Програма вступних випробувань з конституційного права україни для ІІ- vі курсів пояснювальна записка icon

Програма вступних випробувань з конституційного права україни для ІІ- vі курсів пояснювальна записка
Скачати 56.49 Kb.
НазваПрограма вступних випробувань з конституційного права україни для ІІ- vі курсів пояснювальна записка
Дата05.05.2013
Розмір56.49 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Херсонський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії,

ректор університету,

__________ проф. О.Ходосовцев

«___»________________2013 р.


ПРОГРАМА

вступних випробувань

з конституційного права України

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

(ІІ курс)

(денна, заочна форми навчання)

Напрям підготовки 6.030401. Правознавство

Галузь знань: 0304 Право


Херсон – 2013

ПРОГРАМА

^ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З конституційного права україни

ДЛЯ ІІ- КУРСІВ


Пояснювальна записка


Програма вступних випробувань з Конституційного права України розроблена на основі чинних програм з Конституційного права України, затверджених Міністерством освіти і науки України, України (лист №1/11-3580 від 22.08.2001 р.), і програм вступних випробувань до вищих навчальних закладів.

Програма вступних випробувань складається з пояснювальної записки, переліку розділів і тем і вимог до рівня загальноосвітньої підготовки абітурієнтів з Конституційного права України.

Тестування відбувається в письмовій формі,термін виконання завдання 80 хвилин.

Загальна характеристика галузі конституційного права України

Поняття, предмет та метод галузі конституційного права. Система галузі конституційного права України. Конституційно-правові норми і конституційно-правові інститути. Конституційно-правові відносини та їх особливості. Відповідальність в конституційному праві. Джерела конституційного права. Конституційне право України як навчальна дисципліна


Загальні засади конституційного ладу України Поняття конституційного ладу та його засад

Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Декларація про державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності. Референдум 1 грудня 1991 року. Правонаступництво України. Основні етапи конституційного процесу в Україні 1991-1996 рр. Конституція України – Основний закон держави. Порядок внесення змін до Конституції України. Конституційна форма правління, державного устрою і політичного режиму України. Державні символи України. Адміністративно-територіальний устрій України.


Основи правового статусу людини і громадянина

Поняття громадянство та підданство. Порядок та підстави набуття громадянства України. Порядок та підстави припинення громадянства України. Правовий статус іноземця і особи без громадянства в Україні. Права, свободи і обов’язки людини і громадянина. Система конституційних прав людини в Україні. Єдність прав і обов’язків, неприпустимість зловживання правами і свободами, гарантованість прав і свобод, взаємна відповідальність держави і громадянина. Громадянські (особисті) права людини і громадянина. Політичні права. Соціальні, економічні та культурні права людини і громадянина. Конституційні обов’язки громадян України. Гарантії прав і свобод людини і громадянина. Механізм захисту прав і свобод людини і громадянина.


Вибори і референдуми

Безпосередня й представницька демократія та їх основні форми. Поняття референдуму. Предмет, порядок призначення та проведення Всеукраїнського та місцевих референдумів. Види виборчих систем. Види виборів. Принципи виборчого права.


Конституційна система органів державної влади в Україні

Принцип поділу державної влади в Україні. Склад, правовий статус і повноваження Верховної Ради України. Підстави і порядок дострокового припинення повноважень Верховної Ради України і народного депутата України. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Порядок роботи Верховної Ради України. Законодавчий процес та його стадії. Правовий статус Президента України та його повноваження. Порядок обрання, підстави та порядок дострокового припинення повноважень Президента України. Правовий статус і повноваження Кабінету Міністрів України. Склад і порядок формування Кабінету Міністрів України. Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади. Повноваження та порядок формування місцевих державних адміністрацій.


Конституційно-правові основи судової системи та органів прокуратури

Конституційні принципи правосуддя в Україні. Конституційний Суд України: склад, порядок формування, повноваження. Конституційно-правовий статус прокуратури, система органів прокуратури.


Конституційно-правові основи місцевого самоврядування

Теоретичні основи місцевого самоврядування. Історія становлення місцевого самоврядування в Україні. Повноваження органів місцевого самоврядування. Система місцевого самоврядування. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування. Гарантії місцевого самоврядування.


Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки абітурієнтів з Конституційного права

 • характеризувати ознаки держави, сутність і зміст функцій держави, класифікацію держав за формою правління, за формою державного устрою, класифікацію політичних режимів;

 • визначати причини виникнення держави та права;

 • характеризувати структуру системи законодавства;

 • характеризувати структуру системи права, структуру норми права;

 • аналізувати конституційний процес в Україні, особливості правового статусу особи, класифікацію прав свободи людини і громадянина України;

 • виділяти форми народовладдя в Україні, характеризувати принцип розподілу влади і правовий статус державних органів;

 • визначати роль Президента України згідно з Конституцією та законодавством України;

 • характеризувати конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні;

 • роз’яснювати зміст, правильно застосовувати юридичні поняття та терміни.Рекомендована література


  1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. // Відом. Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст.141.

  2. Антонов В.О., Батанов О.В., Воротіна Н.В., Гаєва Н.П., Ісаєва Н.К. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник для студ. вищих навч. закл.:У 2 т.— К.: ТОВ "Вид-во "Юридична думка", 2006. — 800с.

  3. Байрачна Л. К., Барабаш Ю. Г., Веніславський Ф. В., Кичун В. І., Колісник В. П. Конституційне право України: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / В.П. Колісник (ред.), Ю.Г. Барабаш (ред.). — Х.: Право, 2008. — 416с.

  4. Бесчастний В.М., Філонов О.В., Субботін В.М., Пашков С.М. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: навч. посіб. — 2-ге вид., стер. — К.: Знання, 2008. — 467с.

  5. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підруч. [для студ. вищих навчальних закладів] / за ред. С. Г. Серьогіної. – Х.: Право, 2005. – 256 с.

  6. Іванов В.М. Історія держави і права України: навч. посіб.. — К.: Атіка, 2007. — 728c.

  7. Кравченко В.В. Конституційне право України: навч. посіб.. — Вид. 6-е, випр. та доп. — К. : Атіка, 2008. — 592c.

  8. Осауленко О. І.. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К.: Істина, 2007. — 336с.

  9. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Київський ун-т права / Віктор Федорович Погорілко (заг.ред.). — К.: Наукова думка, 2006. — 338с.

  10. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України: навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — 632c.
Голова фахової атестаційної комісії

______________________ доцент Казанчан А.А.«ПОГОДЖЕНО»

Декан юридичного факультету

_________ професор Стратонов В.М.

Схожі:

Програма вступних випробувань з конституційного права україни для ІІ- vі курсів пояснювальна записка iconПояснювальна записка до складання вступних випробувань з французької мови для допускаються студенти, які виконали усі вимоги навчального плану з практичних та теоретичних курсів
Програма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з французької мови. / Укл.:...
Програма вступних випробувань з конституційного права україни для ІІ- vі курсів пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки "Машинобудування" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання
Пояснювальна записка складається з "Програм фахових вступних випробувань", "Вимог до рівня підготовки вступників", "Літератури",...
Програма вступних випробувань з конституційного права україни для ІІ- vі курсів пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки "Машинобудування" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання
Пояснювальна записка складається з "Програм фахових вступних випробувань", "Вимог до рівня підготовки вступників", "Літератури",...
Програма вступних випробувань з конституційного права україни для ІІ- vі курсів пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Програма вступних випробувань з конституційного права україни для ІІ- vі курсів пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Програма вступних випробувань з конституційного права україни для ІІ- vі курсів пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Програма вступних випробувань з конституційного права україни для ІІ- vі курсів пояснювальна записка iconПрограма вступних випробувань з господарського права та цивільного процесу для студентів V курсу окр «спеціаліст» Пояснювальна записка
України передбачає перевірку знань абітурієнтів теоретичних основ господарського права та цивільного процесу, їх практичної підготовки...
Програма вступних випробувань з конституційного права україни для ІІ- vі курсів пояснювальна записка iconПрограма вступних випробувань з господарського права та цивільного процесу для студентів V курсу окр «магістр» Пояснювальна записка
України передбачає перевірку знань абітурієнтів теоретичних основ господарського права та цивільного процесу, їх практичної підготовки...
Програма вступних випробувань з конституційного права україни для ІІ- vі курсів пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування»
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Програма вступних випробувань з конституційного права україни для ІІ- vі курсів пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування»
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи