Положення про організацію навчального процесу в хду. Розділ IV. Практика (у редакції від 31 жовтня 2005 року) >IV. Практика icon

Положення про організацію навчального процесу в хду. Розділ IV. Практика (у редакції від 31 жовтня 2005 року) >IV. Практика
Скачати 148.4 Kb.
НазваПоложення про організацію навчального процесу в хду. Розділ IV. Практика (у редакції від 31 жовтня 2005 року) >IV. Практика
Дата04.05.2013
Розмір148.4 Kb.
ТипПоложення

Доповнення до “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу в ХДУ. Розділ IV. Практика (у редакції від 31 жовтня 2005 року)”IV. Практика


4.1. Практика студентів ХДУ є важливішою і невід’ємною складовою частиною навчального процесу з підготовки фахівців і початковою ланкою в системі їх практичної підготовки до роботи на виробництві за:

 освітньо-кваліфікаційною характеристикою і освітньо-професійними програмами вищої освіти професійного спрямування "бакалавр", "спеціаліст", "магістр";

 навчальними планами;

 наскрізними програмами практики та розробленими на їх основі робочими програмами відповідних видів практики.

Проводиться на базах практики, що розташовані, як правило, в м. Херсоні: в організаціях, підприємствах і установах відповідно до профілю спеціальності та укладених договорів.

4.2. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами і формами організації праці у відповідній галузі народного господарства чи науки, формування вмінь і надбання практичних навичок самостійного виконання професійних завдань.

4.3. Практика передбачає безперервність (проводиться протягом 1-го, 3-го, 5-го, 7-го, 9-го і 10-го навчальних семестрів) та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і вмінь відповідно до різних кваліфікаційних рівнів: "бакалавр", "спеціаліст", "магістр".

4.4. ^ За змістом і метою практики поділяють на навчальні, виробничі й переддипломні. Перелік усіх видів практик визначається університетом самостійно із забезпеченням доведення їх загальної тривалості до 30 кредитів для освітньо-професійного рівня "бакалавр" і передбачаються в навчальних планах для кожної спеціальності й спеціалізації, а також їх форми і терміни проведення.

4.4.1. Навчальні практики, як правило, організовуються на 1 – 2 курсах і дозволяють в умовах університету, а також на діючих підприємствах і установах ознайомити студентів з методами планування і організації виробничої діяльності, основними характеристиками і прийомами користування обладнанням, засобами механізованої (автоматизованої) обробки відповідної виробничої інформації, відпрацювання технологічних і виробничих процесів, складання основних видів організаційно-розпорядчих, облікових документів, набуття інших практичних навичок і вмінь за обраною спеціальністю.

Навчальна практика залежно від спеціальності може проводитися в структурних підрозділах університету (лабораторії, комп’ютерні класи, ботанічний сад, навчально-тренувальний центр з водних видів спорту, спортивно-оздоровчий табір "Буревісник"), а також безпосередньо на виробництві: у ліцеях, коледжах, загальноосвітніх школах, музеях, архівах, в установах юстиції, суду, прокуратури, банках, заводах, конструкторсько-технологічних бюро тощо.

Перелік навчальних практик за спеціальностями університету визначається робочим навчальним планом з кожної спеціальності. З ряду спеціальностей під час проведення навчальної практики студенти отримують робітничі професії за профілем навчання.

У 1-ому семестрі проводиться соціально-професійна практика,яка запроваджується з метою сприяння ефективному набуттю студентами особистісних навичок та професійних якостей майбутніх фахівців, а також з метою пришвидшення адаптації до навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі.

В рамках навчальної (соціально-професійної) практики можуть організовуватись і проводитись різноманітні тренінги, круглі столи, майстер-класи, екскурсії, зустрічі з відомими педагогами, науковцями, журналістами акторами, спортсменами, бізнесменами і т.д., обговорення питань і проблем, які цікавлять студентів, з науковцями, психологами, лікарями, юристами і т.д.

У 3-ому семестрі проводиться навчальна практика з фаху для поглиблення та поширення знань, що отримані в процесі вивчення теоретичних фахових дисциплін, необхідних при виконанні обов’язків, що властиві майбутній професійній діяльності (літературно-музейна, соціолінгвістична, мовна, діалектологічна, психологічна, психодіагностична, соціально-педагогічна, архівна, археологічна, з ботаніки та зоології, дефектологічна, економічна, юридична, валеологічна, зі спортивно-масової роботи, з інформатики, хореографічна, з акторської майстерності, технічна та ін. Залік з навчальної практики виставляеться недиференційованою оцінкою (“зараховано” або “незараховано”).

4.4.2. Виробнича практика включає в себе, як правило, наступні види:

 виробнича пропедевтична;

 виробнича практика за напрямом підготовки (педагогічна, економічна, юридична, соціологічна, психологічна, з театрального мистецтва, з журналістики, з інформатики тощо);

 комплексна науково-педагогічна практика.

Мета виробничої практики – сформувати у майбутнього фахівця професійні вміння, навички прийняття самостійних рішень на конкретній ділянці роботи в реальних виробничих умовах.

До завдань виробничої практики входить:

набуття професійних практичних вмінь на основі теоретичних знань, що були отримані в процесі навчання;

забезпечення зв’язку теоретичних знань фахових дисциплін з реальним виробничим процесом, використання їх у розв’язанні конкретних професійних завдань;

поглиблення теоретичних знань студентів з фахових дисциплін і на основі індивідуальних завдань, вичення передового виробничого досвіду, виробити творчий підхід до професійної діяльності;

формування вміння проводити науково-дослідну роботу.

Перелік виробничих практик для кожної спеціальності або спеціалізації, форми і тривалість їх проведення визначаються робочими навчальними планами спеціальностей.

У 5-му семестрі проводиться виробнича пропедевтична практика,яка дозволяє в структурних підрозділах університету, а також у навчальних закладах, на діючих підприємствах, в установах та організаціях ознайомити студентів:

- з роботою, статутом та правилами внутрішнього розпорядку, матеріально-технічною базою загальноосвітніх навчальних закладів, підприємств, установ та їх спеціальних підрозділів;

- з основними напрямами роботи спеціалістів на базах практики, об’єктом і предметом роботи, програмами, планами;

- зі шкільною та виробничою документацією та правилами її оформлення;

- із сучасними тенденціями науково-технічного прогресу, їх суттю та врахуванням у практичній діяльності;

- зі структурою та планом роботи органів учнівського самоврядування (у школах, гімназіях, ліцеях, коледжах);

- з фаховою літературою, яка знаходиться в бібліотеках загальноосвітніх навчальних закладів, установ та організацій;

- з передовим досвідом роботи вчителів та спеціалістів різних установ, підприємств та організацій, тощо.

Виробнича пропедевтична практика передбачатиме відвідування і безпосередню участь студентів у тематичних семінарах і заходах які проводяться в загальноосвітніх навчальних закладах, на підприємствах, в організаціях і установах; проведення кваліфікованими спеціалістами психологічних тренінгів зі студентами з метою професійної готовності майбутніх спеціалістів та їх здатності до роботи в колективі; відвідування студентами лекторіїв, конкурсів, «круглих столів», їх роботу з фондами бібліотек, довідниками, словниками задля підвищення мовної культури, тощо.

Атестація з практики – недиференційований залік.

У 7-му та 10-му семестрах проводиться виробнича практика за профілем спрямування, під час якої студенти вивчатимуть напрям діяльності організацій, підприємств і установ, їх завдання і функції, закріплюватимуть на практиці теоретичні знання, що отримані при вивченні спеціальних дисциплін; відпрацьовуватимуть на посадах, що відповідають їх спеціальності, технології виконання основних і найбільш масових видів управлінських робіт, виробничих процесів, що передбачені освітньо-кваліфікаційними характеристиками.

Виробничу практику студенти, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, проходитимуть в закладах освіти, організаціях, на підприємствах та в установах лише в межах м. Херсона,а студенти, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” , базами проведення виробничої практики за профілем спрямування можуть бути заклади, установи, підприємства, організації тощо м. Херсона і Херсонської області, з якими укладені відповідні договори на її проведення і які мають відповідати вимогам програми практики.

У 10-му семестрі прводиться комплексна науково-педагогічна практика для студентів, які навчаються за ОКР "магістр" і складатиметься з двох частин: виробничої практики і науково-педагогічної практики, остання з яких, включатиме, в свою чергу, асистентський і науковий компоненти. При цьому, базами для проходження виробничої практики можуть бути лише гімназії, спеціалізовані школи і ліцеї м. Херсона, і, відповідно, базами для проходження науково-педагогічної практики можуть бути лише відповідні випускові (фахові) кафедри інститутів та факультетів Херсонського державного університету, а також Бериславське педагогічне училище та Херсонське вище училище фізичної культури, як складові навчально-науково-виробничих комплексів.

Почерговість проходження магістрантами складових комплексної науково-педагогічної практики визначатимуть завідувачі випускових (фахових) кафедр, погодивши це питання з директорами інститутів або деканами факультетів і проінформувавши відділ практик, працевлаштування і сертифікатних програм.

Всі завдання, що передбачені програмою КНПП магістрантів в період проходження ними науково-педагогічної практики виконуватимуться на базі академічних груп студентів І - ІІ курсів.

Атестація з практики – диференційований залік.

4.4.3. Переддипломна практика як частина основної освітньої програми планується у 9 семестрі, є завершальним етапом навчання і проводиться після засвоєння студентом програм теоретичного і практичного навчання з метою систематизації та практичного застосування теоретичних знань для якісного виконання поставленої у темі випускної науково-практичної задачі, розвитку навичок самостійної наукової, інженерно-практичної роботи.

Завдання з цієї практики, як правило, пов’язуються з потребами чи проблемами підприємств-замовників, науково-дослідними роботами кафедр, з підготовкою доповідей студентів на наукових конференціях, а також набуття навичок, умінь і знань планування, підготовки, організації і виконання науково-дослідної роботи і оформлення її результатів. Це досягається шляхом вивчення і узагальнення літературних джерел за темою випускної роботи, підготовки матеріальної бази для її виконання, оволодіння технікою і методикою експериментальних досліджень, отримання попередніх експериментальних даних за темою випускної роботи, розробки алгоритму його подальшого виконання і грамотного оформлення.

Переддипломна практика переважно проводиться на випускових чи загальноуніверситетських кафедрах університету.

Керівниками практики призначаються наукові керівники випускних робіт. Вони відповідають за організацію і проведення практики студента. Навантаження за керівництво переддипломною практикою – у межах навантаження за керівництво випускними роботами.

4.5. Ступеневе набуття практичних навичок студентів розробляється випускаючими і загальноуніверситетськими кафедрами у наскрізній програмі та у робочих програмах з кожного виду практики і після обговорення їх на навчально-методичних комісіях інститутів і факультетів затверджуються першим проректором університету.

4.5.1. В основу формування наскрізної програми практичної підготовки студентів закладаються освітньо-кваліфікаційні характеристики підготовки фахівців з певної спеціальності. У наскрізній програмі практичної підготовки фахівців визначаються: мета і завдання, види, узагальнений зміст практики, можливі індивідуальні завдання для студентів, перелік занять і екскурсій під час практики, навчальні посібники, форми та методи поточного контролю, вимоги до звіту, порядок підведення підсумків практики тощо, виходячи з вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики за фахом.

4.5.2. На основі наскрізної програми практики випускаючі кафедри складають та перезатверджують кожний навчальний рік робочі програми з окремих видів практики окремо.

Робоча програма практики складається з таких розділів та підрозділів:

 1. Вступ.

 2. Цілі і завдання практики.

 3. Зміст практики:

  1. Індивідуальні завдання;

  2. Заняття та екскурсії під час практики;

  3. Навчальні посібники;

  4. Методичні рекомендації;

 4. Форми і методи контролю.

 5. Вимоги до звіту.

4.6. Бази практики закріплюються наказом по університету за поданням першого проректора після обговорення їх в інститутах і на факультетах на основі пропозицій випускаючих кафедр і укладання з базами відповідних договорів на певний термін.

4.6.1. Для студентів-іноземців бази практики передбачаються у загальному порядку.

4.6.2. Студенти-заочники проходять тільки виробничу практику на базах за місцем проживання. Екстерни проходять виробничу практику в Академічному ліцеї при ХДУ.

4.7. Відповідальність за організацію і контроль практики покладається на першого проректора університету, в межах повноважень – на начальника відділу практик, працевлаштування та сертифікатних програм, на завідувача практики від університету, а проведення  на директора інституту чи декана факультету, на завідувача кафедри, на завідувача практики від інституту чи факультету.

4.7.1. Навчально-методичне забезпечення і керівництво практикою, а також виконання програми практики забезпечують випускаючі кафедри.

Випускаючі кафедри виконують наступні роботи:

 розробляють наскрізні робочі програми практики студентів;

 розробляють робочі програми з кожного виду практики студентів;

 розробляють і затверджують перелік індивідуальних завдань з методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

 вдосконалюють комплекс методичного забезпечення організації практичного навчання;

 визначають керівників практики від кафедр;

 формують комісії з прийому заліків з практик і організовують їх роботу;

 проводять підсумкові конференції про результати практики студентів, заслуховують звіти керівників практики про проведену роботу, розробляють заходи щодо удосконалення проведення практики;

 викладачі кафедр разом із керівником практики від інституту чи факультету вивчають нові підприємства і установи з метою найбільш ефективного використання їх у якості баз практики студентів.

4.7.2. Відповідальні за проведення та навчально-методичне забезпечення практики від кафедр інститутів чи факультетів затверджуються щорічно у вересні розпорядженням директорів інститутів чи деканів факультетів.

4.7.3. Від інституту чи факультету організаційні питання щодо проведення практик студентів вирішують директор інституту чи декан факультету, їх заступники з навчальної роботи, завідувач практики від структурного підрозділу університету, методист із заочного та екстернатного навчання.

4.7.4. До керівництва практикою залучаються : досвідчені викладачі від університету– які мають стаж роботи на підприємствах за профілем підготовки фахівців не менше 3-х років, від бази практики – які мають стаж практичної роботи за фахом підготовки не менше 3-х років.

4.7.5. Розподіл студентів за базами практики готує керівник інституту чи декан факультету з завідувачем практики від університету, подають на ім’я першого проректора університету службову записку за місяць до початку практики. Після цього видається наказ по університету.

4.7.6. Завідувач практики від інституту чи факультету:

 контролює готовність баз практики і подає свої пропозиції, погоджені з директоратом або деканатом, завідувачу практики університету за місяць до початку практики;

 забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед виходом студентів на практику, у тому числі й настановчої конференції, де знайомить студентів з порядком проходження практики та з технікою безпеки; надає студентам необхідні документи: направлення, завдання-програму, індивідуальне завдання, щоденник, журнал обліку роботи, відомості диференційованої оцінки, методичні рекомендації тощо;

 повідомляє студентам про систему звітності з практики;

 у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість проходження практики відповідно до програми;

 проводить інструктаж студентів, забезпечує їх необхідною допоміжною методичною документацією (схемами, пам’ятками, методичними розробками, списком рекомендованої літератури, посібниками тощо);

 проводить настановчу конференцію на базі практики разом з керівниками; закріплює студентів за робочими місцями;

 по закінченню практики протягом 7-ми днів подає завідувачу практики університету письмовий звіт про її проведення за затвердженою в університеті формою.

4.7.7. Методист заочного та екстернатного навчання:

 разом з завідувачами випускаючих кафедр і груповими керівниками забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед виходом студентів на виробничу практику, чи на стажування, у тому числі й настановчої конференції, знайомить студентів з порядком проходження практики та з технікою безпеки; надає студентам необхідні документи: направлення, завдання-програму, індивідуальне завдання, відомості диференційованої оцінки, методичні рекомендації тощо; повідомляє студентам про систему звітності з практики.

4.7.8. Груповий керівник практики:

 розподіляє разом з керівником від бази практики студентів на робочі місця;

 надає методичні рекомендації щодо складання індивідуальних календарних планів проходження практики студентів і затверджує їх після погодження з керівником від бази практики;

 знайомить керівників від бази практики з програмою практики й обов’язками, які покладаються на них;

 забезпечує постійне керівництво та контроль за виконанням індивідуального плану кожним студентом і надає необхідну допомогу;

 надає консультації студентам щодо виконання індивідуальних завдань і робочої програми практики;

 періодично інформує керівника інституту (декана факультету), завідувача кафедри, інститутського (факультетського) керівника практики про хід практики, вирішує з ними поточні питання;

 контролює виконання студентами правил внутрішнього трудового розпорядку, контролює ведення керівником від бази практики обліку відвідування студентами практики;

 підводить підсумки практики, оцінює роботу кожного студента та складає звіт про підсумки проведеної практики і надає його факультетському керівникові;

 у складі комісії бере участь у прийомі заліків з практики.

4.7.9. Керівник практики від бази практики:

 забезпечує якісне проведення інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;

 забезпечує облік відвідування практики кожним студентом у його щоденнику на сторінці "Журнал відвідування". Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляє університет;

 веде облік виконаної кожним студентом роботи та оцінює її. Після закінчення практики дає письмову характеристику роботи студента. На запрошення кафедри бере участь у підсумковій конференції.

4.7.10. Студенти-практиканти зобов’язані:

 до початку практики одержати консультацію щодо оформлення документів (на конференції з практики або в індивідуальному порядку);

 своєчасно прибути на базу практики;

 вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

 у повному обсязі виконати всі завдання програми практики;

 скласти індивідуальний план і затвердити його у групового керівника;

 вести щоденник проходження практики;

 працювати не менше 6 годин на день; щодня представляти керівнику практики від бази щоденник для відмітки щодо своєї наявності на практиці (сторінка "Журнал відвідування");

 з дотриманням усіх вимог стандартів ЄСКД своєчасно оформити всі документи з практики у вигляді звіту, зброшурувати його в альбом за форматом А4 (297 х 210 мм) і скласти залік з практики;

 проходити практику за строками, визначеними у наказі по університету. Зміна терміну проходження практики з поважних обставин або продовження терміну практики проводиться за рішенням кафедри, погодженого з директоратом чи деканатом, і затверджується розпорядженням першого проректора університету.

Студенти-практиканти несуть повну відповідальність за виконання робочої програми практики. Студент, який не виконав у повному обсязі робочу програму практики або отримав негативну залікову оцінку з практики, відраховується з університету за поданням директора інституту чи декана факультету. У разі невиконання повного обсягу програми практики за поважної причини студент за поданням його заяви на ім'я ректора університету з доданням відповідних документів залишається на повторний курс.

4.7.11. Староста групи практикантів на базі практики:

 складає розклад зайнятості практикантів на кожний день наступного тижня практики і зберігає його у секретаря директора бази практики;

 повідомляє студентів-практикантів про колективні консультації і семінари, виконує доручення керівників практики.

4.7.12. Підведення підсумків практики

Форма проміжного і підсумкового контролю проходження практики встановлюється робочою програмою практики з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми підготовки фахівців.

Форма, зміст і вид звітності студентів про проходження практики визначається робочою програмою з дотриманням відповідних стандартів щодо оформлення такої документації. Рейтингова оцінка з практики враховується при підведенні підсумків загальної успішності студентів.

Як правило, загальна форма звітності студента за практику – це подання оформленого відповідним чином завдання-звіту з характеристикою і оцінкою роботи студента та при необхідності інших документів, що визначені у робочій програмі практики.

Студенти-заочники, які працюють на підприємствах і установах на посадах за фахом навчальної спеціальності, що підтверджено копією трудової книжки (завіреної у відділі чи управлінні освіти – для тих хто працює в закладах освіти, для інших – на підприємстві, в установі, організації), на основі розпорядження першого проректора університету отримують залік з практики на підставі виданої керівництвом підприємства (установи) виробничої характеристики на студента і співбесіди з ним під час засідання залікової комісії.

За проходження практики виставляється залік з диференційованою оцінкою у комісії. Оцінка за практику враховується при наданні студентам стипендії.

Підсумкова конференція з практики проводиться в наступний день після проведення заліку.

Студент, який отримав незадовільну оцінку з практики, відраховується з університету за поданням директора інституту чи декана факультету.

Підсумки проведення кожної практики обговорюються на засіданнях випускаючих (фахових) кафедр і на вчених радах інститутів і факультетів.

Схожі:

Положення про організацію навчального процесу в хду. Розділ IV. Практика (у редакції від 31 жовтня 2005 року) >IV. Практика iconПоложення про випускні кваліфікаційні роботи студентів хду
...
Положення про організацію навчального процесу в хду. Розділ IV. Практика (у редакції від 31 жовтня 2005 року) >IV. Практика iconПоложення про випускні кваліфікаційні роботи студентів хду
...
Положення про організацію навчального процесу в хду. Розділ IV. Практика (у редакції від 31 жовтня 2005 року) >IV. Практика iconПоложення про випускні кваліфікаційні роботи студентів хду
...
Положення про організацію навчального процесу в хду. Розділ IV. Практика (у редакції від 31 жовтня 2005 року) >IV. Практика iconПоложення про організацію навчального процесу в хду ( у редакції від 31 жовтня 2005 року ) І. Загальні положення
Херсонському державному університеті (надалі – навчальний процес) – це система організаційних І дидактичних заходів, спрямованих...
Положення про організацію навчального процесу в хду. Розділ IV. Практика (у редакції від 31 жовтня 2005 року) >IV. Практика iconПоложення про організацію навчального процесу в хду", "Положення про організацію проходження практик студентами хду", програми для педагогічних інститутів "Навчальна технологічна практика",
Хду”, ”Положення про організацію проходження практик студентами хду”, програми для педагогічних інститутів ”Навчальна технологічна...
Положення про організацію навчального процесу в хду. Розділ IV. Практика (у редакції від 31 жовтня 2005 року) >IV. Практика iconПоложення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15. 07. 1996 року
Статуту Херсонського державного університету; п. XIII «Тимчасового Положення про організацію навчального процесу в хду (у редакції...
Положення про організацію навчального процесу в хду. Розділ IV. Практика (у редакції від 31 жовтня 2005 року) >IV. Практика iconПоложення про організацію навчального процесу наказу ю: Видати теми дипломних проектів студентам груп 301-мп, 302-мп, 301-мпз 02020702 «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»
Згідно з навчальними планами та графіком навчального процесу і відповідно до Положення про організацію навчального процесу
Положення про організацію навчального процесу в хду. Розділ IV. Практика (у редакції від 31 жовтня 2005 року) >IV. Практика iconНаціональний авіаційний університет
Н–3 090603-33, затвердженої 18. 06. 2005, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу в хду. Розділ IV. Практика (у редакції від 31 жовтня 2005 року) >IV. Практика iconПоложення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців Затверджено наказом Міністерства освіти І науки України від 23 січня 2004 р. №48 Вступ
Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців
Положення про організацію навчального процесу в хду. Розділ IV. Практика (у редакції від 31 жовтня 2005 року) >IV. Практика iconПоложення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи», затвердженого Вченою радою університету, протокол №9 від 30. 03. 2006 року, наказу ю: денна форма навчання
Відповідно до Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи