Херсонський державний університет Кафедра здоров’я людини icon

Херсонський державний університет Кафедра здоров’я людини
Скачати 217.42 Kb.
НазваХерсонський державний університет Кафедра здоров’я людини
Дата05.05.2013
Розмір217.42 Kb.
ТипРобоча програма
Херсонський державний університет

Кафедра здоров’я людини


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи

проф. Тюхтенко Н.

“___”________________20_року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПН 04 ГІГЄНА


напрям підготовки 6.010203 Здоров’я людини


факультет природознавства, здоров’я людини і туризму


Херсон-2012рік


Робоча програма з гігієни для студентів за напрямом підготовки 6.010203 Здоров’я людини.


Розробник: Тарасова О.О., доцент кафедри здоров’я людини, к.б.н.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри здоров’я людини

Протокол від. “3” вересня 2012 року № 1

Завідувач кафедри здоров’я людини

_______________________ (Гурова А.І.)


Схвалено науково-методичною радою

Факультету природознавства, здоров’я людини і туризму

Протокол від “20” вересня 2012 року № 1

Голова _____________ (Вишневська Л.В.)


^

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини


Нормативна


Напрям підготовки

6.010203 Здоров’я людини


Модулів – 2
^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

1-й

Загальна кількість годин - 108

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3 год.

самостійної роботи студента – 3,75 год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


18 год.

4 год.

^ Практичні, семінарські
4 год.

Лабораторні

30 год.
^ Самостійна робота

60 год.

100 год.

Вид контролю: диф.залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:1,25

для заочної форми навчання – 1:12,5


^ Пояснювальна записка


Мета курсу:


Формування системи санітарно-гігієнічних знань, вмінь та навичок, що спрямовані на збереження та зміцнення індивідуального, групового і суспільного здоров’я.


Завдання курсу:


 • Теоретичні:
 1. сформувати поняття про природні та антропогенні чинники навколишнього середовища та соціальні умови, що впливають на здоров’я людини;

 2. ознайомити із закономірностями впливу чинників і умов навколишнього середовища на організм людини або популяцію людей;

 3. навчити науково обґрунтовувати гігієнічні нормативи, правила та заходи для максимально ефективного використання чинників навколишнього середовища, які позитивно впливають на організм людини та знешкодження або обмеження до безпечного рівня шкідливих чинників;
 • Практичні:
 1. навчити практично використовувати методи та засоби впливу гігієнічних чинників на стан здоров’я людей різного віку;

 2. навчити прогнозувати санітарно-гігієнічну ситуацію на найближчу та віддалену перспективи.^ Перелік знань та умінь студентів


Студенти повинні знати: вплив природних і антропогенних чинників навколишнього середовища та соціальних умов на здоров’я людини, закономірності впливу чинників і умов навколишнього середовища на організм людини або популяцію людей, гігієнічні нормативи, правила та заходи для максимально ефективного використання чинників навколишнього середовища, які позитивно впливають на організм людини та знешкодження або обмеження до безпечного рівня шкідливих чинників.


^ Студенти повинні вміти: практично використовувати методи та засоби впливу гігієнічних чинників на стан здоров’я людей різного віку; прогнозувати санітарно-гігієнічну ситуацію на найближчу та віддалену перспективи.


Міждисциплінарні зв’язки гігієни: фізіологія людини, вікова фізіологія, фізіологічні основи фізкультури, біохімія.


Зміст дисципліни


^ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГІГІЄНИ.

Визначення гігієни, як науки. Об’єкт та предмет гігієни. Мета та завдання гігієнічної науки. Основні закони та закономірності перебігу санітарно-гігієнічних процесів. Визначення санітарії, співвідношення гігієни та санітарії. Методи дослідження в гігієні. Історія розвитку гігієни.

^

ГІГІЄНА ПРИМІЩЕНЬ

Вплив санітарно-гігієнічних умов життя на стан здоров’я людини. Структурна організація сучасного міста. Основні санітарно-гігієнічні вимоги до кожної із структур міста та до їх взаємного розташування. Вибір орієнтації житлових приміщень у просторі. Основні санітарно-гігієнічні вимоги до будівельних матеріалів та внутрішнього оздоблення житлових приміщень. Основні санітарно-гігієнічні вимоги до вентиляції, опалення та освітлення різних приміщень. Гігієна спортивних споруд.
^ ГІГІЄНІЧНЕ НОРМУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА

Вплив природного та зміненого повітря на здоров’я людини. Будова атмосфери. Фізичні властивості повітря. Вплив кліматичних факторів та погоди на стан здоров’я людини. Хімічний склад повітря, гігієнічне нормування шкідливих газоподібних та механічних домішок. Мікрофлора повітря. Методи дослідження.


^ ГІГІЄНІЧНЕ НОРМУВАННЯ ВОДИ

Фізіологічне, гігієнічне та епідеміологічне значення води. Фізичні властивості та хімічний склад води. Біологічні чинники водного середовища. Основні санітарно-гігієнічні вимоги до джерел та систем водопостачання. Очистка та дезінфекція води. Методи дослідження.


^ ГІГІЄНА ГРУНТУ

Гігієнічне значення ґрунту. Склад та фізичні властивості ґрунту. Епідеміологічне значення ґрунту, самоочищення ґрунту. Хімічне та радіоактивне забруднення ґрунту. Ландшафтний фактор, методи дослідження ґрунту.

^ РАДІАЦІЙНА ГІГІЄНА

Визначення радіаційного випромінювання. Величини та одиниці, що характеризують поля іонізуючого випромінювання. Особливості та наслідки біологічної дії іонізуючого випромінювання. Принципи та критерії гігієнічного нормування іонізуючого випромінювання.


^ ГІГІЄНА ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧА ТОКСИКОЛОГІЯ

Трудова діяльність та фізіологічні функції організму. Важкість і напруженість праці. Класифікація виробничих шкідливостей. Виробничий мікроклімат, шум, вібрація, пил, електромагнітні випромінювання. Основні санітарно-гігієнічні вимоги до хімічних виробничих факторів. Професійні захворювання та отруєння.


^ ОСОБИСТА ГІГІЄНА

Догляд за ротовою порожниною. Гігієна одягу та взуття. Гігієна чоловіків. Гігієна жінок. Гігієна сну. Ванни, душі, лазні.


ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ

Фізіологічні та гігієнічні принципи харчування. Класична теорія збалансованого харчування. Теорія адекватного харчування. Кількісна та якісна повноцінність їжі, раціональний режим харчування. Гігієнічна характеристика основних харчових продуктів. Харчові добавки, харчові інфекції та отруєння. Основні санітарно-гігієнічні вимоги до дитячого та лікувально-профілактичного харчування. Харчування людей похилого та старечого віку. Харчування спортсменів.


гігієна фізичного виховання і спорту

Гігієна фізичного виховання дітей та підлітків. Особиста гігієна дітей, основні санітарно-гігієнічні вимоги до дитячого одягу та взуття. Працездатність дітей та підлітків. Гігієна опорно-рухового апарату, основні санітарно-гігієнічні вимоги до шкільних меблів. Гігієна загартовування, його фізіологічні основи.

Гігієна людей похилого та старечого віку, що займаються оздоровчою фізкультурою.

Гігієна інвалідів-спортсменів. Засоби відновлення фізичної працездатності.


^ Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи гігієни. Комунальна гігієна.

Тема 1. Основні поняття гігієни

10

2


8

16

16

Тема 2. Гігієна приміщень

14

2
4
8

20

2

216

Тема 3. Комунальна гігієна

30

6
10
14

18

18

Разом за змістовим модулем 1

54

10
14
30

54

2

250

Змістовий модуль 2. Особиста гігієна. Гігієна фізичного виховання і спорту

Тема 1. Особиста гігієна

18

2
4
12

18

18

Тема 2. Гігієна харчування

16

2
8
6

18
216

Тема 3. Гігієна фізичного виховання і спорту

20

4
4
12

18

2


16

Разом за змістовим модулем 2

54

8
16
30

54

2

250
^

Усього годин


108

18
30
60

108

4

4100


^ ЗМІСТОВІ МОДУЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Змістовий модуль 1. Теоретичні основи гігієни. Комунальна гігієна.

Лекційний модуль

 1. Вступ. Закони гігієни (2 години).

 2. Гігієна приміщень (2 години).

 3. Гігієна сучасного міста (2 години).

 4. Гігієна спортивних споруд (2 години).

 5. Гігієнічне нормування повітряного середовища та води (2 години).


Лабораторний модуль

 1. Санітарно-гігієнічна оцінка мікроклімату приміщення (2 години).

 2. Санітарно-гігієнічна оцінка освітлення приміщення (2 години).

 3. Бактеріологічний аналіз повітряного середовища (2 години).

 4. Визначення якості питної води (2 години).

 5. Санітарно-гігієнічна оцінка стану грунту (2 години).

 6. Методи зниження шумового навантаження (2 години).

 7. Методи гігієнічного нормування радіаційного забруднення (2 години).


Модуль самостійної роботи

 1. Санітарно-гігієнічні нормативи в Україні.

 2. Медико-біологічні методи дослідження гігієни.

 3. Гігієна фізичних факторів.

 4. Гігієна ґрунту.

 5. Вплив електромагнітних полів на здоров’я людини.

 6. Вплив на організм людини шуму та вібрації.

 7. Вплив на організм людини фізичних виробничих факторів.

 8. Радіаційна гігієна.

 9. Біологічні ефекти впливу шкідливих хімічних факторів.

 10. Основні види професійних захворювань та отруєнь.

 11. Психогігієна.


Підсумкова тека: усний колоквіум.


Змістовий модуль 2. Особиста гігієна. Гігієна фізичного виховання і спорту.


Лекційний модуль:

 1. Особиста гігієна (2 години).

 2. Гігієна харчування (2 години).

 3. Гігієна фізичного виховання і спорту (4 години).

Лабораторний модуль

 1. Методи догляду за ротовою порожниною (2 години).

 2. Гігієна одягу та взуття (2години).

 3. Визначення адекватності та збалансованості харчування (2 години).

 4. Санітарно-гігієнічна оцінка якості молока (2 години).

 5. Санітарно-гігієнічна оцінка якості хліба (2 години).

 6. Розрахунок добового раціону спортсменів (2 години).

 7. Гігієнічна оцінка фізичного розвитку людини (2 години).

 8. Гігієна фізичного виховання і спорту (2 години).


Модуль самостійної роботи:

 1. Шкільна гігієна.

 2. Гігієнічна оцінка умов навчально-виховного процесу в школі.

 3. Гігієна праці.

 4. Гігієна сну.

 5. Гігієна чоловіків. Гігієна жінок.

 6. Особиста гігієна дітей, основні санітарно-гігієнічні вимоги до дитячого одягу та взуття.

 7. Працездатність дітей та підлітків.

 8. Гігієна опорно-рухового апарату, основні санітарно-гігієнічні вимоги до шкільних меблів.

 9. Гігієна загартовування, його фізіологічні основи.

 10. Гігієна людей похилого та старечого віку, що займаються оздоровчою фізкультурою.

 11. Гігієна інвалідів-спортсменів. Засоби відновлення фізичної працездатності.Підсумкова тека: тестовий контроль.

Методи навчання


Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця з фізичної реабілітації з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, комп’ютерна підтримка навчального процесу, впровадження інтерактивних методів навчання (робота в малих групах, мозковий штурм, ситуативне моделювання).


^ Методи контролю

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

Використовуються такі методи контролю (усного та письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається усному, практичному і тестовому контролю.

^ Варіанти тестових завдань:


 1. Гігієна – наука, що вивчає:

а) закономірності впливу діяльності людини на оточуюче середовище та суспільне здоров’я;

б) закономірності впливу діяльності тварин на оточуюче середовище;

в) закономірності впливу оточуючого середовища на організм людини та суспільне здоров’я;

г) закономірності впливу оточуючого середовища на організм тварини. 1. Згідно закону про рушійні сили, порушення здоров’я людини під дією різних факторів відбувається при наявності:

а) джерела забруднення;

б) механізму впливу чи передачі;

в) резистентності до забруднювача;

г) чутливості організму до забруднювача. 1. Коефіцієнт природної освітленості – це:

а) відношення рівня освітленості в певній точці приміщення до рівня зовнішньої освітленості в цей же час;

б) відношення рівня зовнішньої освітленості до рівня освітленості в певній точці приміщення в цей же час;

в) добуток рівня зовнішньої освітленості на рівень освітленість в певній точці приміщення в цей же час;

г) різниця між рівнем зовнішньої освітленості та рівнем освітленості в певній точці приміщення в цей же час.


^ Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів з курсу

«Гігієна»


Виконання лабораторної роботи


А5 (відмінно)
Студент виконав лабораторну роботу повністю, з використанням теоретичних знань. Вміє самостійно обґрунтувати та підібрати відповідні методи санітарно-гігієнічних досліджень. Здатний до успішного виконання творчих завдань.


В 4,5 (добре)
Студент виконав завдання повністю, з опорою на теоретичні знання, але може допустити неточності, окремі помилки в математичних розрахунках.


С 4 (добре)
Студент виконав лабораторну роботу, але може допускати помилки, недостатньо вміє самостійно мислити, добирати відповідні методи санітарно-гігієнічних досліджень.


D 3,5 (задовільно)
Студент виконав лабораторну роботу неповністю, продемонстрував невміння виконувати творчі завдання. Допускає істотні помилки під час виконання окремих завдань.


E 3 (задовільно)
Студент виконав лабораторну роботу частково, з помилками. Добирає відповідні методи санітарно-гігієнічних досліджень без наукового обґрунтування, інтуїтивно.


Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
Студент виконав лабораторну роботу фрагментарно. Не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований.F1 (незадовільно) з обов’язко-вим повторним вивченням дисципліни

Студент повністю не виконав лабораторну роботу.^ Усна відповідь за темою індивідуального завдання


А5 (відмінно)
Студент має глибокі міцні і системні знання з теми. Вміє застосовувати здобуті теоретичні знання для розв'язання практичних задач з використання гігієнічних рекомендацій. Будує відповідь логічно, послідовно, розгорнуто, використовуючи відповідну термінологію.


В 4,5 (добре)
Студент має міцні ґрунтовні знання, вміє застосовувати їх на практиці, але може допустити неточності, окремі помилки в формулюванні відповідей.


С 4 (добре)
Студент знає програмний матеріал повністю, має практичні навички, але недостатньо вміє самостійно мислити, не може вийти за межі теми.


D 3,5 (задовільно)
Студент знає основний зміст теми, але його знання мають загальний характер, іноді не підкріплені прикладами.


E 3 (задовільно)
Студент має прогалини в знаннях з теми. Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні.


Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
Студент має фрагментарні знання з теми. Не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований. Не вміє викласти програмний матеріал.F1 (незадовільно) з обов’язко-вим повторним вивченням дисципліни

Студент повністю не знає програмного матеріалу, відмовляється відповідати.^ Модульний контроль (усна відповідь)


А5 (відмінно)
Студент має глибокі міцні і системні знання з матеріалу змістового модулю, вільно володіє понятійним апаратом. Вміє застосовувати здобуті теоретичні знання. Будує відповідь логічно, послідовно, розгорнуто, використовуючи спеціальну термінологію.


В 4,5 (добре)
Студент має міцні ґрунтовні знання, вміє застосовувати їх на практиці, але може допустити неточності, окремі помилки в формулюванні відповідей.


С 4 (добре)
Студент знає програмний матеріал повністю, має практичні навички, але недостатньо вміє самостійно мислити, не може вийти за межі теми.


D 3,5 (задовільно)
Студент знає основні теми змістового модулю, має уявлення про принципи та методи гігієни, але його знання мають загальний характер, іноді непідкріплені прикладами.


E 3 (задовільно)
Студент має прогалини в теоретичних знаннях та практичних вміннях. Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні.


Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
Студент має фрагментарні знання з матеріалу змістового модулю. Не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований. Не вміє викласти програмний матеріал. Практичні навички на рівні розпізнавання.


F1 (незадовільно) з обов’язко-вим повторним вивченням дисципліни
Студент повністю не знає програмного матеріалу, не працював в аудиторії з викладачем або самостійно.

^ Диференційований залік


А5 (відмінно)
Студент має глибокі міцні і системні знання з усього теоретичного курсу, вільно володіє понятійним апаратом. Вміє застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці. Будує відповідь логічно, послідовно, розгорнуто, використовуючи спеціальну термінологію.


В 4,5 (добре)
Студент має міцні ґрунтовні знання, вміє застосовувати їх на практиці, але може допустити неточності, окремі помилки в формулюванні відповідей.


С 4 (добре)
Студент знає програмний матеріал повністю, має практичні навички, але недостатньо вміє самостійно мислити, не може вийти за межі теми.


D 3,5 (задовільно)
Студент знає основні теми курсу, має уявлення про принципи та методи гігієни, але його знання мають загальний характер, іноді непідкріплені прикладами.E 3 (задовільно)
Студент має прогалини в теоретичному курсі та практичних вміннях. Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні.


Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
Студент має фрагментарні знання з усього курсу. Не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований. Не вміє викласти програмний матеріал. Практичні навички на рівні розпізнавання.F1 (незадовільно) з обов’язко-вим повторним вивченням дисципліни

Студент повністю не знає програмного матеріалу, не працював в аудиторії з викладачем або самостійно.


^ Реферат, доповідьА5 (відмінно)

Запропонована студентом робота викладена в обсязі, що вимагається, оформлена грамотно, спирається на базовий теоретичний і практичний матеріал, містить нову, нетрадиційну інформацію з даного питання і пропозиції щодо її практичного застосування.

В 4,5 (добре)

Запропонована студентом робота викладена в обсязі, що вимагається, оформлена грамотно, спирається переважно на базовий теоретичний і практичний матеріал, містить фрагменти нової, нетрадиційної інформації.

С 4 (добре)

Запропонована студентом робота викладена в необхідному обсязі, оформлена грамотно, включає базовий теоретичний та практичний вихід, але містить певні недоліки у висвітлені питання, яке досліджувалось.

D 3,5 (задовільно)

Робота містить базовий теоретичний та практичний матеріал, але не має практичного виходу. Виклад матеріалу неточний, присутні недоліки у висвітленні теми.

E 3 (задовільно)

Робота містить базовий теоретичний та практичний матеріал, але тема розкрита неповністю. Виклад матеріалу неточний, присутні недоліки у висвітленні теми. Обсяг запропонованої роботи не відповідає вимогам.

Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Робота базується на фрагментарних знаннях з курсу. Тема дослідження не розкрита.

F1 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Робота не виконана.Список рекомендованої літератури.


 • Основна література:

 1. Бардов В.Г. Гігієна та екологія Вінниця: Нова книга, 2006. – 322с.

 2. Габович Р.Д. Гигиена М.: Медицина, 1990. – 236с.

 3. Дубровский В.И. Гигиена физического воспитания и спорта: Учеб. Для студ сред. и высш. Учебн. Заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 512 с.

 4. Литвинова О.Г. Гігієна з основами екології. – К.: Здоров’я, 1999. – 368 с.

 5. Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Зиневич Л.С. Гигиена и основы экологии человека. – Ростов н/Д.: Фенікс, 2002. – 512 с.

 6. Пушкар М.П. Основи гігієни Олімпійська література, 2004. – 286с.

 7. Сергета І.В. Загальна гігієна та екологія людини . – Вінниця: НОВА КНИГА, 2002. – 194с.

 8. Трушкина Л.Ю. Гигиена и экология человека. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 256с.
 • Додаткова література

 1. Анохова В.М., Романова Е.В. Гигиена питания Ростов н/Д : Феникс, 2005.

 2. Бардов В.Г., Бобрицька В.І. та ін. Валеологія – Полтава: «Скайтек», 2000. – Ч.І.

 3. Гурова А.И., Горлова О.Е. Практикум по общей гигиене. – М.: Изд-во УДН, 1991. – 177 с.

 4. Дубровский В.И. Валеология. Здоровый образ жизни. – М.:2002.

 5. Елисеева Ю.Ю. Санитарные нормы. Полный справочник М.: Эксмо, 2006.

 6. Залеський І.І., Клименко М.О. Екологія людини: підручн. для студ. ВНЗ К.: Академія, 2005.

 7. Королев А.А. Гигиена питания М.: ACADEMIA, 2007.

 8. Кристин А. Розенблюм Питание спортсменов К.: Олімпійська література, 2006.

 9. Лунгквист А. Питание для спортсменов К. : Олимпийс-кая литература, 1995.

 10. Минх А.А. Общая гигиена. – М.: Медицина, 1984.

 11. Петровский К.С., Ванханен В.Д. Гигиена питания. - М.: Медицина, 1982.

 12. Полиевский С., Шафранский А.Н. Общая и специальная гигиена. Адаптивная физическая культура (1-е изд.) учебник М. : "Академия /Academia", 2009.


Internet – ресурси

 1. www.gigiena.org

 2. www.health.gov.ua

 3. www.all-gigiena.ru

 4. www.likar.org.ua

 5. www.hygiene-science.com

Схожі:

Херсонський державний університет Кафедра здоров’я людини iconХерсонський державний університет Кафедра здоров’я людини
Робоча програма з фізіотерапії для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини
Херсонський державний університет Кафедра здоров’я людини iconХерсонський державний університет Кафедра здоров’я людини
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить
Херсонський державний університет Кафедра здоров’я людини iconХерсонський державний університет Кафедра здоров’я людини
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить
Херсонський державний університет Кафедра здоров’я людини iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет Інститут природознавства Кафедра здоров’я людини
Екзамен повинен виявити глибоке розуміння основ біомеханіки з елементами динамічної анатомії, фізіологічних механізмів впливу фізичних...
Херсонський державний університет Кафедра здоров’я людини iconХерсонський державний університет факультет природознавства, здоров’я людини І туризму
Державний екзамен з теоретичних основ хімії передбачає перевірку знань на встановлення відповідності рівня підготовки за освітньо-кваліфікаційним...
Херсонський державний університет Кафедра здоров’я людини iconХерсонський державний університет факультет пиродознавства, здоров’я людини І туризму
Синтез та дослідження біологічної активності 4-(3-піридил)піримідинону та його похідних ”
Херсонський державний університет Кафедра здоров’я людини iconХерсонський державний університет факультет природознавства, здоров’я людини І туризму
У відповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі
Херсонський державний університет Кафедра здоров’я людини iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
«Природничі науки», напрям підготовки 040102 «Біологія*»; галузь знань 0101 Педагогічна освіта, напрям підготовки 010105. Корекційна...
Херсонський державний університет Кафедра здоров’я людини iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет природознавства, здоров’я людини І туризму затверджено
Напрями підготовки: “Екологія. Охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
Херсонський державний університет Кафедра здоров’я людини iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет природознавства, здоров’я людини І туризму затверджено
Напрями підготовки: “Біологія”, “Екологія. Охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи