Херсонський державний університет Кафедра здоров’я людини icon

Херсонський державний університет Кафедра здоров’я людини
Скачати 201.68 Kb.
НазваХерсонський державний університет Кафедра здоров’я людини
Дата05.05.2013
Розмір201.68 Kb.
ТипРобоча програма

Херсонський державний університет

Кафедра здоров’я людини


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи

проф. Тюхтенко Н.А.

“___”________________2012 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПП 32 ФІЗІОТЕРАПІЯ


напрям підготовки 6.010203 Здоров’я людини

спеціалізація фізична реабілітація

факультет природознавства, здоров’я людини і туризму


Херсон-2012рік


Робоча програма з фізіотерапії для студентів за напрямом підготовки 6.010203 Здоров’я людини.


Розробник: Шуміліна К.А., доцент кафедри здоров’я людини, к.б.н.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри здоров’я людини

Протокол від. “ 3” вересня 2012 року № 1

Завідувач кафедри здоров’я людини

______________________(доц. Гурова А.І.)


Схвалено науково-методичною радою

Факультету природознавства, здоров’я людини і туризму

Протокол від. “20” вересня 2012 року № 1

Голова _____________ (доц. Вишневська Л.В.)


Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини


Нормативна


Напрям підготовки

6.010203 Здоров’я людини


Модулів – 1
^ Рік підготовки

Змістових модулів – 1

4-й
Загальна кількість годин - 54

Семестр

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 2,75

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


18 год.
^ Практичні, семінарські

14 год.
Лабораторні^ Самостійна робота

22 год.Вид контролю: екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання - 1,4 : 1

^ Пояснювальна записка


Мета курсу:


Формування системи теоретичних знань, практичних вмінь та навичок з використання фізичних факторів зовнішнього середовища в їхньому природному або преформованому вигляді з метою відновлення здоров’я або профілактики порушень здоров’я людей.


Завдання курсу:

 • Теоретичні -

 1. викласти теоретичні та методологічні основи коректного застосування лікувальних фізичних чинників, механізми їх фізіологічної та лікувальної дії і принципи їх використання при різних нозологіях. Під час навчання студенти озброюються методичними підходами до фізичної реабілітації в контексті фізіотерапевтичних методів впливу, як невід’ємного етапу всього процесу відновлення здоров’я людини;

 2. дати уявлення про сучасний стан розвитку фізіотерапії, як самостійної дисципліни, яка об’єднує знання про сутність та механізми дії як традиційно застосовуваних, так і особливо порівняно нових лікувальних фізичних факторів, науково обґрунтованих показаннях та протипоказаннях до їх призначення. В процесі вивчення цього курсу сформувати поняття важливості цілеспрямованого вибору фактора та методики його застосування, що складає сутність патогенетичної дії лікувальних фізичних факторів, що має надзвичайне значення для проведення реабілітаційних заходів і адаптації в соціуму людей зі спеціальними потребами.

  • Практичні: навчити застосовувати на практиці набуті знання про реакції організму на фізичний фактор при певних станах організму, виділяти конкретний фізичний фактор серед багатьох та метод його застосування, а також визначати ефекти, що притаманні саме йому. Оволодіти вміннями роботи із фізіотерапевтичною апаратурою, дотримуючись відповідних умов роботи та техніки безпеки.


^ Перелік знань та умінь студентів

Студенти повинні знати:

- поняття про фізіотерапію, як самостійну дисципліну; історію пізнання людиною проблем власного здоров'я в контексті розвитку суспільства, науки і культури; внесок вітчизняних та зарубіжних вчених у розвиток фізіотерапії, як науки та її сучасний стан; предмет, завдання та методи фізіотерапії; місце фізіотерапії серед природничих наук та наук про людину; місце фізіотерапії в комплексі реабілітації;

- поняття про специфічні та неспецифічні реакції організму на фізичний фактор при певних станах організму;

- мати поняття про електричні, магнітні, оптичні, механічні та теплофізичні властивості біологічнх тканин;

- мати уявлення про нові, так и традиційні методи фізіотерапії;

- загальну характеристику методів електротерапії; біофізичні основи електротерапії; особливості методів гальванізації, електрофорезу, електросонтерапії, транскраніальної електроанальгезії, електростимуляції, діадинамотерапії, короткоімпульсної електроанальгезії, електропунктури, низькочастотної електротерапії, ампліпульстерапії, інтерференцтерапії, флюктуоризації, ультратонтерапії, місцевої дарсонвалізації, франклінізації, електростатичного масажу, ультрависокочастотної терапії, постійної магнітотерапії, імпульсної магнітотерапії, низькочастотної магнітотерапії, високочастотної магнітотерапія, надвисокочастотної електротерапії;

- загальну характеристику методів фототерапії; біофізичні основи фототерапії; особливості методів інфрачервоного опромінення, хромотерапії, ультрафіолетового опромінення, лазеротерапії, фотодинамічної терапії;

- загальну характеристику методів вібротерапії, ультразвукової терапії, баротерапії, аероіонотерапії, аерозольтерапії, галотерапії.

- загальну характеристику методів гідротерапії, теплотерапії, парафінотерапії, озокеритотерапії, кріотерапії.

- основні аспекти курортотерапії, кліматотерапії, аерофітотерапії, спелеотерапії, геліотерапії, таласотерапії, бальнеотерапії, пелоїдотерапії, пспмотерапії.

- принципи організації роботи фізіотерапевтичного відділення (кабінету) та техніка безпеки при проведенні фізіотерапевтичних процедур


^ Студенти повинні вміти:


 • виділяти конкретний фізичний фактор та метод його використання серед багатого арсеналу фізіотерапевтичних методів та визначати притаманні йому лікувальні ефекти;

 • цілеспрямовано обирати фактор та метод його застосування, що складає сутність патогенетичної дії лікувальних фізичних факторів, при ураженнях різних органів та систем;

 • застосовувати синдромно-патогенетичний вибір лікувальних фізичних факторів;

 • самостійно проводити фізіотерапевтичні процедури, використовуючи згадані вище методи впливу фізичних чинників на організм людини з метою реабілітаційних та профілактичних впливів.


^ Міждисциплінарні зв’язки фізіотерапії.

Фізіотерапія тісно пов’язана з такими дисциплінами: анатомією людини, фізіологією людини, біофізикою, біохімією, цитологією, гістологією, фізичною реабілітацією при захворюваннях внутрішніх органів, фізичною реабілітацією при захворюваннях нервової системи, фізичною реабілітацією при захворюваннях опорно-рухового апарату, фізичною реабілітацією при захворюваннях сенсорних систем та ін.

^ Зміст дисципліни


Вступ. Визначення та предмет вивчення фізіотерапії. Етапи розвитку фізіотерапії. Механізми формування реакцій організму на фізичні фактори. Основні принципи застосування фізичних факторів.

^ Фактори електромагнітної природи. Основи застосування електромагнітних полів та випромінювань. Фізична характеристика електромагнітних полів. Електричні та магнітні властивості тканин.

^ Застосування постійного та імпульсного електричного струму. Гальванізація. Електрофорез. Імпульсна електротерапія. Електросонтерапія. Транскраніальна електроанальгезія. Електростимуляція. Діадинамотерапія. Короткоімпульсна електроанальгезія. Електропунктура.

^ Застосування змінного електричного струму. Низькочастотна електротерапія. Ампліпульстерапія. Інтерференцтерапія. Флюктуоризація. Ультратонтерапія. Середньочастотна електротерапія. Місцева дарсонвалізація.

^ Застосування електричного та магнітного полів. Франклінізація. Електростатичний масаж. Ультрависокочастотна терапія. Постійна магнітотерапія. Імпульсна магнітотерапія. Низькочастотна магнітотерапія. Високочастотна магнітотерапія.

^ Застосування електромагнітних випромінювань. Надвисокочастотна електротерапія. Дециметровохвильова терапія. Сантиметровохвильова терапія.

Застосування оптичного випромінювання (фототерапія). Оптичні властивості тканин організму. Інфрачервоне опромінення. Хромотерапія. Ультрафіолетове опромінення. Лазеротерапія. Фотодинамічна терапія.

^ Застосування факторів механічної природи. Фізична характеристика механічних факторів. Механічні властивості тканин організму. Лікувальний масаж. Вібротерапія. Ультразвукова терапія. Лікувальний ультрафонофорез. Мануальна терапія. Акупунктура. Баротерапія. Лікувальне застосування повітря різного атмосферного тиску. Локальна баротерапія. Гипобаротерапія. Гіпербаротерапія. Застосування газів різного парціального тиску. Нормобарична гіпокситерапія. Оксигенобаротерапія. Карбогенотерапія. Оксигеногеліотерапія. Аероіонотерапія. Аерозольтерапія. Галотерапія.

^ Лікувальні фактори термічної природи. Фізична характеристика термічних факторів. Взаємодія термічних факторів з організмом. Гідротерапія. Вологе обгортування. Души. Ванни. Прісні ванни. Ароматитичні ванни. Газові ванни. Гідроколонотерапія. Лазні. Парова лазня. Сухоповітряна лазня (сауна). Теплотерапія. Парафінотерапія. Озокеритотерапія. Пакетна теплотерапія. Теплопунктура. Кріотерапія.

Курортотерапія. Кліматотерапія. Фізична характеристика кліматолікувальних факторів. Медична характеристика клімату основних природних зон. Континентальні клімати. Морські клімати. Аеротерапія. Повітряні ванни. Аерофітотерапія. Спелеотерапия. Геліотерапія. Таласотерапія.

Бальнеотерапія. Характеристика та класифікація мінеральних вод. Мінеральні ванни. Хлоридні натрієві ванни. Йодобромні ванни. Мінерально-газові ванни. Вуглекислі ванни. Сірководневі ванни. Радонові ванни. Мінеральні води для пиття. Правила прийому.

Пелоїдотерапія. Характеристика та класифікація лікувальних грязей. Застосування лікувальних грязей. Лікувальне застосування піску та глини.

Фізіопрофілактика. Організація роботи фізіотерапевтичного відділення (кабінету). Техніка безпеки при проведенні фізіотерапевтичних процедур

^ Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Загальна фізіотерапія

1. Вступ

4

2

-

-
22. Електролікування

16

6

823. Фототерапія

4

2

2
4. Застосування факторів механічної природи

10

2

265. Термотерапія.

6

2


46. Курортотерапія

14

4

28Разом за змістовим модулем 1

54

18

14
Усього годин

54

18

1422
^ ЗМІСТОВІ МОДУЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Загальна фізіотерапія


Лекційний модуль


1. Вступ до фізіотерапії (2 години).

2. Застосування постійного та імпульсного електричного струму у фізіотерапії (2 години).

3. Застосування змінного електричного струму у фізіотерапії (2 години).

4. Методи фізіотерапії, засновані на дії електромагнітного поля (2 години).

5. Фототерапія (2 години).

6. Використання лікувальних фізичних чинників механічної природи (2 години).

7. Термотерапія. Пелоїдотерапія (2 години).

8. Кліматотерапія (2 години).

9. Бальнеотерапія (2 години).


Практичний модуль:


 1. Проведення гальванізації та електрофорезу(2 години).

 2. Проведення діадинамотерапії та електростимуляції (2 години).

 3. Проведення дарсонвалізації та індуктотермії (2 години).

 4. Проведення УВЧ-терапії та НВЧ-терапії(2 години).

 5. Проведення магнітотерапії та ультразвукової терапії (2 години).

 6. Проведення інгаляцій (2 години).

 7. Проведення процедур світлолікування (2 години).


Модуль самостійної роботи:

 1. Організація роботи фізіотерапевтичного відділення (кабінету). Техніка безпеки при проведенні фізіотерапевтичних процедур.

 2. Основи застосування електромагнітних полів та випромінювань.

 3. Вібротерапія.

 4. Мануальна терапія. Акупунктура.

 5. Баротерапія.

 6. Аероіонотерапія. Галотерапія.

 7. Гідротерапія.

 8. Кріотерапія.

 9. Характеристика та класифікація мінеральних вод.

 10. Мінеральні ванни.

 11. Мінеральні води для пиття.

 12. Фізіопрофілактика.Підсумкова тека: усний колоквіум.


Методи навчання


Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця з фізичної реабілітації з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, комп’ютерна підтримка навчального процесу, впровадження інтерактивних методів навчання (робота в малих групах, розв’язання ситуативних задач).

^ Методи контролю

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

Використовуються такі методи усного контролю, які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається усному, тестовому та практичному контролю.


Приклади тестових завдань:


^ Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів


Відповідь на практичному занятті,

усна відповідь за темою індивідуального завдання


А5 (відмінно)
Студент має глибокі міцні і системні знання з теми. Вміє застосовувати здобуті теоретичні знання для розв'язання практичних задач. Будує відповідь логічно, послідовно, розгорнуто, використовуючи спеціальну термінологію.


В 4,5 (добре)
Студент має міцні ґрунтовні знання, вміє застосовувати їх на практиці, але може допустити неточності, окремі помилки в формулюванні відповідей.


С 4 (добре)
Студент знає програмний матеріал повністю, має практичні навички в проведенні фізіотерапевтичних процедур, але недостатньо вміє самостійно мислити, не може вийти за межі теми.


D 3,5 (задовільно)
Студент знає основний зміст теми, але його знання мають загальний характер, іноді не підкріплені прикладами.


E 3 (задовільно)
Студент має прогалини в знаннях з теми. Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні.


Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
Студент має фрагментарні знання з теми. Не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований. Не вміє викласти програмний матеріал.F1 (незадовільно) з обов’язко-вим повторним вивченням дисципліни

Студент повністю не знає програмного матеріалу, відмовляється відповідати.

^ Виконання практичного завдання (на практичному занятті

або за індивідуальним завданням)


А5 (відмінно)
Студент виконав практичне завдання повністю, з використанням теоретичних знань про механізми впливу лікувальних фізичних чинників на організм людини. Вміє самостійно провести фізіотерапевтичну процедуру. Здатний до успішного виконання творчих завдань.


В 4,5 (добре)
Студент виконав практичне завдання повністю, з опорою на теоретичні знання, але може допустити неточності, окремі помилки.


С 4 (добре)
Студент виконав практичне завдання, але може допускати помилки в проведенні фізіотерапевтичних процедур, недостатньо вміє самостійно мислити.


D 3,5 (задовільно)
Студент виконав практичне завдання неповністю, продемонстрував невміння виконувати творчі завдання. Допускає істотні помилки в проведенні фізіотерапевтичних процедур.


E 3 (задовільно)
Студент виконав практичне завдання частково, з помилками. Аналіз впливу лікувальних фізичних чинників на організм людини здійснює на побутовому рівні.


Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
Студент виконав практичне завдання фрагментарно. Не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований.F1 (незадовільно) з обов’язко-вим повторним вивченням дисципліни

Студент повністю не виконав практичне завдання.


^ Модульний контроль (усна відповідь)


А5 (відмінно)
Студент має глибокі міцні і системні знання з матеріалу змістового модулю, вільно володіє понятійним апаратом. Знає механізми впливу лікувальних фізичних чинників на організм людини. Вміє застосовувати здобуті теоретичні знання для практичного використання в реабілітаційній практиці. Будує відповідь логічно, послідовно, розгорнуто, використовуючи спеціальну термінологію.


В 4,5 (добре)
Студент має міцні ґрунтовні знання, вміє застосовувати їх на практиці, але може допустити неточності, окремі помилки в формулюванні відповідей.


С 4 (добре)
Студент знає програмний матеріал повністю, має практичні навички в проведенні фізіотерапевтичних процедур, але недостатньо вміє самостійно мислити, не може вийти за межі теми.


D 3,5 (задовільно)
Студент знає основні теми змістового модулю, має уявлення про механізми впливу лікувальних фізичних чинників на організм людини, але його знання мають загальний характер, іноді непідкріплені прикладами.


E 3 (задовільно)
Студент має прогалини в теоретичних знаннях та практичних вміннях. Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні.


Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
Студент має фрагментарні знання з матеріалу змістового модулю. Не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований. Не вміє викласти програмний матеріал. Практичні навички на рівні розпізнавання.F1 (незадовільно) з обов’язко-вим повторним вивченням дисципліни

Студент повністю не знає програмного матеріалу, не працював в аудиторії з викладачем або самостійно.

Екзамен


А5 (відмінно)
Студент має глибокі міцні і системні знання з усього теоретичного курсу, вільно володіє понятійним апаратом. Знає механізми впливу лікувальних фізичних чинників на організм людини. Вміє застосовувати здобуті теоретичні знання практичного використання в реабілітаційній практиці. Будує відповідь логічно, послідовно, розгорнуто, використовуючи спеціальну термінологію.


В 4,5 (добре)
Студент має міцні ґрунтовні знання, вміє застосовувати їх на практиці, але може допустити неточності, окремі помилки в формулюванні відповідей.


С 4 (добре)
Студент знає програмний матеріал повністю, має практичні навички в проведенні фізіотерапевтичних процедур, але недостатньо вміє самостійно мислити, не може вийти за межі теми.


D 3,5 (задовільно)
Студент знає основні теми змістового модулю, має уявлення про механізми впливу лікувальних фізичних чинників на організм людини, але його знання мають загальний характер, іноді непідкріплені прикладами.


E 3 (задовільно)
Студент має прогалини в теоретичних знаннях та практичних вміннях. Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні.


Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
Студент має фрагментарні знання з матеріалу змістового модулю. Не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований. Не вміє викласти програмний матеріал. Практичні навички на рівні розпізнавання.F1 (незадовільно) з обов’язко-вим повторним вивченням дисципліни

Студент повністю не знає програмного матеріалу, не працював в аудиторії з викладачем або самостійно.Список рекомендованої літератури.


 • Основна література.
 1. Загальна фізіотерапія і курортологія / Є.М. Панасюк, Я.М. Федорів, В.М. Модилевський. - Львів: Світ, 1999. - 136 с.

 2. Курортология и физиотерапия / Под ред. В.М. Боголюбова. — М.: Медицина, 2005. — Т. 1, 2.

 3. Медицинская реабилитация: [руководство в 3-х томах] / Под ред. В.М. Боголюбова – М., 2007.

 4. Мухін В.М. Фізична реабілітація / Мухін В.М. – Київ. – 2000. - 423 с.

 5. Улащик В.С. Очерки общей физиотерапии / Улащик В.С. - Минск: Наука й техника, 1994. - 200 с.

 6. Физическая реабилитация / Под ред. проф. С.Н. Попова. —Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 365с.
 • Додаткова література.
 1. Клиническая физиотерапия / И.Н. Сосин, Л.Д. Тондий, Е.В. и др. / Под ред. И.Н. Сосина. - Киев: Здоров'я, 1996. - 624.

 2. Клінічна фізіотерапія / За ред. B.B. Оржешковського. — К.: Здоров'я, 1994. – 215с.

 3. Клячкин Л.M. Физиотерапия / Клячкин Л.M., Виноградов M.H.. — M.: Медицина, 2008. – 289с.

 4. Олефиренко В.Г. Водотеплолечение. — М.: Медицина, 2006. – 225с.

 5. Ясногородский В.Г. Электролечение / В.Г. Ясногородский - М. : Медицина, 2007. - 239 с.
 • Internet – ресурси
Схожі:

Херсонський державний університет Кафедра здоров’я людини iconХерсонський державний університет Кафедра здоров’я людини
Робоча програма з гігієни для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини
Херсонський державний університет Кафедра здоров’я людини iconХерсонський державний університет Кафедра здоров’я людини
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить
Херсонський державний університет Кафедра здоров’я людини iconХерсонський державний університет Кафедра здоров’я людини
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить
Херсонський державний університет Кафедра здоров’я людини iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет Інститут природознавства Кафедра здоров’я людини
Екзамен повинен виявити глибоке розуміння основ біомеханіки з елементами динамічної анатомії, фізіологічних механізмів впливу фізичних...
Херсонський державний університет Кафедра здоров’я людини iconХерсонський державний університет факультет природознавства, здоров’я людини І туризму
Державний екзамен з теоретичних основ хімії передбачає перевірку знань на встановлення відповідності рівня підготовки за освітньо-кваліфікаційним...
Херсонський державний університет Кафедра здоров’я людини iconХерсонський державний університет факультет пиродознавства, здоров’я людини І туризму
Синтез та дослідження біологічної активності 4-(3-піридил)піримідинону та його похідних ”
Херсонський державний університет Кафедра здоров’я людини iconХерсонський державний університет факультет природознавства, здоров’я людини І туризму
У відповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі
Херсонський державний університет Кафедра здоров’я людини iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
«Природничі науки», напрям підготовки 040102 «Біологія*»; галузь знань 0101 Педагогічна освіта, напрям підготовки 010105. Корекційна...
Херсонський державний університет Кафедра здоров’я людини iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет природознавства, здоров’я людини І туризму затверджено
Напрями підготовки: “Екологія. Охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
Херсонський державний університет Кафедра здоров’я людини iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет природознавства, здоров’я людини І туризму затверджено
Напрями підготовки: “Біологія”, “Екологія. Охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи