Кафедра педагогіки та психології icon

Кафедра педагогіки та психології
Скачати 191.5 Kb.
НазваКафедра педагогіки та психології
Дата02.11.2012
Розмір191.5 Kb.
ТипПротокол


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Х Е Р С О Н С Ь К И Й Д Е Р Ж А В Н И Й У Н І В Е Р С И Т Е Т

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор університету

професор О.В.МішуковПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ РОЗДІЛ

ДО ПРОГРАМИ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ


ІV курсу
Програму обговорено на засіданні кафедри педагогіки та психології

Протокол № 1 від “ 8 ” вересня 2009 р.


^
Проректор, зав. кафедри педагогіки та психології проф. В.Л.ФедяєваХерсон  2009Програма розроблена:

Корольова І.І. – старший викладач кафедри педагогіки та психології


На основі навчальних програм «Навчальні програми: Педагогіка школи. Історія педагогіки. Методика виховної роботи. Основи педагогічної майстерності. Педагогічна практика. / М.І.Сметанський, В.І. Галузяк, І.Л. Холковська, О.В. Кімова, О.В. Столяренко, Н.Б. Хамська. – Вінниця: Континент-Прим, 2004. 116 с.


Схвалено і затверджено на засіданні кафедри

педагогіки та психології


Протокол № 1 від 8 вересня 2009 р.


Завідувач кафедри

педагогіки та психології, професор Федяєва В.Л.


Вступ


Педагогічна практика з виховної роботи займає важливе місце в системі підготовки майбутнього вчителя. Вона являє собою органічну складову навчально-виховного процесу вузу, забезпечуючи поєднання теоретичної підготовки студентів з психолого-педагогічних дисциплін з їх практичною діяльністю в школі. Практика відіграє системоутворюючу роль серед усіх форм навчальної діяльності студента у вузі, дозволяє засвоїти, проявити та передати одержані знання з педагогіки та методики виховної роботи, психології та педагогічної майстерності, а також збагатити і відкоригувати їх. Вона забезпечує безперервність та послідовність формування вмінь та навичок, професійне становлення майбутнього педагога.

Протягом педагогічної практики студенти-практиканти самостійно проводять різні види занять з учнями, знайомляться з роботою вчителя по спеціальності, приймають участь в навчально-виховній роботі з учнями та методичній роботі вчителів, виконують роль класного керівника, беруть участь в підготовці і проведенні батьківських зборів, в роботі шкільних університетів педагогічних знань для батьків, виконують завдання з педагогіки та психології. В цілому зміст діяльності студентів в ході цієї практики повинен бути наближений до реальної професійної діяльності вчителя.

Метою педагогічної практики є формування динамічної гнучкості випускників педагогічних вузів при адаптації до нового соціально-педагогічного середовища, підготовка майбутніх педагогів до творчого виконання функціональних обов’язків вчителя та класного керівника.

Навчально-виховна практика охоплює довготривалий період щоденної систематичної роботи з учнями. Тому створюються сприятливі умови для поглибленого цілісного і системного вивчення учнів, постійного спілкування з ними, вивчення колективу закріпленого класу.

Поступове пізнання дітей зміцнює і розвиває інтерес та любов до дітей, породжує захопленість педагогічною діяльністю. Студенти в повній мірі відчувають себе вчителями-вихователями, які несуть повну відповідальність за навчання і виховання дітей.

На період педагогічної практики студенти стають повноважними членами педагогічних колективів і, таким чином, підкоряються внутрішкільному розпорядку, користуються єдиними вимогами до учнів, дотримуються трудової дисципліни, виконують загальношкільний план роботи. Як члени педагогічного колективу, студенти беруть участь в організації та формуванні колективної педагогічної думки – на пед.радах, нарадах при директорі, в методичних об’єднаннях, семінарах, малих пед. радах, педагогічних консиліумах, вивчають і узагальнюють передовий педагогічний досвід вчителів.

Відносини студентів з учителями будуються на основі гуманних стосунків, взаємної поваги, тепла, взаєморозуміння. Студенти під час педагогічної практики насичують в собі якості викладача, вихователя, дослідника. Досвід передових вчителів не лише вивчається і узагальнюється, а й осмислюється з позиції сучасної педагогічної теорії. Особистий досвід, який студент набуває, ґрунтується на виявленні та аналізі причин та успіхів, невдач, визначенні шляхів коригування своєї роботи. Під час практики студенти проводять експериментальну роботу, збирають і узагальнюють матеріали дослідження проблеми для дипломної роботи з педагогіки, психології та методики викладання предмету.


^ 1. Організація практики


Виробничі (педагогічні) практики проводяться на базі кращих навчальних закладів м. Херсона, а також Херсонської області, які закріплюються наказом по університету на основі пропозицій випускаючих (профілюючих) кафедр. Обов’язки університету та навчального закладу, який приймає на практику студентів, визначається типовим договором на проведення практики. Перед відбуттям на практику зі студентами проводяться настановчі конференції, на яких вони знайомляться з порядком проходження практики та з технікою безпеки, отримують необхідні документи: направлення, завдання-програму, індивідуальні завдання, щоденник, журнал обліку роботи, методичні рекомендації тощо.

Керує педагогічною практикою з виховної роботи методист кафедри педагогіки і психології з числа досвідчених викладачів кафедри, що має стаж педагогічної роботи в школі та працював у школі на посаді класного керівника, вихователя, організатора позакласної роботи (в школі), або майстра (ПТУ), тренера (спорт. школи, спорт. філії) не менше 3 років, або працював директором, заступником директора з навчально-виховної роботи навчального закладу.

По закінченню проходження педагогічної практики навчальний заклад повинен представити в університет (кафедру) характеристику з оцінкою роботи студентів за термін практики.

За період практики студент повинен вивчити та узагальнити педагогічний досвід навчального закладу, а також набути організаційні та методичні навички самостійної роботи.


^ 2. Цілі і завдання практики


Цілі і основні завдання педагогічної практики полягають у тому, щоб поглибити зв’язок теоретичних знань з реальним педагогічним процесом, використовувати їх для розв’язання конкретних навчальних і виховних завдань, формувати у студентів психологічну готовність до роботи в школі, виробити у майбутніх вчителів уміння і навички практичної діяльності, потреби у безперервній педагогічній самоосвіті; допомогти студентам оволодіти сучасними методами і формами педагогічної діяльності, новими прогресивними технологіями навчання; формувати дослідницький підхід до навчально-виховної діяльності, гнучкість випускника педагогічного вузу в адаптації до нового соціального середовища.


^ 3. Педагогічна практика студентів ІУ курсу

(7-й семестр, 8 тижнів)


Мета практики: закріплення знань з дидактики середньої школи, проведення позаурочної роботи з фаху і виховної роботи з учнями 5-9 класів, підготовка до цілісного виконання функцій учителя - предметника і класного керівника, до проведення навчально-виховної роботи з учнями.

Виконання функцій класного керівника вимагає глибокого знання теорії та методики виховного процесу, національної системи виховання.

Реалізація поставлених завдань педагогічної практики з виховної роботи пов’язана з виконанням великого обсягу роботи в школі (навчальному закладі).


^ 3.1. Основні завдання педагогічної практики:

методичні:

 1. абезпечити зв’язок теоретичних знань з методики виховної роботи з підлітками, з реальним педагогічним процесом у розв’язанні конкретних розвиваючих, виховних завдань, а відтак – формування у студентів ІУ курсів готовності до виховної роботи в школі;

 2. забезпечити знайомство з реальним обсягом виховної роботи класних керівників 5-9 класів при виконанні діагностичної, організуючої, виховної, керуючої функції у класному колективі підлітків; з особливостями планування виховної роботи з учнями 5-9 класів;

 3. співвіднести теоретичні знання студентів з їхніми практичними навичками й вміння орієнтуватись у питаннях з психолого-педагогічного розділу, досягати розуміння студентами цілісності, нерозривності та інтегрованості всіх факторів та їх ролі у формуванні особистості;

 4. домогтись формування у студентів широкого наукового психолого-педагогічного світогляду та конкретних педагогічних вмінь роботи з особистістю;

 5. формування всебічних умінь і навичок виховної роботи з дітьми підліткового віку;

 6. забезпечити глибину, стійкість та надійність професійно необхідних знань, вмінь та навичок з дисциплін психолого-педагогічного циклу, структурувати осмислення студентами цінності та непересічної значущості особистості кожного учня в умовах його навчання, виховання та розвитку.


пізнавальні:

1) сформувати у студентів знання методів та конкретних методик дослідження педагогічного процесу; суттєвих закономірностей особистості її виховання та формування у шкільному віці; закономірностей та єдність навчання, виховання та психічного розвитку; вікових закономірностей і своєрідності психіки та її проявів на різних вікових етапах шкільного навчання; педагогічної оцінки; основ педагогічного спілкування;

2) виховувати у студентів необхідність осмислення структури педагогічної діяльності, її основних компонентів, педагогічних дій та професійно важливих вмінь та якостей, необхідних для її реалізації;

3) виховати у студентів стійкий інтерес і любов до професії вчителя, формувати у майбутніх вчителів педагогічні вміння та навички виховної роботи з учнями 5-9 класів.


практичні:

1) підбирати для дослідження адекватні та надійні методики; володіти цими методиками в педагогічній діяльності;

2) застосовувати новітні технології педагогічної науки в забезпеченні досягнень професійної діяльності вчителя;

3) складати психолого-педагогічний аналіз виховного заходу, уроку;

4) вміти вивчати особистість підлітка та скласти психолого-педагогічну характеристику на учня;

5) сформувати вміння та навички студентів використовувати знання з дисциплін психолого-педагогічного циклу в процесі виховання школярів;

6) проводити наукові дослідження з проблем, які студент ставить у курсовій або випускній роботі, при підготовці виступу на конференції або при написанні наукової статті.


^ 3.2. Змістові модулі педагогічної практики:


Під час педагогічної практики студенти мають оволодіти основами професійно-педагогічних умінь з виховної роботи.


Змістовий модуль № 1

«Педагогічний розділ»

Зміст програми практики і освітньої діяльності

Організаційні заходи щодо виконання навчальної роботи

^ Виховання цілеспрямована система формування особистості. Сутність національного виховання як цілісної системи. Зумовленість мети виховання соціальними умовами. Педагогічні умови, що забезпечують ефективний виховний вплив на формування особистості. Суб’єкт і об’єкт виховання. Психолого-педагогічний аспект. Зміст виховного процесу. Форми і методи виховання.

Співбесіда з адміністрацією школи. Вивчення досвіду національного виховання навчального закладу. Опрацювання плану виховної роботи навчального закладу. Відвідування виховних заходів провідних педагогів школи. Знайомство з класним керівником та учнівським колективом. Вивчення особових справ учнів. Вивчення плану виховної роботи класного керівника.

^ Методи формування свідомості особистості. Бесіда. Лекція. Методи дискусійного характеру. Переконання. Навіювання. Методи прикладу.

Підготовка до індивідуальної бесіди, класної години (бесіди, лекції, дискусії). Проведення індивідуальної роботи з учнями з використанням елементів методів: переконання, навіювання, прикладу.

^ Організація різнопланової діяльності школярів. Технологія організації діяльності школярів. Основні напрямки діяльності школярів. Розвиток внутрішньоколективних відносин як важливої умови формування морального досвіду школярів.

Відвідування виховних заходів загальношкільних або класного керівника закріпленого класу. Співбесіда з класним керівником. Аналіз виховного заходу. Спостереження за колективом класу.

Методи організації діяльності школярів, спілкування та формування позитивного досвіду суспільної поведінки. Методи привчання, тренування. Педагогічна допомога. Громадська думка. Метод прогнозування. Створення виховуючих ситуацій.

Проведення опитування класу щодо теми виховного заходу. Підготовка до проведення залікового виховного заходу. Проведення бесіди з активом класу. Проведення репетицій заходу.

^ Класний керівник. Основні завдання та пріоритетні напрями роботи класного керівника. Функції класного керівника. Напрями і форми роботи класного керівника. План виховної роботи. Варіанти структури плану роботи класного керівника. Аналіз виховного заходу. Самоаналіз діяльності вчителя при підготовці та проведенні виховного заходу. Критерії оцінювання ефективності виховного процесу. Форми й методи роботи вчителя з батьками учнів.

Вивчення досвіду виховної роботи класного керівника. Виконання обов’язків класного керівника у закріпленому класі. Складання плану роботи на термін проходження практики. Ведення шкільної документації. Складання самоаналізу на заліковий виховний захід. Організація та проведення батьківських зборів.


Змітовий модуль № 2

«Психологічний розділ»

Зміст програми практики і освітньої діяльності

Організаційні заходи щодо виконання навчальної роботи

^ Емоційне стимулювання як важливий фактор підвищення ефективності різнопланової діяльності школярів. Роль емоційного фактора в педагогічному процесі. Вербальні методи стимулювання. Гра. Змагання. Заохочення. Покарання.

Самостійне проведення виховного заходу. Обговорення проведеного заходу та підведення підсумків (визначення активних учасників, недоліків заходу).

^ Вікові особливості психічного та фізичного розвитку особистості. Індивідуальні особливості учнів. Програма вивчення особистості учня. Складання психолого-педагогічної характеристики особистості.


Вивчення схеми психолого-педагогічної характеристики на учня середньої ланки. Проведення спостереження за учнем. Підготовка та проведення тестових методик з вивчення особистості учня. Опрацювання та аналіз результатів тестових методик. Написання психолого-педагогічної характеристики учня середньої ланки.


^ 3.3. Модуль самостійної роботи

Відпрацювання самостійно студентами таких завдань:

Індивідуальне завдання.

З метою набуття студентами під час педагогічної практики умінь і навичок самостійного розв’язання навчально-виховних, організаційних та наукових проблем й вивчення професійної мотивації та намірів подальшого навчання школярів старшої школи методисти кафедри педагогіки і психології, викладачі фахової кафедри за узгодженням з груповим керівником педагогічної практики, включають до програми практики індивідуальне завдання: провести анкетування школярів старшої школи з визначення їх професійної мотивації та намірів подальшого навчання (анкета та зразок бланків відповідей додаються).

Порядок проведення:

1) надати старшокласникам бланк відповідей, в якому вони ставлять відмітку біля своєї відповіді. Кількість відповідей на одне запитання не більше двох, крім питань № 2,3 (лише одна). На питання, де передбачена власна відповідь старшокласника зазначити, що необхідно не скорочувати назви міст та ВУЗів і відповідати конкретно. Наприкінці повідомити інформацію про себе (питання та зразки відповідей наприкінці анкети).

2) обробити отримані матеріали за запропонованим зразком. У бланку обробки результатів анкетування позначити відповідну кількість відповідей старшокласників на кожне з питань анкети та вказати всі варіанти відповідей («свій варіант»).

3) надати методисту кафедри педагогіки і психології наступні матеріали:

 • бланк обробки результатів анкетування;

 • заповнені старшокласниками бланки відповідей.

Виконання індивідуального завдання активізує діяльність студентів, розширює їх світогляд, підвищує ініціативу і робить проходження педагогічної практики конкретним і цілеспрямованим. Матеріали індивідуальних завдань можуть бути використані викладачами як підґрунтя для проведення профорієнтаційної роботи в школах м. Херсона за напрямом підготовки факультетів та інститутів.


3.4. Підсумкова тека

Під час педагогічної практики студенти ІУ курсу мають оволодіти такими уміннями виховної роботи:
 • ^

  визначати і впроваджувати в ході роботи з учнями 5-9 класів активні форми виховного впливу;


 • адаптуватися у новому навчально-педагогічному середовищі;

 • складати психолого-педагогічну характеристику на учня;

 • вести роботу з підготовки та проведення виховних заходів з учнями;

 • застосовувати у виховній роботі з учнями весь арсенал форм, методів та прийомів виховання;

 • постійно залучати актив класу і весь колектив у цілому до підготовки проведення виховних заходів.

Зміст звіту. По закінченню педагогічної практики студенти представляють методисту кафедри педагогіки та психології:

    1. Завдання-звіт практиканта.

    2. Методичну розробку виховного заходу, проведеного у закріпленому класі.

    3. Психолого-педагогічну характеристику на учня.

    4. Індивідуальне завдання.^

Форми і методи контролю


На період проходження педагогічної практики з виховної роботи студентів методистами кафедри педагогіки та психології постійно здійснюється контроль. Цей контроль має стимулювати діяльність студентів. Контроль передбачає й постійну допомогу студентам з боку методистів.

^ Застосовуються такі форми контролю:

 • попереджувальний – методист перевіряє план виховної роботи, конспект виховного заходу (сценарій) і дає студенту-практиканту поради з подальшої роботи;

 • персональний – здійснюється тоді, коли у студента-практиканта виникають труднощі при проведенні виховної роботи (погіршується робоча дисципліна, не знаходить спільну мову з класом, не вміє працювати з активом або не може залучити актив до підготовки виховного заходу тощо);

 • оглядовий – здійснюється методистом у ході перевірки виконання плану виховної роботи;

 • тематичний – здійснюється за результатами виконання одного з запланованих практикантом заходів з певної теми. (Наприклад, вивчення особистості учня, написання психолого-педагогічної характеристики або складання сценарію виховного заходу);

 • фронтальний контроль – здійснюється методистом перед закінченням пед. Практики, коли перевіряється хід виконання всієї програми пед. Практики;

 • узагальнюючий – здійснюється в ході заліків та під час проведення підсумкової конференції.

Види контролю:

 • за часом: поточний, оперативний, послідовний;

 • за стадією проведення: попереджувальний, проміжний, кінцевий;

 • за ступенем охоплення: загальний, частковий, локальний;

 • за періодичністю: епізодичний, оглядовий, фрагментарний.

Способи контролю: вибірковий, тематичний, паралельний, цільовий.

Ці класичні форми, види та способи контролю повинні узгоджуватися з новими демократичними його формами:

 • колективним – коли методист контролює діяльність всієї закріпленої групи, яка перебуває на практиці у навчальному закладі (розглядають і обговорюють під керівництвом старости план виховної роботи, відвідують і аналізують групою виховний захід і т.п.);

 • взаємоконтроль – методист закріплює двох студентів, які працюють класними керівниками у паралельних класах для взаємовідвідування та аналізу виховних заходів та взаємоперевірки всієї роботи;

 • самоконтроль – базується на довірі методиста та добре підготовленого студента, який випробовує свої сили і періодично звітується перед методистом про успіхи своєї виховної діяльності та отримує від методиста необхідну допомогу.

Контроль за педагогічною практикою студентів, що проходять її на робочих місцях, здійснює директор, заступник з виховної роботи та класний керівник. За цих умов великого значення набуває самоконтроль студентів за своєю діяльністю.

Студент має дотримуватися режиму праці, встановленому у даному навчальному закладі, перебувати на робочому місці впродовж всього робочого дня. Староста групи має контролювати відвідування, вести табель, а студенти – щоденники.


^ Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Засвоєнню психолого-педагогічних основ, розвитку інтелектуально-емоційного потенціалу, формуванню практичних умінь і навичок, необхідних для ефективної майбутньої професійної діяльності, в значній мірі сприяє раціональне використання педагогічної практики. Підготовка до різнопланової виховної роботи вимагає від студентів систематичної активної і свідомої праці.

Оцінювання досягнень студентів відбувається після виконання всіх завдань змістових модулів з «Педагогічного розділу» та «Психологічного розділу» у відповідності до критеріїв, наведених нижче.

Оцінку за виховну роботу студента в якості класного керівника виставляє викладач педагогіки і психології, погоджує її з класним керівником.

Бали Критерії оцінки


¥ - 1 Практично не виконав програму позанавчальної виховної роботи,

виявив слабкі знання психолого-педагогічної теорії, не зміг установити правильні взаємовідносини учнів і організовувати педагогічно доцільну їх діяльність. Володіє тільки окремими прийомами практичної діяльності, яких недостатньо для організації навчально-виховної роботи у навчальному закладі.

X - 2 Не виконав програму позанавчальної виховної роботи, виявив слабкі знання психолого-педагогічної теорії, невміння застосовувати її при висуненні і реалізації виховних задач; знайшов спільну мову лише з окремими учнями учнівського колективу. Не зміг організовувати діяльність учнів без грубих помилок, на які не звертав уваги.

Е - З У цілому виконав програму позанавчальної виховної роботи, але має значні утруднення при необхідності висунення та реалізації виховних задач. Потребує допомоги керівника чи товаришів для організації виховних заходів. Часто припускався типових помилок, не враховуючи у достатній мірі вікові та індивідуальні особливості учнів, які за умови допомоги виправляв.

Д - 3,5 Виконав програму позанавчальної виховної роботи, але не виявив глибоких знань психолого-педагогічної теорії і уміння її застосовувати, допускав помилки в плануванні і проведенні окремих позакласних занять. Самостійно відтворює головні положення викладені в базовому підручнику чи лекційному матеріалі.

С - 4 Повністю виконав перелічену роботу за період практики з програми виховної роботи, виявив уміння, спираючись на психолого-педагогічну теорію - визначити головну виховну задачу і способи її рішення, виявив ініціативу в роботі, але при проведенні окремих видів виховної роботи допускав незначні помилки. На основі теоретичного матеріалу з циклу психолого-педагогічних дисциплін під керівництвом вчителя-методиста вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію щодо проведеного виховного заходу.

В - 4,5 У повному обсязі виконав всі завдання виховної роботи відповідно психолого-педагогічного розділу програми педагогічної практики, виявив уміння правильно визначати й здійснювати головну виховну задачу, способи і результати її рішення у відповідності до вікових та індивідуальних особливостей учнів, виявив в роботі самостійність, спираючись на основи психолого-педагогічної теорії, але допустив незначні недоліки, які за наслідками аналізу, вирішив у процесі виконання наступних завдань.

А - 5 Своєчасно виконав на високому рівні весь наявний обсяг виховної роботи, передбачений програмою практики того чи іншого курсу, виявив уміння, спираючись на психолого-педагогічну теорію, правильно визначати й ефективно здійснювати головну виховну задачу, способи і результати її рішення з обліком вікових та індивідуальних особливостей учнів, виявив в роботі самостійність, творчий підхід, педагогічний такт.

Список літератури:

 1. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-метод.посібник. - К.: ІЗМН, 1998.—204с.

 2. Бутенко Н.Ю., Грущенко Л.М. Педагогічна практика: підготовка та реалізація: Навч. посіб. / За заг.ред. Н.Ю. Бутенко. – К.: КНЕУ, 2005. – 184 с.

 3. Веретенко Т.Г., Манойло І.С. Педагогічний тренінг. - X., 1999.

 4. Волохов А. Детские организации - что нового? //Воспитание школьников. -1995. - № 5.

 5. Волохов А. Длительные воспитывающие игры //Восспитание школьников. - 1995. - № 2.

 6. Головаха Е.И., Панина И.В. Психология человеческого взаимопонимания. - К: Политиздат, 1989.

 7. Грибакова Г.Скаутизм как воспитательная система // Педагог. -1992. -№5.

 8. Грибакова Г.Скаутизм как воспитательная система // Педагог. -1992. -№6.

 9. Губенко Д. Пластунське літо //День. - 1998. - № 14.

 10. Державна національна програма „Освіта" /Україна XXI століття/. - К, 1994.

10. Древа І., Фурман Є. Организация урока. -М.: Просвещение, 1984. – 128 с.

11 .Закон України „Про освіту" // Голос України. - 1996. - №7. 12. Закон України про загальну середню освіту (витяг).

13. Зязюн І. А. Гуманістична стратегія теорії і практики навчального процесу //Рідна школа. - 2000. - № 8.

14. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Метод, посіб./ Авт. - укл. О.Пометун, Л.Пироженко. - К.: А.П.Н., 2002.-136 с.

15.Конаржевский Ю.А. Технологій педагогического анализа учебно-воспитательного процеса. Часть 2. - М., 1997.

16.Концепція 12-річної загальноосвітньої школи. - К., 2002.

17.Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти. 18.Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку

української державності (Проект).

19.Концепція громадянської освіти в Україні (проект).

20.Концепція державного стандарту загальної середньої освіти в Україні //Інф. збірник МО України. - 1996. -№ 16, 17.

21 .Концепція превентивного виховання дітей і молоді.

22. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості.— К.:Рад.школа, 1989. -608 с.

23.Крикунов А.С. Социально-психологические основи работы классного руководителя. - М.: Просвещение, 1989.

24.Лейтес Н.С. Возрастная одаренность школьников: Учеб.пособие для

студ. высш. пед. учеб. заведений - М.: Издательский центр „Академия", 2001. - 320 с.

25.Липова Л., Бондарєв І, Жоріна О. Педагогічні ради у школі: технологія і спрямованість // Рідна школа. - 2000. - №7.

26.Лутай В.С. Філософія сучасної освіти - К: Магістр, 1996 - 256с. 27.Махмутов М.И. Современный урок. Вопросы теории. - М., 1975. 28.Нечепоренко Л.С. Современный урок. Каков он? - Харків,1989. 29.Новикова Л. И. Самоуправление в школьном коллективе. - М., 1988. 30.Онишук В.А. Современный урок. - К., 1979. 31.Освітні технології: Навч.-метод, посібник / О.М. Пєхота та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхота. - К.: ,А-С.К", 2001. — 256с.

Схожі:

Кафедра педагогіки та психології iconАкадемія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Факультет менеджменту та психології Кафедра педагогіки вищої школи та прикладної психології
Положення затверджене рішенням кафедри педагогіки вищої школи та прикладної психології
Кафедра педагогіки та психології iconКафедра практичної психології Завідувач кафедри доктор психологічних наук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Інститут педагогіки і психології
Кафедра педагогіки та психології iconМіністерства освіти І науки україни факультет соціальної педагогіки І психології кафедра акторської майстерності іі-й всеукраїнський міжвузівський
Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Харківська державна академія культури. Конкурс проходитиме...
Кафедра педагогіки та психології iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
У процесі викладання теми висвітлюється історія розвитку дитячої практичної психології та педології, визначається методологічна основа...
Кафедра педагогіки та психології iconЗбірник завдань для підготовки до олімпіади з педагогіки та психології
Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології у 2011-2012 н р. 4
Кафедра педагогіки та психології iconГрафік роботи кабінету психологічного консультування Інституту розвитку дитини на березень-квітень 2014 р
Падалка Роман Григорович – викладач кафедри психології і педагогіки Інституту педагогіки і психології
Кафедра педагогіки та психології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую
На відміну від курсових екзаменів він має комплексний характер, включає питання історії педагогіки, педагогічної майстерності, психології,...
Кафедра педагогіки та психології iconЗ основ психології та педагогіки
Методичні вказівки з основ психології та педагогіки (стислий конспект лекцій для студентів III – IV курсів денної та заочної форм...
Кафедра педагогіки та психології iconІнститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2011 рр. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники
Сергєєнкова О. П. Самопізнання: навч посіб. / Сергєєнкова О. П. Ч.: Видавець Чабаненко Ю. А. 2011. 334 с
Кафедра педагогіки та психології iconКонспект лекцій з дисципліни «основи психології та педагогіки»
«Основи психології та педагогіки» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 092202 «Електричний транспорт») / Харк...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи