Програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху» icon

Програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху»
Скачати 93.95 Kb.
НазваПрограма навчальної дисципліни «Вступ до фаху»
Дата02.11.2012
Розмір93.95 Kb.
ТипДокументи

Програма навчальної дисципліни

«Вступ до фаху»


Укладач: доцент, кандидат географічних наук О.В.Давидов

Нормативна навчальна дисципліна «Вступ до фаху» є складовою циклу професійної та практичної підготовки, яка входить до навчального плану підготовки студентів напрямку підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування», за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».


Пояснювальна записка

Дисципліна «Вступ до фаху» представляє собою базову дисципліну, яка формує загальні уявлення про основний понятійно-термінологічний апарат екології та неоекології, об’єкт вивчення екології, історію її розвитку, модель фахівця-еколога та функції і структури державних екологічних служб.

^ Метою курсу «Вступ до фаху» є: формування уявлень про свою професію, майбутню діяльність, шляхи досягнення професійного вдосконалення в ній, формування початкових знань на базі основного понятійно-термінологічного апарату екології, які дали б можливість не тільки сформувати знання, уміння і навики з головного предмета своєї спеціальності, але також зрозуміти значення всього переліку нормативних, фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін для формування своїх професійних знань, отримання початкових умінь для ухвалення самостійних рішень.

Під час вивчення даної дисципліни перед студентами ставляться наступні завдання:

1. Ознайомлення з системою підготовки фахівців у ВНЗ (в конкретному випадку на прикладі Херсонського державного університету), зі складом фахівців, які забезпечують підготовку студента, підготовки фахівців на міжнародному рівні.

2. Ознайомлення з навчальними планами спеціальності з метою цілісного уявлення про формування знань, раціонального планування своєї підготовки; переконатися в тісному зв'язку всіх дисциплін, їх значенні для формування професійної майстерності.

3. Формування початкових знань з екології. Засвоїти ключові поняття з екології, дослідити етапи становлення поняття екології і його подальшу трансформацію. Зрозуміти причини багатозначності означень того або іншого поняття, уміти пояснювати істотну різницю між означеннями окремих понять, знати історію розвитку своєї спеціальності, перші наукові роботи і навчальні посібники, ознайомитися з міжнародним досвідом підготовки фахівців. Оволодіти початковими навиками ухвалювати самостійні рішення

4. Ознайомлення з моделлю фахівця і шляхами послідовного здобуття знань, кваліфікаційними вимогами до фахівця екологічної спеціальності, усвідомлення ролі і значення тестового контролю і рейтингової оцінки знань як найбільш оптимальної форми забезпечення отримання знань.

5. Вивчення організації і структури державної служби – Міністерства природних ресурсів України, а також існуючих служб в інших країнах світу.

6. Засвоєння елементів наукових досліджень, які б дозволили на високому кваліфікаційному рівні використовувати їх для формування своєї професійної діяльності.

7. Уявлення про забезпеченість професійної підготовки навчальною і науковою літературою як в Україні, так і за її межами, з метою плідної самостійної роботи з формування знань відповідно до кваліфікаційних вимог до фахівця з екологічної спеціальності.

Після вивчення даної дисципліни студенти екологи повинні знати:

1) специфіку підготовки фахівця-еколога у ВНЗ;

2) ключові поняття з екології;

3) кваліфікаційні вимоги до фахівця екологічної спеціальності;

4) організаційні та структурні особливості Міністерства природних ресурсів України та його основних підрозділів;

5) елементи наукових досліджень, які б дозволили на високому кваліфікаційному рівні використовувати їх для формування своєї професійної діяльності.

Після засвоєння даної дисципліни студенти екологи повинні вміти:

1) бачити, усвідомлювати і розуміти проблему;

2) аналізувати інформацію;

3) визначати мету діяльності (своєї або колективу);

4) моделювати можливі шляхи вирішення проблем;

5) визначати засоби досягнення мети і економічно оцінювати їх ефективність;

6) коригувати процес досягнення мети;

7) прогнозувати результати діяльності.

^ Міждисциплінарні зв’язки. Вступ до фаху представляє собою спеціалізовану дисципліну, яка тісно пов’язана із фундаментальними та фаховими дисциплінами, серед яких геологія з основами геоморфології, загальна гідрологія, метеорологія та кліматологія, основи загальної екології та неоекології, раціональне використання природних ресурсів та ін.

^ Зміст дисципліни

Вступ. Загальні уявлення про напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Конференція у Ріо-де-Жанейро 1992 року. Стратегія сталого розвитку.

^ Загальна екологічна ситуація у світі. Основні ресурси життєдіяльності. Зміна клімату і парниковий ефект. Вплив науково-технічного прогресу та науково-технічної революції на навколишнє середовище. Прогнози Д. Медоуза – члена римського клубу стосовно перспектив людства.

^ Основні елементи понятійно-термінологічного апарату екології та неоекології. Поява терміну «екологія». Точки зору на визначення поняття «екологія»: Е. Геккеля, Ф. Клеменса, В. Шелфорда, Р. Ліндемана, Дж. Хатчисона, Ю. Одума, М. Бігона, Дж. Харпера, Р. Дажо, В. Радкевича, В. Федорова, Р. Гільманова, Г. Стадницького, А. Родіонова, С. Шварца, І. Герасимова, М. Реймерса, І. Дедю, Г. Білявського, Н. Падуна і Р. Фурдуя.

^ Структура науки «Екологія». Схема процесу еволюціонізації екології. Класифікація основних напрямків сучасної екології.

Об’єкт вивчення екології – екосистема. Означення і структура екосистеми: видова, просторова і трофічна структури. Поняття про біосферу. Пріоритетні теоретичні і прикладні завдання традиційної і сучасної екології.

Історія розвитку екології. Поетапне становлення екології як науки. Заслуги у формуванні основних положень екології й екологічного світогляду натуралістів і географів ХVIII-ХІХ ст.: Ж-Б. Ламарка, Е. Зюсса, Т. Мальтуса, К. Рульє, А. Гумбольта, А. Уоллеса, Ф. Склеттера, Е. Геккеля, Ч. Елтона, А. Тенслі. «Біосфера» В. Вернадського.

^ Основні поняття. Охорона навколишнього природного середовища, енвайронментологія, охорона довкілля і довкілістика, охорона природи, збалансоване природокористування. Стратегічна мета дій з охорони довкілля.

^ Екологічна безпека. Основні поняття та означення: безпека, екологічна безпека, об'єкти і суб’єкти екологічної безпеки, безпека в природокористуванні, загроза. Екологічні фактори загроз. Техногенні фактори загроз. Ризик у природокористуванні. Принципи і основні категорії екологічної безпеки. Головна мета системи екологічної безпеки України. Державна система екологічної безпеки.

^ Основи моніторингу. Означення поняття «моніторингу». Комплексний або геосистемний моніторинг. Види моніторингу: базовий, глобальний, діагностичний, імпактний, кліматичний, хімічний, прогностичний, авіаційний, космічний, біологічний, дистанційний, регіональний. Регіональний екологічний моніторинг як комплексна підсистема моніторингу біосфери. Основні методи досліджень на регіональній мережі спостережень.

^ Модель фахівця-еколога. Реформування екологічного підходу в системі вищої освіти України. Сучасний етап підготовки еколога в Україні.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ). Визначення поняття. Основні властивості освітньо-кваліфікаційної характеристики. Освітньо-кваліфікаційні рівень бакалавр. Освітньо-кваліфікаційні рівень фахівець. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр.

^ Освітньо-професійна програма (ОПП). Визначення поняття. Характеристика сфери і об'єктів діяльності випускників з вищою освітою за професійним спрямуванням «бакалавр екології». Освітньо-кваліфікаційні вимоги до випускників з вищою освітою за професійним спрямуванням бакалавра екології. Пояснювальна записка до програми підготовки фахівців екологічного напрямку з кваліфікаційним рівнем «Фахівець».

^ Структура державної екологічної служби України. Головні завдання Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. Функції Міністерства охорони навколишнього природного середовища та природних ресурсів України.

^ Основні підрозділи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. Державна екологічна інспекція. Державна служба заповідної справи. Державна служба геодезії, картографії та кадастру. Державна геологічна служба. Структура центрального апарату Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

^ Структура Держаного управління охорони навколишнього природного середовища у Херсонській області. Структура Державної екологічної інспекції у Херсонській області.

Міжнародні організації у галузі екології та охорони навколишнього природного середовища. Робота ООН у галузі екології та охорони навколишнього природного середовища. Перелік Всеукраїнських громадських екологічних організацій.

Список рекомендованих джерел

Основна література

1. Одум Ю. Екологія. У 2-х т. Переклад з англ. – М.: Мир, 1986. – 328 с.

2. Білявський Г. О., Падун М. М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. – К.: Либідь, 1995. – 368 с.

3. Злобін Ю. А. Основи екології. – К.: Лібра, 1998. – 248 с.

4. Кучерявий В. О. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – 499 с.

5. Кучерявий В. О. Урбоекологія. – Львів: Світ, 2002. – 320 с.

6. Джигирей В. С. та ін. Основи екології та охорони навколишнього середовища. – Львів: Афіша, 2000. – 272 с.

7. Реймерс Н. Ф. Охрана природы и окружающей среды. – М.: Мир, 1982.

8. Черныш. Введение в экологическую кібернетику. – М.: Мир, 1995.

9. Чайка В. С. Основи екології. – Вінниця: Книга Вега, 2002. – 408 с.

10. Чайка В. С. Урбоекологія. – Вінниця: Вид-во ВДСУ, 1999. – 368 с.

11. Мудрак О. В. Екологія. Навчальний посібник. – Вінниця.: ВАТ “Міська друкарня”, 2006. – 508 с.

12. Вернадський В. І. Біосфера. – М.: Мир, 1967.

13. Петрук В. Г. Основи екології. – Вінниця: ВНТУ, 2007. – 133 с.

14. Білявський Г. О., Фурдуй Р. С., Костіков І. Ю. Основи екології. – К.: Либідь, 2004. – 408 с.

15. Білявський Г. О., Бутченко Л. І. Основи екології. – К.: Лібра, 2004. – 368 с.

16. Бигон М., Харпер ДЖ., Таусенд До. Екологія. Особини, популяції і співтовариства, в 2-х т: Пер. з англ. – М.: Мир, 1 том – 667 с., 2 том – 477 с.

17. Бровдій В. Н., Гаца О. О. Екологічні проблеми України. Навчальний посібник. – К.: НПУ ім. Драгоманова, 2000. – 111 с.

Додаткова література

 1. Ситник К. М. Словник-довідник з екології. – К.: Наукова думка, 1994, – 665 с.

 2. Некос В. Ю. Основи загальної екології та неоекології. – Харків: Торнадо, 1999. – 192 с.

 3. Чернова Н. М., Білова А. М. Екологія. – М.: Освіта, 1988. – 272с.

 4. Реймерс Н. Ф. Природокористування. Словник-довідник. – М.: Думка, 1990. – 637 с.

 5. Дедю І. І. Екологічний енциклопедичний словник. – Кишинів, 1990. – 406 с.

 6. Федоров В. Д., Гільманов Т. Г. Екологія. – М.: МІЛІГРАМУ, 1980. – 464 с.

 7. Стадницький Г. В., Родіонов А. І. Екологія. – М.: Вища школа, 1988. – 272 с.

 8. Боков В. А., Лущик А.В. Основи экологической безопасности. – Сімферополь: СОНАТ, 1998. – 224 с.

 9. Говорун А. Г., Скорченко В. Ф., Худолій М. М. Транспорт і навколишнє середовище. – К.: Урожай, 1992. – 144 с.

 10. Лук'янова Л. Б. Основи екології. – К.: Вища школа, 2000. – 327 с.

 11. Основи промышленной экологии: Учебное пособие /Челноков А. А., Ющенко Л. Ф. – Минск: Вища школа, 2001. – 343 с.

 12. Черныш В. Введение в экологическую кибернетику. – М: Мир, 1990. – 568 с.

 13. Мазур И. И., Молдованов О. И. Курс инженерной экологии: Учебник для вузов / Под ред. И. И. Мазура. – М.: Высшая школа, 1999. – 447 с.

 14. Экология: учебник для техн. ВУЗов / Л. И. Цветкова и др. – М.: АСВ; СПб: Химиздат, 1999. – 488 с.

 15. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология: Для студентов вузов. – Ростов-н/Д: Феникс, 2000. – 576 с.

 16. Чернобаев И. П. Химия окружающей среды: Учебное пособие. – К.: Вища школа, 1990. – 191 с.

 17. Колотило Д. М. Екологія і економіка: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с.

 18. Білявський Г. О., Бутченко Л. І., Навроцький В. М. Основи екології: Теорія і практикум. – К .: Лібра, 2002. – 352 с.

 19. Тайлер Миллер. Жизнь в окружающей среде в 3 т. Под ред. Г. Ягодина. – М.: Пангея, 1993. – 512 с.

 20. Основи екології. Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей. Євсєєва М. В . – Вінниця: ВДТУ, 2000. – 96 с.

 21. Петрук В. Г., Копецький В. П., Гаркушевський В. С. Радіація і радіоактивне забруднення. – Вінниця: ВДТУ, 1996. – 25 с.

 22. Бейтсон Г. Экология разума. – М.: Смысл, 2000. – 476 с.

 23. Борейко В. Е. Прорыв в экологическую этику. – К.: Логос, 2001. – 202 с.

 24. Вернадский В. И. Размышления натуралиста. Кн.1. Пространство и время в неживой и живой природе. – М.: Наука, 1975. – 174 с.

 25. Вернадский В. И. Размышления натуралиста. Кн.2. Научная мысль как планетное явление. – М.: Наука, 1975. – 191 с.

 26. Глазычев С. Н. Экологическая культура учителя. Исследования и разработки гуманитарной парадигмы. – М.: Сов. писатель, 1998. – 432 с.

 27. Кисельов М. М., Канак Ф. М. Національне буття серед екологічних реалій. – К.: Тандем, 2000. – 320 с.

 28. Коммонер Б. Замыкающийся круг. Природа, человек, технология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – 276 с.

 29. Медведев В. В., Алдашева А. А. Экологическое сознание. – М.: Логос, 2001. – 376 с.

 30. Програма дій. Порядок денний на ΧΧІ століття та інші документи в Ріо-де-Жанейро в популярному викладі. – Женева, 1993. – 70 с.

 31. Хесле В. Философия и экология. – М.: Ками, 1994. – 192 с.

 32. Некос В. Ю. “Введення в спеціальність “Екологія та охорона навколишнього середовища”. – Харків: ХНУ, 2003. – 103 с.

 33. Франчук Г. М., Ісаєнко В. М. Екологія. Вступ до фаху: Конспект лекцій. – Київ: НАУ, 2003. – 124 с.

 34. Комп'ютеризовані регіональні системи державного моніторингу поверхневих вод: моделі, алгоритми, програми. Монографія / Під ред. В. Б. Мокіна. – Вінниця: “УНІВЕРСУМ-Вінниця”, 2005. – 315 с.

 35. Качинський А. Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення. – К., 2001. – 311 с.

Схожі:

Програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху» iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «вступ до фаху» відповідно до експериментального плану
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху» iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни „вступ до фаху ” для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 040106 „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Вступ до фаху” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки...
Програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху» iconФ. В. Стольберг конспект лекцій з дисципліни «вступ до фаху»
Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до фаху» ( для студентів 1-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 040106 «Екологія,...
Програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Вступ до фаху” (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки бакалавра...
Програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху» iconХарківська національна академія міського Господарства
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 140103...
Програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху» iconВ. А. Юшко програма І робоча програма навчальної дисципліни «вступ до будівельної справи»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до будівельної справи» (для студентів 1 курсу денної І заочної форм навчання...
Програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху» iconБ. М. Коржик програма І робоча програма навчальної дисципліни «вступ до охорони праці»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до охорони праці» (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузі знань...
Програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху» iconРобоча програма навчальної практики «вступ до фаху» для студентів 1 курсу галузі знань
Вченої радою інституту економіки І управ­ління, протокол №2 от 8 вересня 2011 року
Програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Вступ до спеціальності» (для слухачів другої вищої...
Програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху» iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи