Рішення щодо акредитації мон видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію icon

Рішення щодо акредитації мон видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію
Скачати 138.26 Kb.
НазваРішення щодо акредитації мон видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію
Дата02.11.2012
Розмір138.26 Kb.
ТипРішення

Загальні положення

щодо акредитації університету і спеціальностей в ньому


Акредитація проводиться з ініціативи навчального закладу.

1. Акредитація вищого навчального закладу – це державне визнання його статусу.

Акредитація спеціальності у навчальному закладі з певного напряму за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем – це державне визнання відповідності рівня підготовки (перепідготовки) фахівців з цієї спеціальності державним вимогам.

З метою визначення відповідності діяльності навчального закладу щодо підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальностями, які зазначені в ліцензії, державним вимогам проводиться акредитаційна експертиза.

2. Акредитація закладу проводиться протягом навчального року.

Акредитація спеціальності проводиться в період закінчення терміну навчання фахівців у навчальному закладі за цією спеціальністю.

3. Акредитаційна експертиза проводиться експертною комісією, яку формує МОН. Положення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи затверджує МОН за погодженням з Мінпраці та Мінфіном.

4. Рішення про акредитацію (або відмові в акредитації) приймає Державна акредитацій на комісія (далі – ДАК). Зазначене рішення через два тижні з дня прийняття затверджується МОН.

5. У разі позитивного рішення щодо акредитації МОН видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію.

Зразок сертифіката про акредитацію затверджується МОН.

6. Загальний термін дії сертифіката становить 5 років.

7. В акредитації навчального закладу відмовляється у разі, коли:

 1. показники його діяльності не відповідають вимогам ДАК щодо акредитації спеціальності (акредитації закладу);

 2. з моменту отримання ліцензії в його діяльності виявлено порушення організації чи проведення навчального-виховного процесу, не ліквідовані на час акредитації;

 3. у поданих на акредитацію матеріалах виявлено інформацію, що не відповідає дійсності.

Повторне проведення акредитації у разі негативного рішення ДАК можливе за умови усунення недоліків, але не раніше ніж через рік після прийняття такого рішення.

^

Порядок проведення акредитації


8. До МОН подається заява про акредитацію спеціальності:

 1. копія ліцензії на надання освітніх послуг із спеціальності, що акредитується;

 2. звіт про свою діяльність за спеціальністю, що акредитується, де підтверджується відповідність кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення державним вимогам, висвітлюються результати виконання контрольних робіт з фундаментальних, гуманітарних та фахових дисциплін.

Зазначені матеріали повинні бути розглянуті на вченій раді університету. Звіт підписується ректором і скріплюється печаткою університету.

9. Додатково додаються матеріали:

 1. перелік усіх спеціальностей, за якими університет проводить підготовку (перепідготовку), та їх рівні акредитації;

 2. загальну кількість студентів, їх розподіл за напрямами, спеціальностями та формами навчання;

 3. результати діяльності аспірантури і докторантури за останні 5 років;

 4. дані про міжнародні зв’язки з навчальними закладами та освітніми організаціями;

 5. інформацію щодо видання і підготовки до видання підручників та навчальних посібників, у тому числі з грифом МОН, за останні 5 років.

10. Після одержання цих матеріалів МОН у 10-денний термін проводить їх попередню експертизу та за умови відповідності поданих матеріалів нормативно-правовим актам формує експертну комісію, яка проводить акредитаційну експертизу.

Загальний термін роботи експертної комісії безпосередньо у навчальному закладі не повинен перевищувати 5 днів.

За результатами проведеної акредитаційної експертизи експертна комісія МОН у тижневий термін готує мотивований висновок про можливість акредитації спеціальності і подає його до експертної ради ДАК.

Експертний висновок про акредитацію закладу подається безпосередньо до ДАК.

11. Експертна рада ДАК проводить аналіз матеріалів, поданих вищим навчальним закладом до МОН та висновку експертної комісії і готує пропозиції на засідання ДАК.

12. ДАК не пізніше ніж у двомісячний термін від дня отримання пропозицій від експертної ради у разі акредитації спеціальності (експертного висновку експертної комісії МОН – у разі акредитації закладу) приймає рішення про акредитацію або відмову в акредитації.

13. Після закінчення терміну дії сертифіката проводиться повторна акредитація згідно з вищезазначеними вимогами. За відсутності в діяльності навчального закладу порушень в організації чи проведенні навчально-виховного процесу за попередній акредитаційний період, що підтверджується результатами відповідних перевірок органів державного контролю, повторна акредитація може проводитися без перевірки експертною комісією. У цьому разі експерт МОН за результатами розгляду поданих матеріалів готує мотивований висновок і подає його до експертної ради ДАК. Подальша процедура проводиться так, як викладено вище.

14. Акредитованим за певним рівнем може бути визнаний вищий навчальний закладу, який проводить підготовку (перепідготовку) фахівців:

 1. за кількома напрямами, не менше ніж дві третини спеціальностей яких акредитовано за відповідним рівнем;

 2. за спеціальностями одного напряму, акредитованими за цим же рівнем.

15. Вищий навчальний заклад не може бути акредитований за ІV рівнем у разі, коли:

 1. показники діяльності його аспірантури або докторантури перебувають на рівні, нижчому від середнього для даної галузевої групи або типу вищого навчального закладу;

 2. за останні 5 років видано підручників (навчальних посібників) з грифом МОН або монографій менше ніж 5 відсотків загальної кількості викладачів.^

Права та обов’язки акредитованого навчального закладу


16. Навчальний заклад після затвердження МОН позитивного рішення ДАК щодо акредитації спеціальності має право:

 1. видавати випускникам, що навчалися за відповідною спеціальністю, документи про освіту державного зразка;

 2. отримати рішення ДАК про спроможність надавати освітні послуги з акредитованої спеціальності на термін дії сертифіката про акредитацію;

 3. проводити перепідготовку за цією спеціальністю в межах визначеного ліцензованого обсягу.

17. Вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівня акредитації можуть бути включенні до державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, і до переліку наукових установ та вищих навчальних закладів, яким надається бюджетне фінансування для провадження наукової і науково-технічної діяльності.

18. Акредитовані навчальні заклади зобов’язані виконувати державні вимоги ДАК щодо акредитації.

Порушення вимог ДАК щодо акредитації є підставою для зупинення на визначений термін дії сертифіката про акредитацію або його анулювання.

^

Фінансування проведення акредитації


19. Відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням акредитації, здійснюється за рахунок навчальних закладів, які заявили про свою акредитацію, за попередньо складеними кошторисами відповідно до нормативів, встановлених МОН за погодженням з Мінфіном.

20. Порядок оформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію встановленого зразка (їх дубліката) затверджується МОН.

У разі втрати сертифіката про акредитацію навчальним закладом за їх письмовим зверненням відповідно до наказу МОН видаються дублікати з новим обліковим номером та серією.

^

Порядок оскарження рішень ДАК


21. Навчальний заклад може подати апеляцію до МОН щодо рішення ДАК, пов’язаних з наданням (зупиненням дії або анулюванням) сертифіката, не пізніше ніж через два тижні з дня їх прийняття.

У цьому разі МОН утворює апеляційну комісію, яка після розгляду апеляції навчального закладу готує рекомендації для чергового засідання ДАК.

Рішення ДАК щодо апеляції після його затвердження МОН є остаточним.

Після закінчення встановленого терміну апеляції до розгляду не приймається.


Перед проведенням акредитації вузу проводиться самоаналіз діяльності кафедр (дивись методичні рекомендації щодо проведення самоаналізу діяльності кафедри).

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Херсонський державний університет


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

по проведенню самоаналізу діяльності кафедри


Херсон – 2006


Методичні рекомендації розроблені для директорів інститутів, деканів факультетів та їх заступників, завідувачів випускаючих кафедр. Вони містять рекомендації по підготовці звіту про самоаналіз, зразки необхідних документів.

За основу взяті нормативні документи, розроблені Міністерством освіти і науки України.


^ ВИМОГИ

до звіту випускаючих кафедр Херсонського державного університету

про проведення самоаналізу


Самоаналіз кафедри – це системний та комплексний аналіз усіх напрямків діяльності кафедри, здійснений її працівниками з метою визначення ефективності своєї діяльності, пошуку незадіяних резервів та шляхів удосконалення подальшої роботи.

Самоаналіз кафедри робиться за три останні роки і проводиться відповідно один раз у три роки.


І. ^ СТРУКТУРА ЗВІТУ КАФЕДРИ
(титульний лист)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Херсонський державний університет


Інститут, факультет ___________________________________________


ЗВІТ

кафедри ____________________________________________________


про проведення самоаналізу діяльності за 2004-2006 роки


Херсон – 2006

^ Звіт підготовлений колективом

кафедри ____________________________________ під керівництвом

завідувача кафедри доктора (кандидата) ______________________ наук,

професора (доцента) __________________________________________

(П.І.Б.)


Розглянуто на засіданні кафедри “____” ____________ 2006 року, протокол № ______.


Завідувач кафедри ___________ професор (доцент) ________________

(підпис) (п.і.б.)


Схвалено на засіданні вченої ради інституту (факультету) _________________________ “_____”_____________ 2006 року, протокол №_______.


Директор інституту (декан факультету) _______ професор (доцент) ________

(підпис) (п.і.б.)


Затверджено на засіданні навчально-методичної комісії університету “____”____________ 2006 року.


Голова навчально-методичної комісії,

перший проректор професор О.Мішуков


Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАФЕДРИ

Вказати повну назву кафедри, інституту (факультету), надані ліцензії. Дати стислу історію кафедри, показати повний склад кафедри (п.і.б., посада, вчене звання, науковий ступінь, почесні звання) у т.ч. і сумісників (із зазначенням основного місця роботи).

Показати структуру, динаміку розвитку кафедри, форми і напрямки підготовки фахівців, базові школи, ПТУ, установи та підприємства м.Херсона, загальну чисельність студентів по спеціальності (всі форми навчання).

Додаток: таблиця 1.1.


Розділ 2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

Розкрити форми і методи профорієнтаційної роботи: ліцей при ХДУ, Центр до вузівської підготовки, базові школи, училища, коледжі, участь у роботі журі в обласному та міському відділенням МАН України, обласних (міських) учнівських олімпіадах, турнірах фахової майстерності. Проаналізувати якісні і кількісні показники прийому студентів, указати конкурс абітурієнтів на спеціальність, проаналізувати негативні моменти, які впливають на конкурсну ситуацію. Показати заходи, направлені на розвиток спеціальності та збереження контингенту.

Додаток: таблиці 2.1. та 2.2.


Розділ 3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Показати забезпеченість освітньо-кваліфікаційними характеристиками, освітньо-професійними програмами, навчальними та робочими планами і програмами навчальних дисциплін зі спеціальностей. Показати як проводився розподіл випускників. Визначити як вирішується питання ступеневої підготовки фахівців.

Додаток: таблиця 3.1.


Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Показати основні заходи по плануванню та веденню навчально-виховного процесу, повноту виконання робочих навчальних планів і робочих програм дисциплін, запровадження сучасних технологій навчання та виховання. Показати якість і повноту методичного забезпечення лабораторно-практичних робіт, курсових та випускних робіт, самостійної роботи студентів, розробку і застосування прикладних комп’ютерних програм, аудіо-, відеотехніки, ТЗН тощо.

Провести аналіз наявної літератури в бібліотеці з професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності. Висвітлити роботу кафедри по придбанню підручників і посібників останніх років видання.

Показати роботу кафедри по виданню та створенню підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, проаналізувати рівень забезпеченості учбовою та довідковою літературою, інструктивно-методичними матеріалами, наявність відео-, аудіо- комп’ютерних фондів.

Додаток: таблиці 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.


Розділ 5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-

^ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Проаналізувати якісний кадровий склад кафедри, систему підвищення кваліфікації та атестації, заохочення педагогічних кадрів (нагороди, грамоти, звання тощо). Показати динаміку змін у складі науково-педагогічних кадрів, ефективність навчання аспірантів (докторантів), пошукувачів.

Додаток: таблиці 5.1., 5.2., 5.3.


Розділ 6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Дати характеристику навчально-матеріальної бази кафедри: кабінети, обладнання, прилади і матеріали, інструменти. Показати ріст балансової вартості обладнання кабінетів, лабораторій і майстерень, процент його щорічного оновлення.

Додаток: таблиця 6.1.


Розділ 7. НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

Розкрити систему планування виховної роботи, формування інтелектуального та світоглядного розвитку студентів у процесі навчання, форми і методи роботи зі студентами у поза навчальний час. Показати:

 • роботу кураторів академгруп (досвід та проблеми);

 • участь та досягнення студентів спеціальності, для якої кафедра є випускаючою у наукових конференціях, студентських олімпіадах, творчих конкурсах, спартакіадах;

 • частку студентів, які беруть участь у роботі наукових гуртків, творчих колективів, спортивних секцій, молодіжних об’єднань тощо;

 • рівень правопорушень серед студентів спеціальності;

 • змістовний та художній рівень навчальних кабінетів кафедри.

Додаток: таблиця 7.1.


Розділ 8. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

І МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

Проаналізувати розвиток фундаментальних і прикладних досліджень на кафедрі, якість і кількість наукових монографій, статей, участь викладачів у конференціях, семінарах, впровадження у навчальний процес наукових досліджень, участь у виставках, рівень організації роботи по підготовці наукових кадрів, взаємодію з кафедрами інших вузів та наукових установ. Показати участь кафедри у міжнародному співробітництві (гранти, конференції, практики, стажування викладачів та студентів).

Додаток: таблиці 8.1., 8.2.

Розділ 9. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Показати рівень фінансування потреб навчально-виховного процесу по кафедрі, економічні відносини з підприємствами, організаціями, установами, кількість студентів-контрактників (динаміка по рокам), госпдоговірні наукові проекти.

Навести приклади заходів, направлених на підтримання у робочому стані приміщень та обладнання кафедри, забезпечення належного санітарного стану, забезпечення контролю за дотриманням правил охорони праці.

Додаток: таблиця 9.1.


Розділ 10. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Охарактеризувати умови роботи, навчання і проживання співробітників і студентів, організацію та реалізацію системи оздоровлення і лікування (кількість путівок в СОТ “Буревісник”, санаторій-профілакторій університету, пансіонати та санаторії України)

Додаток: таблиця 10.1.


Розділ 11. ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ І ВИКОРИСТАННЯ ВИПУСКНИКІВ

Проаналізувати результати виконання комплексних контрольних робіт на випускних курсах, контрольних робіт на І-ІІІ курсах, експертні висновки по дипломним роботам, аналіз курсових робіт. Висвітлити слабкі сторони у підготовці фахівців. Розкрити механізм працевлаштування, процент розподілу, систему зв’язків з випускниками минулих років, географію роботи випускників, кількість випускників, залишених в університеті на роботу та навчання в аспірантурі.

Додаток: таблиці 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5.


ПРИМІТКА:

1) Кожна спеціальність повинна мати навчальний план, освітньо-кваліфікаційну характеристику та освітньо-професійну програму за освітньо-кваліфікаційними рівнями, з яких ведеться підготовка фахівців, затверджені в установленому порядку:

 • ректором університету;

 • науково-методичною комісією з напряму підготовки;

 • директором Державної наукової установи “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” (А.В.Кудін);

 • Міністерством освіти і науки України.

2) Всі дисципліни повинні мати робочі навчальні програми розроблені в світлі вимог Болонської системи освіти.

3) Критерії оцінювання знань і вмінь студентів.

4) Наскрізну програму практики.

5) Програму державних екзаменів.

6) Підсумкову теку.

7) В кінці звіту заповнюється таблиця нормативів для підготовки фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Схожі:

Рішення щодо акредитації мон видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію iconРішення щодо акредитації мон видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію
Акредитація спеціальності у навчальному закладі з певного напряму за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем – це державне визнання...
Рішення щодо акредитації мон видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію iconПоложення про неї затверджує Міністр освіти І науки
Навчального закладу III-IV рівня акредитації або закладу післядипломної освіти III-IV рівня акредитації, наукової установи. Вчене...
Рішення щодо акредитації мон видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію iconРішення засновника (власника) про створення навчального закладу). Копія довідки про включення навчального закладу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 3
Копії установчих документів (статуту, положення, рішення засновника (власника) про створення навчального закладу)
Рішення щодо акредитації мон видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію iconПоложення про формування, зберігання та використання дисертаційного фонду Бібліотеки двнз «кнеу ім. Вадима Гетьмана»
Рське право І суміжні права» №2627-3 від 11. 07. 2001р., «Примірного положення про бібліотеку вищого навчального закладу ііі-іу рівня...
Рішення щодо акредитації мон видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію iconРекомендації щодо матеріалів самоаналізу для проведення акредитації
Прошу провести повторну акредитацію діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки фахівців за галуззю знань...
Рішення щодо акредитації мон видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановля є : Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних
Визнати такими, що втратили чинність: Положення про акредитацію вищих навчальних закладів
Рішення щодо акредитації мон видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних
Визнати такими, що втратили чинність: Положення про акредитацію вищих навчальних закладів
Рішення щодо акредитації мон видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію iconРішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс. На титульному аркуші розміщуються: назва роботи; шифр; рік виконання роботи
Конкурсу вищого навчального закладу або рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс
Рішення щодо акредитації мон видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію iconРішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ, організацій, структурних підрозділів вищого навчального закладу; виступати орендодавцем нерухомого майна, що належить вищому навчальному закладу
Кременчуцькому державному університету імені Михайла Остроградського статус національного. На тлі доволі масового потоку присвоєння...
Рішення щодо акредитації мон видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію iconНаказ №689 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 липня 2012 р за №1108/21420 Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу На виконання підпункту 77. 1 пункту 77 розділу VI
Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи