Навчальна програма дисципліни «Основи наукових досліджень» icon

Навчальна програма дисципліни «Основи наукових досліджень»
НазваНавчальна програма дисципліни «Основи наукових досліджень»
Дата02.11.2012
Розмір83 Kb.
ТипДокументи

Навчальна програма дисципліни

«Основи наукових досліджень»


Укладач: доцент, кандидат біологічних наук О.П.Кундельчук

Варіативна навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень» є складовою циклу природничо-наукової підготовки, яка входить до навчального плану підготовки студентів напрямку підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування», за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».
Пояснювальна записка

Дисципліна «Основи наукових досліджень» представляє собою базову дисципліну, яка формує комплексне уявлення про сучасні наукові тенденції та їх втілення в галузі екології, а також можливість їх впровадження в науковій діяльності студентів.

^ Мета курсу: Дисципліна “Основи наукових досліджень” знайомить студентів з сучасними методами наукових досліджень, з основними правилами проведення та аналізу результатів наукових досліджень.

^ Завдання курсу:

Пізнавальні: дати уявлення про науку та методи наукових досліджень, про загальні правила проведення наукових досліджень; сформувати у студентів комплексний синергетичний підхід до вивчення процесів і явищ в природних і антропогенних екосистемах.

Практичні: сформувати навички проведення наукових екологічних досліджень, зокрема, навички пошуку інформації та роботи з науковими першоджерелами, навички постановки наукового експерименту, документування та статистичної обробки первинних даних, наукової інтерпретації отриманих результатів наукового дослідження.

^ Студент еколог повинен знати: методи теоретичних та прикладних досліджень; загальні правила проведення наукових екологічних досліджень та інтерпретації отриманих даних.

^ Студент еколог повинен вміти: проводити наукові екологічні дослідження, набути навички пошуку інформації та роботи з науковими першоджерелами, навички постановки наукового експерименту, документування та статистичної обробки первинних даних, наукової інтерпретації отриманих результатів наукового дослідження.

^ Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Основи наукових досліджень» має міждисциплінарні зв’язки з наступними курсами, які викладаються студентам екологам: «Вступ до фаху», «Основи загальної екології та геоекології», «Ландшафтна екологія», «Гідрологія», «Метеорологія», «Геологія з основами геоморфології», «Ґрунтознавство».

^ Зміст дисципліни

Вступ. Предмет, мета, завдання курсу. Зародження, становлення і розвиток наукового пізнання. Наука як явище загальнолюдської духовної і матеріальної культури.

^ Сутність науки і наукових досліджень. Феномен науки. Основні проблеми і протиріччя у розвитку науки. Характерні риси сучасної науки. Якість та ефективність наукових досліджень. Науково-технічні революції. Наука – виробнича сила суспільства. Науково-технологічний і науково-інформаційний етапи НТР. Основні риси наукової діяльності на сучасному етапі. Наука і освіта.

^ Процес науково-дослідницької діяльності. Теоретико-методологічні основи наукового пізнання і наукової творчості. Теоретичний, теоретико-емпіричний та емпіричний рівні наукових досліджень. Методи теоретико-емпіричного і емпіричного наукового пізнання. Фундаментальні і прикладні наукові дослідження і розробки.

^ Отримання, пошук, накопичення та обробка наукової і науково-технічної інформації. Загальне поняття про інформацію. Інформаційний пошук. Накопичення і обробка наукових даних. Системи наукової і науково-технічної інформації. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Відображення тематики НДР при класифікації. Науковий експеримент, польові дослідження. Обробка експериментальних даних і передача інформації.

^ Планування і організація НДР та управління ними. Планування наукових і науково-технічних досліджень і розробок. Наукова організація праці. Організація праці і режим роботи виконавця наукових досліджень. Робоче місце виконавця, умови роботи, робоче обладнання. Науковий колектив. Науковий керівник. Головні принципи управління науковими дослідженнями. Завдання і засоби управління наукою в цілому. Комплексні наукові і науково-прикладні програми. Міжгалузеві наукові центри. Міжнародна співпраця.

^ Підготовка, проведення і оформлення НДР та їх результатів. Вибір та обґрунтування тематики досліджень. Джерела, пошук і збирання інформації. Фондові матеріали, наукові публікації, книги. Складання бібліографічного каталогу, анотацій, рефератів з вивчених літературних джерел. Складання програми досліджень з вибраної теми. Обґрунтування методики проведення дослідницьких робіт. Аналіз отриманих даних і оцінка їх достовірності. Математична інтерпретація отриманих результатів. Оформлення наукового звіту. Написання реферату з наукової теми. Експертиза та рецензування наукової роботи. Наукова доповідь з теми досліджень, реферат і тези наукової доповіді. Наукова етика. Впровадження результатів НДР.

Винахідництво. Поняття про винахідництво. Об’єкти винахідництва. Методика обґрунтування і виявлення патентоспроможних розробок. Заявка на винахід, відкриття. Авторське право, патент. Захист авторських прав.

^ Система науково-дослідницької роботи студентів. Підготовчий період. Проблемна студентська група, семінар, студентське наукове товариство. Курсові роботи. Практика. Дипломна робота. Роль НДРС у формуванні наукового світогляду, професіоналізму, самостійності у постановці і виконанні наукових досліджень.

^ Наукові дослідження в області гідрології і гідрохімії (загальна характеристика). Становлення і розвиток екології як окремої наукової дисципліни, коротка історична довідка. Місце екології в системі наук про Землю. Сучасні завдання і методологія екологічних досліджень.

^ Список рекомендованих джерел

Основна література:

 1. Волгін С.О., Гнатуш С.О., Манько В.В. Оформлення курсових і дипломних робіт: Методичні вказівки для студентів біологічного факультету. – Львів, 2003. – 40 с.

 2. Грушко И.М., Сиденко В.М. Основы научных исследований.- Харьков: Вища школа, 1983.- 224 с.

 3. Єріна A.M., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень. – К.., 2004.

 4. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі. - К., 2003.

 5. Методы исследований и организация експеримента. / под ред. К.П. Власова. – Харьков: Издательство Гуманитарный центр, 2002. – 255с.

 6. Мороз С.А., Онопрієнко В.І., Бортник С.Ю. Методологія географічної науки: Навч.посібник, К.: Заповіт, 1997. – 333 с.

 7. Основы научных исследований / Под ред. Н.Д.Пистуна и Г.И.Швебса. – К., 1988. –198с.

 8. Основы научных исследований. /Под ред. В.И. Крутова., В.В.Попова.- М.: Высшая школа, 1989.- 400 с.

 9. Пальчевский Б.А. Научное исследование: объект, направление, метод.- Львов: Вища школа, 1979. - 180 с.

 10. Пурдин К.С., Веселов П.В. Как оформить научную роботу. - М.: Высш. Шк. 1973. Основы научных исследований / В.И. Крутов и др. – М. Д989.

 11. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій. - К., 2004.

 12. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій. – К.: Академвидав, 2004. – 208 с.

 13. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. - К., 2003.

 14. Шлюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Словенко Е.І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення. - К., 2004.

Додаткова література:

 1. Сидоренко В.М., Грушко И.М. Основы научных исследований. – Х., 1977.

 2. Капица П.Л. Эксперимент, теория, практика. – М., 1974.

 3. Левковский С.С. Оформление курсовых и дипломных работ и рукописей. – К., 1977.

 4. Олійник Я.Б., Самойленко В.М., Хільчевський В.К. Навчально-методичний комплекс з виконання курсових та кваліфікаційних робіт. – К., 2001.

 5. Винарский М.С., Лурье М.В. Планирование эксперимента в технологических исследованиях.- К.: Техника, 1975.-168 с.

 6. Белый И.В., Власов К.П., Клепиков В.Б. Основы научных исследований и технического творчества. Харьков: “Вища школа”, 1989. – 199 с.

 7. Чяпяле Ю.М. Методы поиска изобретательной идеи. Л.: Машиностроение. 1990. – 91с.

 8. Кузин Ф.А. Методика написания, правила оформления и порядок защиты кандидатской иссертации. – М.: Ось-89, 2003. – 224 с.

 9. Мирский Э.М. Науковедение. – М., 1974.

 10. Лемман И.И. Наука как социальный институт. – Л.: Наука, 1965. – 177 с.

 11. Алексеев И. С. Классификация наук. – М., 1974.

 12. Дротянко Л.Г. Феномен фундаментального і прикладного знання. - К., 2000.

 13. Дынкин А.А., Иванова Н.И., Дагаев А.А. Наука и научная политика. – Общество и экономика, 1997, № 6.

 14. Рижко Л.В. Науковий простір: філософський і наукознавчий аспект. - К., 2000.

 15. Сабитов Р.А. Основы научных исследований. - Челябинск, 2002.

 16. Степин B.C. Теоретическое знание. - М., 2000.

 17. Уемов А.И. Системный подход к проблеме классификации наук и научных исследований. - Философские науки, 2000, № 2.

 18. Філософія науки (за ред. Фірсової). - Харків, 2003.

 19. Актуальные проблемы логики и методологии науки. - К., 1980.

 20. Степин B.C. Теоретическое знание. - М., 2000.

 21. Делокаров К.Х. Системная парадигма современной науки и синергетика. – Общественные науки и современность, 2000, № 6.


INTERNET-ресурси:

1. http://www.dissercat.com/

2. http://www.djerelo.com

3. http://www.gaudeamus.omskcity.com/

4. http://chitalka.info/

5. http://readbookz.com/

6. http://orel.rsl.ru

7. http://www.ukrntec.com

8. http://www.ecoline.ru

9. http://www.ecolife.org.ua

10. http://www.waste.com.ua/law/index.html

11. http://www.ic-chernobyl.kiev.ua

12. http://www.ucewp.kiev.ua

13. http://www.waste.ru

14. http://zelenyshluz.narod.ru/

Схожі:

Навчальна програма дисципліни «Основи наукових досліджень» iconРобоча програма з курсу «Основи наукових досліджень»
Самойленко В., Навчальна програма з дисципліни «Основи наукових досліджень». – К.: Ніка-Центр, 2003. – 12 с
Навчальна програма дисципліни «Основи наукових досліджень» iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „основи наукових досліджень”
Основи наукових досліджень” (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 090603 – „Електротехнічні системи...
Навчальна програма дисципліни «Основи наукових досліджень» iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Дисципліна «Основи наукових досліджень» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, яку присвячено вимогам до...
Навчальна програма дисципліни «Основи наукових досліджень» iconОснови наукових досліджень дисципліна «Основи наукових досліджень»
«Транспортні системи». Учбова програма даної дисципліни передбачає крім лекційного курсу проведення практичних занять та підготовку...
Навчальна програма дисципліни «Основи наукових досліджень» iconПрограма дисципліни "Основи наукових досліджень" Змістовий модуль Теоретичні засади науки І наукових досліджень. Тема Наука І наукові дослідження
Структурні елементи науки та їх характеристика. Класифікація наук. Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Об’єктивна...
Навчальна програма дисципліни «Основи наукових досліджень» iconМетодичні вказівки з виконання практичних індивідуальних завдань з дисципліни "Основи наукових досліджень"
Практичне індивідуальне завдання з дисципліни "Основи наукових досліджень" виконується студентами денної форми навчання за напрямом...
Навчальна програма дисципліни «Основи наукових досліджень» iconКонспект лекцій з дисципліни «основи наукових досліджень»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання напряму 0926–«Водні...
Навчальна програма дисципліни «Основи наукових досліджень» icon"основи наукових досліджень"
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни "Основи наукових досліджень" (для студентів 5 курсу денної І заочної...
Навчальна програма дисципліни «Основи наукових досліджень» iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів ІІІ курсу англійської філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень” передбачає самостійне опрацювання студентами матеріалу...
Навчальна програма дисципліни «Основи наукових досліджень» iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «технологія наукових досліджень»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Технологія наукових досліджень» для студентів 4 курсу денної форми навчання за...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи