Звіт про роботи науково-дослідної лабораторії методики загальної біології хду за 2012 рік. 1 icon

Звіт про роботи науково-дослідної лабораторії методики загальної біології хду за 2012 рік. 1
Скачати 141.48 Kb.
НазваЗвіт про роботи науково-дослідної лабораторії методики загальної біології хду за 2012 рік. 1
Дата04.05.2013
Розмір141.48 Kb.
ТипЗвіт

Затверджую”

проректор з наукової

роботи

_________В.Л. Фєдяєва

„____” __________2012 р.


Звіт

про роботи науково-дослідної лабораторії методики загальної біології ХДУ

за 2012 рік.


1.Науково – дослідна лабораторія методики навчання загальної біології ХДУ організована відповідно до наказу №__3_ від “13листопаду 2000 року.

2. Лабораторія методики навчання загальної біології є структурним науково – дослідний підрозділом Херсонського державного університету.

  1. Завідувачем лабораторії згідно того ж самого наказу була призначена професор кафедри фізіології людини і тварин, доктор педагогічних наук, доцента Сидорович М.М.

  2. Співробітниками лабораторії є

1) Карташова Ірина Іванівна, кандидата педагогічних наук, доцент кафедри ботаніки, доцент;

2) Вишневська Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент;

3) Решнова Світлана Федорівна, доцента кафедри органічної і біологічної хімії, кандидат педагогічних наук, доцент

4) Бацуровська Ірина Володимірівна, старший викладач кафедри природничо-математичної освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти

5. З лабораторією співпрацюють Тернопільський державний педагогічний університет, кафедра методики викладання природничо-географічних дисциплін НПУ ім. М.П. Драгоманова, загальноосвітні школи №24 і 32, спеціалізована загальноосвітня школа №30, гімназія №20, Академічний ліцей при ХДУ, Петрівська ЗОШ Херсонської області, Миколаївський обласний інститут післядипломної освіти. Це співробітництво установ оформлено у вигляді угод про співпрацю.

6. Згідно напрямків роботи лабораторії, які задекларовані її положеннями, в ній працюють три проблемні групи:

1. з питань створення дидактичної моделі формування біологічних теоретичних знань в учнів загальноосвітньої школи (викон. проф.. Сидорович М.М.);

2. з проблеми розробки методичного забезпечення інноваційної спрямованості з використанням сучасних інформаційних технологій для формування основних компетенцій особистості в школярів під час вивчення шкільних курсів біології і хімії, викладання вузівських курсів біологічної і хімічної спрямованності (викон. доц. Карташова І.І., Вишневська Л.В.,Решнова С.Ф., Сидорович М.М.).

3. формування дослідних умінь у студентів у процесі виконання досліджень у межах напряму «Цитоекологічні дослідження в модельних системах» (викон. Проф.. Сидорович М.М.)

У межах роботи першої проблемної групи за звітний період проведена наступна дослідницька робота:

  1. Продовжується розроблення теми ”Науково-методичні основи формування теоретичних знань з біології в учнів загальноосвітньої школи”, зокрема, створюється методична система формування теоретичних біологічних понять як засобу розвитку логічного мислення в учнів основної школи (пошукувач Бацуровська І.В.).

  2. Започатковано виконання кандитського дисертаційного дослідження на кафедрі природничо-математичної освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти на тему «Формування загальнобіологічних понять як засобу розвитку логічного мислення». У межах його виконання зроблений план-проспект дослідження, підготовлений його рукопис для Ради з координації, проведено збирання літератури для написання параграфу «Теоретичні біологічні поняття як провідні загально біологічні поняття», розпочатий конститувальний експеримент, започатковано оброблення його результатів.

3. Продовжено довготривале дослідження щодо вимірювання ефективності формування ТБЗ в учнів основної школи, що розташовані в сельській місцевості, згідно дидактичної моделі ФШТБЗ (Петрівська ЗОШ). Результати експериментальної роботи були оброблені і опубліковані.

У межах роботи другої проблемної групи за звітний період проведена наступна дослідницька робота:

1. Розширений тематичний спектр напрямків роботи даної проблемної групи, область наукових інтересів якої становить проблема організації самостійної роботи студентів під час вивчення хімічних курсів.. Продовжені дослідження з розробки методики втілення до навчання у вузі системи таких пізнавальних задач під час підготовки майбутніх фахівців з хіміків (доц.. Решнова С.Ф.).

2. Продовжена аналітична робота з літературою, яка спрямована на систематизацію методичних уявлень про поняття “компетентність” і відповідну конкретизацію цього поняття під час навчання біології. Сприйнята спроба уніфікації критеріїв сформованості той чи іншої компетентності учнів після оволодіння шкільним курсом біології (доц.. Карташова І.І.).

3. Продовжується робота з розробки методики реалізації медіаосвітніх завдань шкільного курсу біології (розділ “Людина”), а саме: розроблена програма і методичне забезпечення спецкурсу “Реклама і біологія” (доц.. Карташова І.І.).

4. Продовжено дослідження з розвитку основних операцій мислення засобами втілення методичної системи формування теоретичних знань з біології під час вивчення шкільного курсу біології у 7-9 класах (проф. Сидорович М.М.) .

5. Для шкільного курсу хімії розроблялася технологія програмного (комп’ютерного) забезпечення. Кожна навчальна програма містить такі розділи: виклад теоретичного матеріалу, підкріплений наочністю; система вправ, спрямована на засвоєння вивченого; система контрольних завдань (доц.. Вишневська Л.В.).

У межах роботи третьої проблемної групи за звітний період проведена така робота:

  1. Вдосконалювалася робота студентської група «Цитоеколог»

  2. Додатково до модельної системи ALLIUM TEST, відпрацьована методика роботи з модельною системою «пророщене насіння пшениці»

  3. Студенти освоїли основні методики проведення досліджень з лабораторної біоіндикації.

  4. Активізована робота з підготовки курсових і випускних робіт студентів з біотестування якості питної води і похідних спірокарбону.

  5. Створена методика формування дослідних умінь студентів біологів та екологів у межах функціонування пошукової групи, що моделює роботу дослідної лабораторії НДІ.

  6. Розробляється методика підготовки робіт МАН у межах функціонування пошукової групи «Цитоеколог».

Згідно напрямкам роботи співробітники лабораторії розробляли методичне забезпечення для поліпшення системи підготовки та перепідготовки вчителів біології і хімії, а саме:

- здійснювалася допомога вчителям, що входять до тимчасових дослідницьких груп лабораторії, у підготовці до їх атестації і виступах на семінарах у школах;

- продовжено розроблення методики втілення комп’ютерної підтримки навчальних курсів з клітинно-молекулярних основ життя;

- для вдосконалення інформаційних компетенцій студентів активно використовується сайт «Цитоекологія»;

7. Результати експериментальної роботи лабораторії мають практичне значення:

1) Впроваджені у навчальний процес середніх навчальних закладів м. Херсону, факультету довузівської підготовки ХДУ, Академічного ліцею при ХДУ, що призвело до підвищення якості організації навчального процесу у цих навчальних закладах, поліпшило процес формування теоретичних знань школярів з біології у основній школі.

^ 2) Продовжена підготовка до публікації видань, що є результатом експериментальної роботи.

3) У межах третьої проблемної групи розпочата робота із ліцеїстами щодо оформлення робіт МАН

4) Результати дослідної роботи втілюються на курсах перепідготовки вчителів біології в Миколаївському обласному інституті післядипломної освіти


^ 8. Список публікацій за результатами роботи:

Статті та тези

Прізвище, ім’я,
по-батькові

авторів


Назва

Вихідні дані (назва видання, номер, випуск, том, місце видання, номера сторінок)

Рік видання

Кількість

Сторінок


Друк .арк.

1.Сидорович М.М.

Зміст шкільної біологічної освіти як засіб формування ключових компетенцій в учнів старшої школиМатеріали Міжнародної VIII (XVIII) науково-практичної конференції

[ «Засоби і технології сучасного навчального середовища».], (Кіровоград, 27-28 квітня 2012 р. / МОНмолодьспорт України, Кіровоградський держ. пед.ун-т. ім. Володимира Винниченка). – Кіровоград : ПП «Ексклюзив-Систем» – С. 58-60.

20123

0,13

2

Сидорович М.М.

Розвиток інформаційних компетенцій студентів університетів засобами комп’ютерної підтримки фахових біологічних дисциплін

Наукові записки: [зб. наук. праць / ред. В.В.Радул]. - Кіровоград , 2012. – Вип. 108. -Ч. 2. – С. 224-228. (Серія: Педагогічні науки).

20125

0,2


3.

Сидорович М.М.

До проблеми підвищення результативності навчання під час впровадження нової програми з біології в основній школі

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

[ «Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищий школі».], (Херсон, 13-15 верес. 2012 р. / МОНмолодьспорт України, Херсонський держ. ун-т). – Херсон : Гринь Д.С..– С. 215-216.

2012

2

0,1

4.

Бацуровська І. В.

Формування загальнобіологічних понять учнів основної школи в умовах нового змісту освіти.

«Вересень» науково-методичний , інформаційно-освітній журнал № 1-2 (58-59) - С. 20-24

2012

5

0,2

5.

Сидорович М. М.,

Моєсеєнко Г. І.,

Ткачук Н.,

Галицька Н.,

Гудзовата О.

Бацуровська І. В.

Розвиток теоретичних біологічних понять. Теоретичні засади та вступний блок уроків


// Біологія. Шкільний світ,– «Шкільний світ», – № 9 (693). – С. 22 – 31.

2012

9

0,42

6.

Бацуровська І. В.

Формування загальнобіологічних понять учнів основної школи в умовах нового змісту освіти .


Актуальні проблеми підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін  для сучасної загальноосвітньої школи.: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 18-19 жовтня 2012р.). –Умань: ПП Жовтий О. О., 20 – С. 12 – 15

2012

4

0,16

7.

Бацуровська І. В.

Теоретичні біологічні поняття як провідні загальнобіологічні поняття в шкільному курсі про живу природу.

// Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі». Укладач: Шарко В. Д. – Херсон: Грінь Д. С. –С. 164 – 166

2012

3

0,13

8.

Бацуровська Ірина.

Формування загальнобіологічних понять як засіб розвитку логічного мислення учнів.

// Дидактика: теорія і практика. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема»: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – С. 125–127.

2012

3

0,13

9.

Карташова І.І.

Тести як інструмент діагностуванні навчальних досягнень слухачів факультету довузівської підготовки ХДУ

// Модернізація шкільної природничо-математичної освіти як стратегія її розвитку у ХХШ столітті. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Миколаїв: ОІППО. – С.52-53.

2012

2

0,1

10

Сидорович М.М.

Моніторинг якості навчання біології в учнів основної школи

Матеріали Міжнародного форуму фахівців у галузі освітніх вимірювань (1 червн. 2012 р. / МОНмолодьспорт України, Національного пед. ун-т імені М.П. Драгоманова). – К.: НПУ, 2012. – С.79-80.

2012

2

0,1

11

Сидорович М.М.

Формування системних знань про організм в учнів основної школи

Біологія і хімія в сучасній школі школі. - 2012. - № 2 (90). – С. 16-20.

2012

5

0,2

12

Сидорович М. М.,

Моєсеєнко Г. І.,

Ткачук Н.,

Галицька Н.,

Гудзовата О.

Бацуровська І. В.

Розвиток теоретичних біологічних понять. Уроки розділу «Рослини» та теми «Водорості»


// Біологія. Шкільний світ,– «Шкільний світ», – № 9 (693). – С. 22 – 31.

2012

12

0,5

13

Сидорович М.М., кундельчук О.П., Баканча М.П.

Активна біоіндикація чинників довкілля за допомогою Allium test

Тези доповідей Всеук. конф. «Актуальні питання природничих наук та методики їх викладання». – Ніжин:Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя. – С.113-114.

2012

2

0,1

14

Сидорович М.М., Вишневська Л.В., Кістин Ю.О.

Біотестування синтетичних стимуляторів росту в модельній системі «кров білих мишей»

Тези доповідей Всеук. конф. «Актуальні питання природничих наук та методики їх викладання». – Ніжин:Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя. – С.30-32.

2012

3

0,13

15

Сидорович М.М., Алексєєва С.А.

Первинна статистична обробка біометричних показників пророщеного насіння як засіб визначення його якості

Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Хбірка матеріалів Ш Міжнаро. Конференції – Запоріжжя: Сору Art/ - C.50-51.

2012

2

0,1

16

Сидорович М.М., Баканча М.П., Кот С.Ю.

Моніторинг властивостей комплексу спірокарбон з янтарною кислотою засобами тест-системи «пророщене насіння пшениці»

Збірник наукових праць. Культура здоров’я. – Херсон: ППВишемирського В.С. – С.52-54

2012

3

0,13

17

Сидорович М.М.
^

До проблеми формування дослідних умінь учнів старшої школи


Тези доповідей Всеукраїнської науково- практичної конференції [«Модернізація шкільної природничо-математичної освіти як стратегія її розвитку у XXI ст. – Миколаїв: ОІППО. – С.96-98.

2012

3

0,13

18

Пуляєва Т.П., Сидорович М.М.

До проблеми визначення якості насіння Allium cepa з метою використання в дослідженнях з біоіндикації

Пошук молодіх. Випуск 11: Матеріали Всеук. студ. Наук.-прак.конференції. – Херсон: ППВИшемирський В.С.- С.212-213

2012

2

0,1

19.

Михалюк Н.П., Сидорович М.М.

Визначення якості пиної води м. Миколаєва за біометричними показниками пророщеного насіння

Пошук молодіх. Випуск 11: Матеріали Всеук. студ. Наук.-прак.конференції. – Херсон: ППВИшемирський В.С.- С.205-208

2012

4

0,16

20

Мещеряк В.В., Сидорович М.М., Речицький О.Н.

Моніторинг біологічних властивостей комплексу спірокарбону з янтарною кислотою за допомогою Allium test

Пошук молодіх. Випуск 11: Матеріали Всеук. студ. Наук.-прак.конференції. – Херсон: ППВИшемирський В.С.- С.203-205

2012

3

0,13Посібники і методичні рекомендаційПрізвище, ім’я,
по-батькові

Авторів


Назва


Видавництво


Рік видання

Кількість

Сторінок

Сидорович М.М.

Клетка – система систем разного уровня сложности. (Введение в биологию клетки): Учебное пособие. / Третье издание переработанное и дополненное. [для студентов высш. уч. заведений]

Херсон

2012

1089. У 2011 році співробітники прийняли участь у низці конференцій різного рівня, всього 4.

10. За 2012 рік вийшло друком 6 публікацій студентів, що працювали в пошуковій групі «Цитоеколог».


Завідувач лабораторії,

доктор пед. наук, доцент СИДОРОВИЧ М.М.

Схожі:

Звіт про роботи науково-дослідної лабораторії методики загальної біології хду за 2012 рік. 1 iconЗвіт про роботи науково-дослідної лабораторії методики загальної біології за 2010 рік
Науково – дослідна лабораторія методики загальної біології організована відповідно до наказу №3 від “13” листопаду 2000 року
Звіт про роботи науково-дослідної лабораторії методики загальної біології хду за 2012 рік. 1 iconПлан (основні напрямки) роботи науково-дослідної лабораторії методики загальної біології на 2011 рік
У 2011 році лабораторія буде працювати за традиційними напрямками в межах двох проблемних груп, а саме
Звіт про роботи науково-дослідної лабораторії методики загальної біології хду за 2012 рік. 1 iconПлан (основні напрямки) роботи науково-дослідної лабораторії методики навчання загальної біології на 2013 рік
У 2013 році лабораторія буде працювати за традиційними напрямками в межах трьох проблемних груп, а саме
Звіт про роботи науково-дослідної лабораторії методики загальної біології хду за 2012 рік. 1 iconЗвіт з науково-дослідної роботи кафедр Інституту інформаційних технологій за 2011 рік
На кафедрі фізики в плані наукової діяльності працюють Філіал Донфті при лну та дві проблемні лабораторії які обіймають весь науково-педагогічний...
Звіт про роботи науково-дослідної лабораторії методики загальної біології хду за 2012 рік. 1 iconПоложення про науково-дослідну лабораторію ( номер та назва науково-дослідної лабораторії) Національного університету " Львівська політехніка " Загальні засади
Науково-дослідна лабораторія (номер та назва науково-дослідної лабораторії) (далі – ндл) є структурним підрозділом
Звіт про роботи науково-дослідної лабораторії методики загальної біології хду за 2012 рік. 1 iconЗвіт з науково-дослідної роботи кафедр Інституту інформаційних технологій за 2011 рік. Кафедра фізики та нанотехнологій
На кафедрі фізики в плані наукової діяльності працюють Філіал Донфті при лну та дві проблемні лабораторії які обіймають весь науково-педагогічний...
Звіт про роботи науково-дослідної лабораторії методики загальної біології хду за 2012 рік. 1 iconРозпорядження " 26 " січня 2012 р м. Львів №2 Про підведення підсумків науково-дослідної роботи студентів університету за 2011 рік
На виконання листа монмолодьспорт України від 19. 01. 2012 р за №14. 1/10-130 про підведення підсумків та з метою удосконалення науково-дослідної...
Звіт про роботи науково-дослідної лабораторії методики загальної біології хду за 2012 рік. 1 iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія фізіології кровообігу. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії
Лабораторія фізіології кровообігу має офіційні угоди про співпрацю з Інститутом фізіології нан україни ім О. О. Богомольця, Університетом...
Звіт про роботи науково-дослідної лабораторії методики загальної біології хду за 2012 рік. 1 iconЗвіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни м
Звіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного...
Звіт про роботи науково-дослідної лабораторії методики загальної біології хду за 2012 рік. 1 iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії хібс убс нбу фінансові потоки економічних агентів в транзитивній економіці у 2010-2011н р
move to 1471-8196
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи