставі “Положення про проведення практики...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи